Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1937.05.06, R. 19[!], nr 51

Pełen tekst

(1)

Ceno numeru 10 groszy Opłacono gołówkg z góry

xLcuuMLLaK „ 9Łoó

PISMO SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW

KHSBHBKBaBHoaMHaaĘSHMNHEraBanmHBnBBaaMa^sK^aBaaasHaMEnBaBBSflHnii^HanMHBBHaBBBmMMmaMHMmMniMH^fisaaiHMMaMDaBaBnnswnHMmMMHBaKHamBesMaBEMHpaBaaaMaHMHa

Nr 51 Wąbrxeźn^9lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA czwartek dnia 6 maja 1937 r. Rok 19

Otwarcie Targów Poznatiskich Dzień żałoby narodowej

‘ GZXA.V W niedzielę 2 bm. nastą­

piło uroezyste otwarcie ?\l iędz\ naro- (iow ych large w Poznańskich. Na uro­

czystość otwarcia I argów przybvl mi- . . prs- -iii i iiandiu p. Antoni Roman, który wzial udział rćiw nież w- i i zieździO Związku izb i /. r i; WP - iinndlowwck

Poza lym na otwarcie Targów’ przy­

był J. Pm. k<. Kardynał August Hlond

wo j. Maruszew ski. gen- Knolł-Kow na- cki i liczni roście z zagranic}.

/ okazji olWkircia largów Poznań­

skich. panuje dziś w Poznaniu nie­

zwykle ożywiony ruch od samego ra­

na. Poznaii przypomina dnie najwię­

kszego ożywienia w czasie pamiętnej PV K. lar: i przed na w ia ią -ię ykazałr.

Stoiska są imponu jąca. Frekwencja w pierwszym dniu jest bardzo duża-

Wydział Wykonawczy Naczelnego Komitetu l czczenia Pamięci Marszał­

ka Józefa PiIsudskicigo wydał instru­

kcję dla komitetów wojewódzkich w sprawie obchodu drugiej rocznicy zgonu Marszalka Piłsudskiego w dn u

12-ym maja.

Dzień 12 maja, jako dzień żałoby narodowej — głusi instrukcja o- łiejmuje kraj ca’y i Połonię zagrani-

czną. Nie od formy zewnętrznej, ale od nastroju wewnętrznego zależy

uczczenie pamięci Józefa Piłsudskie­

go.

Dzień ten przeto nie zostaje wolny od prac y .

( elem modlitewnego skupienia w godtzinach przedpołudniowych odbę­

dą się nabożeństwa żałobne w świąt y- niach w szy >tkic‘h w x znali. Należy u- dostępnić jak najszerszym masom możność ich w \ słuchania.

Obchód 3 Maja w stolicy Pomorza

TORT \. Obt-hód święta narodowe- bywały się zawody

W rocznicę momentu zgonu tj. o godz. 20-ej min 45 zapanuje 5 minu­

towe! chwila ciszy. W tvm momencie

’iiniit x __ / lekkoatletyczne,

ery sportowe, biegi kolarskie, biegi na

szy m bardziej w spaniale i uroczyście przełaj, marsze i strzelanie. I homee.

niż w latach poprzednith. Złożyły się ('godz. 10 rano w (gródkach lorda- gry w ki v ir.i lo niezw y kle w ielki udział społe- now skich dokonał otw atcia igrzysk p- pomiędzy czeństwa toruńskiego jak i piękna

W ojewoda Pomorski W 1. Rac-zkiew icz w obecności dowódcy O. K. generała

siatkówkę męską 27 drużynami.

przechodnie' na drogach i ulicach, w -zelkie pojazdy', motory, koleje.

W miastach chwilę tę poprzedzać i będą: od godz. 20-ej min 40 — 20-ej min 45 — dzwony i syreny fabryczne.

PO!^T

(> godz. 10 na pliacu rewii, na kto-

i

»

ygi

tioclz- 20-ta min 4o — godz. 20-ta rym ustawiły się w czworoboku od- Dzień 5-maja olbchodziliśmy w na- sawie popłynęła pod strop niebios po- min 48 — chwila ciszy'. Moment jej działy w o jskow e oraz ilumy publicz-1szy m mieście szczególnie uroczy ście- tężna pieśń ..Boże coś Polskę”.

noś, i. ks- <ir Junk odprawił w obecno-j \\ dniu 2 maja przeszedł wieczorem' z ko.ściola uda.no się w ulicę Marsz.

SCI p. wojewody pomorskiego bacz- capstrzy k organrzacyj pw. i wl. z or- pilsll(lskie„.o defiladę. Defiladę o- j.' " ' z.1" l. ■'iripusii bc.ner« a krestią Związku ...Trzelei kiego aa <|e|>ru| w otoczeniu prezesów powiało-

I home i geu. Aiuellera uroczysta Msze eze e _ i i ż

s\v. polew ą. po której przedstawiciele Wczoraj rano zebrały się na dzie- - - ■ ■ - ■ władz zajęli miejsca na trybunach a dzińcu s/koły powszechnej męskiej

oildl' ały wojskowe i organizacyj wszystkie organizacje pw. i wT. oraz, przygo;ow yw aiy się do defilady. — stow arzy szenia sipolecizine ze sztanda- A\ srod przedstaw icieli władz 113'hono- rami, skąd wy ruszono wr długim po­

rowej try blinie zuja 1 miejsce rów nież chodzie do kościoła parafialnego na konsul niemiecki w Toruniu p- Kue- uroczyste nabożeństwo.

chler. — t Udział w nabożeństwie, które od-

Defiłade otwierał oddział szkoły prawił ks. prób- Zaremba, wzięli podchorążych marvnarki wojennej, przedstawiciele władz z p. Starostą za którym’postępowały w izwartwh Kalksteinem na czele. — Po nabożeń-

rosła Kalkstein.

Po południu odby !y się' wyścigi ko

now koście'nyt'lt i octczy tanie przy ogni -ku wy jątków z pism Józefa Pił­

sudskiego.

Jako w idomy znalk żałoby, w dniu tym yyinny być wszystkie flagi pań­

stwowe wywieszone do połowy ma-

oraz bieg narodowy na przełaj. Wie­

czorem zaś w hotelu p. Klimka społe­

czeństwo zgromadziło się na akademii urządzonej przez FCL.

Recenzję z akademii podamy w następnym numerze.

Piłsudskiego.

W Warszawie na stopniach pała­

cu Belwederu, w Krakow ie na Wawe­

lu i w W ilnie na Rossie będą wieńce

nizoiiu toruńskiego, tuż za wojskiem szły oddziały hufców szkolnych. Zw.

Strzeleckiego, rezerwistów i in. oraz o koło 1000 zawodników, biorących u- dzial w pomorskich igrzyskach spor-, towych. Defilujące oddziały’ wojsko­

we i pw. ;

wzdłuż trasy przemarszu d I u>go i r w ał vm i o k I ask a m i •

społeczne i społeczeństwo.

: Radio tiransmitow ać będzie nabo- , żeń siwo z Katedry o go<lz. 10-tej j pogadaiik<' dla dziatw y szkolnej od ill-tej min 50 do 11-tej min 57. nada­

nie werbli przed momentem ciszy i [dźwięków dizwonów — po momencie .ciszy*.

Korespondent Hvasa cę Najświętszej M Panny de la Ca- fiodz. _O-ej min 50 Hold mu BM

Z wojny domowej w Hiszpanii

juiiijqic umi/jciij ANDUJAR- Korespondent Hvasa cę Na jśw iętszej M Panny de la Ca-1 5^ : publiczność zgromadzona poda je, iż oddziały rządowe, które za- seba, zabitych zostało około 20 pow . '\ó' no It( O,1X Panil<-( ' 1 i nagradzała jęły klasztor w' v a zęba otoczyły opie- stancow. 40 zas zginęło w poprzednich ..iiiii (' i v 4 t • 1 i ' ' ' t i i Marszałka Piłsudskiego w rilharmo

ką znajdujących się tam powstańców, atakach. Uciekło w czasie ostatniego 1111 aiszawsKiej-

Kapitan ( ortes, dow ódca powstańców ataku rów nież około 20. a kilku prze- MMMBMMBMHMM l ORUŃ. \\ dniu 1 maja br. rozpo- raniony kulą karabinow ą w czasie szło na stronę wojsk rządow y ch. WYKRYCIE TAJNEJ ORGANIZACJI częly się w Toruniu w ielkie poutor- w kraczania oddziałów rządowych, zo- Oblężeni żyli od 9 miesięcy w opinka- '

skie igrzyska sportowe. Jest to pieT- stal oddany natychmiast pod opiekę nynr stanie- Znaleziono pewna ilość w-sza impreza na Pomorzu, w której lekarzy, przybyłych z Andujar. — (żywności, co dowodzi, że przyczyną wzięło udział 100 zawodników i za- Szczególnie troskliwie ziaoipiekowmno poddania się był nietyłko głód. AA o- się kobietami i dziećmi. Jeńcy' i rodzi- kresie oblężenia urodziło się 22 dzieci, ny ich skierowani zostali do Anduja- Żołnierze oddziałów rządowych nie i sportu na ra. skąd wy słani zostaną do Walencji, znaleźli dotychczas sły nnego posągu

Marszalka Piłsudskiego w Filharmo nii AAb

NIEMIECKIEJ NA POMORZU- W W ieszczycach w po w. luehol- skim w majątku ziemskim Niemlki Ve- w’odniczek. — C elem izo.w odówy które

trw'aly trzy dni jest sprawdzenie roz­

woju kultury fizycznej

Pomorzu. W ramach tych igrzysk od- W czasie ostatecznego ataku na kapl-

kryły tajną organilzację niemiecką .. N a t i o n a 1 sozi a 1 i s tischer I )e u't sche r A r- beiter - Bunid”. Organizacja ta pod pozorem pracy na rolii, zorga.niziow ała tajną szkołę instruktorską, w której wlzięło udział 20 osób z pośród inteli- bardzo ucierpiała, gdyż samoloty pow gencji miejskiej całego Pomorza, stancze przez omyłkę zrzuciły na nią \\ szvscv rzekomi irobotnicy zostali dwie ogromne torpedy. Wśród znale- aresztowani. Koniec tajnym organiza- ruiz n ■ ' v ... ... , . . . zionych dokumentów znajdowała się ciom niemieckim wr Polsce może poło­

gi łOtiZO W. W pogranicznej miej- ski wTygłosił przemówienie, wzywając deperza g Q 1 1 ’ 1 ' ’ ...

scowości Orzegów w powiecie święto-. Polaków do pracy nad utrwaleniem cu jąca wysłanie kolumny' wojsk pow n,< i... sję ubiegłej nocy potęgi Rzeczypospolitej. Po przemó- s1 '---- -1 11 --- 1 ’ i_ - i

o powstania ślą-jwieniii p. wojewoda dokonał odslonię-

ka ku czci powstańców, pochm ska na cokole, na którym wvrvte sa L . ^ILBó iO. — Korespondent agencji r z Orzcgow a. a poległyeli w walce o słowa: ..powstańcom Orzegowa pole-' 1'Ł!xaSd donosi, ze na i oucie, biskaj-j ■■■■■■

wolność Górnego Śląska. Na uroczy- głym w walce o wolność Śląska w la-1s . . . • . . . stość przybył p- wojewoda śląski dr lach 1919 — 1920 — 1921”. Po odsło ni s" c al‘^lnna„!l/'ct 1 ^?.ni ld( \ Grażyński w otoczeniu starszyizny niecili pomnika ks. dziekan Boryński

powstańczej, oma,z niezliczone tłumy poświęcił pomnik wygłaszając przy miejscowej i okolicznej ludności

Przed ur t o ______ u

go stoi pomnik nastąpiło powitanie roczystości odbyła się defilada, przybyłych gości. Wojewoda Grażyń-i . —• —

Odsłonięcie pomnika

B

Malki Boskiej de la Caibesa. który powstańcy zapewnie schowiali. kapli­

ca. w- której znajdowała się statua

sitańcze przez omyłkę zrzuciły na nią Wszyscy rzekomi robotnicy zostali

chlowilckim odby f w rocznicę trzeci

skiego, uroczystość odsłonięcia pomni- cna pomnika. Pomnik ma kształt óbeli-i

’en. Queipo de Liano, obie-j ży ć jedynie likyvidacja w ydęgiarni. w .... . . x (których pokutują jakieś szalone za- ziańczych dla uwolnienia oblężonych J „tys|\ . a wiec w pierwszym rzędzie

liin.'>' I )ciiisch(‘ Parlei i Deutsche V e-

vcj i ifRunuAuuj i iHuuAn i. —-, tej okazji podniosłe przemówienie o bz.i

rzędem gminny m obok które- miłości Ojczyzny. Na zakończenie u- się na odcinku Euba.

skim powstańcy skmiceiMrowali wcz.y |y p(„V9ta,-lcy pozostawili na placu bo r. " . -T, . ?; ,7 j’1 przeszło 200 zabitych i rannych.

Durango —- Rigortta —- Luba- Ataki odcinku Alava odbywał się po­

le nosiły charakter gw altów ny . jedynek artyleryjski. — Powstańczie Szczególnie zacięte walki toczyły eskadry lotnicze wykazały' dużą dzia- wojsk rządowych staw iły silny opór i zycje wojsk rządowych na różnycłi zadały przeciwnikowi poważne stra- odcinkach.

(2)

S tr 2 „ G Ł O S " N r . 5 1

Z zagranicy

M O R . O S T R A W A . D z i e n n i k — M O S K W A . W R o s j i S o w i e c k i e j P o l s k i d o n o s i , ż e w u b . p o n i e d z i a ł e k i d a j e s i ę o d c z u w a ć d u ż y b r a k p a p i e - r z u c i l s i ę p o d p o c i ą g m i ę d z y D u r k o - 1 r u . W e d ł u g d o n i e s i e ń p r a s y s o w l e c - w e m a Ł ą k a m i n a Ś l ą s k u C i e s z y n - k i e j , w m i e ś c i e P e t r o s a d o w s k w d u - s k i m 2 2 - l e t m P o l a k , J . P u t n i o r z .

K a r w in y , p o n o s z ą c ś m i e r ć n a m i e j

k i l k u u b i e g a ł s i ę b e z s k u t e c z n i e o p r a -

n y m i p r a c o w a ł w h a r c e r s t w i e p o l ­ s k i m w C z e c h o s ł o w a c j i w M a c i e r z y , c h ó r a c h p o l s k i c h i t e a t r a c h a m a t o r ­ s k i c h .

M O R . O S T R A W A . O s t r a w s k i

„ D u c h C z a s u " d o n o s i , ż e S ą d O k r ę g o ­ w y w O p a w i e s k a z a ł k s i ę d z a O s k a r a H o f m a n a z W i d n a w y n a 3 t y g o d n i e w i ę z i e n i a z a o ś w i a d c z ę

k a z a n i a , i ż „ k r o z a w i e r a S o w i e t a m i , t e n ł ą c z y s i ę p r z e c i w k o C h r y s t u s ó w i " .

ż y c h d o m a c h t o w a r o w y c h i w s z e r e g u s k l e p a c h p o r a d z o n o s o b i e w t e n s p o ­ s ó b , ż e d o p a k o w a n i a u ż y w a ć z a c z ę ­ t o n u t k o ś c i e l n y c h , b i b l i j , k s i ą ż e k t e o l o g i c z n y c h , d a w n e g a z e t y o r a z p i ­ s m a k o ś c i e ln e -

d a l w G e n e w i e p r a c ę n a u k o w ą p . t.

„ S o c j a l n e n a s t ę p s t w a k r y z y s u " , w k t ó r e j o b l i c z a s t r a t y , p o n i e s i o n e j

B R O D N I C A (Napad). N a d r o - 2 5 . P r z y c z y n ą s a m o b ó j s t w a b y ł p r a w - d z e p o m i ę d z y S u m i n e m a Z a m b r z e m w d o p o d o b n i e r o z s t r ó j n e r w o w y o r a z p o w i e c i e b r o d n i c k i m d w a j n i e z n a n i n i e s n a s k i r o d z i n n e .

s p r a w c y n a p a d ł i n a 6 3 - l e tn i e g o m i e s z ­ k a ń c a Z a m b r z a A u g u s t a W e i b l a . N a ­ p a s t n i c y o g ł u s z y l i W e i b l a u d e r z e n i e m k i j a , a n a s t ę p n i e z r a b o w a l i m u p o r ­ t f e l z 2 0 0 z ł , p o c z y m z b i e g l i . S t a n z d r o w i a p o s z k o d o w a n e g o n i e b u d z i o b a w . W t o k u d o t y c h c z a s o w y c l i d o ­ c h o d z e ń p r z y t r z y m a n o j e d n e g o o s o b ­ n i k a p o d e j r z a n e g o o u d z i a ł w t y m n a ­ p a d z i e .

W A R S Z A W A . W j e d n y m z S ą d ó w G r o d z k i c h w W a r s z a w i e ^ o d b y ł a s i ę

k i e r o w n i k o w i

W I E D E Ń . W e d ł u g

u m o w y z z s z a t a n e m

w i a d o m o ś c i

b l a t t " n a p ó ł n o c y d o l n e j A u s t r i i , n a p o g r a n i c z u z t r z e c i ą R z e s z ą , d w i e n o ­ w e m i e j s c o w o ś c i — A l i t te l b a c h i H o r n o t r z y m a j ą z a ł o g ę w o j s k o w ą .

R Z Y M K o r e s p o n d e n c i a n g i e l s k i e j w R z y m i e p o d a j ą m o ś ć , ż e M u s s o l i n i o d b ę d z i e d o M o n a c h i u m w N i e m c z e c h l o t e m , k t ó r y m b ę d z i e o s o b iś c i e t t o w a ć .

P R A G A . P o l i c j a C z e c h o s ł o w a c ­ k a a r e s z t o w a ł a 6 0 N i e m c ó w h u l e -

p o d r ó ż s a m o ­

w s z y s t k i c h d o a r e s z t u d o M o r a w s k i e j O s t r a w y . P r a s a n i e m i e c k a d o n o s z ą c o t y m , n i e p o d a j e p o w o d ó w a r e s z t o ­ w a n i a . n a d m i e n i a t y l k o , ż e o d c h w i ­ li p r z y s t ą p i e n i a t a m t e j s z y c h N i e m c ó w d o „ S i i d e t e n d e u t ą c h e P a r t e i “ , r o z p o ­ c z ą ł s i ę o s t r y k u r s . N a 4 0 s z k ó l n i e ­ m i e c k i c h z o s t a ł o z l i k w i d o w a n y c h 3 8 .

B U D A P E S Z T - P o l i c j a b u d a p e s z ­ t e ń s k a p r o w a d z i d o c h o d z e n i e p r z e ­ c i w k o n i e j a k i e m u S t e f a n o w i S z u n - j o g o w i , w ł a ś c i c i e l o w i w i ę k s l z e g o g o s ­ p o d a r s t w a w i e j s k i e g o , k t ó r y p r o w a ­ d z i ! b a r d z o d z i w n y i r y b ż y c i a . S z u n - j o g j e s t o s k a r ż o n y o z a m o r d o w a n i e 2 7 o s ó b . — D o t y c h c z a s u d o w o d n i o n o m u m o r d e r s t w o 1 5 o f i a r .

WEJHEROWO. W d n i u 3 m a j a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l a t a c h 1 9 3 0 d o o d b y ł s i ę w 7 W e j h e r o w i e w e d ł u g p a r o - 1 9 3 4 ( w p r o d u k c j i , h a n d l u i t r a n s p o r - w i e k o w e j t r a d y c j i o d p u s t , n a k t ó r y c i e ) , w o k r ą g ł y c h c y f r a c h 1 4 9 d o 1 7 6 p r z y b y w a k o m p a n i a z t e r e n u ^ W o l n e - m i l ia r d ó w ' d o l a r ó w ’ ( r e l a c j a

r o k u 1 9 2 8 ) , c o r ó w n a s i ę w o j n y ś w i a t o w e j .

g o M i a s t a , s p e c j a l n i e z a ś z O l i w y . W r o k u b i e ż ą c y m i l o ś ć p ą t n i k ó w b y ł a w y j ą t k o w o m a ł a i w y n o s i ł a w s z y s t k i e g o 2 7 0 o s ó b -

K o m p a n ię , k t ó r a p r z y b y ł a d o W e j ­ h e r o w a p r z y w i t a ł a m i e j s c o w a p r o c e - p a ń s k i e g o r o z r z u c i ł y m i ę d z y w o j s k a | s j a . O b c h ó d n a K a l w a r ii w e j h e r o w - p o w s t a ń c z e 3 0 m i l i o n ó w u l o t e k r ó ż n e j s k i e j o d b y ł s i ę d z i ś i t r w a ł o k o ł o 5 g o -

d o l a r a w k o s z t o m

o s t a t n i c h d w ó c h t y g o d n i s a m o l o t y r z ą d u ł i i s z -

W A L E N C J A . W c i ą g u

p a ń s k i m , p o r t u g a l s k i m , w ł o s k i m i n i e m i e c k i m .

a p a r a t o w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j o m o r s k i * . o s k a r ż o n e m u o o b r a z ę n a r o d u i a r m i i . R o z p r a w ę p r o w a d z i ł s ę d z i a K o t a r s k i , o s k a r ż a ł p r o k u r a t o r S z c z e p a ń s k i , O - I b r o n ę w n o s i ł m e c . G o l d s t e i n . O s k a r ­

ż o n y 7 Z y g e i z o s t a ł s k a z a n y 7 n a r o k w i ę ­ z i e n i a b e z z a w i e s z e n i a p r z y s t o s o w a ­ n i u ś r o d k a z a p o b i e g a w c z e g o w p o s t a ­ c i n a d z o r u p o l i c y j n e g o .

K I E L C E ((Wykrycie okropnych

zbrodniarzy). O r g a n a p o l i c j i p a ń s t w o w e j a r e s z t o w a ł y 4 b r a c i K o s i ń s k i c h o r a z S t a n i s ł a w a C i c h o n i a , k t ó r z y w n o c y z 1 4 n a 1 5 p a ź d z i e r n i k a u b i e g ł e ­ g o r o k u w e w s i S t a w y ’ p o w . j ę d r z e j o w ­ s k i e g o z a m o r d o w a l i w c e l a c h r a b u n ­ k o w y c h M o s z k a S z m u le w i c z a . j e g o ż o n ę , m a t k ę , k u z y n k ę M i r lę K a u f m a n j o r a z n a u c z y c i e la j ę z y k a h e b r a j s k i e g o

. o e n i g s t e i n a .

A r e s z t o w a n i p r z y z n a l i s i ę d o w i n y . y k u h i s z - d ż i n . O l i w s k a p o r c e s j a o b e s z ł a w t y m o i

a r a b s k i m , c z a s i e w s z y s t k i e 2 5 k a p l i c . r o z ł o ż o - ] K n y c h n a p r z e s t r z e n i o k o ł o 7 k i m n a |

w z g ó r z a c h o k o ł o W e j h e r o w 7a . W g o - ' o ś w i a d c z a j ą c , ż e w r n a p a d z i e b r a ł r ó w - .JL . — ł z-. n i 1 w * -rlr-vl r- « 1 — 4- _ B R E M A . D o B r e m y n a d c h o d z ą d ż i n a c h p o p o ł u d n i o w y c h k o m p a n i a n i n ż u d z i a ł R o m a n C h m i e l e w s k i , k t ó -

c i - - - » _ - - - -— i - - - _ • - - - u .— 1 r eg o i a k o n i e p e w n e g o w s p ó l n i k a z b r o d n i b a n d y c i p o d o k o n a n i u m o r d e r s t ­ w a z a s t r z e l i l i i c i a ło j e g o w r z u c i l i d o r z e k i N i d y , o b o k w s i S t a w y .

S p r a w a w y k r y c i a m o r d e r c ó w S z m u l e w ic z ó w w z b u d z i ł a o l b r z y m i e w r a ­ ż e n i e w K i e l c a c h .

K I E L C E . (Zgon biskupa kieleckie­

g o ) . W u b . p i ą t e k z m a r ł w k i e l c a c h p o k r ó t k i e j c h o r o b i e o r d y n a r i u s z d i e ­ c e z j i k i e l e c k i e j , k s . b i s k u p A u g u s t y n Ł o s i ń s k i p r z e ż y w s z y l a t 7 0 - K s . b i s ­ k u p Ł o s i ń s k i p r z y b y ł d o K i e l c z P e ­ t e r s b u r g a , g d z i e b y ł r e a k t o r e m s e m i ­ n a r i u m r z y m s k o - k a t o l i c k i e g o i o b j ą ł d i e c e z j ę k i e l e c k ą w r o k u 1 9 1 0 .

K R A K Ó W . D n i a 1 2 m a j a o d b ę ­ d z i e s i ę w K r a k o w i e u r o c z y s t y o b ­ c h ó d d r u g i e j r o c z n i c y z g o n u M a r ­ s z a ł k a J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o . D o K r a - z H i s z p a n i i s t a l e t r a n s p o r t y r a n n y c h w y r u s z y ł a z e s z t a n d a r a m i z p o w r o t e m

P o l i c ja m i a s t a d o O l i w y . l i n i o o k o ło 3 0 0

w k a w i a r n i a c h B R O D N I C A . (Samobójstwo).

o s ć ) b p r z e s i a d u j ą c y c h .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i r e s t a u r a c j a c h , k t ó r e n i e m o g ł y w y - W B o b r o w i e p o w . b r o d n i c k i p o p e ł n i ł k a z a ć s i ę d o w o d a m i , i ż z a m i e s z k u j ą s a m o b ó j s t w o p r z e z w y p i c i e <

w b l o k a c h d o m ó w , z n a j d u j ą c y c h s i ę w d z i e l n i c y p o r t o w e j . P o d o b n e a - r e s z t o w a n i a m a j ą m i e j s c e i w H a m ­ b u r g u -

; e s e n c j i o c t o w e j R o m a n - C iz e s la w S k w i o t l a t

r z u s t u j ą c t e n f a k t , o p u s z c z a l i w i ę z i e ­ n i e w r a c a j ą c w c i z e s n y m r a n k i e m d o c e l . W y d a n o z a r z ą d z e n i e n a t y h m i a s - t’o w e j n a p r a w y o k i e n , k u w i e l k i e m u m a r t w i e n i u o d b y w a j ą c y c h k a r ę w i ę ­ ź n i ó w .

O W z w i ą z k u z u r o c z y s t o ś c i a m i k o p r z e z w ł a d z e l i t e w s k i e , p r z e d s t a w i - ^ n a c y j n y m ! s e s j a i z b y g m i n 'z o s t a n i e

• ■ ■ ’ . . .. o d r o c z o n a 6 m a j a . I z b a z b i o r z e s i ę p o ­ n o w n i e w o s t a t n i m t y g o d n i u m a j a .

O N a d w y s p a m i A z o s k im i p r z e s z e d ł h u r a g a n o n i e z w y k ł e j s i l e - B u r z a w y ­ K r ó l e w i e c - K o w n o - R y g a - H e l s i n k i .

P r z y b y ł y n a l o t n i s k o w K o w n ie p i e r ­ w s z y n i e m i e k i s a m o l o t p a s a ż e r s k i z o s t a ł b a r d z o u r o c z y ś c i e p o w i t a n y i

c i e l i w o j s k a o r a z l o t n i c t w a c y w i l n e ­ g o .

L O N D Y N . W ł a d z e l o n d y ń s k i e p r z e p r o w ł a d z a j ą i n s p e k c j e w y s p y G u e r n s e y . l e ż ą c e j w k a n a l e L a M a n c h e , s t w i e r d z i ł y ż e w 7 m i e j s c o w y m w i ę z i e n i u k r a t y o k i e n n e o d 2 5 l a t b y ­ ł y z e p s u t e W i ę z i n i o w i e n a n o c w y k o -

i J ©

- - - - w j-—j —j k o w a n a t e n d z i e ń s p o d z i e w a n y j e s t

r z ą d z i ł a p o w a ż n e s z k o d y n a z a c h ó d - l i c z n y z j a z d z c a ł e j P o l s k i. W z w i ą - n i c l i w y b r z e ż a c h . Z p o w o d u p r z e r w a - z k u z t y m w ł a d z e k o l e j o w e o r g a n i z u - n i a k o m u n i k a c j i t e l e f o n i c z n e j i t e le - j ą s p e c j a l n e p o c i ą g i p o p u l a r n e z e g r a f i c z n e j b r a k j e s t d o k ł a d n y c h i n f o r - 1 w s z y s t k i c h w i ę k s z y c h m i a s t R z e c z y - m a c j i o l i c z b i e o f i a r . p o s p o l i t e j .

w nif woli W NAPBAV 3»ttyNi<jórsfei.

Powieść z lat 192124 na Polesiu.

C i ą g d a l s z y .

- - Z a s ło n i ł a n c i ę w ł a s n y m c i a ł e m ! C o ś m ó w i ł w ó w c z a s ? C o p r z y s i ę g a ł e ś ? M i ł o ś ć d o z g o n n ą ! P r z y s i ę g a ł e ś n a k r e w , k t ó r ą b r o c z y ł a m o b f i c i e . P r z y ­ p o m n i j s o b i e ! C z y p ł a k a ł a m w ó w c z a s , c z y j ę k n ę ł a m c h o c i a ż r a z z b ó l u ? P r z e z c a ł y c z a s p a t r z y ł a m w o c z y i u ś m i e ­ c h a ł a m s i e d o c i e b i e , p ó k i s i ł s t a r c z y ł o , p ó k i n :e z a w i r o w a ło p r z e d o c z y m a , p ó k i n i e z e m d l a ła m z w y c z e r p a n i a i b ó l u P a m i ę t a s z S t e f a n ?

P r z e z c a ł y t e n c z a s O r l ik s t a ł o p a r ­ t y o ś c i a n ę , n i e p a t r z ą c n a c z o ł g a j ą c ą s ię u j e g o n ó g d z i e w c z y n ę . J e d n a k j e j s ło w 7a w y w i e r a ł y n a . n i m s i l n e w r a ż e ­ n i e , b o b l a d y b y ł ś m i e r t e l n i e , z a c i s n ą ł w a r g i i w i d a ć b y ł o , ż e ż y w o m a w p a ­ m i ę c i t ę n o c , k i e d y M a r i a j a k l w i c a b r o n i ą c a s z c z e n i ę c ia , r z u c i ł a s i ę b y z a ­ p ł o n i ć g o p r z e d s t r a s z n y m c i o s e m . N ó ż p r z e z n a c z o n y d l a j e g o s e r c a , r o z d a r ł w ó w c z a s j e j r a m i ę . Z a t ę r a n ę z a p ł a ­ c i ł o d w o j e l u d z i ż y c ie m , a l e t a r a n a u r a t o w a ł a ż y c i e O r l i k a

P a m i ę t a m ! — o d e z w a ł s i ę z d ł a ­ w i o n y m o d w z r u s z e n i a g ł o s e m .

P a m i ę t a s z ? . O j! N i e p a m i ę ta s z , h o b y ł b y ś n a p e w n o i n n y .

- N i e m ę c z m n i e ’ !! M ó w w r e s z c i e c z e g o c h c e s z , a l e n i e m ę c z . M a m d o ś ć t y c l i p y t a ń !

A w i ę c d o b r z e ! P o w i e m c z e g o c h c ę ' — m ó w i ą c to . M a r ia p o d n i o s ł a s i ę z p o d ł o g i. N i e b y ł a j u ż t ą p o k o r n ą , z ł a m a n ą , b ł a g a j ą c ą o l i t o ś ć , p o k r z y w ­

d z o n ą d z i e w c z y n ą . O b u I z i l a s i ę w m ie j w u ’o d z o n a m ś c i w o ś ć . W o c z a c h , z k t ó ­ r y c h j e s z c z e p r z e d c h w i l ą t o c z y ły s i ę w i e lk i e ł z y , t e r a z b ł y s z c z a ! g n i e w .

S ł u c h a j S t e f a n — o d e z w a ł a s i ę . - P a t r z m i w 7 o c z y i p o w i e d z , ż e p o z a m n ą n i e m a s z n i k o g o , ż e m n i e n a ­ p r a w d ę z d a j e s i ę , ż e z m i t e n d ł e ś s iię . A l e p a t r z m i w o c z y ! O t a k ! I t e r a z p o ­ w i e d z , ż e b e z p o d s t a w n ie d r ę c z ę c i ę t ą m o j ą z a z I r o ś c i ą . M ó w 7 ! M ó w p r a w d ę !

O p a r ła s iię r ę k o m a o r a m i o n a O r l i ­ k a , p r z y s u n ę ł a s i ę t w a r z ą n i e o m a l d o j e g o t w a r z v , l e ż ą c p r a w i e n a n i m . w p i ­ ł a s ię w n i e g o s w 7y m s t r a s z n y m w z r o ­ k i e m — M ó w ! C z e k a m !

O r l i k m e o d p o w i e d z i a ł, a j e d y n i e o d s u n ą ł j ą i t o t a k s i ln i e , ż e u p a d ł a n a t a p c z a n .

S p a z m a t y c z n e ł k a n i e w y r w 7a ł o s i ę z p i e r s i d z i e w c z y n y .

T e r a z w i e m w s z y s t k o .. N i e w i e ­ r z y ł a m l u d z io m . M y ś l a ła m , ż e l ż ą ! A l e w i e d z , p a m d ę t a j , ż e j a m o je j p r z y s ię g i n i e z ł a m i ę N i e o d d a m c i ę n i k o m u , a n i ż y w y m , a n i u m a r ł y m . R a z e m ż y l iś m y i r a z e m u m r z e m y !

O r l i k l e d w ie z d ą ż y ł o d s u n ą ć s i ę . C i e n iu t k i i l ś n i ą c y s z ty l e t j a p o ń s k i , k i e d c ś o f i a r o w a n y p r z e z n i e g o M a n ii , b ł y s n ą ł w p o w i e t r z u i z c a ł ą s i ł ą w b i ł s iię w ś c i a n ę w ł a ś n i e w t o m i e js c e , g d z i e p r z e d s e k u n d ą z n a j d o w a ł a s i ę p i e r ś O r l ik a .

W i d z ą c , ż e c h y b i ł a , M a r i a j a k k o t r z u c i ł a s i ę d o ś c ia n y , g d z i e n a d y w a -

n i i e w i s i a ł a o b n a ż o n a s z a b l a t u r e c k a . N i e z d o ł a ła j e d n a k w y c i ą g n ą ć p o n i ą r e k i g d y z n a l a z ł a s ię w r a m i o n a c h O r l ik a . T r z y m a ł j ą o s tr o ż m d e , j a k d z i e c k o , s t a r a j ą c c i ę n i e s p r a w i ć j e j b ó l u O n a t y m c z a s e m s z a r p a ł a s i ę , u s i ­ ł u j ą c u w o l n i ć s i ę .

— P u ś ć ! — k r z y c z a ł a , c i ę ż k o d y ­ s z ą c — c z y t e r a z c z y p ó ź n i e j n i e u w o l ­ n i s z s i ę . R a z e m u m r z e m y ! S ł y s z y s z !

A l e ż u s p i k ó j s i ę M a r y ś ! C o t y w y g a d u j e s z k o c 1 1 a n i e !

K o c h a n i e ? M a s z z a t o !

N iim s ię O r l i k s p o s t r z e g ł , d z i e w c z y ­ n a r ę k ą , k t ó r ą z d o ł a ł a w m i ę d z y c z a s i e u w o i l i c w y m i e r z y ła m u s i a r c z y s t y p o _ l l i c z e k i n a g l e w p i ł a m u w r a m i ę s w o j e o s t r e j a k u w i e w ió r k i z ę b y i z c a ł e j s ił y z a c i s n ę ł a j e

A n i j e d e n m u s k u l n i e d r g n ą ł n a t w a r z v O r l ’k a . J e d n ą r ę k ą o b e j m o w a ł n a d a l d z i e w c z y n ę , a d r u g ą g ł a s k a ł j ą p o g ł o w ie R ę k a w 7 k o s z u l i z a c z e r w d te n i ł s i ę M a r ia m o c n - j i m o c n i e j z a c i s k a ł a z ę b y , a ż w r e s z c e z e m d lo n a o s u n ę ł a s i ę b e z w ł a d n i e w r a m i o n a O r l ik a .

Z r a m i e n ia t r y s n ę ł a s t r u g a k r w i . N i e z w r a c a j ą c j e d n a k n a t o u w a g i , O r _ t i k t r o s k l i w ie u ł o ż y ł d z i e w c z y n ę n a t a p c z a n i e , p o c z y m u s i a d ł o b o k , p i e s z ­ c z o t l i w i e g ł a d z ą c j e j w ł o s y .

B y ł o j u ż o k o ł o p ó ł n o c y , k i e d y M a ­ r l a o t w 7a r l a o c z y . O r l i k c i ą g le s i e d z i a ł p r z y n i e j g ł ę b o k o n a d c z e m ś z a m y ś ­ l o n y .

B o j ą c s i ę p r z e r w a ć m u t e m y ś li . M a r i a p o d ł u g i e j c h w i l i l e k k o d o t k n ę ł a g o r ę k ą i o d e z w a ł a s i ę c i c h o :

Z m ę c z y ł e ś s i ę S t e f a n . C h o d ź ! P o ­ ł ó ż s i ę !

— L e ż’ L e ż ! M o ż e u ś n i e s z j e s z c z e ! - ł a g o d n y m g ł o s e m o d p a r ł O r f ik .

D o s y ć s i ę j u ż p r z e s p a ł a m . A ś n i ł o m j s ę . ż e b y ł e ś p r z y m n i e .. B u ­ d z ę s ;ę i n a p r a w d ę . . C z y ś ty n i e w y ­

c h o d z i ? ? |

...

M a r i a p i e s z c z o tl i w i e u j ę ł a w swe

d ł o n i ie j e g o r ę k ę .

N i e g n i e w a j s i ę S t e f a n , ż e b y ł a m t a k a z a p a l c z y w a !

P r z e z c h w i lę d z i e w c z y n a milczała,

p o c z e m o d e z w a ł a s i ę p o n o w n ie :

G d y s p a ł a m t e r a z , ś n iiło mi się

S t e f , ż e i d z i e m y p r z y t u l e n i d o s i e b ie po

w ą s k :e j ś c i e ż y n i e p o m i ę d z y d w o m a s a _ d a m i i... W i o s n a u s t r o i ł a d r z e w a ś n ie ż ­

n ą b i e lą k w i e c i a . S ł o n k o p i e ś c ił o w s z y ­ s t k o w o k ó ł s w y m / i p r o m i e n i a m i. W g ó ­ r z e ś p i e w a ł y s k o w r o n k i . C o t o b y ł o

S t e f ?

N i e w i e m M a r y ś , n i e z n a m s i ę n a s n a c h ' Z r e s z tą m ie w i e r z ę w s e n n e w i d z ia d ł a

J a w i e r z ę , a l e w t e r n n i e s z c z ę ­ ś c i e , ż e m e w i e m c z y t o d o b r y , c z y z ł y s e n . T a k T a k , m o ż e b y m i c o ś m o g ł o w y j a ś n i ć , w s k a z a ć d r o g ę j a k ą m a m p ó j ś ć t e r a z . D z i w i s z s i ę , w i d z ę , ż e t a k m ó w ię . T a k , S t e f , t e r a z n a s z e d r o g i r o ­ z e j d ą s i ę . N i e c a ł y c z a s s p a ł a m t u p r z y t o b ie . Z a s t a l a w i a ł a m s i ę — m y ­

ś l a ła m i d o s z ła m d o p r z e k o n a n i a , ż e n a j l e p ii e j b ę d z i e , g d y d a m c i w o l n o ś ć . Z r a z u b y ł a m z d e n e r w o w a n a i m ó w i­

ł a m g ł u p s t w a . . Z a p o m n i j j e d n a k o t e r n , z a p o m n ij , ż e k i e d y ś ł ą c z y ł a n a s m i ł o ś ć D z i ś j e j n i e m a . , t a k w i d a ć b y ł o s ą d z o n e .

M a r i a w y m a w i a j ą c z w i d o c z n y m t r u d e m k a ż d e s ł o w o , p i e ś c i ł a n i e u s t a n ­ n i e p a l c e O r l i k a . O c z y j e j w t y m c z a s i e n i e o d r y w a ł y s i ę o d j e g o t w a r z y i z d a ­ w a ł o s i ę , ż e z a g l ą d a j ą m u a ż d o s a m e j g ł ę b i d u s z y .

O r l i k w s t r z ą s n ą ł r a m i o n a m i .

S ł u c h a j , M a r y ś . C h o c ia ż b y m n a ­ w e t m a r z .y ł o c z y j e jś m i ł o ś c i — t o m o ­ ż e t o j e d y n i e p o z o s ta ć n i e d o ś c i g n i o n y m m a r z e n i e m ! R o z u m ie s z ? A w i ę c n i e m a o c z e m m ó w i ć .. Z o s ta n i e w s z y s t k o b e z n a j m n ie j s z e j z m iia m y , j a k b y ł o p r z e d t y m . ,

( C ią g d a ls z y n a s t ą p i) Ł

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :