Pełen tekst

(1)

1951 1976

r e d a k t o r k s . a l f o n s s c h l e t z

X LV K R A K Ó W 1 9 7 6

(2)

Okładkę projektowała

CZESŁAWA LEWANDOWSKA-GORGOŃ

N A S Z A PRZESZŁOŚĆ

(3)

NOT R E P A S S E

Ełudes sur THisłoire de 1’Eglise et de la C ulłure Catholique

en Poiogne

D i r e c ł e u r : A l p h o n s e S c h l e ł z

XLV

C r a c o v i e 1 > 7 6

NASZA PRZESZŁOŚĆ

Studia z dziejów Kościoła

i kultury katolickiej w Polsce

R edaktor: A l f o n s S c h l e ł z

XLV

Kraków 1976

(4)

I n s ł y ł u ł W y d a w n i c z y N A S Z A P R Z E S Z Ł O Ś Ć

Kraków, ul. Strzelnica 6

Drukarnia Narodowa, Zakład Nr 3, Kraków, ul. Berka Joselew icza 24 zam. 503/76 — 1500 — P-19

(5)

\

Metropolicie Poznańskiemu Księdzu Arcybiskupowi

Dr. Antoniemu Baraniakowi

na 25-lecie sakry biskupiej Redakcja i autorzy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :