• Nie Znaleziono Wyników

Wymagania edukacyjne rok szkolny 2020/2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wymagania edukacyjne rok szkolny 2020/2021"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Wymagania edukacyjne rok szkolny 2020/2021

Przedmiot

Adminstracja sieciowymi systemami komputerowymi

Klasa 4t

Nauczyciel Uczący Krzysztof Stopka

1. Nauczyciel dostosowuje wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, potwierdzone odpowiednim dokumentem z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2. Możliwe sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności

 odpowiedź ustna

 jakość pracy na lekcji

 aktywność na lekcji/ bieżąca praca na lekcji

 współpraca w grupie

 ćwiczenia projektowe

 krótki pisemny sprawdzian z bieżących wiadomości

 sprawdzian podsumowujący dział

 osiągnięcia w konkursach i olimpiadach

(2)

OCENA CELUJĄCY

OCENA

BARDZO DOBRY

OCENA DOBRY

OCENA

DOSTATECZNY

OCENA

DOPUSZCZAJĄCY UCZEŃ:

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, - rozwiązuje samodzielnie zadania o dużym stopniu trudności,

- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych, - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

UCZEŃ:

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, - zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,

- potrafi samodzielnie korzysta

z różnych źródeł wiedzy, - potrafi przeprowadzić analizę matematyczną zagadnień technicznych - rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe o dużym stopniu trudności,

- potrafi kierować pracą w grupie

- stosuje narzędzia naukowe w rozwiązywaniu problemów

UCZEŃ:

- w dużym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań typowych lub problemów, - potrafi posługiwać się instrukcjami technicznymi rozwiązań poznanymi w obrębie przedmiotu - stosuje rozwiązania techniczne poznane w obrębie przedmiotu -potrafi przeprowadzić analizę działania rozwiązania technicznego

- dobiera rozwiązania techniczne w konkretnych warunkach pracy

- przewiduje problemy w realizacji rozwiązania technicznego

- sporządza dokumentacje techniczną

UCZEŃ:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,

- rozumie podstawowe prawa i zjawiska wykorzystywane w rozwiązaniach technicznych poznanych w obrębie przedmiotu

- potrafi z ilustrować zagadnienie na rysunku, wykresie, schemacie, - rozwiązuje samodzielnie proste zadania i problemy techniczne,

- potrafi zastosować metodologię pomiarową stosowaną w transmisji danych

- przedstawia wyniki pomiarowe rozwiązania technicznego

- zna zasady analizy matematycznej rozwiązania technicznego

- rozpoznaje schematy blokowe i ideowe rozwiązań technicznych ,

- planuje działania w celu rozwiązania problemów technicznych

UCZEŃ:

- posiada wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego kontynuowania nauki i przydatne w życiu codziennym

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale te braki nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia - dokonuje klasyfikacji rozwiązań technicznych poznanych w ramach przedmiotu

- rozróżnia rozwiązania techniczne poznane w ramach przedmiotów

- zna terminologię stosowaną w zagadnieniach

technicznych

- zna zasadę działania rozwiązań technicznych poznanych w ramach przedmiotów

- rozumie i stosuje instrukcje techniczne

- zna i stosuje zasady pracy w warunkach produkcyjnych podczas wykorzystywania rozwiązań technicznych

(3)

Efekty kształcenia

EE.10.4(3) dobiera narzędzia i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;

EE.10.4(4) montuje okablowanie strukturalne;

EE.10.4(6) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;

EE.11.1(6) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;

EE.11.1(9) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;

EE.11.1(11) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;

EE.11.2(1) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;

EE.11.2(4) dobiera i konfiguruje adresację podstawowych protokołów stosowanych w Internecie (IP);

EE.11.2(8) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom;

EE.11.2(9) modernizuje lokalną sieć komputerową;

EE.11.2(10) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

EE.11.2(11) monitoruje działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów.

EE.11.3(3) instaluje sieciowe systemy operacyjne;

EE.11.3(4) modernizuje i rekonfiguruje serwery;

EE.11.3(6) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;

EE.11.3(7) konfiguruje interfejsy sieciowe;

EE.11.3(9) zarządza kontami użytkowników i grup;

EE.11.3(10) konfiguruje profile użytkowników i zasady grup;

EE.11.3(11) udostępnia zasoby sieci komputerowej;

EE.11.3(12) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;

EE.11.3(13) charakteryzuje i konfiguruje usługi i role serwerowe;

EE.11.3(14) konfiguruje usługi zdalnego dostępu do serwerów;

EE.11.3(15) konfiguruje usługi katalogowe;

EE.11.3(16) zarządza centralnie stacjami roboczymi;

EE.11.3(18) monitoruje działania użytkowników sieci komputerowej;

EE.11.3(20) instaluje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji;

EE.11.3(21) instaluje i konfiguruje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej;

EE.11.3(22) lokalizuje i usuwa uszkodzenia sieciowych systemów operacyjnych na podstawie opisu lub diagnozy;

EE.11.3(23) zabezpiecza sieciowe systemy operacyjne przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

--- podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia

Cytaty

Powiązane dokumenty

 wymienia i wskazuje na mapie politycznej świata przykłady paostw wysoko, średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo - wyróżnia na podstawie mapy regiony bogate i biedne. 

EE.10.1(4) opisuje i analizuje klasy adresów logicznej adresacji hostów w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy sieciowe;. EE.10.2(6) dokonuje analizy protokołów

BHP(9)6 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i uruchamiania

BHP(9)9 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu kabli

EE.10.4(12)2 rozróżnić rodzaje masztów stosowanych do montażu urządzeń radiokomunikacyjnych realizujących odbiór zbiorczy polaryzacyjny;. EE.10.4(12)3 rozróżnić rodzaje

Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz potrafi:.. Rozumie dokładnie technikę rekurencji

EE.11.1(4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;. EE.11.1(5) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych

Klasyfikacja podobrazów zdjêæ lotniczych z wykorzystaniem sieci Kohonena .... Wybór wielkoœci mapy Kohonena i neuronów odpowiadaj¹cych na obszary