• Nie Znaleziono Wyników

BIBLIOTEKI NARODOWEJ ROCZNIK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BIBLIOTEKI NARODOWEJ ROCZNIK"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

B I B L I O T E K I N A R O D O W E J

ROCZNIK

(2)

VOL. LI

T H E N A T I O N A L L I B R A R Y

NATIONAL LIBRARY OF POLAND WARSAW 2020

YEARBOOK

(3)

BIBLIOTEKA NARODOWA WARSZAWA 2020

TOM LI

B I B L I O T E K I N A R O D O W E J

ROCZNIK

(4)

Redaktor naczelny – dr Tomasz Makowski Zastępca redaktora naczelnego – Jacek Krawczyk

Rada naukowa

prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa dr hab. Roman Chymkowski

dr Tomasz Makowski dr Monika Mitera dr Sigitas Narbutas Kacper Trzaska

dr Monika Wyszomirska-Łapczyńska

Projekt okładki i wnętrza

Agata Muszalska

Redakcja merytoryczna

Jacek Krawczyk

Tłumaczenie streszczeń

Szymon Żuchowski

Skład

Andrzej Dybowski

Na okładce: Missale (Mszał Erazma Ciołka), ca 1515, BN 3306 III, k. 1r i 105r Copyright © Biblioteka Narodowa, Warszawa 2020

ISSN 0083-7261 ISBN 978-83-7009-950-3 Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa www.bn.org.pl Nakład: 180 egz.

Druk i oprawa: Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Inowrocław

(5)

SPIS TREŚCI

S T U D I A I M A T E R I A Ł Y 11

Zofia Zasacka

Czytelnictwo młodzieży szkolnej 2017 243

Ewa Kobylińska

Przyczynek do biografii Łukasza z Wilkanowa, doktora obojga praw i teologii (XV/XVI wiek) i dziejów jego księgozbioru

259

Emil Kalinowski

Księgozbiór parafii w Kuleszach- -Rokitnicy na Podlasiu oraz osoby go kształtujące w okresie staropolskim w świetle zachowanych inwentarzy 287

Maria Nasiłowska

Reforma składni języka haseł przedmiotowych RAMEAU 305

Natan Domel

Metodyka opracowania rzeczowego publikacji z zakresu fizyki i astronomii przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej

355

Maria Wróblewska

Polonika w kolekcji rolek pianolowych Biblioteki Narodowej

381

Agata Kocot

Poezja polska w Serbii po 1990 roku.

Rekonesans

(6)

R E C E N Z J E I S P R A W O Z D A N I A 401

Jakub M. Łubocki

Odpowiedź na recenzję („Rocznik Biblioteki Narodowej” 2019, t. 50) 414

Anna Iwanicka-Nijakowska Komentarz do Odpowiedzi na recenzję Jakuba Macieja Łubockiego

419 AUTORZY

(7)

S T U D I E S A N D M A T E R I A L S 11

Zofia Zasacka

School youth reading habits and attitudes as of 2017

243

Ewa Kobylińska

A contribution to the biography of Łukasz of Wilkanów, doctor of both laws and theology (15th/16th century), and to the history of his book collection

259

Emil Kalinowski

Book collection of the Kulesze-Rokitnica Parish in Podlasie during 16th–18th century 287

Maria Nasiłowska

Reform of the syntax of the RAMEAU subject heading language

305

Natan Domel

Methodology of subject cataloguing of publications in the field of physics and astronomy with the use of Polish National Library Descriptors

355

Maria Wróblewska

Polonics in the piano rolls collection of the National Library of Poland 381

Agata Kocot

Polish poetry in Serbia after 1990:

an overview

TABLE OF CONTENTS

(8)

R E V I E W S A N D R E P O R T S 401

Jakub M. Łubocki

Response to the review („The National Library Yearbook” 2019, vol. 50) 414

Anna Iwanicka-Nijakowska

Commentary to Jakub Maciej Łubocki’s response to the review

419

CONTRIBUTORS

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przyczyną wykluczenia finansowego może być również wykluczenie społeczne, które polega na wyłączeniu poszczególnych osób lub grup osób z różnych aspektów życia

Źródło: (Cieciuch, Schwartz, 2013, s.. szenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem perspektywy cza- sowej i wartości życiowych jako potencjalnych korelatów

2) wadliwość/wstyd – osoba z tym schematem ma poczucie bycia nieważną, niechcianą, gorszą czy niepełnowartościową. Takim przekonaniom zazwyczaj towarzyszy uczucie lęku,

in soft monitoring used for the on-line identification of the partition curve (imperfection) and the washability characteristics, signals from the belt scales (yields of three

settlement in Brazil and the United States of the peasant masses expelled by poverty from their home villages in partitioned Poland) began to intertwine with the idea of the

1-Were you walking, 2-Was he drinking, 3-Were Tony and Jeff playing, 4-Was your dog sleeping, 5-Were the children swimming, 6-Was it raining, 7- Were they having

It is not possible because intellectual virtues are dispositions, and if hope is to be assessed as virtuous (i.e. rational and moral), it must be a propositional attitude

Nauczyciel, opracowując własny komputerowy program dydaktyczny, jest w stanie dopaso- wać go treściowo i technicznie do własnych potrzeb, do realizowanego przez siebie