TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ

Download (0)

Full text

(1)

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ O UNII EUROPEJSKIEJ (max.35 p)

I. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki: (6 p)

bezpieczeństwa, 1 listopada 1993, Traktatu, praw, gospodarczego, związek

Unia Europejska to ……….. państw europejskich.

Celem UE jest zapewnienie………..

i rozwoju ………. tych państw, oraz ochrona………ich obywateli.

Unia Europejska powstała ………. roku na mocy

………. .z Maastricht

II. Po przeczytaniu poniższych zdań określ, które z nich jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F) (4p)

a) 9 maja uznaje się za dzień Unii Europejskiej ………,

b) Waluta euro została wprowadzona w Polsce w 2004 roku ………, c) W krajach UE językiem urzędowym jest tylko język angielski ……….., d) Parlament Europejski jest jednym z organów Unii Europejskiej ………

III. Zakreśl prawidłowe odpowiedzi. Może ich być więcej niż jedna (8 p) 1.Twórcami integracji europejskiej byli miedzy innymi:

a) Robert Schuman b) Jerzy Buzek

c) Napoleon Bonaparte d) Konrad Adenauer

(2)

2. Unia Europejska została powołana na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht dnia:

a) 1 maja 2004 r.

b) 1 listopada 1993 r.

c) 1 stycznia 1958 r.

3. Instytucjami Unii Europejskiej są:

a) Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) b) Rada Europy

c) Parlament Europejski d) Trybunał Sprawiedliwości

4. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej:

a) 1 listopada 1993 r.

b) 1 stycznia 1958 r.

c) 1 maja 2004 r.

5. Do Unii Europejskiej należy obecnie:

a) 23 państwa, b) 27 państw, c) 26 państw

IV. Skreśl państwa, które nie są członkami Unii Europejskiej (4p) Austria

Estonia Irlandia Norwegia Słowenia

Belgia Finlandia Litwa Polska Szwecja

Bułgaria Francja Luksemburg Portugalia Ukraina

Cypr Grecja Łotwa Rosja Węgry

Czechy Hiszpania Malta Rumunia Wielka Brytania

Dania Holandia Niemcy Słowacja Włochy

(3)

V. Wymień 5 krajów UE, w których obowiązuje waluta „euro” (€) (2 p)

………

………

VI. Uzupełnij brakujące nazwy państw UE i ich stolice (11 p)

L.p. Państwo Stolica

1. Austria

2. Bruksela

3. Bułgaria Sofia

4. Cypr Nikozja

5. Praga

6. Dania Kopenhaga

7. Estonia Tallin 8. Finlandia Helsinki

9. Paryż

10. Grecja Ateny

11. Hiszpania Madryt

12. Amsterdam

13. Irlandia Dublin 14. Litwa

15. Luksemburg Luksemburg

16. Łotwa Ryga

17. Malta Valetta

18. Niemcy Berlin

19. Warszawa

20. Portugalia

21. Rumunia Bukareszt 22. Słowacja

23. Słowenia Lublana 24. Szwecja

25. Węgry Budapeszt

26. Rzym

(4)

Figure

Updating...

References

Related subjects :