• Nie Znaleziono Wyników

Przywództwo zorientowane na relacje z interesariuszami : wyniki badań empirycznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Przywództwo zorientowane na relacje z interesariuszami : wyniki badań empirycznych"

Copied!
9
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

* Dr Agata Austen, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Przywództwo zorientowane na relacje z interesariuszami. Wyniki badań empirycznych

Agata Austen*

Słowa kluczowe: przywództwo, efektywność organizacji, interesariusze, zarządzanie publiczne Keywords: leadership, organizational eff ectiveness, stakeholders, public management

Synopsis: W literaturze przedmiotu stwierdza się, że w coraz większym stopniu na sukces organizacji wpływają nie tyle twarde czynniki sukcesu, lecz niepowtarzalne umiejętności ludzi, w szczególności podkreśla się rolę przy- wództwa. Jak dowodzą wyniki badań, przywództwo może korzystnie wpływać na efektywność organizacji Jed- nocześnie wiadomo, iż sukces organizacji publicznej zależy od umiejętności zaspokojenia jej kluczowych inte- resariuszy. Można przypuszczać, że właściwe zarządzanie relacjami z interesariuszami warunkuje efektywność przywództwa, choć trudno jest znaleźć wyniki badań potwierdzające to przypuszczenie. Próby łączenia przy- wództwa z teorią interesariuszy są rzadkie. W literaturze przedmiotu można znaleźć niewiele koncepcji czy też modeli przywództwa nastawionego na relację z interesariuszami. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych, jakie zostały przeprowadzone w sektorze publicznym w odniesieniu do przywództwa zo- rientowanego na relacje z interesariuszami.

Wstęp

Rosnące zainteresowanie kwestiami przywództwa widoczne na przestrzeni ostatnich lat jest bezpośrednim wynikiem reform sektora publicznego, które mają miejsce w wielu krajach. Organizacje publiczne niewątpliwie potrzebują menedżerów, potrafi ących spraw- nie nimi zarządzać, jednak podkreśla się, że samo zarządzanie nie jest wystarczające dla za- pewnienia sukcesu w długim horyzoncie czasowym. Coraz częściej wskazuje się na klu- czową rolę przywództwa dla możliwości rozwoju organizacji, a więc ich nieustającej zmiany.

Jak pokazują wyniki badań, wiele organizacji próbujących wdrożyć zmiany ponosi porażkę, czego przyczyn można doszukiwać się w niewłaściwym przywództwie [Seo, Taylor, Hill, 2007]. Jest to szczególnie ważne dla organizacji sektora publicznego, które wdrażają zmiany z wielkimi trudnościami, czego powodem jest przede wszystkim wysoka centralizacja włazy i utrudniona komunikacja oraz kultura organizacyjna niesprzyjająca zmianom [Philippi- dou, Soderquist, 2004, s. 317–337].

Potrzeba oceny efektywności przywództwa w organizacjach publicznych jest jednym z kluczowych czynników, jakie wpływają na proces reformowania sektora publicznego. Roz- wój systemu pomiaru wyników organizacji i koncentracja na działaniach i dostarczaniu usług, jaka charakteryzuje obecne trendy reformowania sektora, sugerują, że przywódz- two przebiegające z góry na dół, mające wydźwięk przywództwa politycznego, powinno być zastąpione przywództwem, które występuje na wszystkich szczeblach i wychodzi poza struktury organizacji. W szczególności zwraca się uwagę na znaczenie zarządzania rela- cjami z interesariuszami [Parry, Proctor-Th omson, 2003, s. 376–399]. Celem artykułu jest

(2)

zaprezentowanie rozwoju koncepcji przywództwa zorientowanego na interesariuszy. Część empiryczna pracy jest skupiona wokół pytania badawczego, czy i w jaki sposób zarządza- nie relacjami z interesariuszami wyjaśnia efektywność przywództwa.

Przywództwo zorientowane na relacje z intereariuszami

Coraz częściej w rozważaniach nad poszukiwaniem właściwego sposobu przewodzenia organizacji zwraca się uwagę na konieczność zaspokojenia oczekiwań rozmaitych interesa- riuszy. Zainteresowania przywództwem opartym na relacjach z interesariuszami można się doszukiwać w specyfi ce celów organizacji publicznych oraz sposobie oceny ich wyników.

Podczas gdy w przypadku fi rm komercyjnych możliwe jest stosowanie kryteriów fi nanso- wych, aby zaklasyfi kować osiągane przez nie wyniki jako sukces lub porażkę, ocena wyni- ków osiąganych przez organizacje publiczne jest dokonywana przez różnych interesariu- szy. Różne oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy wpływają na pomiar wyników organizacji. Konieczne jest tutaj przede wszystkim określenie, jakie kryteria powinny być brane pod uwagę, jaką należy im nadać wagę, jakie zastosować wskaźniki oraz w jaki sposób interpretować uzyskane wyniki. Oznacza to, że kompleksowa ocena wyników organizacji publicznych może być dokonana jedynie a punktu widzenia interesariuszy [Parry, Proctor- -Th omson, 2003, s. 376–399]. Zwrócenie na nich uwagi jest konieczne w procesie zarządza- nia organizacją, gdyż sukces organizacji publicznych zależy od umiejętności zaspokojenia jej kluczowych interesariuszy [Bryson, 1995, s. 21–53]. Biorąc pod uwagę ich znaczenie dla działania organizacji publicznych, można przypuszczać, że dla zrozumienia fenomenu od- noszących sukces przywódców konieczne jest wyjaśnienie powiązania przywództwa i za- rządzania relacjami z interesariuszami. Znaczenie przywództwa nastawionego na interesa- riuszy wynika po części z charakteru cyklu zmiany w politykach rządu. W każdym z etapów zmiany wymagany jest kontakt z interesariuszami w celu wypracowania wspólnego rozu- mienia spraw publicznych, obrania kierunków działania oraz rozwiązywania sporów doty- czących implementacji polityk [Bryson, Crosby, 2005, s. 177–201].

Przywództwo zorientowane na interesariuszy jest szczególnie przydatne, kiedy organi- zacje publiczne chcą stosować tzw. interaktywne podejmowanie decyzji, czyli takie, które za- kłada wzrost zaangażowania społecznego. Interaktywne podejmowanie decyzji jest otwartą procedurą decyzyjną, w której próbuje się uwzględnić wartości i oczekiwania różnych ak- torów. Umożliwia ono rozwiązanie wielu problemów, z jakim wiąże się podejmowanie de- cyzji. Należą do nich:

– prawo weta – dzięki zaangażowaniu aktorów, którzy mogą wpływać na proces decy- zyjny, maleje prawdopodobieństwo odrzucenia przez nich propozycji, a rośnie praw- dopodobieństwo wsparcia dla podejmowanych decyzji, gdyż interesariusze utożsa- miają się z decyzją;

– zmieniająca się strukturyzacja problemu – problemy są konstruowane przez aktorów, którzy mają tendencję do zmiany zdania, w miarę jak nabywają nowych informacji, wchodzą w nowe interakcje. Angażując wielu aktorów już na poziomie formułowania problemu, można odkryć jego więcej aspektów, uzyskuje się więc większą elastyczność;

– tworzenie słabych rozwiązań – hierarchiczny proces formułowania decyzji często pro- wadzi do jednowymiarowych rozwiązań, gdyż są one formułowane z uwzględnieniem jednego punktu widzenia. Zjawisko asymetrii informacji sprawia, że różni interesa- riusze mogą dysponować informacjami dotyczącymi ważnych kwestii. Interaktywne

(3)

podejmowanie decyzji pozwala na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia różnych podmiotów [Edelenbos, Monnikhof, 2006, s. 417–446].

Próby łączenia przywództwa z  teorią interesariuszy są rzadkie. W  literaturze przed- miotu można znaleźć niewiele koncepcji czy też modeli przywództwa nastawionego na te relację. Model przywództwa zorientowany na relacje z interesariuszami zaproponowała M. Schneider [2002, s. 209–220]. Uwzględnia on charakterystykę otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego organizacji, a także przywódcy.

W omawianym modelu efektywne przywództwo jest określane w oparciu o ocenę doko- nywaną przez interesariuszy. Efektywność odzwierciedla ich opinię dotyczącą wypełniania przez przywódców stawianych im oczekiwań. Takie podejście jest zgodne z konceptualizacją efektywności przywództwa zaproponowaną przez R. Hooijberga i J. Choi [2001, s. 401–431], która zawiera różne, w tym także percepcyjne, miary wyników.

Przywództwo jako zjawisko występujące w kontekście systemowym oznacza, że jest ono przedmiotem wielorakich wpływów wywieranych przez otoczenie czy grupę. Przywódca musi radzić sobie z napięciami, jakie występują między konkurującymi wartościami i ocze- kiwaniami. Kompleksowość przywódcy, która oznacza zdolność odpowiedzi na złożone czy sprzeczne siły, jest kluczowa dla efektywności. Przywódca powinien przy tym potrafi ć myśleć wielowymiarowo, abstrakcyjnie i syntetyzować informacje na różnych poziomach abstrakcji (złożoność poznawcza). Musi on posiadać umiejętności społeczne, wiedzę dotyczącą ludzi i sytuacji, krytycznych problemów społecznych, jakie występują w organizacjach, a także re- agować na te problemy (złożoność społeczna). Ponadto efektywni przywódcy powinni mieć zdolność do odnalezienia się w różnych rolach (złożoność behawioralna).

Efektywni przywódcy potrafi ą ocenić kierunek i siłę relacji z interesariuszami, czyli określić, czy i w jakim stopniu poszczególni interesariusze wpływają na nich i vice versa.

Przywódca musi umieć ustalić, którzy z interesariuszy są kluczowi dla organizacji. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż niektórzy z nich są dobrze znani i przewidywalni, podczas gdy inni nie. Ponadto mogą oni podejmować wspólne działania, tworzyć koalicje, aby wzmocnić swoją pozycję. Efektywni przywódcy powinni budować relacje z różnymi interesariuszami w oparciu o różne źródła władzy. Oznacza to, że muszą charakteryzować się pewnymi po- znawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi zdolnościami, aby radzić sobie w złożonym otoczeniu [Schneider, 2002, s. 209–220].

Przedstawiony model nie został zweryfi kowany empirycznie, zatem nie można na jego podstawie potwierdzić proponowanych zależności. Jak wspomniano wcześniej, jest on jedną z niewielu prób konceptualizacji przywództwa nastawionego na interesariuszy. Podejmowa- nie dalszych rozważań teoretycznych, a przede wszystkim badań empirycznych wyjaśnia- jących zjawisko przywództwa zorientowanego na relację z interesariuszami, jest zatem ko- nieczne dla rozwoju teorii w tym obszarze.

Wyniki badań empirycznych

W przypadku przeprowadzonych badań na bazie studiów literaturowych zidentyfi ko- wano wzrost znaczenia przywództwa dla skutecznego zarządzania organizacjami. Posta- wiono następujące pytanie badawcze: czy i w jaki sposób zarządzanie relacjami z interesa- riuszami wyjaśnia efektywność przywództwa?

Przeprowadzone badania miały charakter głównie opisowy, a także w ograniczonym za- kresie wyjaśniający. Zostały zrealizowane przy wykorzystaniu zarówno źródeł wtórnych, jak

(4)

i pierwotnych. Po przeprowadzeniu kwerendy literaturowej przygotowano zestaw pytań do wywiadu eksperckiego. Ekspertami byli menedżerowie zarządzający w organizacjach świad- czących usługi publiczne. Do analizy wybrano te organizacje, na które wydatki budżetowe są najwyższe. Łącznie przeprowadzono wywiady z 7 menedżerami, którzy reprezentowali następujące organizacje reprezentujące 5 sektorów – bezpieczeństwa narodowego, admini- stracji publicznej, ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego i pomocy społecznej:

– komenda powiatowa (menedżer 1), – starostwo powiatowe (menedżer 2), – uczelnia wyższa (menedżer 3),

– Narodowy Fundusz Zdrowia (menedżer 4),

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (menedżer 5), – Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej (menedżer 6),

– Ośrodek Pomocy Społecznej (menedżer 7).

Badania przeprowadzono w  okresie od  czerwca do  listopada 2010  r.  Dane zgroma- dzono od respondentów, którzy reprezentowali organizacje publiczne z terenu wojewódz- twa śląskiego.

Analizę empiryczną zebranego materiału pierwotnego przeprowadzono przy wykorzy- staniu metod właściwych dla analizy jakościowej. Analiza i synteza danych uwzględniła ka- tegorie sugerowane przez literaturę tematu. Zostały one ułożone w listę, do której następ- nie dopasowywano odpowiedzi udzielone przez przedsiębiorców. Wydobyto wyłaniające się wzory oraz wspólne tematy, które dały podstawę do sformułowania wniosków.

Respondenci byli proszeni o określenie, jak rozumieją termin „efektywność przywódz- twa” i odpowiedzenia na pytanie, co to znaczy, że przywódca jest efektywny oraz w jaki spo- sób można zmierzyć efektywność przywództwa. Poniżej przytoczono wybrane odpowiedzi.

Menedżer 1: „Ten, który potrafi osiągnąć cel, przynajmniej dążyć do tego celu i osiągnąć efekty. Wszystko zależy od organizacji, jeżeli chodzi o naszą instytucję, to jest to zapewnie- nie bezpieczeństwa i porządku w rejonie, który obejmuje nasza jednostka”.

Menedżer 6: „Potrafi tak pokierować pracą zespołu, że doprowadzi do osiągnięcia celu, który został założony, czyli potrafi wykorzystać najmocniejsze strony, jakie posiadają członko- wie zespołu; tak wykonywać pracę, że każdy wykonuje to, w czym jest najlepszy; musi dostrze- gać, gdzie są słabe punkty, ważne jest też zwracanie uwagi na relację z innymi instytucjami”.

Menedżer 3: „Wysoki stopień realizacji zamierzonych celów, tym bardziej efektywny, im więcej celów udaje się zrealizować. (…) potrzebna jest władza nie tylko formalna, ale i au- torytet nieformalny, motywowanie pracowników, również fi nansowe”.

Menedżer 7: „Poprzez sprawdzenie, na ile zespół uważa, że idee i działania podejmo- wane przez nich są ich własnymi ideami, na ile się ludzie zaangażowali w pracę, bo widzą w działaniach sens”.

Efektywność przywództwa można zatem mierzyć poprzez stopień realizacji celów orga- nizacji, ale też grup, którym przewodzą przywódcy. Należy w tym celu uwzględnić różne wy- miary funkcjonowania organizacji, co widoczne jest szczególnie w następującej wypowiedzi:

Menedżer 3: „Pomiar – wskaźniki zobiektywizowane, zestandaryzowane w obszarach jakie nas interesują – np. BSC, Scandia, czyli co jest ważne z punktu widzenia interesariuszy”.

Respondenci byli także pytani o to, jakie warunki muszą być spełnione, aby przywódz- two było efektywne, czy też jakich działań wymaga to od przywódców. Zdaniem respon- dentów, aby móc osiągnąć wskazane powyżej cele, konieczna jest znajomość oczekiwań

(5)

interesariuszy oraz budowanie właściwych relacji z nimi. Wymienione wątki są widoczne w poniższych wypowiedziach.

Menedżer 5: „Ważne są takie kwestie, jak postawa, motywacja, osobowość, umiejęt- ność, wiedza, doświadczenie. Przywódca musi też angażować pracowników w proces roz- woju umiejętności przywódczych, co sprzyja wzrostowi efektywności zarządzających. Musi też umieć dostosować się do warunków poprzez realizację zapisów zawartych w warunkach szczegółowych NFZ”.

Menedżer 1: „Otoczenie zewnętrzne musi być przyjazne, w naszym przypadku musi być przychylność społeczeństwa, władz samorządowych, władz zwierzchnich, wszystkich insty- tucji, z którymi współpracujemy”.

Menedżer 2: „Rozpoznanie terenu, powiatu, więc trzeba znać gminy”.

Menedżer 6: „Jest bardzo pomocna współpraca z innymi organizacjami w diagnozo- waniu problemów zakresu pomocy społecznej (…) są jeszcze korzyści, jak wypracowanie wspólnych rozwiązań, zasoby są wykorzystywane lepiej, planując strategie rozwiązywania problemów społecznych gminy uwzględniają organizacje, które działają na terenie gminy, potencjał, jaki mają, wyznaczając im konkretne cele”.

Menedżer 4: „Przywódca, żeby był efektywny, musi współpracować z interesariuszami.

Organizacje służby zdrowia powinny przede wszystkim stworzyć taką formułę, żeby usta- lić na danym terenie w bliskim sąsiedztwie co które z nich kupują od świadczeniobiorców, a nie dublować się, bo potem jest zadłużanie się, niezadowolenie świadczeniobiorców. Każdy szpital chce mieć wiele oddziałów (…), chodzi o racjonalność wykorzystania środków. (…) Szpitale powinny dogadywać się, jakie kto ma warunki do czego. Jakość rośnie, kiedy jest to na inną skalę”.

Menedżer 5: „Szpital musi współpracować z innym, m.in. POZ, NFZ. Z lekarzami ro- dzinnymi, jeśli nie będziesz współpracować, np. stosować jakiś preferencyjny cennik na ba- dania, to będą pisać i wysyłać pacjentów do innych okolicznych szpitali”.

Udzielone przez respondentów odpowiedzi pozwalają na sformułowanie wniosku, że efektywność przywództwa wymaga, po pierwsze, umiejętności związanych z motywowa- niem członków zespołu, zmusza do stosowania właściwego stylu przywództwa, a po drugie, współdziałania z interesariuszami. Co więcej, można zaryzykować stwierdzenie, że osiąg- nięcie celów organizacji publicznych może nie być możliwe, jeśli ich przywódcy nie współ- pracują z innymi organizacjami i nie ustalają wspólnych planów działań. Podane wyróżniki efektywnego przywództwa wskazują, że przywódcy organizacji publicznych funkcjonują w układach organizacji, które mogą być określone jako sieci.

Przywództwo w sieciach organizacji zorientowanych na świadczenie usług publicznych

Studiując literaturę przedmiotu traktującą o teorii i praktyce administracji publicznej oraz zarządzania publicznego, można zauważyć rosnące zainteresowanie koncepcją sieci.

Podkreśla się obecnie, iż nastała „era sieci”, a menedżerowie organizacji publicznych dzia- łają w strukturach wertykalnych i horyzontalnych sieci opartych na współpracy [Agranoff , 2006, s. 56–65]. Zidentyfi kowana w zarządzaniu organizacjami komercyjnymi koncepcja sieci staje się coraz bardziej powszechna w zarządzaniu publicznym [Agranoff , McGuie, 2003, s. 1–18]. Sieci zostały okrzyknięte nowym paradygmatem administracji publicznej [Goerdel, 2006, s. 351–368] i są postrzegane jako katalizator transformacji rządu [Goodsell,

(6)

2006, s.  623–635]. Teorie sieci dostarczają nowego podejścia do zrozumienia procesów kształtowania polityk publicznych i nowych narzędzi do analizowania organizacji [Brees- ser, O’Toole, 1998, s. 213–239; Cross, 2004].

Sieć można określić jako zbiór samodzielnych jednostek, tworzących wspólną struk- turę w celu prowadzenia określonych i ustalonych działań. Jest ona grupą autonomicznych organizacji, nastawionych na osiągnięcie celu, który nie może być osiągnięty przez żadną z nich z osobna [Chrisholm, 1998, s. xxi]. Sieć jest formą zintegrowanej struktury, która składa się z licznych podmiotów powiązanych ze sobą poprzez wielorakie relacje. Sieci two- rzone są przez organizację, które są powiązane poprzez strukturalne wzajemne zależności, gdzie jedna organizacja nie jest podporządkowana innej z powodu swojej formalnej pozy- cji [O’Toole, 1997, s. 45–52]. Sieci mogą składać się całych organizacji lub ich części. Mogą mieć charakter formalny (organizowane przez mechanizmy formalne jako międzyorganiza- cyjna umowa bądź działania statutowe) lub nieformalny (nieformalne w aspekcie prawnym, ale stałe, zorganizowane i zorientowane na misję) [Agranoff , McGuire, 2001, s. 295–326].

Badając organizacje publiczne, należy mieć na uwadze, iż koncentracja wyłącznie na po- szczególnych organizacjach nie pozwala na pełne uchwycenie fenomenu zarządzania pub- licznego, gdyż jego istotą jest efektywna organizacja procesu realizacji [Kożuch, 2004]. Spra- wia to, iż interesując się konkretną organizacją publiczną, musimy brać pod uwagę także inne organizacje tworzące wraz z nią sieć. Elementy tego makrosystemu są organizacjami, które mają względnie dużą samodzielność, co przekłada się na złożoność zarządzania nimi [Górniak, 2006, s. 145–166]. Menedżerowie publiczni muszą rozwijać zdolność ułatwiania interakcji i angażowania uczestników w relacje wychodzące poza granice organizacji, aby rozwiązywać problemy [McGuire, Silvia, 2010, s. 264–277]. Ponadto organizacje publiczne często składają się z części innych organizacji, a te z kolei z wielu różnych programów [Hjern, Porter, 1981, s. 211–27]. Dlatego też, studiując literaturę traktującą o teorii i praktyce admi- nistracji publicznej oraz zarządzaniu publicznym, można zauważyć rosnące zainteresowa- nie teorią sieci. Wiele polityk i programów publicznych realizują nie pojedyncze organiza- cje publiczne, ale organizacje publiczne, które zawarły ze sobą umowę, tworząc partnerstwa czy sieci [Herranz, 2005, s. 1–31].

Przedmiotem zainteresowania zarządzania publicznego są sieci, w skład których wcho- dzą różne organizacje, a których celem jest rozwiązywanie problemów publicznych [Agra- noff , 2006, s.  56–65]. Sieci te zwykle wykraczają poza jeden sektor, uwzględniają wiele szczebli zarządzania i dotyczą danego obszaru polityki bądź specyfi cznego problemu [Pro- van, Kenis, 2008]. Literatura dotycząca koncepcji sieci odniesiona do zarządzania publicz- nego wskazuje na możliwość wykorzystania tej idei do takich obszarów, jak ochrona zdro- wia, zarządzanie kryzysowe, dostarczanie usług socjalnych.

Umiejętność tworzenia sieci i zarządzania nimi staje się jedną z wyróżniających cech współczesnych przywódców. Odnosi się ona do zdolności jednostek do ustanawiania bez- pośrednich i pośrednich wzorów wpływu oraz działań powiązanych ze sprawowaniem wła- dzy. W organizacjach, w których władza jest rozproszona, sukces i porażka są determino- wane przez zdolność przywódców do tworzenia i utrzymywania silnych i trwałych sieci.

Zadaniem przywódcy jest utrzymywanie powiązań z różnymi aktorami i angażowanie ich w realizację założonych celów. Wymaga to jednoczesnego myślenia zarówno o projekcie, jak i o sieci, która daje wsparcie, oraz uwzględnienia punktów widzenia różnych jej uczestni- ków [Denis, Langley, Rouleau, 2005, s. 45].

(7)

Istotą zarządzania siecią jest generowanie synergii. Kluczową rolę odgrywa w tym proce- sie menedżer sieci, którym jest aktor (grupa aktorów), koordynujący interakcje i decyzje po- dejmowane przez aktorów tworzących sieć. Zarządzanie siecią postrzega się w tym wypadku jako funkcję lub zbiór działań podejmowanych przez menedżera [Klijn, 2005, s. 267–268].

Odnosząc się do zaproponowanego przez K. Perechudę rozumowania w zakresie zarządza- nia wyodrębnioną z otoczenia formą sieci, taką jak powiat czy gmina, można wskazać na klu- czowe procesy zarządzania siecią organizacji nastawionych na świadczenie usług publicznych:

umiejętność identyfi kacji i diagnozy podmiotów tworzących sieć,

– zmiana schematów mentalnych, tj. przejście od oglądu sieci jako wyodrębnionego prawnie i terytorialnie układu, w kierunku procesowo-relacyjnego postrzegania sieci jako pewnego typu wielowymiarowej (m.in. politycznej, demografi cznej, gospodar- czej, kulturowej, turystycznej) przestrzeni;

– traktowanie lokalnej społeczności jako aktorów organizacyjnych, pełniących róż- norodne role oraz uczestniczących w wielu sieciach i procesach [Perechuda, 2006].

Te działania powiązane są z zachowaniami, które są charakterystyczne dla zarządza- nia siecią:

1) aktywacja – identyfi kacja uczestników sieci i interesariuszy, a także wykorzystanie umiejętności, wiedzy i zasobów tych jednostek;

2) wyznaczanie granic – ustalanie zasad działania, wpływanie na wartości i normy oraz zmiana percepcji uczestników sieci. Kontekst sieci może być kształtowany przez wprowadzanie do sieci nowych pomysłów co powoduje powstanie wspól- nego celu czy też wizji;

3) mobilizowanie – wymaga spojrzenia na całość i zdolności to rozwoju oraz osiąga- nia zbioru wspólnych celów wynikających z działania tej całości;

4) syntetyzowanie sieci – tworzenie środowiska i stwarzanie właściwych warunków dla wystąpienia korzystnych interakcji między członkami sieci. Oznacza to łącze- nie działań różnych uczestników sieci, którzy mają różne cele i różne wartości, aby osiągnąć strategiczne cele sieci [Agranoff , McGuire, 2001, s. 295–326].

Jako kierunek przyszłych badań, można więc wskazać odniesienie zjawiska przywódz- twa do teorii sieci. Zamiast dostarczać usługi publiczne w tradycyjny sposób, podkreśla się znaczenie współpracy między organizacjami publicznymi, komercyjnymi i społecznymi, jako czynnika znacząco podnoszącego efektywność tego procesu. Analiza opracowań teo- retycznych, jak i obserwacja praktyki działania wyraźnie wskazują, że wewnętrzna organi- zacyjna współpraca, partnerstwo i integracja są trzema najważniejszymi zjawiskami w diag- nozowaniu zależności w sektorze publicznym. Z punktu widzenia zarządzania publicznego istotne jest zrozumienie znaczenia opisanych procesów dla usprawnienia zarządzania orga- nizacjami sektora publicznego i osiągania wyższej efektywności procesu świadczenia usług publicznych [Frączkiewicz-Wronka, 2009].

Uwagi końcowe

Reasumując, na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych można udzielić odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie badawcze, czy i w jaki sposób zarządzanie relacjami z interesariuszami wyjaśnia efektywność przywództwa. Biorąc pod uwagę zna- czenie interesariuszy dla możliwości osiągnięcia sukcesu organizacji, wskazuje się, że przy- wódcy, aby osiągnąć sukces, powinni zarządzać relacjami z nimi. Odpowiedzi respondentów

(8)

wskazują jednoznacznie na konieczność rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozmaitych interesariuszy. Udzielone wypowiedzi sugerują, że prezentowane w literaturze tematu pro- pozycje klasyfi kacji strategii zarządzania relacjami z interesariuszami mogą nie być właściwe na poziomie rozpoznawania i zaspokajania ich potrzeb, a jedynie na poziomie komuniko- wania się z nimi czy też tworzenia strategii public relations. Dzieje się tak dlatego, że powo- dują one niedowartościowanie tzw. grup zmarginalizowanych i nieuwzględnianie tych rela- cji, które charakteryzuje niewielki wpływ (bądź jego brak) wywierany przez interesariuszy.

Można zatem zaryzykować stwierdzenie, iż zarządzanie relacjami z interesariuszami jest konieczne dla efektywnego przywództwa. Jedynie współpracując z  różnymi podmiotami, w tym z odbiorcami usług świadczonych przez organizacje publiczne, można osiągnąć zało- żone cele. Biorąc pod uwagę potrzebę stosowania wielowymiarowych modeli zarządzania wy- nikami (np. BSC), ocena wymaga uwzględnienia punktu widzenia rozmaitych interesariuszy.

Jednak z uwagi na charakter przeprowadzonych badań wysnute wnioski należy traktować jako hipotezy dla badań ilościowych, dzięki którym można by potwierdzić zaobserwowane prawid- łowości na większej próbie badawczej i tym samym dokonać ich generalizacji.

Studia nad przywództwem są obecnie charakteryzowane przez mnogość teorii, podejść i modeli, z których każdy koncentruje się na różnych aspektach przywództwa, gdzie brak jest integracji i syntezy. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się modele zintegrowane, łączące cechy, zachowania i style ze zmiennymi sytuacyjnymi. Wzywa się także do trakto- wania przywództwa jako zjawiska rozproszonego między członków organizacji, sieci czy społeczności [Fernandez, Cho, Perry, 2010, s. 308–323]. Można zatem stwierdzić, iż istnie- jące teorie przywództwa nie są dostosowane do specyfi ki kontekstu organizacji publicznych i konieczne jest podjęcie dalszych rozważań w tym obszarze.

Bibliografi a

1. Agranoff R., McGuire M., (2001), Big Questions in Public Network Management Research, „Journal of Public Administration Research and Th eory”, No. 11 (3).

2. Agranoff R., (2006), Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers, „Public Administration Review”, No. 66 (1).

3. Bresser H.T.A., O’Toole L.J., (1998), Th e Selection of Policy Instruments: A Network-based Perspective, „Jour- nal of Public Policy”, No. 18.

4. Bryson J., (1995), Strategic Planning for Public and Nonprofi t Organizations, Jossey-Bass, San Francisco, CA. 

5. Bryson M.J., Crosby B.C., (2005) A Leadership Framework for Cross-sector Collaboration, „Public Manage- ment Review”, No. 7 (2).

6. Chrisholm R.F., (1998), Developing Network Organizations: Learning from Practice and Th eory, Reading, MA.

7. Cross R., (2004), Th e Hidden Power of Social Networks: Understanding How Work Really Gets Done in Orga- nizations, Harvard Business School Press, Boston.

8. Denis J., Langley A., Rouleau L., (2005), Rethinking Leadership in Public Organizations, [w:]  E.  Ferlie, L.E. Lynn, Ch. Pollitt (eds.), Th e Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, New York.

9. Edelenbos J., Monnikhof E., (2006), Managing Stakeholder Involvement in Decision Making, „Journal of Pub- lic Administration Research and Th eory”, No. 16.

10. Fernandez S., Cho Y.J., Perry J.L., (2010), Exploring the Link between Integrated Leadership and Public Sector Performance, „Th e Leadership Quarterly”, No. 21.

11. Frączkiewicz-Wronka A., (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Klu- wer, Warszawa.

12. Goerdel H., (2006), Taking Initiative: Proactive Management and Organizational Performance in Networked Environments, „Journal of Public Administration Research and Th eory”, No. 16 (3).

13. Goodsell C., (2006), A New Vision for Public Administration, „Public Administration Review”, No. 66 (4).

14. Górniak J., (2006), Zasady budowania porządku organizacyjnego a  funkcje administracji publicznej, [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa.

(9)

15. Herranz J., Jr, (2007), Th e Multisectoral Trilemma of Network Management, „Journal of Public Administra- tion Research and Th eory”, No. 18.

16. Hjern B., Porter D.O., (1981), Implementation Structures: A New Unit for Administrative Analysis, „Organi- zational Studies”, No. 2.

17. Hooijberg R., Choi J., (2001), Th e Impact of Organizational Characteristics on Leadership Eff ectiveness Models:

An Examination of Leadership in a Private and a Public Sector Organization, „Administration & Society”, No. 33.

18. Klijn E.H., (2005), Networks and Inter-organizational Management: Challenging, Steering, Evaluation and the Role of Public Actors in Public Management [w:] E. Ferlie, L.E. Lynn, Pollitt C. (eds.), Th e Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, Oxford, UK.

19. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.

20. McGuire M., Silvia Ch., (2010), Leading Public Sector Networks: An Empirical Examination of Integrative Lead- ership Behaviors, „Th e Laeadership Quarterly”, No. 21.

21. Milward B.H., Provan K.G., (2003), Managing the Hollow State. Collaboration and Contracting, „Public Man- agement Review”, No. 5 (1).

22. Moore M., (1995), Creating Public Value, Harvard University Press, Cambridge, MA.

23. O’Toole L.J., Jr., (1997), Treating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Admin- istration, „Public Administration Review”, No. 57 (1).

24. Parry K.W., Proctor-Th omson S.B., (2003), Leadership, Culture and Performance: Th e Case of the New Zea- land Public Sector, „Journal of Change Management”, No. 3 (4).

25. Perechuda K., (2006), Dyfuzja wiedzy jawnej i  niejawnej jako instrument sieciowego zarządzania gminą,

„Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu”, nr 2.

26. Philippidou S.S., Soderquist K.E., (2004), Towards New Public Management in Greek Public Organizations: Lead- ership vs. Management, and the Path to Implementation, „Public Organization Review: A Global Journal”, No. 4.

27. Provan K.G., Kenis P., (2007), Modes of Network Governance: Structure, Management, and Eff ectiveness, „Jour- nal of Public Administration Research and Th eory”, No. 18 (2).

28. Raab J., Milward H., (2003), Dark Networks as Problems, „Journal of Public Administration Research and Th eory”, No. 13 (4).

29. Schneider M., (2002), A Stakeholder Model of Organizational Leadership „Organization Science”, No. 13 (2).

30. Seo M., Taylor M.S., Hill N.S., (2007), Th e Role of Aff ect and Leadership during Radical Organizational Change,

„Best Papers Proceedings of the Academy of Management”.

Stakeholder-Oriented Leadership. Empirical Research Results

Summary

A recent growing interest in the aspects of leadership is a straight consequence of the public sector reforms taking place in a number of countries. Public organisations undoubtedly need managers who are able to manage them in an eff ective way. However, it is emphasised that only the aspect of management is insuffi cient to guarantee the success of an organisation in a long-term perspective.

A key role of leadership for the organizational development is pointed out more and more frequently.

A variety of organisations striving to implement changes fail according to many research outcomes.

A reason for it might be improper leadership. Th is observation is of high importance for public sector organizations that implement changes with diffi culties because of the high centralization of power, communication diffi culties and unfavourable organizational culture.

Literature research shows that the success of organizations is far more determined by skills of organizational actors than hard success factors. In particular, the role of leadership is emphasised here. It is known that leadership may positively infl uence organizational eff ectiveness. Th e success of public organizations is also determined by their ability to meet their stakeholders’ needs. One may assume that eff ective stakeholder management may determine leadership eff ectiveness although little theoretical and empirical research has been discussing these concepts.

Th e aim of the paper is to present results of empirical research that present stakeholder-oriented leadership based on the example of public sector organizations.

Cytaty

Powiązane dokumenty

konformizm­nonkonformizm, zachowania algorytmiczne­heurystyczne 

W kontekście kooperacji trzeciego sektora z biznesem organizacje non profit jawią się jako podmioty, których organizacyjne oraz społeczne cele są osiągane dzięki

– Czynności eksploracyjne wykonywane przez uczniów powinny do- prowadzić do zamierzonego wyniku; im bardziej jest on spektakularny, tym częściej dzieci będą skłonne do

W sposób ogólny opisane są także zasady oce- ny pracowników, szkoleń i rozwoju, awansów, wynagradzania oraz systemów moty- wacyjnych (zob. Analiza zapisów polityki personalnej

RATE FENCES IN THE CONTEXT OF PRICE DISCRIMINATION THEORY: THE CASE OF THE POLISH HOSPITALITY MARKET..……… 113 Goran Buturac , Željko Lovrinčević, Davor Mikulić.

RSTUVWXYZ[\][S^[^_[`aSXbScd[STUcefSUX^^gWhciSYdXSagjjZh[\S`[b[`[WU[aS

Udział ofert zdalnych oraz liczba wszystkich ogłoszeń.. Procent ofert zdalnych Liczba

[r]

Celem pracy jest przedstawienie zmian poziomu infrastruktury wodno-kana- lizacyjnej i gazowej w gminach wiejskich powiatu płońskiego w latach 2012–2014 oraz wykazanie

Interesujące przejawy mineralizacji kruszco- wej napotkane w tym profilu wiążą się głównie z seriami skał osadowych oraz diabazami.. W stropie otworu Pz-10,

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep- cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra- ju”) zaproponowanej

Initial plant materials for breeding line and hybrid cultivars, original self-incompatible doubled haploid lines, improved CMS and male fertility restorer lines (Rf) for Ogu-INRA

Dla Public Relations przecież niezmiernie istotne jest to, by strumień informacji wychodzących był zgodny ze szczegółami strategii organizacji oraz to, żeby działania istotne z

Mass surveillance programmes and legislation may aff ect a variety of fun- damental rights protected by European Union law and international law as well, such as the right to

Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych w banku pracowni- ków rośnie przekonanie jego menedżerów o umiejętności wykorzystania innowa- cyjnych procedur oraz nowoczesnych

Ciepło może przepływać samorzutnie od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.. Rozszerzalność to zjawisko zwiększania się objętości substancji wraz

Biorąc pod uwagę znaczenie interesariuszy dla działania organizacji publicznych, można przypuszczać, że dla zrozumienia fenomenu przywódców odnoszących sukces konieczne jest

For the scenario with eight gates, adding pit-stops with a long turnaround time of 100 minutes has a positive effect on the number of remotely handled flights.

- presostaty automatyczny LP i HP, ƒƒ presostat LP z manualną nastawą do włączenia i wyłączania agregatu według ciśnienia ssania, ƒƒ - usuwanie czynnika z oleju po

12 Do tej kategorii zaliczano sprawy, w których oskarżony konsekwentnie wyjaśniał, że nie jest sprawcą czynu (tj. stosował taktykę „kwestionowania

Można zatem wnioskować, że badani menadżerowie rozumieją ponadpokoleniowe znaczenie Internetu w komunikacji ze współczesnym nabyw- cą oraz mają świadomość, że przez

W trakcie XXX Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych w maju 1947 r., wobec zbliżania się daty wygaśnięcia Tymczasowej Instrukcji, ustalono podstawowe tezy

Budżet Powiatu Brzeskiego wydał w 2020 roku na świadczenia z tytułu udzielanej pomocy rodzinom zastępczym, świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinne domy