• Nie Znaleziono Wyników

na przesłuchaniu, o tym że jest podejrzanym w sprawie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "na przesłuchaniu, o tym że jest podejrzanym w sprawie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Kazus 2

W dniu 24.07.2015r. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Krystiana K., tj. z art. 155 k.k. Następnie w dniu 03.08.2015r. funkcjonariusz Policji powiadomili Jacka K. na przesłuchaniu, o tym że jest podejrzanym w sprawie. Treść zarzutu wpisano do protokołu przesłuchania, po czym nastąpiła właściwa czynność przesłuchania.

Podejrzanego pouczono o przysługujących mu uprawnieniach i ciążących na nim obowiązkach. Po upływie blisko miesiąca od przestawienia podejrzanemu zarzutów w sprawie wyszły na jaw nowe okoliczności, w szczególności z zapisu monitoringu wynikało, że podejrzany świadomie pozbawił pokrzywdzonego życia. W oparciu o nowo pozyskane dowody prokurator w ramach czynności nadzoru wydał postanowienie o przestawieniu zarzutów podejrzanemu Jackowi K. z art. 148§1 k.k. i po jego przesłuchaniu wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd odmówił uwzględnienia wniosku zgodnie z żądaniem prokuratora i ograniczył się jedynie do zastosowania poręczenia majątkowego. W uzasadnieniu postanowienia sąd podał, że co prawda materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu, niemniej prokurator nie przedstawił „dowodów winy”

podejrzanego dającego pewność, że podejrzany Jacek K. dopuścił się popełnienia zarzucanemu mu czynu. Na przedmiotowe postanowienie zażalenie wniósł prokurator i zaskarżył je w całości. Skarżący zarzucił naruszenie przez sąd przepisów postępowania polegające na wydaniu orzeczenia poza kognicją sądu rozpoznającego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego, albowiem sąd - w ocenie prokuratora- był uprawniony wyłączenie do wydania orzeczenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania, a nie innego środka nieizolacyjnego.

Pytania:

1. Czy i jakie błędy popełniono na etapie postępowania przygotowawczego?

2. Czy i jakie błędy popełniono na etapie postępowania incydentalnego?

3. Czy prokurator środek odwoławczy prokuratora jest zasadny? Jeśli tak to dlaczego? Jeśli nie, do dlaczego i czego w takim wypadku zażalenie winno dotyczyć?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na podstawie obserwacji obliczono prawdopodobieństwo p=0,1 że któryś komputerów w czasie zajęć jest wolny (równe dla wszystkich pięciu

Kiedy wszystkiego się nauczyłem i swobodnie posługiwałem się czarami, to czarnoksiężnik znów zamienił mnie w człowieka... 1 Motywacje i przykłady dyskretnych układów dynamicz-

Prawdopodobieństwo, że organizm pacjenta, który przeżył operację transplantacji, odrzuci przeszczepiony narząd w ciągu miesiąca jest równe 0.20..

Jaka jest szansa, że na pewnym piętrze wysiądą 3 osoby, na innym 2 i na dwóch piętrach

Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania króla z talii 24 kart, jeśli wiemy, że wylosowana karta jest pikiem..

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w pewnym kolorze będziemy mieli dokładnie 4 karty, jeśli wiadomo, że mamy dokładnie 5 pików?.

Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwie mają dwa oczka i trzy ściany mają po trzy oczka.. Oblicz prawdopodobieństwo, że

w komunikowaniu się małych dzieci między sobą, a jedynie nietrafnie dobrane!. zadania