1. Czy znam części mowy? ─ Powtórzmy je

Download (0)

Pełen tekst

(1)

1. Czy znam części mowy? ─ Powtórzmy je

a. 1. Cele lekcji

i. a) Wiadomości Uczeń zna:

• teorię dotyczącą wszystkich części mowy,

• odmianę poszczególnych części mowy (koniugację i deklinację).

ii. b) Umiejętności Uczeń potrafi:

• rozpoznawać poszczególne części mowy (wskazać, nazwać, powiedzieć, na jakie pytania odpowiadają),

• podawać przykłady poszczególnych części mowy,

• odmieniać części mowy.

b. 2. Metoda i forma pracy

ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające

c. 3. Środki dydaktyczne

tablica, kolorowe flamastry, ksero z tabelą

d. 4. Przebieg lekcji

Nauczyciel rysuje na tablicy tabelę (uczniowie dostają identyczną na kartkach). Prosi kolejnych uczniów, aby wypełniali pionowo wolne pola tabeli.

Ćwiczenie. Nauczyciel zapisuje na tablicy kilka przykładów. Prosi uczniów, aby w zeszytach nazwali wszystkie części mowy w każdym ze zdań.

1) Ech, nie zapomnę tego pięknego zachodu słońca!

2) Czy ktoś mi pomoże?

3) Jest czwarta nad ranem!

4) Na dworze jest jaśniej niż przed chwilą.

5) Niech ktoś otworzy okno!

e. 5. Bibliografia

W. Gawdzik (Profesor Przecinek), Gramatyka na wesoło i na serio, Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2002.

(2)

f. 6. Załączniki

i. a) Karta pracy ucznia

Wyraz kot wesołe pięć ktoś robię dobrze i

Znaczenie wyrazu

nazwa zwierzęcia Czy

odpowiada na pytanie?

tak

Na jakie? kto?, co?

Rodzaj męski Czy się

odmienia?

tak Przez co? liczby,

przypadki Czy się

stopniuje?

nie Wierszyk o

tej części mowy

Nazwa rzeczy to rzeczownik:

gwóźdź, komputer, stół, kątownik.

Przymio- tnikiem przymiot określ:

szkolny, miejska, kwaśne, mokre.

Cyfry liczeb ni- kiem zastąp:

pięć, sto, piątą, jedena stą…

Więc konklu zja z tego prosta, że liczeb nik z liczby powsta ł.

Zaimku, posłuż przez chwilę za

„imię”:

jakiś, ktoś, ileś.

Jakiś - zły?

dobry?

zielony?

Ktoś? – tata?

dzidek? brat żony?

Ileś? – pięć?

dwieście?

czy milion?

Zaimek zastępcą jest imion!

Czynność się odbywa w czasie, stąd czasownik:

pasłeś, pasiesz.

Przysłó wka użyj przy słowie.

Słowo:

czuję się – jak? – zdrowiej .

Spójnik spaja słowa, zdania:

Wiem, że przyjdą Stach i Ania.

Jaka to część mowy?

RZECZOW NIK

Ciąg dalszy tabeli:

Wyraz na halo! no

Znaczenie Wyrazu

(3)

Czy

odpowiada na pytanie?

Na jakie?

Rodzaj Czy się odmienia?

Przez co?

Czy się stopniuje?

Wierszyk o tej części mowy

Przy imieniu – co? – przyimek!

Rządzi nim: do Stacha, w zimie.

Hej!

Bums!

Hola! – słowem

„dzikim”

wykrzykuj -jesz wykrzykni ki!

Cząstka, co wśród słów się tuła: no, czy, niech – to partykuła.

Jaka to część mowy?

ii. b) Zadanie domowe

Wybierz 5 zdań z twojej ulubionej książki. W każdym zdaniu nazwij wszystkie części mowy.

g. 7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Lekcja dla klasy VI szkoły podstawowej.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :