Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1937.05.01 [i.e. 1937.05.15], R. 19[!], nr 55 + Świat Kobiecy nr 10, Niedziela nr 20

Pełen tekst

(1)

Ceno numeru 10 groszy Opłacono gotówką z góry

PISMO SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW

Nr 55WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s o b o ta d n ia 1 m a ja 1 9 3 7 r.

Zesłanie Ducha św. Guido Reni Watykan.

o

łjuLd śpiewaccy

ir Toruniu

iO K U Ń . P o m o rs k i Z w ią z e k Ś p ie w a - c a ją c e g o z w ię z ie n ia s w e g o c z ło n k a ś . p . c z y o b c h o d z i w ty m r o k u ju b ile u s z 2 5 -le - • B r e js k ie g o , p ó ź n ie js z e g o w o je w o d ę p o - c ia s w e g o is tn ie n ia . W d n iu Z ie lo n y c h m o rs k ie g o , p o lic ja p r u s k a w y d a ła s u r o w y Ś w ią t d o l o r u n ia z ja d a s ię m e ty lk o c z ło n - z a k a z u r z ą d z a n ia

K o w ie ś p ie w a c y z F o m o rz a a le ta k ż e c a łe j P o ls k i.

p o d o b n y c h m a n ife s ta ­ c y jn y c h w y s tę p ó w 7.

D w a b y ły o g n is k a , s k ą d p r o m ie n io w a ła M o la p ie ś n i p o ls k ie j n a P o m o rz u w p ie ś ń p o ls k a n a P o m o rz u : G d a ń s k i T o r u ń , d r u g ie j p o ło w ie 1 9 - te g o s tu le c ia b y ła n ie - \\ G d a ń s k u n ie s tru d z o n ą d z ia ła ln o ś ć r o z - z m ie r n ie d o n io s ła . Z a u w a ż y ła o n a n a w ie - w ija s tu d e n t A lf o n s H o ff m a n ( o b e c n y d y ­ lu p r z e ja w a c h ż y c ia k u ltu r a ln e g o i s p o - r e k to r G ró d k a ), k tó ry p o b u d z a d o n o w e - łe c z n e g o , n ie je s t o n a je s z c z e d o s ta te c z n ie g O ż y c ia „ L u tn ię * * g d a ń s k ą . D y r y g o w a n a z b a d a n a a z n a c z e n ie k ó ł i Z w ią z k ó w s p ie - p r z e z A . H o ff m a n a ,,L u tn ia '* p r o m ie n iu - w a c z y c h n ie je s t d o s ta te c z n ie o c e n io n e . I je n a c a łe p ó łn o c n e P o m o r z e p r z e z o b ja z -

W b r e w u ta rte m u m n ie m a n iu „ P o m e - d y m ia s te c z e k i w io s e k k a s z u b s k ic h , r a n ia n o n c a n ta t w ła ś n ie n a P o m o r z u i r o k_u 1 9 0 9 o d b y w a s ię z w o ła n y p r z e z

\V ie lk o p o ls c e k u ltu r a p ie ś n i p o ls k ie j s ta - H o ff m a n a p ie r w s z y z ja z d k ó ł ś p ie w a c z y c h ła n a w y s o k im p o z io m ie . j w W e jh e ro w ie n a K a s z u b a c h , n a k tó r y m

G d y w s z e lk ie z m y s ły w y w a lc z e n ia z je ź d z ie u c h w a lo n o s tw o r z y ć Z w ią z e k w o ln o ś c i z o r ę ż e m w r ę k u z a w io d ły , p o - j j^ ó ł Ś p ie w a c z y c h n a O k r ę g g d a ń s k i.

W r o k u 1 9 1 2 in ż . A lfo n s H o ff m a n r z u ­ c a m y ś l z a ło ż e n ia Z w ią z k u Ś p ie w a c z e g o n a c a łe P o m o r z e .

W d n iu 2 2 s ie r p n ia 1 9 1 2 r . z w o ła n o z ja z d d e le g a tó w 7 d o G ru d z ią d z a : N a z je ź ­ d z ie ty m u c h w a lo n o z a ło ż y ć Z w ią z e k Ś p ie ­ w a c k i n a c a łe P r u s y Z a c h o d n ie .

D n ia 1 2 g r u d n ia 1 9 1 2 r . p o w tó rn y z ja z d d e le g a tó w 7 w y b ra ł p ie rw s z y z a rz ą d . O d te g o d n ia d a tu je s ię n o r m a ln a i w y tę - c z ę to w p ie ś n i s z y k a ć n a tc h n ie n ia i r a tu n - 1

k u . T u i ta m p o w s ta ły z a m o rz u tn ie c h ó ry i k o ła ś p ie w a c k ie .J u ż w r o k u 1 8 7 2 n a p o ­ ty k a m y n a p ie r w s z e ś la d y o r g a n iz o w a n ia k ó ł ś p ie w a c k ic h n a P o m o rz u . D o ty c h c z a s : b o w ie m p ie lę g n o w a n o z a le d w ie p o ls k i ś p ie w je d n o g ło s o w y p r z y c h ó r a c h k o ś c ie l­

n y c h . W r o k u 1 8 8 0 p o w s ta ją ś w ie c k ie c h ó ­ r y p r z y to w a r z y s tw a c h p r z e m y s ło w y c h . O d b y w a s ię to w s p o s ó b k o n s p ir a c y jn y . G d y w ro k u " I ' 0 3 c h ó r „ L u tn i* 4 u r z ą d z a u -

! r o c z y s te p o s ie d z e n ie i w ita p ie ś n ią p o w ra - ż o n a p r a c a Z w ią z k u .

Uroczystość żałobna w stolicy

W A R S Z A W A . W d r u g ą r o c z n ic ę z g o n u m a rs z a łk a J ó z e fa P iłs u d s k ie g o w e w s z y s t­

k ic h ś w ią ty n ia c h p r a w o s ła w n y c h w p o ls c e z o s ta ły o d p r a w io n e u r o c z y s te n a b o ż e ń s tw a ż a ło b n e , p o d c z a s k tó ry c h o d c z y ta n o o d e z - w io d ą c e b e z p o ś re d n io d o p a ła c u b e lw e d e r - w y d a n ą p r z e z J e g o E m in e n c ję M e tro -

WARSZAWA D z iś w d n iu ż a ło b y n a ro ­ d o w e j b e lw e d e r s ie d z ib a m a r s z a łk a J ó z e f a P iłs u d s k ie g o , z m ie n iła s w ó j z w y k ły w y g lą d .

P r z e d w e jś c ie m p o w ie w a ją f la g i n a ro ­ d o w e , b r a n ia je s t n a o ś c ie r z o tw a r ta . D rz w i

p o litę D io n iz e g o z o k a z ji te j r o c z n ic y .

WARSZAWA D z ie ń u r o c z y s te j ż a ło b y p o ś w ię c o n y u c z c z e n iu p a m ię c i w ie lk ie g o m a rs z a łk a J ó z e fa P iłs u d s k ie g o w c a łe j P o ls c e o b c h o d z o n y b y ł n ie z w y k le u r o c z y ­ ś c ie . W g o d z in a c h r a n n y c h w ś w ią ty n ia c h c a łe g o p a ń s tw a o d b y ły s ię u r o c z y s te n a b o - s ie m w ie lk ie g o z m a rłe g o p r z y s ło n ię to k i- ż e ń s tw a , n a k tó r y c h o b e c n i b y li p r z e d s ta -

r e m . w d c ie le w ła d z o r a z tłu m n ie z e b r a n i o b y w a -

B e z p o ś r e d n io p o n a b o ż e ń s tw ie w r k a - te le . W s z y s tk ie o b c h o d y w c a ły m k r a ju g o d z in ie 1 0 p o c z ę ły c e c h o w a ł n a s tr ó j n ie z w y k łe j p o w a g i i s k u ­ p ie n ia , w r k tó ry m lu d n o ś ć p o ls k i s k ła d a ła h o łd n ie ś m ie rte ln e j p a m ię c i m a rs z a łk a r s k ie g o s ą o k r y te c z a r n ą m a te r ią . P r z e d

w e jś c ie m d o B e lw e d e ru u s ta w io n o p o p ie r­

s ie z m a r łe g o w o d z a n a ro d u m a rs z a łk a J ó ­ z e fa P iłs u d s k ie g o , p o b o k a c h z w is a ją f la ­ g i. P o o b u s tro n a c h p e łn ią w a r tę h o n o r o - w’ą w a r to w n ic y z p u łk u p o d h a la ń s k ie g o i le g io n is ty , z n ic z e u s ta w io n e p r z e d p o p ie r -

Obywatelski czyn

T O R U Ń . P a n W o je w o d a P o m o rs k i I c h w a liła p r z e k a z a ć n a d o z b r o je n ie A rm ii W ła d y s ła w R a c z k ie w ic z o tr z y m a ł o d R a - s u m ę 2 0 ,0 0 0 z ł. R a d a p o w ia to w a p r o s i

- - - - - I • - ’ ż e s p o łe c z e ń s tw o p h c y b e lw e d e rs k ie j, o

n a d a l s p e łn ia ć h ę - n a p ły w a ć b e z p r z e r w y d o b e lw e d e ru lic z ­ n e d e le g a c je . W tr w a ją c e j p r z e z c a ły d z ie ń d e fila d z ie s k ła d a ło s p o łe c z e ń s tw o s to lic y w p o w a d z e i s k u p ie n iu s w ó j n a jg łę b s z y h o łd d la M a r s z a łk a P iłs u d s k ie g o , m a n if e ­ s tu ją c s w ó j n a jw ię k s z y i n ie z a ta r ty ż a l p o w ie lk im z m a r ły m .

d y p o w . s ę p o le ń s k ie g o te le g r a m n a s tę p u - , p r z y ją ć z a p e w n ie n ie ,

ją c e j tre ś c ą i. p o w ia tu s ę p o le ń s k ie g o

.R a d a p o w ia to w a P o w ia tu s ę p o le n s k ie - d z ie p r z y k ła d n ie s w o je o b o w ią z k i o b y w a - g o n a p o s ie d z e n iu w d n iu d z is ie js z y m u - te ls k ie .44.

Z wojny domowej w Hiszpanii

SALAMANCA. K o m u n ik a t u r z ę d o w y c ią g u d n ia n o w a k o n c e n tra c ja c z e r w o n y c h , g łó w n e j k w a te ry w o js k p o w s ta ń c z y c h z N a p o łu d n ie o d te g o m a s a p ie c h o ty , p o - g o d z . 2 0 ,0 0 d n ia 1 1 b m ..: N a f r o n c ie b is - p r z ę d z a m i 1 2 ta n k a m i, z a a ta k o w a ła n a s z e k a js k im w s p a n ia ły p o c h ó d p o w s ta ń c ó w lin ie p o b a rd z o in te n s y w n y m p r z y g o to w a - tr w a ł w d a ls z y m c ią g u n a o d c in k u p o m ię - n iu a r ty le ry js k im . P ię ć k o le jn y c h a ta k ó w d z y G u e rn ic a a A m e r e b ie ta . Z a ję liś m y c a l- z o s ta ło o d p a rty c h . S tra ty w o js k r z ą d o - k o w ic ie m a s y w B iz k a r g i p o w s p a n ia ły m w y c h p r z e w y ż s z a ją s tra ty , z a d a n e im d o - m a n e w r z e , k tó r y z a k o ń c z y ł s ię a ta k ie m

n a b a ta lio n n ie p r z y ja c ie ls k i. B a ta lio n te n z o s ta ł z d z ie s ią tk o w a n y . S tra ty n ie p rz y ja ­ c ie la n a c a ły m f r o n c ie b y ły b a r d z o d u ż e . D e z e r te r z y z o d d z ia łó w C z e r w o n y c h p o ­ tw ie r d z a ją k lę s k ę r e p u b lik a n ó w w n a s tę ­

p s tw ie w c z o r a js z e j o f e n z y w y . P o tw ie rd z a - c ie l p o z o s ta w ił ta m 7 5 z a b ity c h , ją to r ó w n ie ż z w ia d y , d o k o n a n e n a ty m I

f ro n c ie , g d z ie lic z b a z a b ity c h s ię g a 1 0 0 0 b a r d u ją c y c h , u d a ją c y c h

a lic z b a r a n n y c h p r z e k r a c z a 2 5 0 0 lu d z i. G u a d ix , r z u c iło b o m b y n a k o le g iu m N a f ro n c ie m a d ry c k im n a s tą p iła w e r a M o n te 44 1

3 - le tn ie d z ie c k o . S a m o lo ty te b o m b a r d o ­ w a ły r ó w n ie ż p o m n ik n a r o d o w y , w y r z ą ­ d z a ją c w ie le k ie s z k o d y .

MADRYT. 0 g o d z in ie 2 2 ,3 0 b o m b a r d o ­ w a n ie M a d ry tu r o z p o c z ę ło s ię n a n o w o . N a m ia s to p a d a ły p o c is k i c ię ż k ie g o k a li­

b r u . G łu c h e o d g ło s y p o tę ż n y c h 1 c h ó w r o z le g a ły s ię w c ią g u c a łe j n ie m a l n o c y . A la rm o w e s y r e n y o d z y w a ły s ię c o c h w ila , u p r z e d z a ją c lu d n o ś ć o g r o ż ą c y m

Delegacja Min- Becka

L O N D Y N . W d n iu 1 3 h m . P a n M in i­

s te r B e c k s p o ż y ł ś n ia d a n ie w a m b a s a d z ie , w ś c is ły m g r o n ie , ja k o g o ś ć p . R a c z y ń ­ s k ie j i a m b a s a d o r a R . P .

W ie c z o r e m M in is te r B e c k o b e c n y b y ł n a trz e c h p r z y ję c ia c h : N a jp ie rw M in is te r B e c k u d a ł s ię n a p r z y ję c ie w y d a n e p r z e z k a to lic k ie g o a c y b is k u p a w L o n d y n ie H in - c h le a n a c z e ś ć d e le g a ta p a p ie s k ie g o m s g r . P iz z a rd o , r e p re z e n tu ją c e g o O jc a ś w . n a w y b u - i k o r o n a c ji. N a s tę p n ie M in is te r B e c k b y ł

1 b e c n y n a r a u c ie w p o s e ls tw ie a u s tr ia c k im w y d a n y m n a c z e ś ć M in is tr a S p r a w Z a g ra ­ n ic z n y c h S c h m id ta , a n a s tę p n ie w a n ib a ty c h c z a s w z lo k a liz o w a n y c h a k c ja c h . M o ­

ż n a tw ie r d z ić ż e lic z b a z a b ity c h p r z e k r a ­ c z a 3 0 0 0 , a o g ó ln a lic z b a s tra t n ie d a s ię n a r a z ie o b lic z y ć .

N a f ro n c ie C o rd o b y a ta k n a w z g ó rz e n ie b e z p ie c z e ń s tw ie . O g ie ń a rty le rii p o w - s a d z ie n ie m ie c k ie j, g d z ie w z ią ł u d z ia ł t C a la tra v e n o z o s ta ł o d p a r ty . N ie p r z y ja - s ta ń c z e j z o s ta ł s k o n c e n tro w a n y w d a ls z y m p r z y ję c iu w y d a n y m n a c z e ś ć M a r s z a łk

. c ią g u n a G ra n v ia i n a jb liż s z e o k o lic e . S tr a - B lo m b e r g a .

N a f r o n c ie G r e n a d y 6 s a m o lo tó w 7 b o m - ty s ą z n a c z n e , le c z lu d n o ś ć p r z e z o rn ie u - W d n iu ju trz e js z y m p r z e w id z ia n e s ię w k ie ru n k u k r y ła s ię w p o d z ie m ia c h , a w o b e c o g r a n i- s p o tk a n ia M in is tr a B e c k a z M in is tr a i

i „ S a - c z o n e g o r u c h u n o c n e g o p r a w d o p o d o b n ie S p r a w Z a g r a n ic z n y c h F r a n c ji, W ę g ie r i w G re n a d z ie . Z a b ite z o s ta ło . ilo ś ć o f ia r w lu d z ia c h b ę d z ie n ie z n a c z n a . F in la n d ii.

O-

(2)

S tr 2 „ G Ł O S " N r 5 5IHGFEDCBA

Wielki dzień w Londynie - uroczystości koronacyjne

N o w y k r ó l A n g ie lsk i w s tro ju k o r o n a c y jn y m

W PRZEDEDNIU W IELKIEGO

ŚW IĘTA

S p o k o jn y , o p a n o w a n y z a z w y c z a j tłu m lo n d y ń s k i, z m ie n ił s ię n ie d o p o z n a n ia . T r z y m a n e o d s z e r e g u m ie s ię c y w n a jw y ż ­ s z y m n a p ię c iu z a in te r e s o w a n ie u r o c z y s to ś ­ c ia m i k o r o n a c y jn e m i r o z ła d o w a ło s ię w c z o r a j w f a li p o w s z e c h n e j, k a r n a w a ło w e j o m a l w e s o ło ś c i. Z e w s z y s tk ic h s tr o n c ią g n ę ły d o ś r ó d m ie ś c ia tłu m y łu d z i r o z r a d o w a n y c h , r o z b a w io n y c h , ja k d z ie c i. W s z y s c y p r a w ie m a ją w p ię ty w k la p ie z n a c z e k k o r o n a c y j­

n y , p r z e d s ta w ia ją c y h e r b k r ó le w s k i w y k o ­ n a n y n a b a r w n y m e m a lio w y m tle , lu b te ż f la g ę im p e r iu m b r y ty js k ie g o .

d z ie ń LO NDYN NIE SPAŁ

P o d e s z c z o w y m p o n ie d z ia łk u w c z o r a js z y u p ły n ą ł p o d z n a k ie m tr a d y c y j-

L o n d y n , 1 2 m a ja 1 9 3 7 r.

n e j „ k o r o n a c y jn e j" p o g o d y , k tó r a o d s z e - w ie lu lo r d ó w i p a n ó w u d a ło s ię d o O p a c t- d e z ji, p r e m ie r P ó łn . I r la n d ii, e m ir T r a n s - r e g u la t s p r z y ja w s z y stk im w a ż n ie js z y m w a W e s tm in s te r s k ie g o k o le ją p o d z ie m n ą , jo r d a n ii, s u łta n Z a n z ib a r u , z e s k o r tą la n s - I a k to m p a ń s tw o w y m . — — -t ---- —

( s ie js z ą w rz a ło ż y c ie n a u lic a c h s to lic y , L o n i d y n n ie s p a ł. T łu m w e z b r a n ą f a lą p r z e le -

w a ł s ię u lic a m i m ia sta , g r o m a d z ił s ię p r z e d I p a ła c e m B u c k in g h a m , s p o g lą d a ją c w o - ś w ie tlo n e o k n a k r ó le w s k ic h a p a r ta m e n tó w .

K r ó l c z u w a ja k i je g o p o d d a n i.

T o te ż c a łą n o c d z i- g d z ie p a n o w a ł tło k n ie m n ie js z y , n iż n a u lic a c h . N ie je d n a k o r o n a s y m b o lic z n a , ja k ą m a łż o n k i p a n ó w w c h w ili k o r o n o w a ­ n ia k r ó lo w e j o z d o b ią s w e s k r o n ie , b y ła b y u le g ła z g n ie c e n iu , g d y b y n ie o s ło n iły je tr o s k liw e rę c e .

LOTNE BUFETY — 70.000 LITRÓW I M LEKA — M ILIONY K ANAPEK.

D la z a p e w n ie n ia w y ż y w ie n ia o io rz y - in ic ti rz e s z o b o z u ją c y c h n a u lic a c h , w y n o ­ s z ą c y c h , w e u lu g p o b ie ż n y c h o b lic z e ń , o k o- lo c z te r e c h n u iio n o w , w ty m 3 m ilio n y p r z y je z d n y c h z p r o w in c ji, u r u c h o m io n o K il K a ty s ię c y lo tn y c h b u le to w , K tó r e w c ią - I g u u n ia w c z o r a js z e g o i n o c y d z is ie js z e j ) s p r z e d a ły 7 0 .O U U litr ó w m le k a , m ilio n p a -

! c z e K z k a n a p k a m i, iU U .O U U c ia s te k 5 U O .U U O p a s z te c ik ó w , 1 0 .0 0 0 p o r c y j g o r ą c e g o b u lio - [ n u i p ó ł m ilio n a b o c h e n k ó w c h le b a . IN a p r z y g o to w a n ie ś n ia d a n ia z u z y to 1 3 .0 0 0 k g h e r b a ty i 6 .0 0 0 k g . c u k r u .

^~W CŻ£ŚNYM *'RANKIEm'12 M AJA ‘ J e s t g o d z in a 5 -ta r a n o . Z p a r k ó w w ś r ó d m ie śc iu , p ły n ie e c h o p o b u d k i w o js k o w e j.

T o h a s ło d la ż o łn ie r z y , k tó rz y o d s z e r e g u d n i o b o z o w a li w p a r k a c h p o d b ia ły m i n a ­ m io ta m i. J e d n o c z e ś n ie z a c z y n a s ię r u c h n a g łó w n y c h u lic a c h w z d łu ż tr a s y p o c h o ­ d u k o r o n a c y jn e g o . L u d z ie , k tó rz y s p a li n a c h o d n ik a c h , w s ta ją i z a jm u ją u p a tr z o n e z a w c z a s u m ie js c a , n a k tó ry c h z n ie r u c h o ­ m ie li tr w a ć b ę d ą 8 d o 9 g o d z in . W tłu m ie u w ija ją s ię lic z n i b o o k m a c h e r z y , p r z y jm u ­ ją c y z a k ła d y c o d o p r z e w id y w a ń p o g o d y . C iż b a n a u lic a c h w z r a s ta . N a jw ię k s z y ś c is k p a n u je n a s z e r o k ie j a le i M a il, p r o w a d z ą c e j d o W h ite h a ll. J u ż o g o d z . 6 m in .3 0 d o k a ­ te d r y W e s tm in s te r s k ie j n a p ły w a ją p ie r w s i u c z e stn ic y d z is ie js z y c h u r o c z y s to ś c i, w ty m lic z n i d z ie n n ik a r z e , k tó r y m s p e c ja ln ie o f ic e r w s k a z u je m ie js c a .

Przejazd taksówką kosztuje 260 zł.

W ię k s z o ś ć r a n n y c h g o ś c i p r z y b y w a d o k a te d r y p ie sz o . 0 w y n a ję c iu ta k s ó w k i n ie m a m o w y . P e w ie n s z o f e r z a p r z e ja z d z p la ­ c u p r z e d B u c k in g h a m p a la c e d o k a te d r y z a ż ą d a ł 1 0 f u n tó w , to je s t 2 6 0 z ł. T o te ż

POCHÓD KORONACYJNY

Z g o d n ie z o p r a c o w a n y m s z c z e g ó ło w o p r o g r a m e m , p o c h ó d k o r o n a c y jn y r o z p o ­ c z ą ł s ię p u n k tu a ln ie o g o d z . 8 m in . 3 0 w y ­ ja z d e m o r s z a k u lo r d a m a jo ra L o n d y n u , z a k tó r y m je c h a ł s p e a k e r I z b y G m in . O b a p o w o z y o to c z o n e s ą b a r w n ą , w ś r e d n io w ie ­ c z n e s tro je p r z y b r a n ą e s k o r tą . O r s z a k m i­

ja ł Ł u k A d m ira lic ji, g d z ie tr a d y c y jn y m z w y c z a je m z o s ta je z a tr z y m a n y p r z e z h a la - b a r d z is tó w w s tro ja c h z X V I w ie k u . N a z a p y ta n ie d o w ó d c y h a la b a r d n ik ó w , d o k ą d s ię u d a je ta k w c z e śn ie , lo r d m a jo r o d p o ­ w ie d z ia ł, ż e p o p r z e d z a o r s z a k I c h K r ó le w s­

k ic h M o śc i k r ó la J e r z e g o V I i k r ó lo w e j E lż b ie ty , u d a ją c s ię n a k o r o n a c ję .

Z a o r s z a k ie m lo r d a m a jo r a i s p e a k e r a I z b y w y r u s z a ją p r z e d s ta w ic ie le p a ń s tw o b ­ c y c h w p o r z ą d k u a lf a b e ty c z n y m , w e d łu g a n g ie ls k ic h n a z w k r a jó w p r z e z n ic h r e p r e ­ z e n to w a n y c h . W o r s z a k u ty m o g ó ln ą u w a ­ g ę z w r a c a ją p r z e d s ta w ic ie le p a ń s tw w s c h o d n ic h i a r a b s k ic h . N a jż y w s z ą s y m p a ­ tię tłu m u w y w o łu je k s ię ż n a J u lia n n a i k s ią ż ę B e r n a r d , r e p r e z e n tu ją c y k r ó lo w ę h o ­ le n d e r s k ą .

ORSZAK RZĄDOW Y

O g o d z in ie 9 m in u t 1 5 o p u s z c z a p a ła c B u c k in g h a m s k i o r s z a k rz ą d o w y . W p ie r w ­ s z y m p o w ’o z ie je d z ie p r e m ie r B a ld w in , e s k o r to w a n y p r z e z o d d z ia ł p o lic ji k o n n e j.

P o ja w ie n ie s ię p o w o z u p r e m ie r a B a ld w in a w z b u d z a w th im ie o lb r z y m i e n tu z ja z m . B a ld w in je s t o b o k k r ó la g łó w n y m b o h a te ­ r e m d z is ie js z e g o d n ia . W d r u g im p o w o z ie je c h a ł p r e m ie r K a n a d y z e s k o r tą k a n a d y j­

s k ie j p o lic ji k o n n e j, w tr z e c im p r e m ie r A u s tr a lii z k o n n ą e s k o r tą a u s tr a lijs k ą , w d a ls z y c h p o w o z a c h , w o to c z e n iu e s k o r ty p o lic y jn e j d a n e g o k r a ju , ja d ą p r e m ie r z y N o w e j Z e la n d ii, U n ii P o łu d n .- A f r y k a ń ­ s k ie j,, k s ią ż ę h in d u s k i Z a f r u ła h K h a n w o to c z e n iu b a r w n ie u m u n d u r o w a n e g o s z w a d r o n u w o jsk h in d u s k ic h , p r e m ie r P o l. R o -

je r ó w , s u łta n L a h o r r e i s u łta n T r e n g g a n u , s u łta n P a h a n g u o r a z d a lsi p r z e d s ta w ic ie le k o lo n ii a n g ie ls k ic h . N a tr a s ie o r s z a k u k o ­ r o n a c y jn e g o r o z s ta w io n o w o jsk o , 8 6 o r ­ k ie s tr g r a m a r s z e w o js k o w e .

ORSZAK KRÓLEW SKI

P o p r z e jś c iu o s ta tn ie g o p o w o z u z e - g z o ty c z n y m i p r z e d s ta w ic ie la m i k o lo n ii a n g ie ls k ic h , n a p ię c ie w ś ró d tłu m u w z r a s­

ta z a c h w ilę p o ja w ić s ię m a c z o ło o r ­ s z a k u k r ó le w s k ie g o . J a k o ż is to tn ie o d s tr o n y Ł u k u A d m ir a ls k ie g o p o ja w ia s ię s z k la ­ n a k a r e ta z s io s tr ą k r ó la i o b u c ó r k a m i, k s ię ż n ic z k ą E lż b ie tą i k s ię ż n ic z k ą M a łg o ­ r z a tą . O b ie k s ię ż n ic z k i s ą p r z e d m io te m ż y ­ w io ło w e j o w a c ji. S e r d e c z n ie w ita n a je s t r ó w n ie ż k s ię ż n ic z k a M a r y n a , ż o n a k s ię c ia K e n tu , k tó r a c z a ru ją c y m u ś m ie c h e m d z ię ­ k u je tłu m o m z a o w a c je . P o p r z e jśc iu o s ta t n ie g o p o w o z u , w k tó r y m je c h a li k s ią ż ę A r th u r C o n n a u g th z m a łż o n k ą i k s ię ż n ą A lic ja , h r a b in a A th lo n e , c io tk a k r ó la , k r ó t k a p r z e r w a , p o c z e m p o ja w ia s ię n a le ż ą c y d o w ła ś c iw e g o o r s z a k u k r ó le w s k ie g o p o ­ w ó z k r ó lo w e j M a r y , w d o w y p o J e r z y V . D o s to jn ą k r ó lo w ę w ita tłu m z o z n a k a m i g łę b o k ie g o s z a c u n k u i c z c i. Z a p o w o z e m k r ó lo w e j M a r y p o s tę p u je e s k o r ta k a p ita ń -

(D a ls z y c ią g n a s tr. 3 )

POKOJE

ta n ie , c z y s te , c ic h e i c ie p łe z w o d ą b ie ż , b lis k o D w o rc a G ł.

w W a r s z a w ie p o le c a

ROYAL

C hm ielna 31 K a w i a r n i a B e z p ła tn y g a ra ż .—

MĘm/niewoli

NAM 3»ttjjHai3Órsfei

5 e rc J

Powieść z lat 1921— 24 na Polesiu.

2 9 )

C ią g d a ls z y .

P o p ó ł g o d z a in ie b y ł ju ż w R o k itc e , o d le g łe j z a le d w ie o d C z e rw o n e g o B o ru o f’w e < lo n i > try . B ,ło te ra z rz e c z ą z u ­ p e łn ie p e w n ą , ż e b a n d a z b ie g ła J a k s ię to s ta ło — m im o ż e s trz e ż o n o p il­

n ie o b u w y jś ć — r.iik t n ie u m ia ł w y - tłó m a c z y ć . F a k te m b y ło je d n a k to , ż e w o d le g ło ś c i d w u k ilo m e tró w o d z m o ­ b iliz o w a n y c h o d d z ia łó w p o lic y jn y c h , d o k o n a n o n a p a d u n a fo lw a rk , z łu p io n o g o , z w ią z a n o ja k B a ra n ó w k ilk u n a stu lu d z i d o m o w n ik ó w i w p a k o w a n o ic h d o lo d o w n i, p o d p a lo n o fo lw a rk i s k ra ­ d z io n o w s z y stk ia k o n ie .

C h ra p o w ie c k i n ie o m a l n ie o s z a la ł z e z ło śc i, g d y s ię d o w ie d z ia ł, ż e n a p a d u d o k o n a n o w ła ś n ie w c h w ili, g d y o n w ra c a ł n ie d a le k o R o k itk i z W ilc z eg o D o łu io J o n iu N a w e t w ła ś c ic ie l R o ­ k itk i, p ro w a d z o n y d o lo d o w n i, w id z ia ł z d a le k a ja d ą c ą d ro g ą b ry c z k ę k o m e n ­ d a n ta N ie m ó g ł n a tu ra ln ie w o ła ć , b o

m ia ł z a k n e b lo w a n e u s ta . A C h ra p o - w ie c k i, u p o jo n y s u k c e se m , n ie z w ró c ił n a w e t u w a g i n a to , c o s ię d z ia ło w o k o lic y . Z u c h w a ły n a p a d b y ł c z e m ś L iie w ia ro g o d n y ir. C h ra p o w ie c k i p o s ta ­ n o w ił ra to w a ć s w ą o p in ie i z d e c y d o w a ł

s ię n a ty c h m ia s t ro z p o c z ą ć p o ś c ig i u ją ć b a n d y tó w z a w s z e lk ą c e n ę W p rz e c iw n y m ra z ie s ta n ie s ię p o ś m ie ­ w isk ie m c a łe g o p o w ia tu , o n n ie ta k je s z c z e d a w n o m a rz ą c y o w ie lk im a w a n s ie .

Z R o k itk i p ro w a d z iły d w d e d ro g i.

J e d n a b ie g ła la s a m i w s tro n ę J u c h n o - w d c z, m ie jsc o w o ś c i le ż ą c e j n a d lin ią k o le jo w ą m ię d z y P iń s k ie m a B rz e ­ ś c ie m ; d ru g a d ro g a p ro w a d z iła p rz e z o tw a rty te re n n a Z a h o ro d z ie d o D o ­ rz e c z a i d a łe j n a b e z k re sn e to p ie le p iń s k ic h b ło t. C h ra p o w ie c k i a n i p rz e z s e k u n d ę n ie, w ą tp ił, ż e O rlik u c ie k a ł d ro g ą n a J u c h n o w ie ż e .

P o k ilk u n a s tu m in u ta c h o b a o d ­ d z ia ły p o lic y jn e , s p ro w a d z o n y m i z C z e rw o n e g o B o ru b ry c z k a m i a k o ń m i p u ś c iły s ię w p o g o ń z a b a n d ą O rlik a , d ro g ą n a J u c h n o w ie ż e

C h ra p o w ie c k i o c h ło n ą w sz y te ra z n ie c o z p ie rw s z e g o w ra ż e n ia , o d je c h a ł d o p o s te ru n k u . O b a w ia ją c s ię n a g a n y i k o m p ro m ita c ji, p o s ta n o w ił n ie te le ­ fo n o w a ć m ig d z ie, a n a w e t n d e m e ld o ­ w a ć d o p o w ia tu d o c h w ili u ję c ia b a n ­ d y , w c o n ie z a c h w ia n ie w ie rz y ł.

L e d w ie je d n a k z n a la z ł s ię w k a n ­ c e la rii. d y ż u rn y p o lic ja n t z a m e ld o w a ł m u n o w ą n ie s p o d z ia n k ę , p rz e k re ś la ją­

c ą w s z y s tk ie je g o o b lic z e n ia .

N a k ilk a m in u t p rz e d je g o p rz y b y ­ c ie m d o p o s te ru n k u p rz y je c h a ł ta m ja ­ k iś w ie śn ia k , c a ły w e k rw i, n a w o z ie z b ro c z o n y m k rw ią , tru p io b la d y , z d y ­ s z a n y i z a w ia d o m ił, ż e p rz e d d w o m a g o d z in a m i n a p a d li n a ń ja c y ś lu d z ie , o b ra b o w a li g o i z a p e w n ie b y lib y z a b d li, g d y b y n ie to , ż e p rz e ra ż o n e k o n ie p o ­ n io s ły , ra tu ją c w te n s p o s ó b s w e g o w ła śc ic ie la o d n ie c h y b n e j ś m ie rc i.

— N a p a d m ia ł m ie js c e n a d ro d z e

n a Z a h o ro d z ie — k o ń c z y ł s w ó j m e ld u ­ n e k p o lic ja n t.

- G d z ie ? — w rz a s n ą ł C h ra p o w ie c ­ k i, c h w y ta ją c sń ę z a g ło w ę .

Z ra z u n ie m ia ł w p ro st s ił, b y o s o ­ b iś c ie w y b a d a ć w p ro w a d z o n e g o d o k a n c e la rii c h ło p a . J e d n a k s a m w y g lą d o c ie k a ją c e g o k rw ią i ś m ie rte ln ie p rz e ­ ra ż o n e g o c z ło w ie k a , u tw ie rd z a ł g o w p rz e k o n a n iu , ż e n a p e w n o b y ł o n o fia rą n a p a d u O rlik o w y c h lu d z i.

N a le ż a ło te r a s c o fn ą ć ja k n a jp rę ­ d z e j p o ś c ig i s k ie ro w a ć g o n a n o w ą d ro g ę

W y d a n ie ty c h z a i^ z ąd z e ń n a s tą p iło b ły s k a w ic z n ie i w c ią g u k ilk u m in u t d ro g ą n a Ju c h n o w d ic ze m k n ę ło d w u g o ń c ó w . S p etłru iili p o le c e n ie d o b rz e , z a ­ w ra c a ją c p o ś c ig i k ie ru ją c g o n a n o w ą d ro g ę

C h y b a n ie tru d n o c z y te ln ik o w i d o ­ m y ś le ć s ię , ż e O rlik , k tó re m u z a le ż a ło n a s k iero w an iilu p o g o n i n a z łą d ro g ę , o b m y ślił c a ły fo rte l z ty m c z ło w ie k ie m , w y s m a ro w a n y m k rw ią k u rc z a k a .

G d y n a p o s te ru n k u p o d n ió s ł s ię g w a łt, w ie ś n ia k ó w z n ik ł. N ie z a u w a ­ ż o n o , ja k w y d o s ta ł s ię n a d ro g ę , ja k ta m p rz e b ie ra ł s ię w ś w ie ż e u b ra n ie , ja k p o g o d z in ó e ru s z y ł w ś la d z a g o ń ­ c a m i C h ra p o w ie c k ie g o .

C z ło w ie k ie m ty m b y ł S te fa n O rlik . R O Z D Z IA Ł IX .

Anglik W ilson.

D z ie ń b y ł p o n u ry i d ż d ż y s ty . P o c ią g z d ą ż a ją c y z P iń s k a d o B rz e ś c ia n a d B u g ie m m in ą ł w ła ś n ie J a n ó w , m k n ą c s z y b k o w ś ró d p ó l i ró w n in z a c ią g n ię ­ ty c h s ia tk ą d ro b n e g o d e s z c z u , m e la n ­ c h o lijn ie tłu k ą c e g o o sz y b y .

W je d n y m z p rz e d z ia łó w p ie rw sz e j k la s y p ro w a d z iło ż y w rą ro z m o w ę trz e c h p a n ó w -, k tó rz y s p o tk a li siię w p ra w d z ie d o p ie ro w ty m p rz e d z ia le , z d ą ż y li s ię je d n a k z a p o z n a ć i z n a le ź ć w s p ó ln y , in ­ te re s u ją c y w s z y s tk ic h te m a t. W ś re d ­

n im w ie k u m a jo r-le k a rz w m u n d u rz e i m ło d y , e le g a n c k i, w y tw o rn ie u b ra n y c z ło w iek , ja k s ię p o te m w ro z m o w ie o k a z a ło — in ż y n ie r, z z a c ie k a w ie n ie m s łu c h a li te g o , c o m ó w ił ic h to w a rz y s z p o d ró ż y — ty p o w y A n g lik z k a r y k a tu ­ ry w s z e ro k ic h k ra to w a n y c h s p o d ­ n ia c h , ta k ie j s a m e j m a ry n a rc e s p o rto ­ w e j z n ie ro z łą c z n ą fa jk ą , k tó re j n a w e t w c z a s ie o p o w ia d a n ia n ie o d e jm o w a ł o d u s t. P o n ie w a ż A n g lik n ie z n a ł ję z y ­ k a p o ls k ie g o , ro z m o w a to c z y ła się p o n ie m ie c k u , k tó ry m c a ła tró jk a p o d ró ż , n y c h w ła d a ła d o s k o n a le .

A n g lik , z a p a lo n y e n tu z ja s ta p o lo ­ w a ń , n a k tó re p rz y je ż d ż a ł p o d o b n o n a P o le s ie je s z c z e w c z a sa c h p rz e d w o je i- n y c h , ż y w o o p o w ia d a ł o s w y c h te g o ­

ro c z n y c h w ra ż e n ia c h i p rz y g o d a c h . N ie z re z y g n o w a ł z p rz y ja z d u m im o a la rm u ją c y c h w ia d o m o ś c i o b a n d a c h d y w e rs a n tó w .

Z k o le i z o z im o w a p o to c z y ła s ię w ła ­ ś n ie n a te m a t b a n d d y w e rs y jn y c h , k tó . re A n g lik p o ró w n y w a ł z b a n d a m i, g ra ­ s u ją c y m i n a o d le g ły c h p rz e d m ie ś c ia c h L o n d y n u , c z y P a ry ż a S tw ie rd z ił je d ­ n a k . ż e J y w e rs a i ic i s ą b a rd z ie j n ie ­ p ra k ty c z n i, n iż p rz e s tę p c y a n g ie ls c y . P o ls c y z ło d z ie je , z d o b y w sz y ja k ie ś o l­

b rz y m ie n a w e t p ie n ią d z e , trw o n ią je n a h u la n k a c h , ty m c z a s e m b a n d y c i a n ­ g ie ls c y , c z y fra n c u s c y n a w e t p o n a j.

m n ie js z y m „ s u k c e s ie " i u z y s k a n iu g o . tó w k i, lo k u ją ją p ra k ty c z n ie w s u ła . d a c h c z y n ie ru c h o m o ś c ia c h , s ta ją c się re n t i e ra m i i o b y w a te la m i.

M ło d y in ż y n ie r o d e z w a ł s ię z u ś m ie . c h e im -

— U n a s a s to t.n ie rz a d k o s ię z d a rz a , b v z ło d z ie j p rz e d z ic rż g n ą ł s ię w re tn tie . r a i w s p o k o ju d o ż y ł p ó ź n e j s ta ro ś c i.

L u d z ie n a s i m a ją w id o c z n ie w ięc e j k rw i n iż A n g lic y , a ta k re w w n ik a c ią . g n ie d o la su .

(C iąg d a ls z y n a s tą p i).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :