• Nie Znaleziono Wyników

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nazwisko i imiona………....

adres ………..………..

nr indeksu……….

nr PESEL………..

PODANIE O PRZYJĘCIE NA

STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA PSYCHOLOGÓW

DO JM REKTORA

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Proszę o przyjęcie mnie na ……….. semestr Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych rozpoczynających się w roku akademickim …..……../……….

Proszę o uznanie wcześniejszych osiągnieć z Kursu Dokształcającego w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego uzyskanych w roku akademickim………./………….

Załączniki:

1. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia/zaświadczenie potwierdzające obronę pracy magisterskiej z wynikiem pozytywnym *

2. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie Kursu Dokształcającego w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego

3. ………

………

………..

...

(data i czytelny podpis)

Decyzja Kierownika Studiów:……….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

...

(czytelny podpis)

*właściwe podkreślić

Cytaty

Powiązane dokumenty

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97

skumulowana moc badań, korelacja między wielkością próby i wielkością efektu, analiza rozkładu wartości p. Ćwiczenie stosowania w/w metod na wybranych

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metoda weryfikacji za pomocą analizy regresji wielorakiej dokonać oceny istotności i. jakości wielu predyktorów zmiennej zależnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.