• Nie Znaleziono Wyników

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Klasa VI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Klasa VI"

Copied!
29
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Klasa VI

Podstawa programowa określa cele kształcenia, a także obowiązkowy zakres treści programowych i oczekiwanych umiejętności, które uczeń o przeciętnych uzdolnieniach powinien przyswoić na danym etapie kształcenia.

Szczegółowe wymagania edukacyjne można przypisać do pięciu kategorii.

1. Analizowanie i rozwiązywanie problemów – problemy powinny być raczej proste i dotyczyć zagadnień, z którymi uczniowie spotykają się w szkole (np. na matematyce) lub na co dzień; rozwiązania mogą przyjmować postać planu działania, algorytmu lub programu (nie należy wymagać od uczniów biegłości w programowaniu w jakimkolwiek języku).

2. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi – uczniowie powinni w trakcie lekcji bez większych problemów wykonywać konkretne zadania za pomocą dostępnego oprogramowania, w tym sprawnie korzystać z menu, pasków narzędzi i pomocy programów użytkowych i narzędziowych, oraz tworzyć dokumenty i przedstawiać efekty swojej pracy np. w postaci dokumentu tekstowego lub graficznego, arkusza, prezentacji, programu czy wydruku.

3. Zarządzanie informacjami oraz dokumentami – uczniowie powinni umieć wyszukiwać informacje, porządkować je, analizować, przedstawiać w syntetycznej formie i udostępniać, a także gromadzić i organizować pliki w sieci lokalnej lub w chmurze.

4. Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z komputerem – uczniowie powinni przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad korzystania z

sieci lokalnej i rozległej, a także rozumieć zagrożenia związane z szybkim rozwojem technologii informacyjnej.

(2)

2

5. Przestrzeganie prawa i zasad współżycia – uczniowie powinni przestrzegać praw autorskich dotyczących korzystania z oprogramowania i innych utworów, a podczas korzystania z sieci i pracy w chmurze stosować się do zasad netykiety.

1. Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne dla działów programowych w klasie VI:

Nr lekcji

Temat lekcji

Omawiane zagadnienia

Realizacja podstawy programowej

Osiągnięcia uczniów

Używane aplikacje

1. Lekcje z obrazkami

1 Bezpiecznie z komputerem

Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem, uzależnienie od komputera i internetu, Dzień Bezpiecznego Internetu

II.3b, II.3d, II.4, III.1b, III.2a, III.2d, V.1, V.2, V.3, V.4

Uczeń potrafi:

• wymienić i stosować podstawowe zasady BHP

obowiązujące podczas pracy z komputerem i internetem (w tym zasady ustawiania bezpiecznego hasła);

• organizować pracę tak, aby uniknąć uzależnienia od komputera i internetu;

• wymienić osoby i instytucje mogące udzielić pomocy w razie problemów powstałych w wyniku pracy z komputerem i korzystania z internetu;

• organizować pracę, uwzględniając stopień ważności zadań

i pilność ich wykonania;

• wyjaśnić, czym jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), jakie są jego cele i jak się go obchodzi w Europie i w Polsce.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), edytor tekstu (np. Word, Writer), program

do prezentacji (np. PowerPoint, Impress)

(3)

3 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane zagadnienia

Realizacja podstawy programowej

Osiągnięcia uczniów

Używane aplikacje

2 Logogryfy i krzyżówki

Modyfikacja tabeli, przygotowanie listy numerowanej – edytor tekstu, np. Microsoft Word

I.1a, II.3b, II.4, III.1b, III.2a, III.2d

Uczeń potrafi:

• wstawić tabelę w edytorze tekstu, wypełnić ją treścią oraz sformatować;

• modyfikować obramowanie i cieniowanie komórek tabeli;

• tworzyć listę numerowaną;

• wpisywać tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji;

• formatować wpisany tekst;

• dbać o estetykę i czytelność dokumentu.

Edytor tekstu (np. Word, Writer), przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox)

3 Obrazy z ekranu Wykonywanie zrzutów ekranowych, tworzenie instrukcji gry

I.1a, II.3a, II.3b, II.4, III.1b, III.2a, III.2d

Uczeń potrafi:

• przygotowywać zrzuty ekranu;

• zaznaczać wybrane fragmenty zrzutu ekranu i wklejać je do edytora tekstu;

• tworzyć dokumenty tekstowe z wykorzystaniem zrzutów ekranu;

• wpisywać tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji;

• formatować wpisany tekst;

• dbać o estetykę i czytelność dokumentu.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), Narzędzie Wycinanie (Windows), edytor grafiki (np. Paint), edytor tekstu (np. Word, Writer) 4 Piramida zdrowia Tworzenie infografiki, graficzna

prezentacja danych – edytor tekstu, np. Microsoft Word, arkusz

kalkulacyjny, np. Microsoft Excel, edytor grafiki, np. Paint

I.1a, I.1b, II.3a, II.3b, II.3c, II.4, III.1b, III.2a, III.2d, IV.1, IV.2, V.2

Uczeń potrafi:

• tworzyć infografiki na wybrany temat;

• współpracować w grupie;

• aktywnie poszukiwać informacji na wybrany temat, korzystając z różnych źródeł;

• prezentować efekty swojej pracy szerokiemu gronu odbiorców.

Edytor grafiki (np. Paint), edytor tekstu (np. Word, Writer), arkusz kalkulacyjny (np. Excel, Calc), przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox)

(4)

4 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane zagadnienia

Realizacja podstawy programowej

Osiągnięcia uczniów

Używane aplikacje

5 Multimedialna instrukcja

Opracowanie prezentacji ze zrzutami ekranu i dźwiękiem, zapisanie jej w formie filmu – program do prezentacji, np. Microsoft PowerPoint

I.1a, I.1b, II.3d, II.4, III.1a, III.1b, III.2d

Uczeń potrafi:

• przygotować multimedialną prezentację zawierającą zrzuty ekranu i własną narrację;

• tworzyć film z prezentacji.

Program do prezentacji (np. PowerPoint, Impress), edytor dźwięku (np.

Audacity) 6 Porządki Usuwanie zbędnych plików,

porządkowanie prac, tworzenie jednego dokumentu z dostępem do wielu prac

II.3b, II.3d, II.4, III.1b, III.2d

Uczeń potrafi:

• wymienić czynniki spowalniające pracę komputera oraz podzespoły wpływające na jego sprawne działanie;

• dbać o sprawne działanie komputera, w tym usuwać z systemu pliki;

• uporządkować swoje prace, utworzyć plik tekstowy z dostępem do wszystkich swoich prac i zapisać go w formacie PDF.

Edytor tekstu (np. Word, Writer), program

do prezentacji (np. PowerPoint, Impress)

7 Obrazki z figur Tworzenie rysunków z figur geometrycznych – edytor grafiki wektorowej, np. Inkscape

II.3a, II.4, III.1b, III.2d Uczeń potrafi:

• pracować w edytorze grafiki wektorowej, w tym wykorzystywać narzędzia kształtów, tworzyć proste figury geometryczne, przekształcać figury geometryczne, tworzyć proste ilustracje złożone z figur.

Edytor grafiki wektorowej (np. Inkscape)

8 Wektorowe

zaproszenie

Pisanie tekstów, zamiana fotografii w grafikę wektorową – edytor grafiki wektorowej, np. Inkscape

II.3a, II.4, III.1b, III.2d Uczeń potrafi:

• pisać i modyfikować teksty w edytorze grafiki wektorowej;

• zamienić fotografię na grafikę wektorową;

• wykorzystać narzędzie Tekst i grafikę do tworzenia dokumentów.

Edytor grafiki wektorowej (np. Inkscape)

(5)

5 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane zagadnienia

Realizacja podstawy programowej

Osiągnięcia uczniów

Używane aplikacje

2. Lekcje z algorytmami

9 Ukryte liczby Analiza zadania, algorytm

znajdowania elementu największego i najmniejszego w danym zbiorze

I.2b, I.3, II.1a, II.2, II.4, III.2c

Uczeń potrafi:

• wyjaśnić, czym jest algorytm;

• dokonać analizy zadania;

• omówić algorytm ustawiania według wzrostu;

• opisać algorytm znajdowania minimum i maksimum w danym zbiorze;

• dokonać remiksu projektu z sieci.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox)

10 Poszukaj minimum

Stosowanie typu danych w postaci listy, algorytm znajdowania najmniejszej wartości – środowisko Scratch

I.2a, I.2b, I.3, II.1a, II.2, II.4, III.2c

Uczeń potrafi:

• stosować listy w Scratchu;

• losować w Scratchu wartości liczbowe;

• zaprojektować w Scratchu program realizujący algorytm znajdowania minimum i maksimum.

Przeglądarka internetowa

(np. Google Chrome, Mozilla Firefox), program Scratch w wersji online lub offline 11 Znajdź szóstkę! Algorytm poszukiwania elementu

w nieuporządkowanym zbiorze – środowisko Scratch

I.2a, I.2b, I.3, II.1a, II.2, II.4, III.2c

Uczeń potrafi:

• zaprojektować w Scratchu program realizujący algorytm poszukiwania elementu w zbiorze nieuporządkowanym;

• ocenić liczbę porównań algorytmu.

Przeglądarka internetowa

(np. Google Chrome, Mozilla Firefox), program Scratch w wersji online lub offline

(6)

6 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane zagadnienia

Realizacja podstawy programowej

Osiągnięcia uczniów

Używane aplikacje

12 Zgadnij liczbę! Strategia zgadywania liczby z podanego zakresu kolejnych liczb, rozbudowana pętla warunkowa – środowisko Scratch

I.2a, I.2b, I.3, II.1a, II.2, II.4, III.2c

Uczeń potrafi:

• opisać, na czym polega najlepsza strategia wyszukiwania liczby w podanym zakresie kolejnych liczb całkowitych;

• zaplanować algorytm umożliwiający zgadywanie liczby;

• zaprojektować w Scratchu program realizujący algorytm umożliwiający wyszukiwanie liczby;

• korzystać w Scratchu z rozbudowanych bloków warunkowych;

• definiować w Scratchu własny blok z parametrem.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), program Scratch w wersji online lub offline

13 Czy komputer zna tabliczkę

mnożenia?

Algorytm mnożenia dwóch liczb, tworzenie nowego bloku

z obliczeniami – środowisko Scratch

I.2a, II.1a, II.2, II.4, III.2c

Uczeń potrafi:

• opisać, na czym polega algorytm mnożenia dwóch liczb;

• zaprojektować w Scratchu program realizujący algorytm mnożenia dwóch liczb;

• wykorzystywać operatory matematyczne do wykonywania w projekcie obliczeń;

• tworzyć w Scratchu nowy blok z parametrami.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), program Scratch w wersji online lub offline 14 Czy znasz tabliczkę

mnożenia?

Tworzenie testu sprawdzającego znajomość tabliczki mnożenia – środowisko Scratch

I.2a, II.1a, II.2, II.4, III.2c

Uczeń potrafi:

• utworzyć w Scratchu test sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia;

• posługiwać się rozbudowanymi instrukcjami warunkowymi oraz komunikacją z użytkownikiem w środowisku Scratch.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), program Scratch w wersji online lub offline

(7)

7 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane zagadnienia

Realizacja podstawy programowej

Osiągnięcia uczniów

Używane aplikacje

15 Czy komputer zgadnie liczbę?

Przygotowanie gry polegającej na zgadywaniu przez komputer liczby z podanego zakresu kolejnych liczb całkowitych

I.2b, II.1a, II.2, II.4, III.2c,

Uczeń potrafi:

• korzystać ze środowiska Blockly;

• posługiwać się strategią wyszukiwania binarnego w celu znalezienia elementu w zbiorze uporządkowanym;

• nauczyć komputer zgadywać liczbę z podanego zakresu kolejnych liczb całkowitych.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), środowisko Blockly

16 Jak to działa? Algorytm pisemnych działań arytmetycznych, wykorzystanie funkcji logicznej JEŻELI – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

I.2a, I.3, II.3c, II.4, III.1b, III.2d

Uczeń potrafi:

• zaprezentować algorytm pisemnego dodawania dwóch liczb oraz algorytm pisemnego odejmowania mniejszej liczby od większej;

• zrealizować w arkuszu kalkulacyjnym algorytm pisemnego dodawania oraz algorytm pisemnego odejmowania mniejszej liczby od większej.

Arkusz kalkulacyjny (np. Excel, Calc)

3. Lekcje z liczbami

17 Policz, czy warto Wprowadzanie serii danych – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

II.3c, II.4, III.1b, III.2d Uczeń potrafi:

• wpisywać tekst i liczby do arkusza kalkulacyjnego, formatować dane, zaznaczać je, edytować, konstruować tabele z danymi;

• wpisywać proste formuły obliczeniowe z

wykorzystaniem danych wprowadzonych do arkusza;

• używać autosumowania;

• wprowadzać proste serie danych za pomocą mechanizmów arkusza i formuł.

Arkusz kalkulacyjny (np. Excel, Calc)

(8)

8 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane zagadnienia

Realizacja podstawy programowej

Osiągnięcia uczniów

Używane aplikacje

18 Kto, kiedy, gdzie? Sortowanie, filtrowanie i analizowanie danych – arkusz kalkulacyjny, np. Arkusze Google, Microsoft Excel

II.3c, II.4, III.1b, III.2c, III.2a, III.2d, IV.1

Uczeń potrafi:

• wpisywać tekst i liczby do arkusza kalkulacyjnego, formatować dane, zaznaczać je, edytować, konstruować tabele z danymi;

• rozbudowywać istniejące tabele przez dodawanie kolumn lub wierszy w wyznaczonych miejscach;

• sortować dane;

• włączać mechanizm prostego filtrowania, filtrować dane.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), arkusz kalkulacyjny (np. Excel, Calc)

19 Tik-tak, tik-tak Formaty dat, wykonywanie obliczeń na liczbach reprezentujących daty – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

II.3c, II.4, III.1b, III.2d Uczeń potrafi:

• wpisywać daty do arkusza kalkulacyjnego, formatować je, zaznaczać i edytować, konstruować tabele z datami i obliczaniem czasu;

• wpisywać proste formuły obliczeniowe z

wykorzystaniem dat wprowadzonych do arkusza;

• wprowadzać proste serie danych za pomocą mechanizmów arkusza i formuł.

Arkusz kalkulacyjny (np. Excel, Calc)

20 Orzeł czy reszka Wykorzystanie funkcji losujących, prezentacja wyników na wykresie – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

II.4, III.1b, III.2d Uczeń potrafi:

• wpisywać dane do arkusza kalkulacyjnego, formatować je, zaznaczać i edytować, konstruować tabele;

• przeprowadzać losowania w arkuszu, symulując rzut monetą;

• wpisywać proste formuły obliczeniowe z

wykorzystaniem danych wprowadzonych do arkusza;

korzystać z funkcji matematycznej LOS.ZAKR oraz funkcji statystycznej LICZ.JEŻELI.

Arkusz kalkulacyjny (np. Excel, Calc)

(9)

9 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane zagadnienia

Realizacja podstawy programowej

Osiągnięcia uczniów

Używane aplikacje

21 Liczby z kresek, kreski z liczb

Zamiana kodu paskowego na liczby i liczb na kod paskowy

I.1b, I.2a, II.2, II.4, III.2c

Uczeń potrafi:

• opisać, jak działa elektroniczna kasa sklepowa;

• zamieniać kod paskowy na liczby;

• zapisywać liczby za pomocą kodu paskowego;

• zamieniać kod paskowy na ciąg jedynek i zer.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), program Scratch w wersji online 22 Kodowanie liter Zamiana liczb na odpowiadające

im znaki z klawiatury, odczytywanie kodów QR

I.1b, I.2a, II.2, II.4, III.2c

Uczeń potrafi:

• zamieniać liczby na odpowiadające im znaki z klawiatury i na odwrót;

• zapisywać litery za pomocą układu kwadracików;

• odczytywać kod QR.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), program Scratch w wersji online

4. Lekcje w sieci

23 Wysyłać czy udostępniać

Wysyłanie wiadomości do wielu osób i z załącznikami, udostępnianie plików o dużej objętości

III.2b, IV.1 Uczeń potrafi:

• wysyłać wiadomości z załącznikami;

• wysyłać wiadomości do wielu osób z uwzględnieniem opcji DW i UDW;

• udostępniać pliki o dużej objętości za pomocą bezpłatnej usługi WeTransfer;

• pakować pliki do pliku skompresowanego zip;

• rozpakowywać plik skompresowany zip.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox)

(10)

10 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane zagadnienia

Realizacja podstawy programowej

Osiągnięcia uczniów

Używane aplikacje

24 Pomoc

z angielskiego

Korzystanie z automatycznego tłumaczenia online, sprawdzanie pisowni w edytorze tekstu

II.3b, II.4, III.1b, III.2a, III.2d, V.1

Uczeń potrafi:

• korzystać z portalu do nauki języka angielskiego;

• korzystać z automatycznego tłumaczenia online;

• sprawdzać pisownię w edytorze tekstu.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), edytor tekstu (np. Word, Writer) 25 Akademia

matematyki

Ćwiczenia z matematyki w Akademii Khana

II.4, III.1b, III.1a, III.2a, V.1

Uczeń potrafi:

• uczyć się w Akademii Khana;

• wyszukiwać przedmioty, treści w Akademii Khana;

• rozwiązywać zadania matematyczne w Akademii Khana.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox) 26 Dziel się wiedzą Siostrzane projekty Wikipedii III.2a, IV.3, V.2 Uczeń potrafi:

• wymienić i opisać siostrzane projekty Wikipedii;

• korzystać z zawartości siostrzanych projektów Wikipedii w nauce i zabawie;

• redagować artykuły w wybranych projektach Wikimediów.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox)

27 Komputery

w pracy

Zawody, w których niezbędne są kompetencje informatyczne

IV.1, IV.4 Uczeń potrafi:

• wymienić, w jakich zawodach potrzebne są kompetencje informatyczne;

• wymienić zawody określane jako informatyczne.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), aplikacja Prezentacje Google

28 Astronomia z komputerem

Korzystanie z komputerowych planetariów Stellarium i Google Earth

II.4, III.1b, III.1a, III.2a, V.1

Uczeń potrafi:

• odszukać aplikację pokazującą wygląd nieba (np. na telefon);

• korzystać z komputerowego planetarium;

• posługiwać się programem Google Earth;

• znaleźć w internecie zdjęcia różnych ciał niebieskich.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), aplikacja Stellarium, aplikacja Google Earth

Nr lekcji

Temat lekcji

Omawiane zagadnienia

Realizacja podstawy programowej

Osiągnięcia uczniów

Używane

aplikacje

(11)

11

29 Liternet Literatura w internecie, formaty

elektronicznych książek

II.4, III.1b, III.2d, V.2 Uczeń potrafi:

• wyjaśnić, czym jest liternet;

• krótko scharakteryzować formaty elektronicznych książek;

• wytłumaczyć, jak korzystać z darmowej literatury zamieszczonej w internecie.

Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox)

30 Słownik terminów komputerowych

Wstawianie strony tytułowej do wielostronicowego dokumentu, tworzenie systemu odnośników, numerowanie stron – edytor tekstu, np. Microsoft Word

II.3b, II.4, III.1b, III.2a, III.2d

Uczeń potrafi:

• wstawić stronę tytułową wielostronicowego dokumentu;

• ułożyć w porządku alfabetycznym zawartość tabeli;

• stworzyć system odnośników wewnątrz dokumentu;

• ponumerować kolejne strony dokumentu.

Edytor tekstu (np. Word, Writer), przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox)

(12)

12 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane

zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

2.2 Malowanie na ekranie

Procedury bezparametrowe

i z parametrem w Scratchu, tworzenie własnych bloków (procedur)

2 • uruchamia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3 • korzysta z bloków do rysowania na scenie.

4 • tworzy i wykorzystuje własny blok bez parametru.

5 • tworzy i wykorzystuje własny blok z parametrem.

6 • analizuje projekty z portalu Scratch.

2.3 Gra z komputerem Papier, nożyce, kamień

Programowanie gry Papier, nożyce, kamień w Scratchu

2 • uruchamia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3 • zmienia tło i postaci duszków.

4 • układa skrypty ustalania warunków początkowych i wyjaśnia ich działanie.

5 • układa skrypt wykorzystujący pętlę zawsze oraz złożony blok warunkowy i wyjaśnia jego działanie.

6 • analizuje projekty z portalu Scratch.

2.4 Ruch i dźwięk Animowanie duszków w Scratchu, dodawanie dźwięków

2 • uruchamia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3 • zmienia tło i postaci duszków;

• realizuje w skrypcie animację za pomocą zmiany kostiumu.

4 • realizuje w skrypcie animację za pomocą przesuwania duszka i odbicia od krawędzi ekranu.

5 • wykorzystuje w skrypcie dźwięki.

6 • analizuje projekty z portalu Scratch.

2.5 Minimum, maksimum

Zapisywanie liczb w Scratchu za pomocą zmiennej typu lista, dodawanie liczb znajdujących się na liście, znajdowanie minimum i maksimum danego ciągu liczb

2 • uruchamia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3 • losuje liczby z podanego zakresu.

4 • zapisuje liczby za pomocą zmiennej typu lista.

5 • znajduje minimum kilku wylosowanych liczb.

6 • analizuje projekty z portalu Scratch.

(13)

13 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane

zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

2.6 Liczby pierwsze Operacja modulo w Scratchu, sprawdzanie, czy dana liczba jest liczbą parzystą albo pierwszą, wykorzystywanie pętli powtarzaj…aż

2 • uruchamia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3 • rozumie, co to jest operacja modulo.

4 • wykorzystuje operację modulo do sprawdzenia, czy liczba jest parzysta.

5 • tworzy skrypt znajdowania kolejnych liczb pierwszych z wykorzystaniem listy i własnego bloku.

6 • analizuje projekty z portalu Scratch.

3. Lekcje z algorytmami

3.1 Zakręt za zakrętem

Rekurencja, sposoby tworzenia skryptów i figur rekurencyjnych w Scratchu

2 • opisuje na przykładzie pojęcie „rekurencja”.

3 • opisuje pojęcie „rekurencja”;

• buduje skrypt rekurencyjny w Scratchu.

4 • opisuje działanie zbudowanego skryptu.

5 • modyfikuje skrypt rekurencyjny w Scratchu oraz analizuje i opisuje jego działanie.

6 3.2 Wieże Hanoi Rozwiązanie problemu wież Hanoi

w Scratchu

2 • opisuje, na czym polega problem wież Hanoi.

3 • analizuje problem wież Hanoi na przykładzie kilku krążków.

4 • wypisuje kolejne ruchy.

5 • analizuje problem wież Hanoi dla danej liczby krążków.

6 3.3 Algorytmy

i schematy

Omówienie pojęć algorytmu i schematu blokowego, tworzenie schematu blokowego w programie ELI, programowanie algorytmu Euklidesa w Scratchu

2 • wyjaśnia pojęcia „algorytm” i „schemat blokowy” oraz sposoby znajdowania NWD.

3 • definiuje pojęcia „algorytm” i „schemat blokowy” oraz omawia sposoby znajdowania NWD.

4 • opisuje algorytm Euklidesa.

5 • stosuje obie wersje algorytmu Euklidesa.

6

(14)

14 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane

zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

3.4 Języki

programowania

Realizacje algorytmu Euklidesa w Scratchu, Pythonie i JavaScript

2 • podaje przykłady języków programowania.

3 • zapisuje algorytm Euklidesa w wybranym języku programowania lub w Scratchu.

4 • analizuje zapis algorytmu.

5 • rozróżnia podstawowe polecenia języka.

6 • modyfikuje algorytm Euklidesa w wybranym języku programowania;

• analizuje zapis algorytmu, rozróżnia polecenia języka;

• podejmuje próbę dalszej nauki wybranego języka.

3.5 Ciąg Fibonacciego Algorytm wyznaczania wyrazów ciągu Fibonacciego w środowisku SNAP!, znaczenie śledzenia działania algorytmu

2 • opisuje ciąg Fibonacciego i oblicza jego kolejne wyrazy.

3 • zna rekurencyjny algorytm obliczania wyrazów ciągu.

4 • wskazuje nieefektywność rekurencyjnego algorytmu obliczania wyrazów ciągu.

5 • uzasadnia nieefektywność rekurencyjnego algorytmu obliczania wyrazów ciągu.

6 • realizuje efektywny algorytm obliczania wyrazów ciągu

.

3.6 Szybkie porządki Realizowanie algorytmu

porządkowania przez scalanie w środowisku SNAP!

2 • opisuje zagadnienie porządkowania.

3 • opisuje jeden z algorytmów sortowania.

4 • opisuje algorytm sortowania przez scalanie.

5 • omawia zapis algorytmu sortowania przez scalanie.

6

(15)

15 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane

zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

4. Lekcje w edytorze

4.1 Pisz sprawnie i ładnie

Sprawne pisanie na klawiaturze, podstawowe zasady edycji tekstu, formatowanie tekstu, poprawianie błędów w tekście, drukowanie

2 • w podstawowym zakresie korzysta z zaawansowanego edytora tekstu;

• wpisuje do edytora tekst wybranego przykładu, zapisuje plik i otwiera do edycji.

3 • ręcznie poprawia błędy w dokumencie;

• stosuje podstawowe sposoby formatowania tekstu.

4 • wymienia i stosuje zasady edycji, formatowania i opracowania tekstu;

• starannie przepisuje pracę, poprawia błędy z użyciem słownika w edytorze;

• przygotowuje tekst do wydruku, dba o estetyczny wygląd tekstu.

5 • stosuje poznane sposoby pracy z dokumentem tekstowym – dotyczy to zarówno podstawowych zasad pracy z edytorem tekstu, jak i formatowania tekstu;

• samodzielnie pracuje nad dokumentem, realizuje własne założenia.

6 • samodzielnie odkrywa i stosuje dodatkowe, nieomówione sposoby formatowania.

4.2 Jak to się pisze? Praca z tabelą (wstawianie tabeli, wypełnianie tabeli treścią, zaznaczanie, dostosowywanie, formatowanie, wstawianie ilustracji do tabeli, przekształcanie tekstu na tabelę i tabeli na tekst, drukowanie), korzystanie z poleceń Znajdź i Zamień oraz sortowania akapitów w tekście

2 • stosuje podstawowe słownictwo związane z technologią informacyjną;

• wstawia tabele i wypełnia je treścią.

3 • rozumie pojęcia potrzebne do codziennej pracy z komputerem;

• dostosowuje i formatuje tabele.

4 • sprawnie pracuje z tabelą – stosuje odpowiednie techniki formatowania, zaznaczania, przygotowania do wydruku, przekształca tekst na tabelę.

• korzysta ze źródeł informacji związanych ze stosowaniem technologii informacyjnej.

5 • stosuje zaawansowane słownictwo związane z technologią informacyjną i szeroko rozumianą obecnością komputerów w życiu człowieka, potrafi ocenić rozwój języka, jaki można obserwować na co dzień;

• używa zaawansowanych technik wyszukiwania, zamiany elementów tekstu, przekształcania tekstu na tabelę, formatowania.

6 • samodzielnie odkrywa nowe możliwości pracy z tabelami;

• posługuje się zaawansowanym ścisłym słownictwem.

(16)

16 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane

zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

4.3 Kształty poezji Rozplanowywanie tekstu na stronie, dobranie sposobu formatowania czcionki do charakteru tekstu, tworzenie układu kolumnowego, stosowanie tabulatorów, linijki, wcięcia akapitów i wyrównania tekstu,

wstawianie wymuszonego końca strony, kolumny lub wiersza,

ilustrowanie tekstu grafiką (osadzanie obrazka, modyfikowanie rozmiaru, ustawianie w wybranym miejscu), wypełnianie i formatowanie nagłówka oraz stopki

2 • stosuje tabulatory dostępne w edytorze tekstu, układ kolumnowy, wyróżnienia w tekście (tytuł, wybrane słowa), korzysta z funkcji WordArt;

• ilustruje tekst gotową grafiką z biblioteki grafik edytora.

3 • ilustruje tekst wykonanymi przez siebie obrazkami, osadza grafikę w tekście (zmienia rozmiar obrazka, wprowadza obramowanie, ustawia „równo z tekstem”);

• stosuje podstawowe sposoby formatowania, rozplanowuje tekst na stronie, dobiera czcionki, stosuje wyróżnienia w tekście, pracuje z nagłówkiem i stopką.

4 • formatuje akapity „z linijki” (wcięcia akapitów, ustawienie marginesów akapitów) w połączeniu z odpowiednim wyrównaniem tekstu;

• stosuje wymuszony koniec strony, kolumny, wiersza;

• dobiera ilustracje do tekstu, stosuje różne sposoby osadzania ilustracji.

5 • dobiera sposób formatowania czcionki do charakteru i wyglądu tekstu;

• ustawia tabulatory dostosowane do charakteru wprowadzanego tekstu;

• wypełnia i formatuje nagłówki i stopki w dokumencie wielostronicowym, stosuje kody pól wprowadzanych za pomocą odpowiednich przycisków (numer strony, data itp.) i tekst wpisywany

.

6 • swobodnie i świadomie stosuje różnorodne metody pracy z tekstem;

• potrafi ocenić przygotowanie tekstu i zastosowaną metodę, pokazując w razie potrzeby, jak łatwo jest „uszkodzić” sztywno sformatowany tekst.

(17)

17 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane

zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

4.4 Plakat Tworzenie list punktowanych

i numerowanych, stosowanie czcionki o niestandardowym rozmiarze, ilustrowanie tekstu gotową grafiką, przekształcanie i modyfikowanie prostych rysunków obiektowych, osadzanie grafiki obiektowej w tekście, umieszczanie rysunku jako tła

2 • w podstawowym zakresie korzysta z zaawansowanego edytora tekstu;

• ilustruje tekst gotową grafiką (wstawia obiekty dostępne w grupie Ilustracje na karcie Wstawianie, Autokształty, obiekty WordArt).

• przygotowuje dokument do wydruku i drukuje.

3 • osadza grafikę obiektową w tekście na różne sposoby;

• stosuje czcionki o niestandardowym rozmiarze, wypunktowanie, numerowanie itp.;

• poprawnie stosuje wyróżnienia w tekście

.

4 • opisuje i rozpoznaje cechy dobrego plakatu lub dobrej reklamy;

• stosuje rysunek jako tło dokumentu tekstowego;

• przekształca i modyfikuje proste rysunki obiektowe (rozciąga, zniekształca, zmienia kolor obramowania i wypełnienia, grupuje i rozgrupowuje).

5 • rysuje proste grafiki obiektowe, modyfikuje ich wygląd i kształt;

• łączy na różne sposoby grafikę z tekstem, poprawnie osadza grafiki w tekście, stosuje dodatkowe elementy graficzne lub tekstowe wpływające na wygląd pracy.

6 • ocenia wygląd prac zawierających grafikę – cechy dobrego plakatu lub dobrej reklamy zawarte w wykonanej pracy;

• Stosuje zaawansowane techniki opracowania i łączenia grafiki z tekstem

.

(18)

18 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane

zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

4.5 Dialog z maszyną Stosowanie poznanych technik formatowania tekstu, a zwłaszcza wykorzystanie Malarza formatów, tabulatorów, twardej spacji

2 • w podstawowym zakresie stosuje poznane techniki formatowania i przygotowania tekstu do wydruku.

3 • stosuje poznane techniki formatowania i przygotowania tekstu do wydruku;

• poprawnie używa wyróżnień w tekście.

• w podstawowym zakresie korzysta ze sprawdzania pisowni w dokumencie, słownika wbudowanego w edytor i systemu podpowiedzi.

4 • pracuje z kilkustronicowym dokumentem;

• odtwarza w edytorze formatowanie danego dokumentu.

5 • biegle stosuje poznane techniki formatowania i przygotowania tekstu do wydruku;

• opisuje problemy, na jakie można się natknąć podczas próby porozumiewania się z maszyną za pomocą języka naturalnego.

6 • przedstawia sytuacje, w których człowiek może napotkać problemy podczas porozumiewania się z maszyną.

4.6 Portfolio z tekstami

Kopiowanie i wklejanie różnych obiektów za pomocą Schowka, stosowanie stylów, tworzenie spisu treści obszernego dokumentu, tworzenie strony tytułowej, dzielenie dokumentu na sekcje, wykonywanie zrzutów ekranu i ilustrowanie nimi dokumentu

2 • w podstawowym zakresie korzysta z zaawansowanego edytora tekstu;

• tworzy wielostronicowy dokument ze swoich tekstów.

3 • kopiuje i wkleja teksty i ilustracje za pomocą Schowka;

• wykonuje zrzuty ekranu i ilustrować nimi dokument.

4 • pracuje z utworzonym samodzielnie wielostronicowym dokumentem, kontroluje jego zawartość, sposób formatowania, strukturę.

5 • wykorzystuje style, tworzy spis treści i stronę tytułową dokumentu;

• dzieli dokument na sekcje, stosuje w sekcjach różnorodne wzorce strony.

6 • przygotowuje portfolio według własnego, oryginalnego projektu.

(19)

19 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane

zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

5. Lekcje z multimediami

5.1 Światłem malowane

Poprawianie podstawowych

parametrów zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystyka), korygowanie

niekorzystnych krzywizn obrazu, wybieranie odpowiedniego kadru i eliminowanie niepożądanych elementów na zdjęciu, dobieranie parametrów zdjęcia do prezentacji

2 • z pomocą nauczyciela koryguje podstawowe parametry obrazu;

• z pomocą nauczyciela likwiduje krzywizny obrazu.

• z pomocą nauczyciela przygotowuje obraz do wydruku lub prezentacji na ekranie monitora.

3 • stosuje podstawowe narzędzia korygujące wybrane parametry obrazu

.

4 • likwiduje krzywizny obrazu.

• przygotowuje obraz do wydruku lub prezentacji na ekranie monitora.

5 • biegle posługuje się narzędziami korygującymi podstawowe parametry obrazu;

• biegle koryguje defekty obrazu (likwidacja krzywizn, wyrównywanie linii horyzontu).

6 • samodzielnie dochodzi do skutecznych rozwiązań w pracy z obrazem.

5.2 Afisz na konkurs Łączenie różnych elementów w jeden obraz, dodawanie do obrazu warstw tekstowych, wypełnianie dowolnym wzorem czcionki w tekście,

stosowanie masek, wyrównywanie elementów względem osi pionowej i poziomej obrazu

2 • rozumie pojęcie „warstwy obrazu”;

• z pomocą nauczyciela łączy różne elementy w jeden obraz i wstawia warstwy tekstowe.

3 • łączy różne elementy w jeden obraz i wstawia warstwy tekstowe.

4 • wykorzystuje warstwy obrazu i stosuje efekty na warstwach tekstowych (cienie, wtapianie, wypełnienie teksu itp.).

5 • biegle wykorzystuje warstwy obrazu i stosuje efekty na warstwach tekstowych;

• wykorzystuje filtry i maski obrazu.

6 • samodzielnie dochodzi do skutecznych rozwiązań w pracy z grafiką.

(20)

20 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane

zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

5.3 Nie taka martwa natura

Tworzenie filmu na podstawie obrazu statycznego, importowanie napisów i obrazów do programu Photo Story, stosowanie swobodnego ruchu kamery, płynne zmienianie kierunku ruchu kamery, zapisywanie projektu i gotowego filmu

2 • importuje napisy i obrazy do programu Photo Story;

• z pomocą nauczyciela tworzy film na podstawie jednego obrazu statycznego;

• z pomocą nauczyciela zapisuje projekt i gotowy film.

3 • tworzy film na podstawie jednego obrazu statycznego;

• stosuje swobodny ruch kamery.

4 • płynnie zmienia kierunek ruchu kamery;

• określa czas trwania efektu w filmie;

• zapisuje projekt i gotowy film.

5 • sprawnie stosuje swobodny ruch kamery;

• dobiera właściwe parametry zapisywanego filmu dla konkretnego urządzenia.

6 • biegle posługuje się funkcjami programu Photo Story;

• stosuje własne rozwiązania, uzyskując ciekawe efekty w tworzonym filmie.

5.4 Cyfrowy montaż filmu

Importowanie obrazów i filmów do programu Movie Maker, stosowanie efektów wizualnych dla wybranych sekwencji filmu, wprowadzanie napisów początkowych, podpisów i napisów końcowych, zapisywanie projektu i gotowego filmu

2 • importuje obrazy i filmy do programu Movie Maker;

• z pomocą nauczyciela stosuje efekty wizualne dla wybranych sekwencji filmu;

• z pomocą nauczyciela zapisuje projekt i gotowy film.

3 • stosuje efekty wizualne dla wybranych sekwencji filmu;

• zapisuje projekt i gotowy film.

4 • wprowadza napisy początkowe, podpisy i napisy końcowe w filmie;

• określa parametry filmu podczas jego zapisywania.

5 • dobiera czas trwania efektu w filmie;

• zapisuje film przeznaczony do odtwarzania na urządzeniach mobilnych.

6 • biegle posługuje się funkcjami programu Movie Maker;

• poszukuje niekonwencjonalnych rozwiązań do uatrakcyjnienia swojej pracy.

(21)

21 Nr

lekcji

Temat lekcji

Omawiane

zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

5.5 Projekt prezentacji

Praca w zespole nad wspólnym projektem – założenia projektu, przebieg pracy nad projektem, ocena końcowa projektu

2 • przygotowuje prezentację multimedialną zawierającą obrazy, dźwięki i filmy.

3 • bierze udział w pracy zespołowej nad wspólnym projektem.

4 • pomaga organizować pracę zespołową nad wspólnym projektem.

5 • organizuje pracę zespołową nad wspólnym projektem i bierze w niej czynny udział.

6 • realizuje własne pomysły.

5.6 Multimedialna prezentacja

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, umieszczanie

w prezentacji obrazków, dźwięków i filmów, doskonalenie prezentacji, przygotowanie do pokazu prezentacji

2 • doskonali prezentację oraz przygotowuje się do jej zaprezentowania.

3 • ocenia prezentację.

4 • bierze udział w pokazie prezentacji.

5 • właściwie przedstawia prezentację.

6 • dzieli się swoimi doświadczeniami z kolegami i w razie potrzeby służy im pomocą.

2. Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać ocenę:

Celującą

Uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji oraz dostarczone przez nauczyciela trudniejsze zadania dodatkowe. Jest aktywny i pra- cuje systematycznie. Posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza te, które są wymienione w programie z informatyki. Przechodzi poza etap szkolny w konkursach informatycznych. W razie potrzeby pomaga nauczycielowi (np. przygotowuje potrzebne na lekcję materiały pomocnicze, pomaga kolegom w pracy). Pomaga nauczycielom innych przedmiotów w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

Bardzo dobrą

Uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji. Jest aktywny i pracuje systematycznie. Posiada wiadomości i umiejętności wymienione

programie nauczania z informatyki. W razie potrzeby pomaga nauczycielowi (pomaga kolegom w pracy).

(22)

22 Dobrą

Uczeń wykonuje samodzielnie i niemal bezbłędnie łatwiejsze oraz niektóre trudniejsze zadania z lekcji. Pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Posiada większość wiadomości i umiejętności wymienionych w programie nauczania.

Dostateczną

Uczeń wykonuje łatwe zadania z lekcji, czasem z niewielką pomocą, przeważnie je kończy. Stara się pracować systematycznie i wykazuje postępy.

Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej z informatyki

Dopuszczającą

Uczeń czasami wykonuje łatwe zadania z lekcji, niektórych zadań nie kończy. Opanował tylko część wiadomości i umiejętności wymienionych w podstawie programowej z informatyki, jednak brak systematyczności nie przekreśla możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy informatycznej oraz odpowiednich umiejętności w toku dalszej nauki.

Niedostateczną

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej

z informatyki. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywania ćwiczeń. Nie ma wiadomości i

umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

(23)

23

3. Formy aktywności podlegające ocenie:

Forma aktywności Jak często? Uwagi

Zadania i ćwiczenia wykonywane w trakcie lekcji

Po zakończeniu ćwiczenia

Sprawdzane wyniki pracy (zgodność efektu pracy z postawionym problemem)

Zaangażowanie i aktywność na

lekcji Czasami Sprawdzane: sposób pracy, aktywność,

przestrzeganie zasad pracy w pracowni

Odpowiedzi ustne, udział w

dyskusjach Czasami

Kartkówki, sprawdziany

Sporadycznie, kartkówki mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane

Mogą mieć formę testu komputerowego

Prace domowe (w formie

testów online) Czasami Mogą mieć formę testu komputerowego Referaty, opracowania, projekty Czasami Wpływa na podwyższenie oceny

Przygotowanie do lekcji Czasami Zwracanie uwagi na pomysły i materiały

przygotowane do pracy na lekcji

Udział w konkursach Nieobowiązkowo Wpływa na podwyższenie oceny

(24)

24

4. Minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze:

Lp. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie Klasa szósta

a b c d e f

1. Testy, sprawdziany, kartkówki, 1 1 1 1 1 1

2. Ćwiczenia praktyczne wykorzystujące wiedzę, realizacja projektów 2 2 2 2 2 2

3. Wypowiedź ustna, prace domowe 1 1 1 1 1 1

5. Wystawianie ocen cząstkowych w semestrze:

Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji jeden raz w semestrze (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych). Musi to zgłosić nauczycielowi przed lekcją. Nieprzygotowanie obejmuje również zadania domowe, brak materiałów oraz książki (przynajmniej 1 na dwie osoby).

Nieprzygotowanie nie zwalnia jednak ucznia z udziału w lekcji (jeśli to konieczne, na lekcji pomagają mu koledzy lub nauczyciel).

Za niezgłoszony przed lekcją brak książki, materiałów lub zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku odrobienia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności. Stwierdzony brak zadania po dwóch tygodniach od zaistniałej nieobecności skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej.

Przy ocenianiu prac uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje zasady przeliczania punktów opisane w § 126 WSO.

Sposób oceniania:

a. Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6..

b. Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

c. W przypadku sprawdzianów (testów) przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

(25)

25

ocena celująca – powyżej 100% lub w przypadku, gdy uczeń osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadanie dodatkowe lub gdy osiągnie 100%

punktów (przy trudnym sprawdzianie, teście), a jego wiedza odbiega poziomem od pozostałych uczniów.

ocena bardzo dobra – 90 – 100%,

ocena dobra – 75 – 89%,

ocena dostateczna – 51 – 74%,

ocena dopuszczająca 30 – 50%,

ocena niedostateczna poniżej 30%,

d. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni..

e. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych.

Uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:

- właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,

- gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć, - podejmowanie merytorycznej dyskusji,

- szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,

- wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,

- pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności komputerowych.

(26)

26 Uczeń otrzymuje „‒” za brak aktywności na lekcji gdy:

- zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,

- wykazuje brak gotowości do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć, - przeszkadza innym, nie współpracuje w grupie,

- wykazuje brak oczywistych umiejętności,

- nie przestrzega regulaminu pracowni komputerowej.

Ustala się następujący sposób przeliczania „+” i „‒” na oceny:

trzy „+” to ocena bardzo dobra, cztery „+” to ocena celująca, trzy „‒” to ocena niedostateczna.

6. Waga ocen cząstkowych

Przyjmuje się następującą wagę ocen cząstkowych:

a) zadań klasowych, sprawdzianów i testów (55), b) kartkówek – krótkich testów (30),

c) odpowiedzi ustnych, zadań i projektów wykonywanych na lekcji (20), d) prac domowych – testów online (15)

e) aktywności na lekcjach (10)

f) aktywności na konkursach i kołach informatycznych (40) g) zadań i projektów dodatkowych, referatów (40).

Waga innych, nieujętych w statucie ocen cząstkowych, wynika ze specyfiki przedmiotu i ustalana jest przez zespoły przedmiotowe;

(27)

27

7. Sposób poprawy oceny cząstkowej.

Poprawa oceny cząstkowej (ocena niedostateczne, dopuszczająca lub dostateczna ze sprawdzianu (testu)) – tryb poprawy, zgodny z zapisem w WSO – uczeń zobowiązany jest poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni od momentu poinformowania go o ocenie w formie ustalonej wraz z uczniem przez nauczyciela. W przypadku uzyskania oceny niższej, uczeń pozostaje przy ocenie wyższej. Dopuszcza się poprawę oceny dopuszczającej ze sprawdzianu na prośbę ucznia w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym (test online), ma on obowiązek napisać ten sprawdzian w czasie 2 tygodni od chwili powrotu do Szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem.

Nie przewiduje się poprawy ocen z kartkówek (krótkich testów na komputerze), odpowiedzi ustnych.

8. Udostępnianie prac uczniów.

Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych), sprawdzone i ocenione prace są udostępniane uczniowi podczas zajęć edukacyjnych lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) podczas najbliższych wywiadówek lub konsultacji szkolnych.

9. Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej.

Ocenę śródroczną i roczną nauczyciel wystawia uczniowi uwzględniając oceny cząstkowe z różnych form aktywności podanych w tabeli „Formy aktywności podlegających ocenie” zgodnie z kryteriami podanymi w WSO. Ustala się jednakową wagę ocen cząstkowych.

Każdy uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za udział w konkursach, za przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat określony przez nauczyciela lub za wykonanie pracy według własnego projektu (po uzgodnieniu z nauczycielem). W wymienionych przypadkach waga oceny cząstkowej może być podwyższona.

Ustala się następującą procedurę wystawiania ocen śródrocznych i rocznych na podstawie średniej ocen cząstkowych:

(28)

28 a) 1,5 do 2,49 – ocena dopuszczająca,

b) 2,5 do 3,49 – ocena dostateczna, c) 3,5 do 4,49 – ocena dobra,

d) 4,5 do 5,49 – ocena bardzo dobra, e) 5,5 do 6,0 – ocena celująca,

Indywidualne odstępstwa od wymienionych zasad mogą dotyczyć uczniów posiadających orzeczenia i opinie PPP oraz laureatów konkursów przedmiotowych lub innych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;

Uczeń, który jest laureatem kuratoryjnego Konkursu Informatycznego otrzymuje ocenę celującą z przedmiotu na półrocze lub koniec roku (w zależności od etapu konkursu).

10. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna.

Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych. Tryb i warunki jej uzyskania określa § 136 WSO.

Uczeń spełniający wszystkie warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela dodatkowego sprawdzianu, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

11. Tryb poprawy oceny rocznej.

W uzasadnionych ważnych sytuacjach losowych dopuszcza się poprawę przewidywanej oceny rocznej ucznia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

nauczyciel umożliwia poprawę oceny, ale nie później niż 6 dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

(29)

29

Poprawa ma formę testu wiadomości i praktycznego sprawdzianu umiejętności z całego roku albo jednego półrocza (w zależności od oceny śródrocznej).

Test i sprawdzian praktyczny jest przygotowany zgodnie ze standardami wymagań na poszczególne stopnie zapisanymi w PSO. Końcowa ocena zostanie wystawiona zgodnie kryterium procentowym podanym w punkcie 7.

12. Sposoby informowania uczniów o ocenach.

Nauczyciel informuje ustnie o każdej ocenie wszystkich uczniów wobec całej klasy. Oceny z zadań domowych wpisywane są w dzienniku. Informacja o ocenie śródrocznej i rocznej przekazywana jest ustnie na forum klasy w terminie zgodnym z WSO i kalendarzem roku szkolnego.

13. Sposoby informowania rodziców o ocenach.

Informacja o ocenach dostępna jest poprzez dziennik elektroniczny oraz przekazywana rodzicom podczas wywiadówek i konsultacji zgodnie z kalenda- rzem roku szkolnego.

14. Postępowanie w razie nieobecności ucznia.

W przypadku nieobecności ucznia na lekcji ma on obowiązek nadrobić zaległości z przedmiotu w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Zaległości te dotyczą: uzupełnienia zadań domowych, prac wykonanych na komputerze (wskazanych przez nauczyciela). W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie albo innej pracy pisemnej ma on obowiązek napisać albo wykonać daną pracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie późnej niż 2 tygodnie od zaistniałego faktu.

Opracował: Bartłomiej Biedroń

Cytaty

Powiązane dokumenty

Copyright by Ei System sp... Copyright by Ei

polityczne, Katowice 2006, s.. Komórki pełniły wyjątkowo ważną rolę, ponieważ za ich pośrednictwem utrzymywano kontakt z ludnością. Ponadto organizowały one miesz-

Microsoft Word, arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel, edytor grafiki, np.. odejmowanie większej liczby od mniejszej, dodawanie trzech liczby).. Lekcje

- Posłuchaj: Jeśli dom buduje się z cegieł , płot z drewna, z którego robi się potem sztachety, to z czego Twoim zdaniem robi się utwór literacki?. Oczywiście ,

While defining creativeness for bounded complexity classes, one encounters the following problem, as first noted by Wang [10] — depending on the index set chosen to present a

Je±li pewna pochodna funkcji zeruje si¦ na pewnym przedziale, to wszystkie jej pochodne wy»szych rz¦dów równie» s¡ stale równe zero na tym przedziale... St¡d wynika, »e R

Analiza stanów nieustalonych: .TRAN krok stop [start, wartość maksymalna kroku całkowania]+UIC Warunki początkowe : .IC

Temat: Równania reakcji chemicznych – powtórzenie wiadomości.. Cel: Utrwalenie uzgadniania i interpretowania równań

Uczeń zdolny potrzebuje indywidualizacji w procesie nauczania. WaŜnym zadaniem nauczyciela jest tworzenie programów, projektów i propozycji ciekawych zajęć,

Narazie nie stawiam ocen ale te ustalenia mogą ulec zmianie, więc lepiej przyślijcie swoje prace:-) Wstępny termin to 27 marca, w razie

nazwa%FOUND - ostatnia instrukcja FETCH zwróciła wiersz nazwa%NOTFOUND - ostatnia instrukcja FETCH nie zwróciła wiersza nazwa%ROWCOUNT - ilość zwróconych dotychczas

Przeglądarka internetowa (np. Firefox, Chrome), arkusz kalkulacyjny Excel, edytor tekstu (np. Word, Writer) 3.6 Moi znajomi Kartotekowa baza danych w

Dlatego teŜ dobrze jest ustawiać tylko jedną z wielkości („Przed” lub „Po”), aby przy powstaniu nowego akapitu (przez wciśnięcie Enter,a) odstępy nie zrobiły się zbyt duŜe.

Aby wyrównać tekst do prawej, należy z paska narzędzi wybrać ikonkę Aby wyrównać tekst do lewej, należy z paska narzędzi wybrać ikonkę Aby wyśrodkować tekst, należy z

[r]

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematyką lekcji i uświadamia im cele zajęć8. Nauczyciel sprawdza podstawowe wiadomości związane

Uniwersalny papierek wskaźnikowy to pasek bibuły, którego końcówka została zanurzona w roztworze wskaźnika uniwersalnego i wysuszona – rys.118 podręcznik

Edytor tekstu (np. Word, Writer), program do prezentacji (np. Power Point, Impress), przeglądarka internetowa. (np.

(Samoredukowalność) Dla każdego z poniższych problemów podaj algorytm, który konstruuje rozwiązanie (wartościowanie spełniające lub cykl Hamiltona o ile istnieją,

Z każdego problemu typu X istnieje wielomianowa redukcja do spełnialności formuł 3-CNF-SAT / 3-kolorowania?. Chcemy meta-twierdzenie

Jaki program pozwala na pozbycie się wirusa z komputera?.

Wybierz kilka z nich (minimum pięć zdań, w których będą informacje opisujące zwierzątko lub roślinę) skopiuj je (zaznacz i skopiuj,.. klawisze Ctrl

listu żelaznego od Chmielnickiego, zdobycie chorągwi, udział w chłopskim weselu, uwolnienie się z rąk Bohuna, wizyta u Horpyny, pokonanie Burłaja). KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI