Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Łódź dn, 15.06.2015 r.

dr inż. Sławomir M. Kuberski

Politechnika Łódzka; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Wniosek z dnia 15 czerwca 2015 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauki Techniczne w dyscyplinie Inżynieria Środowiska

1. Imię i nazwisko: Sławomir Marek Kuberski

2. Stopień doktora/kwalifikacje I stopnia: doktor nauk technicznych w zakresie chemii , 22.06.1993 r. Wydział Chemii Ogólnej, Politechnika Łódzka

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego (monografia): Zastosowanie różnorodnych metod analitycznych do oceny procesów naturalnego i przyspieszonego starzenia na przykładzie polimerowych mas uszczelniających ISBN 978-83-7283-551-2

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego:

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym.

6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sławomir M. Kuberski

Załączniki:

1. Poświadczona kopia dyplomu nadania stopnia doktora nauk technicznych 2. Autoreferat wjęz. polskim i angielskim

3. Wykaz osiągnięć naukowo-badawczych wjęz. polskim i angielskim

4. Wykaz dorobku dydaktycmego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej w jęz. polskim i angielskim

5. Informacja o działalności organizacyjnej wjęz. polskim i angielskim 6. Wykaz publikacji wjęz. polskim i angielskim

7. Potwierdzenia współautorów dot. udziału procentowego habilitanta w publikacjach wieloautorskich 8. Monografia

9. Dane kontaktowe wnioskodawcy

10. Płyta CD z zapisem elektronicmym dokumentów 2 egz.

Figure

Updating...

References

Related subjects :