• Nie Znaleziono Wyników

Minimalizm religijny - Ryszard Popiołek - epub, mobi, pdf – Ibuk.pl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Minimalizm religijny - Ryszard Popiołek - epub, mobi, pdf – Ibuk.pl"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

1

MINIMALIZM RELIGIJNY

Ryszard Popiołek

(3)

2

(4)

3

MINIMALIZM RELIGIJNY

Ryszard Popiołek

Poznań 2020

(5)

4

Redaktor prowadzący Wojciech Nowakowski Projekt okładki i skład

Dominik Szmajda

Copyright © by Ryszard Popiołek 2020 Printed in Poland

Wydanie I

ISBN 978-83-66024-88-5

Wydawnictwo Sorus Księgarnia internetowa: www.sorus.pl

Przygotowanie, druk i dystrybucja DM Sorus sp. z o.o.

ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań tel. +48 61 653 01 43

sorus@sorus.pl Printed in Poland

(6)

5

Minimalizm religijny

Minimalizm religijny bierze się, po pierwsze, ze spe- cyficznego doświadczenia lektury Pisma Świętego.

W którymś momencie pojawiła się potrzeba pogłębienia rozumienia poszczególnych jego fragmentów. Samodziel- ne czytanie, jak również to, co oferowano w czasie mszy, przestało wystarczać. Człowiek zapragnął głębszego sensu podpartego autorytetem. Zwróciłem się więc do oficjalnego wydawnictwa kościelnego przedstawiającego egzegezę No- wego Testamentu1. I w trakcie lektury przeżyłem mały szok poznawczy. A związane było to z kwestią Kazania na Górze.

Człowiek wychowany na kościelnym, niedzielnym czytaniu Pisma Świętego stanął wobec nowego, nagiego faktu, że oto nie było ono na górze, lecz wiarygodniejsza wersja jest ta, że wydarzyło się to na równinie, jak przedstawia to Ewangelia św. Łukasza. Jakież to wywołało zdumienie i niedowierza- nie. Oto przecież Nowy Testament, natchniony, święty, a tu taka niespodzianka. Wersja św. Mateusza mija się z praw- dą albo, jak to pisze biblista, „Mateusz zmienił miejsce ze względów teologicznych”2. Sztandarowy, kanoniczny tekst chrześcijaństwa ma więc istotne wady. Pojawia się problem

1 Ks. F. Mickiewicz SAC, Nowy Komentarz Biblijny, Ewangelia wg.

św. Łukasza, część I, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011.

2 Ibidem, s. 332.

(7)

6

wiarygodności. No i sama emblematyczność tego określenia:

„Kazanie na Górze” trzeba zmienić na „Mowa na Równinie”.

Ale problem wiarygodności Ewangelii św. Mateusza narastał. Dotyczy on również samych błogosławieństw.

Obecnie zauważalny jest rosnący konsensus wśród badaczy Nowego Testamentu, że biorąc pod uwagę całość błogosła- wieństw, wersja Łukasza z czterema błogosławieństwami jest bliższa Jezusowi niż wersja Mateusza z ośmioma3. W  tym sporze warto sięgnąć do minimalizmu. Sama jego istota wskazywałaby, aby przyjąć wersję mniej wybujałą, a  więc bardziej prawdopodobną, tzn. tę św. Łukasza, i w ten sposób zachować spokój ducha w obliczu problemów, jakie stwa- rza współcześnie lektura Pisma Świętego. Bo nie był to ko- niec przykrych niespodzianek. Następna dotyczyła kwestii posłania przez Jezusa apostołów na misję. Okazało się tym razem, że św. Łukasz zmienił wersję św. Marka (Mar. 6,8) i uczynił wyposażenie apostołów skromniejszym, niż było to w rzeczywistości, zmieniając tym samym słowa samego Jezusa posyłającego apostołów i polecającego im minimal- ny zestaw rzeczy, które mieli zabrać ze sobą. Poszło tylko o laskę, której brak w wersji Łukasza (Łuk. 9,3), ale właśnie.

„Łukasz radykalizuje nakaz wyzbycia się wszelkich dóbr”4 jak pisze biblista, wyjaśniając tę kwestię. Ale co to oznacza?

To, że Jezus wyszedł według Łukasza na radykała! Śmieszne to, niebywałe, niedopuszczalne, ale w końcu i obrazoburcze.

Jezus radykałem?! Czy taki obraz Jezusa wyłania się z całości

3 A. Wierzbicka, What Did Jesus Mean? Explaining the Sermon on the Mount and the Parables in Simple and Universal Human Con- cepts, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 31.

4 Ks. F. Mickiewicz SAC, Nowy Komentarz Biblijny…, s. 458.

(8)

7

Jego nauki? Przyzwyczajeni jesteśmy jednak do czegoś inne- go. Dlatego teologiczne zabawy Łukasza musimy odstawić na bok. Pozostał wszakże posmak małego szoku. No bo jak to? Pismo Święte, osoba Jezusa i Jego unikalne, święte wypo- wiedzi, a tu okazuje się, że autor Ewangelii coś w niej zmie- nia według swego teologicznego uznania, nie mając respek- tu nawet wobec autentycznych słów Jezusa. Aura świętości Pisma w tym momencie doznała poważnego uszczerbku.

Lektura Nowego Testamentu wyskoczyła z torów tradycyj- nego, opartego na autorytecie czytania. I zaczęły się następ- ne schody, bo to nie był koniec przykrych niespodzianek.

Pojawił się zasadniczy problem autentyczności treści Nowe- go Testamentu.

W czasie lektury książki prof. A. Wierzbickiej Co mówi Jezus? zetknąłem się z casusem Jesus Seminar5. Okazało się, że problemem dla jego uczestników nie było to, czy Nowy Testament jest autentyczny jako całość, no bo nie jest, ale że problem autentyczności dotyczy już poszczególnych wypo- wiedzi Jezusa i że można wskazać na te Jego słowa w Piśmie, którym można odmówić autentyczności. Jesus Seminar wy- dawał nawet ewangelie w wersji kolorowej, w których zazna- czano kolorem czerwonym autentyczne słowa Jezusa, nato- miast czarnym słowa, którym odmawiano autentyczności.

Chociaż efekty pracy Jesus Seminar poddano później ostrej krytyce, to problem autentyczności pozostał. Trzeba było przełknąć wielce kłopotliwą poznawczo kwestię wiarygod- ności Pisma Świętego. I trudno było sobie z nią poradzić, bo

5 „Jesus Seminar”, pobrano z: en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Seminar (3.04.2020).

(9)

53

(10)

54

Spis treści

Minimalizm religijny 5

Mistyka w czasie demokracji 17

De Mello – mistrz podejrzeń 31

Cytaty

Powiązane dokumenty

Krzątała się po całym domu i mogę się założyć, że znów szukała kluczyków od samochodu.. Gdybym tak naprawdę choć raz z sympa- tycznym uśmiechem na twarzy potrafiła

Od początku ostatniej dekady ubiegłego stulecia trwał będzie w różewiczologii czas przewartościowań – dziś niemal nie sposób wyobrazić sobie, by w rzetelnej

Duch Święty wzbudza w nas modlitwę, głód Boga, daje pragnienie przeby- wania z Panem, wzbudza tęsknotę za Nim.. My zaś możemy przyjąć to zaproszenie, odpowia- dając

– Coś czuję, że zaraz będziesz miała szansę się wykazać, bo właśnie zauważyłam Sabinę – triumfalnie zawołała Maria..

Niedawno usiadłam z przyjaciółką na tarasie i zamówiłyśmy po lampce białego wina, po czym ona stwierdziła coś, co ja wiem już od dawna: Jak łatwo jest

W obli- czu pierwszych trudności, które wcześniej czy później muszą nadejść, wiele par się rozchodzi.. Z małżeństwem jest trochę tak jak z wyjściem w góry: tylko

Tylko niewielu uczniom udaje się, częstokroć przez przypadek i nie- świadomie, odkryć niektóre z tych trików, które w ogóle umożliwiają racjonalne podejście do uczenia

Jeśli ci się nie udaje w życiu, jeśli nie jesteś szczęśliwy, jeśli stale ci coś dolega i na coś się skarżysz — jest tak, ponieważ kierowany jesteś tego rodzaju