• Nie Znaleziono Wyników

Dar od Boga dla wielu ...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dar od Boga dla wielu ..."

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Ks. Wiesław A. NIEWĘGŁOWSKI

DAR OD BOGA DLA WIELU...

Oto odchodzi od nas profesor Irena Sławińska. Naukowiec, historyk i teo­

retyk literatury, teatrolog, norwidolog, pisarz, tłumacz, świetny pedagog, „Na­

sza Ciotka” - jak nazywały ją z miłością pokolenia studentów. Nie sposób w tej krótkiej wypowiedzi ogarnąć jej dynamicznego i bogatego życia, które wystar­

czyłoby na kilka biografii. Jej droga od Wilii nad Wisłę kończy się tutaj, na Powązkach.

Zobaczyła świat 30 sierpnia 1913 roku w Wilnie, studiowała i pracowała na Uniwersytecie Stefana Batorego, tuż przed wojną była na stypendium w Pary­

żu, w czasie okupacji działała w Armii Krajowej, a po wojnie przyjął ją do siebie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Większość życia spędziła w Lu­

blinie jako profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 2001 mieszkała w Warszawie. Wykładała na wielu uczelniach w Polsce i zagranicą, należała do wielu opiniotwórczych i naukowych gremiów, między innymi do Komisji Episkopatu do spraw Środków Społecznego Przekazu oraz do Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń. W do­

mu opieki Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie spędziła ostatnie lata - dziękuję siostrom za opiekę, okazywane serce i troskę, a także paniom Barba­

rze Rokickiej, Danucie Nagómej, Romie Bereżeckiej.

Człowiek sumiennej pracy, wymagała od siebie i od innych, wierna w przy­

jaźni, ciekawa ludzi i świata, niezależna w poglądach, pełna optymizmu i humo­

ru, skromna, bezpośrednia, mądra i pełna energii.

Od młodości wokół niej wiele było znakomitych osób. Chciałbym przy­

wołać niedawno przysłane przez Ojca Świętego Jana Pawła II słowa: „dla wyrażenia swej duchowej łączności [...] przesyłam opłatek wigilijny. [...]

W modlitewnej łączności ślę serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo - Jan Paweł II”.

Homilia wygłoszona 4 I I 2004 r. podczas liturgii pogrzebowej w kościele św. Karola Boro- meusza na Powązkach w Warszawie

(2)

Dar od Boga dla wielu...

425

Irena Sławińska to dar od Boga dla wielu, a dla nas tutaj zgromadzonych - szczególny. Dziękujemy Najwyższemu, że spotkaliśmy na drodze tak wspania­

łego człowieka. Niech Bóg przyjmie ją, niechaj orędują za nią jej czyny i nasza l modlitwa.

*

Na to żałobne spotkanie zaprosiliśmy Jezusa Chrystusa, Pana czasu i wiecz­

ności. On objawia nam prawdę o życiu i śmierci, a liturgia pogrzebowa w szcze­

gólny sposób podejmuje tę myśl.

W obliczu śmierci, kiedy wszystkie ludzkie słowa oraz gesty są za małe, aby pocieszyć płaczących, Kościół przychodzi do nas i przynosi nowinę o zmar­

twychwstaniu Jezusa. Wierzy w Chrystusa, który głosi, że kiedy zatrzasną się za człowiekiem drzwi czasu, człowiek ma jeszcze dokąd pójść. Jezus Chrystus głosi prawdę o życiu.

Śmierć stawia nas w obliczu spraw pierwszych - prawdy, dobra, zachowań moralnych, wzywa do głębszego zastanowienia nad światem, nad sobą. Dzi­

siaj w wielu krajach europejskich, także u nas, w wyniku usilnych zabiegów na terenie filozofii i kultury „ofiarowuje” się ludziom towar, poprzez który niszczy się człowieka. Najnowszy model człowieka, według koncepcji Zacho­

du, to człowiek zamknięty w rzeczywistości ziemskiej, pozbawiony wymiaru duchowego, człowiek, który - jak pisze Ojciec Święty - przeżywa życie tak, jakby Bóg nie istniał. Dzisiejszy człowiek europejski pomyślany jest jako człowiek niereligijny. Prace pani profesor Ireny Sławińskiej ukazywały kon­

sekwentnie człowieka w wymiarze integralnym, duchowym. Odsłaniała ona prawdę, że człowieka nie można ograniczyć, zatrzaskując przed nim horyzon­

ty wieczności.

Dzisiejsza ceremonia odsłania nam wszystkim potrzebę otwarcia się na Absolut. Ukazuje, że obok aktywności umysłowej każdemu potrzebny jest także klimat i pierwiastek duchowy, pokora, realistyczne spojrzenie na świat.

Zdanie, które wypowiemy nad trumną, sypiąc grudkę ziemi: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”, nie jest wypowiadane ku wzbudzaniu lęku. Proch nie przywołuje symbolu, ale rzeczywistość. Mądry i szlachetny Seneka napisał:

„Wszystkie dni idą ku śmierci, ale tylko ostatni tam dochodzi”. Kościół uczy, że tajemnica ludzkiego losu najbardziej ujawnia się w obliczu śmierci. Pytanie

o jej sens jest pytaniem o sens życia. Śmierć rzuca najbardziej dojmujący cień na naszą egzystencję. Świętej pamięci Irena miała głęboką świadomość życia du­

chowego, potrzeby Pana Boga. Jak twierdzi Andre Frossard, On ofiarowuje pociechę, która przychodzi sprzed czasu i trwa jeszcze po nim.

Na świecie jest tylko jeden grób, z którego wyszedł Umarły i nadal żyje. Od tamtej pory mówi On nam, iż przed ludźmi, których dni są już zamknięte,

otwiera się przyszłość, nowe możliwości, nowe horyzonty. Chrystus zmar-

(3)

426

Ks. Wiesław A. NIEW ĘGŁOW SKI

twychwstając, pokonał w śmierci to, co śmiertelne. Odsłonił, że życie ludzkie nie kończy się, ale się zmienia. Od czasu poranku wielkanocnego śmierć po­

zostaje nadal tajemnicą, lecz tajemnicą miłości i zjednoczenia, dlatego „niech się nie trwoży serce wasze” (J 14, 1) - powiada Jezus. W Chrystusie - który objawia, że po życiu życie trwa - odnajdujemy wszystkich naszych bliskich. Są uratowani i żyją w domu Ojca, w którym jest mieszkań wiele, bowiem człowiek, jeśli zaistniał - wedle Ewangelii - nie może przestać być.

Kościół głosi, że Bóg nie pogodził się ze śmiercią człowieka. Chrystus przy­

szedł na świat, aby nas o tym przekonać. Przeszedł przez ludzką śmierć. Ukazał, że po tamtej stronie jest świat miłości. Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkie­

go losu to nie śmierć, lecz życie; nie rozpacz, lecz nadzieja. Owo życie i nadzieja są udziałem Zmarłej. Tę nadzieję Kościół ofiarowuje wszystkim chrześcijanom, ofiaruje nam, tutaj zgromadzonym.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W sklepie inteme- towymjej rolę pełni strona produktu, której podstawowym celem jest szczegó­ łowe oddanie charakterystyki produktu, tak by klient zdecydował się na doko­

przeważały oznajmienia („Żarty się skończyły”; „Zatrzymamy fanatyków”) oraz wykrzyknienia („Matko polska!”; „Stop piekła kobiet”; „Ratujmy kobiety”,

Druga część Wstępu poświęcona jest zagadnieniom związanym z Pre- historią biblijną (Rdz 1,1 – 11,26). Autor przedstawia miejsce tej jednostki w kontekście całej

W niedługim czasie po promulgacji Norm z 2001 roku katalog najcięższych przestępstw dotyczących sakramentu poku- ty i zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary został

ostatecznie został przyjęty. Ożywił jednak resentymenty regionalne. Wyrażny tego ślad znajdujemy w liście Stanisława Augusta do Augustyna Debolego z 10 stycznia 1789 r.

autor nie zastanowił się najwyraźniej, dlaczego historycy, mający ogromy dorobek w zakresie badań nad historią Pomorza, nie popierają tezy o bytności polskich

LO – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach Wyróżnienie w kategorii szkoły ponadgimnazjalne!. Ojciec

ELEKTROMONTER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe KASJER SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE - wykształcenie podstawowe.. KASJER SPRZEDAWCA ŻĘDOWICE -

Ktoś, kto wyznacza Jezusowi datę królowania, a na dodatek ją zmienia, przenosząc władzę Chrystusa o 36 lat, nie może być wiarygodnym nauczycielem w tej kwestii. No bo jak odbiera

Odejście czło- wieka staje się w ten sposób rodzajem zdrady – „Tego nie robi się kotu”, a więc myśl o śmierci nie jest już, paradok- salnie, skupieniem się na so- bie,

Ojciec święty, snując myśli o człowieku odkupionym, mówi: cały Kościół jest skierow any k u człowiekowi, racja b y tu Kościoła w tym się wyraża, że

marketing społecznościowy (Social Media Marketing) to stosunkowo młoda dziedzina marketingu internetowego, która opiera się na komunikacji z potencjalnymi klientami

niu 2009 roku, że aż osiem miesięcy wahał się, czy przyjąć rzymską propozycję. 1 choć jego źródłem inspiracji od lat jest antyk, to starożytny rodowód term i co

giczną Judyckiego jest teoria absolutnej Bożej wszechmocy, bez której właściwie nic nie jest możliwe i dla której wszystko jest możliwe: „Należy bowiem sądzić, że

- W każdym ważnym miejscu, gdzie zatrzymuje się wagon zdążający śladami sierpnia 1980 roku, zbieramy wypowiedzi osób, które uczest- niczyły w wydarzeniach sprzed lat -

Wspominając teraz z sentymentem jej działalność, zastanawiam się jednak, czemu nie wyzyskała sposobności, by wystawić jednoaktówki Czechowicza, o

Temat: Uczymy się od świętych – święty Stanisław Kostka i święty Albert.. Kolejni święci, których poznasz urodzili się

Podstawą procesu edukacyjnego jest komunikacja w relacji nauczyciel – – student i to ona będzie przedmiotem dalszych rozważań, uporządkowa- nych za pomocą metafory

- podczas każdej Eucharystii na ołtarzu Jezus oddaje za nas swoje życie i jest z nami pod

Artykuł zaczynający się jak niepozorny przyczynek zamienia się w studium o skomplikowanych relacjach pozytywistycznego pisarza z literackim modernizmem.. Prus na

In full blood, there was determined a blood erythrocyte count (RBC), hemoglobin level (HGB), hematocrit volume (PCV), mean red blood cell volume (MCV), mean corpuscular

Ślad tych wierzeń można odnaleźć nawet w języku polskim, gdyż wyraz wilkołak (prawdopodobnie skrócona wersja od: wilko-dłak) oznacza dosłownie „mający