• Nie Znaleziono Wyników

Analiza możliwości stabilizacji układu nieliniowego za pomocą sterowania liniowego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Analiza możliwości stabilizacji układu nieliniowego za pomocą sterowania liniowego"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L IT E C H N IK I ŚLĄSK IEJ 1994

Seria: M E C H A N IK A z. 115 N r kol. 1230

Jó z e f P IE T R U C H A , M aria Z Ł O C K A

Instytut T echniki Lotniczej i M echaniki Stosow anej Politechnika W arszaw ska

A N A L IZ A M O Ż L IW O Ś C I ST A B IL IZ A C JI U K Ł A D U N IE L IN IO W E G O Z A P O M O C Ą S T E R O W A N IA L IN IO W E G O

S treszczen ie. R ozpatryw ane jest zagadnienie stabilizacji analogiczne do zagad­

n ienia stateczności b ad an eg o m eto d ą pierwszego przybliżenia L apunow a. R ozw a­

żania o p rzypadkach niekrytycznych i krytycznych stateczności zilustrow ano na przykładzie w irującego pocisku. Przedstaw iono podstaw ow e wnioski w ynikające z tw ierdzenia G alp erin a - Krasow skiego, które um ożliwia p o d ział układów ste ro ­ w anych n a niekrytyczne i krytyczne.

PO S S IB IL IT Y A N A LY SIS O F ST A B IL IZ A T IO N O F N O N L IN E A R SY STEM U S IN G A L IN E A R C O N T R O L

S um m ary. W e state the following question: is it possible to stabilize no n lin ear system using lin ear controller ? This problem leads to so called critical cases. To illustrate such situation in practice we consider a flying spinning projectile. The p o in t o f this p a p e r is th e classification o f controlled systems into uncritical and critical.

A H A J IH 3 B 03 M 0 9 K F I0 C T H C T A B H JIH 3 A II,H H H EJIH H E H H O H C H C T EM H C n O M O lU b IO JIH H E ÎÎH O rO Y ÏÏP A B H E H H H

P e3 io M e . PaccMaTpHBaeTCH s a g a n a o CTa6H:iH3aii,HH aH ariorH m ian 3aztariH o ycToftiiHBOCTH J la n y n o B a n o nepB O M y rrpH6:m>KeHHio.

PaccyjKiteHHH 06 HexpHTtmecKHX h KpHTHuecKHX c j iy n a a x ycroH U H -

b o c t h npoHtniJOCTpHpoBaHO npHMepoM B pam ,aiom ,erocH c n a p n a a .

IIpeztcT aB ieH O ocHOBHae cneztcTBHH T eopeM H Ta:iBnepH H a - H. K p aco - BCKoro.

(2)

1. W P R O W A D Z E N IE

Z a rzecz klasyczną m ożna obecnie uznać, że modyfikację w łasności dynamicznych statków pow ietrznych przeprow adza się na podstaw ie m odelu liniow ego [l]t

x = A x + B u (1)

z kw adratow ym w skaźnikiem jakości:

J = - f ( x TQ x + u rR u )d t o

L iniow ość i stacjonarność praw a sterow ania:

u = F x ,

(

2

)

(3)

gdzie:

F = - R 1B tK , (4)

przy czym:

K B R 1B tK - K A - AtK - O = 0 , ( s )

m ają doniosłe znaczenie w praktycznej realizacji układu sterow ania stanam i lotu statku pow ietrznego. G dy bow iem dany je st m odel m atem atyczny obiektu w postaci ( 1) i przyjęte są m acierze w agowe we wskaźniku (2), to m acierz sprzężenia zw rotnego F m ożna wyznaczyć zanim układ sterow ania zostanie zbudow any m aterialnie.

N iestety, ja k to często bywa z dobrym i narzędziam i, są o n e nadużyw ane, tzn. są sto ­ sow ane w sytuacjach, dla których nie zostały zbudow ane (np. reg u lato r liniowy do układu nieliniow ego [2]) i to b ez analizy zasadności takiego postępow ania. T ym czasem każdy sterow any obiekt latający m oże zachowywać się ja k układ nieliniowy, którego m odel m atem atyczny m a postać:

(

6

)

D o tej pory nie m a m etody rozw iązania tego zagadnienia w postaci zam kniętej, a naw et rozw iązanie num eryczne nie je st łatw e, w szczególności gdy chce się uw zględnić siły aerodynam iczne, któ re w przypadku ogólnym są i nieliniowe,, i n iestacjo n arn e. D latego p o ż ą d a n e je st znalezienie m odelu mniej skom plikow anego, ale adekw atnego.

(3)

A naliza możliwości stabilizacji układu nieliniowego 325

2. S F O R M U Ł O W A N IE Z A G A D N IE N IA

Poniew aż istnieją różne sposoby wyznaczania m acierzy (4), więc w dalszych ro zw ażaniach nie będziem y brali pod uwagę w skaźnika jakości, a tylko sam o rów nanie ruchu. Przy pewnych założeniach nałożonych na funcję f m ożna otrzym ać prostszy m odel w postaci:

i = A z + B w + +(z,H’,r). (7)

P o p odstaw ieniu sterow ania (3) do rów nania (7) mamy:

Ż = L z + t|i(z , F z , t ) , gdzie L = A + B F . W

Z ach o d zi te ra z pytanie: czy i kiedy układ sterow any opisany m odelem (8) jest asym ptotycznie stateczny ? Innymi słowy: czy możliwe jest ustatecznienie układu nieliniow ego (8 ) za p om ocą sterow ania liniowego ?

3. P R Z Y P A D E K K R Y T Y C Z N Y S T A T E C Z N O Ś C I

N iech rów nanie ruchu zaburzonego m a postać:

i = A x + 4>(x,f), W

gdzie A je s t m acierzą stałą, a <t> w tym obszarze spełnia w arunek:

l i m + M = 0 ( 10)

|*||

x = A x (11)

Z kryteriów stateczności dla m odelu pierw szego przybliżenia wynika, że jeżeli rów nanie charakterystyczne det(A - \ E ) = 0 m a część pierw iastków zerow ych, a p o zo stałe z ujem nym i częściam i rzeczywistymi, to ruch niezaburzony m oże być zarów no stateczny, ja k i niestateczny. W ówczas pytanie o stateczność układu (9) m oże być rozstrzygnięte tylko z uw zględnieniem nieliniowości <p (x,t).

T a k w ięc wszystkie przypadki, k tó re m ogą się pojaw ić przy b ad an iu stateczności układu (9), m ożna podzielić na dwie grupy: 1) przypadki niekrytyczne, dla których o stateczności m ożna w nosić na podstaw ie pierw szego przybliżenia; 2) przypadki krytyczne, w których trz e b a uw zględnić nieliniowość. Z m atem atycznego p u n k tu w idzenia przypadki takie m o żn a trak to w ać ja k o osobliwe. W m echanice lotu m ają one je d n a k duże znaczenie

(4)

praktyczne. Przykładem m oże być problem w ystępujący w Balistyce Z ew nętrznej z koziołkow aniem pocisku.

Przy przyjęciu standardow ego m odelu [4] m ożna uzyskać n astęp u jące rów nania ruchu pocisku:

z ła c o sp - 2 / l a P s i n P + Cn[3 = e lł s i n a , + zł a 2sinp cosp - C n a co sp '= e i? s in P c o sa ,

gdzie: A, C - równikowy i osiowy m om ent bezw ładności pocisku; n-rzut prędkości kątow ej pocisku na jeg o oś sym etrii; e - odległość między środkiem masy i środkiem parcia;

R - o p ó r aerodynam iczny; a - kąt natarcia; 15 - kąt między osią pocisku a płaszczyzną strzału.

P o o drzuceniu wyrazów nieliniowych i zastosow aniu standardow ego sposobu b ad an ia stateczności otrzym ujem y rów nanie charakterystyczne:

A 2X4 + ( C 2n 2 - 2 A e R ) X 2 + ( e R ) 2 = 0. (13>

Zauw ażm y, że do rów nania (13) nie m ożna zastosow ać kryterium R outhla-H urw itza.

Jeżeli p a ra m e try pocisku nie spełniają w arunku:

4 A e R - C 2n 2 > 0 , (14>

to wszystkie cztery pierw iastki rów nania (13) m ają zerow e części rzeczywiste. N ależy także dodać, że spełnienie w arunku (14) prow adzi do pojaw ienia się dw óch pierw iastków z częścią rzeczyw istą dodatnią, w wyniku czego ruch pocisku będzie niestateczny (nastąpi koziołkow anie).

4. O M Ó W IE N IE T W IE R D Z E N IA G A L P E R IN A - K R A S O W S K IE G O

Z przytoczonego przykładu wynika jasno, że w przypadkach krytycznych o stateczności decydują wyrazy nieliniowe. U statecznienie ruchu niezaburzonego rozw ażać będziem y tylko dla przypadku, kiedy ruch bez sterow ania jest niestateczny.

Jak w iadom o, ruch niezaburzony m ożna ustatecznić, jeżeli spełniony je st w arunek K alm ana:

rank \\B ,A B ,...,A "~ lB\\ = n , <15)

gdzie n = dim x. W ów czas za pom ocą odpow iedniego d o b o ru m acierzy układu zam k n ięteg o (8) m ożna uzyskać w artości w łasne o ujem nych częściach rzeczywistych.

Je d n a k w takim przypadku nie ma znaczenia, jak ie w artości m ają pierw iastki rów nania charakterystycznego:

(5)

Analiza możliwości stabilizacji układu nieliniowego 327

det(A - XE) =0. (16)

T a k więc znajom ość sam ych pierw iastków rów nania (16) uniem ożliw ia klasyfikację różnych przypadków dla układów sterow anych w sensie ich podziału na niekrytyczne i krytyczne. Klasyfikację tak ą opracow ali w r 1963 G alperin i K rasow ski [3] w postaci tw ierdzenia, ale nie je st ono szeroko znane.

Kluczowym zabiegiem je st w prow adzenie do rów nań specjalnej m acierzy S o w ym iarach m xn. M acierz tę wyznacza się z rów nania:

W idzimy więc, że w yznaczenie m acierzy S wymaga rozw iązania liniow ego rów nania m acierzow ego (17). R ozw iązanie to m a postać:

to ruch niezaburzony układu (7) jest stabilizow any za pom ocą sterow ania liniow ego (3) niezależnie od wyrazu nieliniowego <p (x,Fx );

2) jeżeli istnieje choćby je d n a w artość w łasna m acierzy A nie n ależąca do w idm a m acierzy S, której część rzeczyw ista je st dodatnia, to ruch niezaburzony układu je st niestateczny;

3) jeżeli w szystkie w artości w łasne m acierzy A, dla których:

A W = W S, (17)

gdzie:

(

18

)

(19)

gdzie:

n

Pik = E aUWlk■

(

20

)

Z udow odnionego w pracy [3] tw ierdzenia wynikają następ u jące wnoski:

1) jeżeli w idm o m acierzy S zaw iera w artości w łasne m acierzy A, dla których

Re A.(A) >0 , i = (2 1)

Re X;(A ) > 0 , i = 1 (22)

zaw arte są w w idm ie m acierzy S, ale istnieje choćby je d n a w artość w łasna m acierzy A, któ ra m a zerow ą część rzeczywistą nie m ieszczącą się w w idm ie m acierzy S, to możliwość stabilizacji u w arunkow ana je st w yrażeniem nieliniowym </>(x,Fx). P rzypadek 3) nazywany

(6)

je st p rzypadkiem krytycznym stabilizacji. Z atem zagadnienie stabilizacji z uw zględnieniem w yrażenia nieliniow ego je s t sens form ułow ać tylko w tym przypadku.

Z e w zględu na m ało przejrzysty ch arak ter tych w niosków na K onferencji przed staw io n e b ę d ą przykłady techniczne ( głównie z lotnictw a ) ilustrujące te wnioski.

L IT E R A T U R A

[1] M ichalski W. J., P ietru ch a J. A.: S terow anie czynne w łasnościam i dynam icznym i sam o lo tu nieodkształcalnego, M TiS z.3-4, T 28, 1990, ss. 333-351.

[2] M ichalski W . J., Z ło ck a M. A.: W prow adzanie czynne sam olotu w korkociąg, Konf.

"M echanika w Lotnictw ie", PTM TiS, W arszaw a 1992, ss. 561-574.

[3] ratfb rtep H H E. A ., KpacoBCKHft H . H.: O CTabHtiH3au,HH y c T a h o b h b i u h x c h

ABH>KeHHfi HeiHHeftHHX ypaBJineMHX cHCTeMjflM M T . X X V II, 1963,cc. 988-1004, [4] ZlMHTpHeBCKHft A . A . :BxeitiH an óanHCTHKa, MaiuHHOCTnoeuHe, M o o m a , 1979.

R ecen zen t: D r -hab. inż. A ndrzej B uchacz W płynęło do R edakcji w grudniu 1993 r.

Abstract

In this p a p e r w e d eal mainly w ith nonlinear control systems d escribed by E q. (8 ). In the special case o f lin ear tim e-invariant, system (8) takes th e form (1), w here x e R n is the sta te vector, u e R r is th e control vector. A ssum ing th a t th e system (1) is controllable, the o p tim al re g u la to r m inim izing a perfo rm an ce index (2), w here Q and R are positive definite m atrices, is given by th e control law (2), w here K is positive definite solution of th e R iccati E q . (5).

In chap. 2 w e sta te th e following problem : w hat will h a p p e n if w e apply the linear co n tro ller (3) to th e n o n lin ear system (7). In a n o th e r w ords: is it possible to stabilize the system (7) by m ean s o f con tro ller (3). T h e n atu ral tool for investigation o f such problem is th e stability th eo ry by Liapunov.

In chap.3 w e consider the no n lin ear au tonom ous system (9), w h ere <f> is ¡rower series beginning w ith th e term s o f a t least second degree. T h e th eo rem s o f L. perm it establishing criteria o f stability on th e basis o f th e abridged ( variational ) E q .( l l ) . A m ong th re e o f th em is also th e following:

If th e ch aracteristic eq. o f th e abridged eq. does not have any ro o ts w ith positive real parts, b u t has som e roots w ith zero real parts, th en th e term s in <p can b e chosen as to have e ith e r stability o r instability. This case belongs to th e so-called critical cases, which

(7)

A naliza możliwości stabilizacji układu nieliniowego 329

req u ire a special investigation. In o rd e r to give a b e tte r idea o f the n a tu re o f this problem be consider an exam ple concerning the spinning projectile.

In ch a p .4 we p resen t the principal conclusions of the th eo rem o f G alperin-K rasow ski, which give the key for th e division o f controlled system into critical and uncritical cases.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podwyższone stężenia Hsp90a, sE-selektyny, MMP-2, TIMP-1 i TIMP-2 u dzieci z przewlekłą chorobą nerek są wyrazem wzmożonego uszkodzenia komórek oraz nasilenia procesów

Jakość relacji z przełożonymi znalazła się na stosunkowo wysokim, piątym miejscu w hierarchii ważności czynników motywacyjnych wpływających na poziom zaangażowania,

Mo˙zna zbudowa´c zupełny układ stanów własnych dowolnego układu liniowego w dowolnej

Iloczyn wektorowy u  v jest wektorem prostopadłym do wektorów u, v, jego zwrot jest określony przez regułę śruby prawoskrętnej, a jego długość jest równa

Na rysunku 9 przedstawiono porównanie wartości skutecznych przyspieszeń drgań dla czujnika jedno- osiowego oraz trójosiowego w  kierunku X dla od- cinka toru referencyjnego

Podczas wykonywania obliczeĔ za pomocą modelu P-D dla kolejnych etapów zostaáa zauwaĪona maáa róĪnica miĊdzy parametrami deformacji a i b. Parametr a jest wartoĞcią,

W artykule zaprojektowano wielowymiarowy nieliniowy układ sterowania stężeniem tlenu w biologicznej oczyszczalni ścieków.. Przeprowadzono badania symulacyjne efektywności

Zbadaj zbieżność ciągu określonego

Zbadaj zbieżność ciągu określonego rekurencyjnie:.. Wskazówka: ciąg ten nie

Proszę udowodnić zasadę szufladkową Dirichleta: jeśli n elementów rozmieszczamy w m pudełkach to pewne pudełko zawiera co najwyżej bn/mc przedmiotów (i pewne pudełko zawiera

Marek Osiewicz i dr Krzysztof Skibski, zwracając uwagę na tradycję badań regionalno-językowych w Poznaniu skupiających się zarówno na problemach

Занятия по русскому языку при этом играют важную роль, поскольку именно на этих занятиях иностранные учащиеся овладевают научным

Celem niniejszej pracy jest próba charakterystyki oraz wskazania genezy form ko- rozyjnych typu nieregularnych wżerów stwierdzonych w Wąwozie Koziarnia na terenie Ojcowskiego Parku

Jednakże prace nad kompleksowym sterowaniem procecem spiekania utrudnia fakt, że proces ten jest pomiarowo bardzo trudny do uchwycenia oraz przebiega przy nie dającej się

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MIKROKOMPUTERA DO STEROWANIA KLATKOWĄ MASZYNĄ WYCIĄGOWĄ.. ' Streszczenie W artykule rozważano możliwość wykorzystania

S treszczen ie.. Analiza stabilności nieliniowego układu regulacji.... Zakres sterowania pracą prostownika.. Analiza stabilnośol nieliniowego układu regulaoji... 6 ) wysyłający

Po pogrzebie Zygmunta do jego rodziców zgłosiła się Katarzyna, która oświadczyła, że w dniu 15 lutego 2016 roku urodziła jego syna, przedłożyła im

Simulink Prędkos c kątowa pompy #2 L1 Local Boolean Stan pompy #1 ujęcia wody

W tym celu należy ustawić kursor myszy w prawym dolnym rogu komórki D2, wcisnąć lewy przycisk myszy i naciskając. go przeciągnąć kursor w dół, aż do

dzenie, że badany układ jest nieliniowy z miękką charakterystyką sztywności. Krzywe rezonansowe układu mają bardziej ostry spadek po stronie niższych.. Amplituda

ANALIZA PRACY PRZECIWRÓWNOLEGŁEGO TRÓJFAZOWEGO TYRYSTOROWEGO UKŁADU DO STEROWANIA NAPIĘCIA PRĄDNICY PRĄDU

FlpaBHJlbHOCTb pC3yiIT8TOB aHaJIHTHUBClCHX HCCJieAOBailHft o6ecneiiHO npHMOHOHHOM u.H.j.ponofi

Sterow anie pojazdem następnika odbyw a się w czasie rzeczyw istym , w ięc najprostszym sposobem porów nania m odeli ruchu je s t w ykres odległości dj+i- O