KartKówKa nr 5wŁaSNOŚCI FIGUr PŁaSKICH

382  Download (7)

Full text

(1)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

1

1.

Trójkąty na rysunku są przystające. Wpisz długości brakujących boków.

2.

2 p. Połącz w pary trójkąty przystające.

a. B. C. D. E.

3.

3 p. Każdy z boków trójkąta równobocznego podzielono na trzy równe odcinki.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Trójkąty OBF i BPD są przystające. P F

Trójkąt FBD jest równoboczny. P F

Trójkąty OPR i FBD są przystające. P F

4.

1 p. Miary trzech kątów czworokąta wynoszą: 65°, 135°, 70°. Największy kąt w tym czworokącie ma miarę a. 135° B. 140° C. 145° D. 150°

(2)

5.

4 p. Na których rysunkach przedstawiono przekątne:

a) prostokąta b) równoległoboku c) trapezu?

a. B. C. D.

a)

………

b)

………

c)

………

6.

2 p. *Narysuj czworokąt, który ma dwie pary równych boków i nie jest równoległobokiem. Podaj nazwę tego czwo- rokąta.

(3)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

3

2.

2 p. Połącz w pary trójkąty przystające.

a. B. C. D. E.

3.

3 p. Każdy z boków trójkąta równobocznego podzielono na trzy równe odcinki.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Trójkąty OBF i BDF są przystające. P F

Trójkąt FBD jest różnoboczny. P F

Trójkąty FDR i BPD są przystające. P F

4.

1 p. Miary trzech kątów czworokąta wynoszą: 65°, 165°, 70°. Najmniejszy kąt w tym czworokącie ma miarę a. 65° B. 70° C. 60° D. 50°

(4)

5.

4 p. Na których rysunkach przedstawiono przekątne:

a) prostokąta b) równoległoboku c) trapezu?

a. B. C. D.

a)

………

b)

………

c)

………

6.

2 p. *Narysuj trapez równoramienny prostokątny. Podaj nazwę tego czworokąta.

(5)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

5 wie cechy bbb przystawania trójkątów

rozpoznaje trójkąty przystające na podsta-

wie cechy kbk przystawania trójkątów P 2 2 p. A i C oraz B i E A i E oraz C i D korzysta z cech przystawania trójkątów

oraz ocenia prawdziwość stwierdzeń dotyczących tego zagadnienia

P 3 3 p. P, P, F F, F, P

rozwiązuje zadanie z wykorzystaniem

twierdzenia o sumie kątów w czworokącie P 4 1 p. A C

rozwiązuje zadanie z wykorzystaniem

własności przekątnych w czworokątach PP 5

a) 1 p.

b) 2 p.

c) 1 p.

a) D b) C i D c) A, C, D

a) C b) A i C c) A, B, C rozwiązuje zadanie problemowe z zastoso-

waniem własności czworokątów PP 6 2 p. deltoid prostokąt

lub kwadrat

Figure

Updating...

References

Related subjects :