• Nie Znaleziono Wyników

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki WarszawskiejZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki WarszawskiejZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

rok akademicki 2017/2018

Imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy Dr inż. Michał Okulewicz

Zakład, telefon, e-mail Zakład Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych, M.Okulewicz@mini.pw.edu.pl

Tytuł zgłaszanej pracy (w jęz.polskim)

Porównanie wybranej metody metaheurystycznej rozwiązującej problemy marszrutyzacji z algorytmem wykorzystywanym w bibliotece jSprit

Tytuł zgłaszanej pracy (w jęz.angielskim)

Comparison of a selected metaheuristic optimization method with the jSprit library in solving Vehicle Routing Problems

Kierunek studiów Informatyka

Imię i nazwisko dyplomanta/ki (opcjonalnie) Mateusz Pielat

Cel pracy:

Weryfikacja jakości wyników uzyskiwanych przez metody metaheurystyczne rozwiązujące problem marszrutyzacji funkcjonujące w literaturze przedmiotu w porównaniu z jakością wyników uzyskiwanych przez otwartą bibliotekę jSprit

Tematyka zgłaszanej pracy:

Praca swoim zakresem obejmuje implementację literaturowego algorytmu optymalizacyjnego rozwiązującego problemy marszrutyzacji w ramach biblioteki jSprit oraz porównanie jego wyników z bazowym algorytmem dostępnym w ramach tej biblioteki na przykładzie przynajmniej dwóch wariantów problemu marszrutyzacji (np. statycznego i stochastycznego). Zadaniem dyplomanta jest porównanie tych metod zarówno na testowych zbiorach danych funkcjonujących w literaturze, jak i na danych wykorzystujących rzeczywiste macierze odległości między punktami adresowymi (zbudowane np. z wykorzystaniem serwisu GraphHopper).

Literatura pomocnicza:

1. Hanshar, Franklin T., and Beatrice M. Ombuki-Berman. "Dynamic vehicle routing using genetic algorithms." Applied Intelligence 27.1 (2007): 89-99.

2. Ai, The Jin, and Voratas Kachitvichyanukul. "Particle swarm optimization and two solution representations for solving the capacitated vehicle routing problem." Computers & Industrial Engineering 56.1 (2009): 380-387.

3. Garrido, Pablo, and María Cristina Riff. "DVRP: a hard dynamic combinatorial optimisation problem tackled by an evolutionary hyper-heuristic." Journal of Heuristics 16.6 (2010): 795-834.

4. Mańdziuk, Jacek, and Adam Żychowski. "A memetic approach to vehicle routing problem with dynamic requests." Applied Soft Computing 48 (2016): 522-534.

5. Okulewicz, Michał, and Jacek Mańdziuk. "The impact of particular components of the PSO-based algorithm solving the Dynamic Vehicle Routing Problem." Applied Soft Computing 58 (2017):

586-604.

6. Mańdziuk, Jacek, and Maciej Świechowski. "Swarm Intelligence in Solving Stochastic Capacitated Vehicle Routing Problem." International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing.

Springer, Cham, 2017.

7. Biblioteka jSprit. https://github.com/graphhopper/jsprit

8. Benchmark VRP instances. http://neo.lcc.uma.es/vrp/vrp-instances/

Praca będzie / nie będzie (*) realizowana przy współudziale lub na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Podmiot zewnętrzny (opcjonalnie):

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na udostępnienie elektroniczne w sieci Wydziału MiNI pełnego opisu zgłaszanego tematu.

……….…………

data i podpis

(*) – niepotrzebne skreślić

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na udostępnienie elektroniczne w sieci Wydziału MiNI pełnego opisu

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na udostępnienie elektroniczne w sieci Wydziału MiNI pełnego opisu

19 Opis zakładanych efektów uczenia się (w języku polskim i w języku angielskim (Error: Reference source not found) ), które student nabywa poprzez realizację

Efekty uczenia się i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz efektów uczenia się dla kierunków Informatyka i Systemy Informacyjne,

10 Wpisać „Polski” dla studiów prowadzonych w języku polskim lub „Angielski” dla studiów w języku angielskim (Computer Science and Information Systems). Write: ‘Polish’

Wojciecha Matysiaka: przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka (po habilitacji), członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka, członek Komisji

• dr inż.. W głosowaniu jawnym RW wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dy- daktycznych w Zakładzie Sztucznej Inteligencji

Dr hab. Wojciech Domitrz, prof. ucz., dziekan Wydziału MiNI, poinformował Radę Wydziału o koniczności zaopiniowania zasad warunków uzyskania rejestracji na kolejny etap

zmieniająca uchwałę nr 32/VI/2017 w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku

Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz efektów kształcenia kierunku Matematyka, Matematyka i Analiza Danych.

15 Kontynuacj˛e tych bada´n mo˙zna znale´z´c w pracy [2]... Zakładaj ˛ ac ci ˛ agło´s´c wykładnika, udowadniamy zwarto´s´c zanurze´n w przestrzenie Lebesgue’a ze

[r]

Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Jednostka realizująca Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Koordynator przedmiotu.. Ogólna charakterystyka

Istotnym aspektem przedmiotu jest również przedstawienie numerycznych metod różniczkowania funkcji i rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz pokazanie

Tematyka zgłaszanej pracy obejmuje realizację aplikacji webowej oraz serwera gier wraz z modułami botoów pozwalającego na rozgrywanie gry symulującej realizację projektu. Gra ma

Celem pracy jest analiza potrzeb i realizacja systemu generowania dokumentoów związanych z zarządzaniem realizacją zajęcó dydaktycznych. Tematyka

W przypadku zgłaszania obszaru tematycznego tylko w języku polskim opis w języku angielskim jest opcjonalny. 9 Wpisacó „Wyrazżam zgodę” lub „Nie wyrazżam zgody

Tematyka zgłaszanej pracy obejmuje realizację aplikacji webowej oraz na system Android pozwalającej na dokonywanie, monitorowanie i upublicznianie wypozżyczenó ksiązżek, płyt

Weryfikacja możliwości agregacji punktów adresowych odpowiadających punktom świadczenia usług dostawy / odbioru z wykorzystaniem danych Open Street

Tytuł zgłaszanej pracy (w jęz.polskim) Modelowanie problemu optymalizacji planów odbiorów w celu rozwiązywania metodami metaheurystycznymi Tytuł zgłaszanej pracy

"Swarm Intelligence in Solving Stochastic Capacitated Vehicle Routing Problem." International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Zbiory testowe

Celem pracy jest zaimplementowanie wybranego populacyjnego algorytmu optymalizacji globalnej (np. Particle Swarm Optimization lub Differential Evolution) w języku

Celem pracy jest zaprojektowanie robota w oparciu o Lego Mindstorms NXT 2.0 (lub nowszej) poruszającego się wg zaplanowanej trasy pod kontrolą aplikacji