• Nie Znaleziono Wyników

F jest jest jest

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "F jest jest jest"

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Robert Rduch Katowice

FANTOM HYMNU EUROPEJSKIEGO.

WYJAŚNIENIA W SPRAWIEWIERSZA DO RADOŚCIFRIEDRICHA SCHILLERA

Tekstem Friedricha Schillera, który najmocniej tkwi w świadomości współczesnych Polaków,jestniewątpliwie wiersz Do radości (An die Freude). Istniejeco najmniej dziesięć przekładów tego utworu na język polskil. Kontekstem, w którym utwór tenjestnajczęściej przywoływany w ostatnich latach,jestUnia Europejska. Związek słów niemieckiego klasykaze Zjednoczoną Europą wydaje się tak oczywisty,ze w zasadzie nie powinien wzbudzać żadnych kontro-

' Podaję tłumaczenia w porządku chronologicznym:1)Do radości, tłum.

JózefDionizy Minasowicz, „Pamiętnik Warszawski” maj 1817,s. 63- -67. 2) Do radości, tłum. Kantorbery Tymowski, „Pamiętnik Warszaw- ski” luty 1818,s. 242-247. 3)Kantatado radości, tłum. Bruno Kiciń- ski, „Wanda. Tygodnik Polski. Płci Pięknej iLiteraturze Poświęcony”

2, 1821,s. 3. 4) Himn doradości,tłum. Jan Nepomucen Kamiński, w: Fryderyk Schiller, Ballady, pieśni, wiersze różne, Lwów—Wiedeń 1837, s.78-81;równieżw:idem,Dzieła wybrane, pod red. BarbaryPłacz—

kowskiej,t. 1,Warszawa 1955,s. 123-125; idem, Poezje wybrane, War- szawa 1974,s.44-48.5)Do radości, tłum. Karol Brzozowski,w:

F

ry- deryka Schillera dzieła poetyczneidramatycznewnajlepszych przekła- dach polskich, zebrał iwydał F.J. Albert Zipper, Stanisławów—Lwów 1885,t. 1,s.77-79; równieżw: Fryderyk Schiller,Wybórpism, Warsza- wa 1975,t. 1, s. 12-15; idem, Dzieła wybrane, Warszawa 1985,s. 25-

—28. 6)Do radości, tłum. Witold Hulewicz, w: Witold Hulewicz, Przy- błędaBoży.Beethoven: czyn iczłowiek, Kraków 1970 [wyd.1:Poznań 1927],s.292, 293, 307, 308, 310, 313.7)Do radości (fragment), tłum.

Konstanty Ildefons Gałczyński,w:Konstanty Ildefons Gałczyński, Dzieła wpięciutomach, t. 5: Przekłady, Warszawa 1979,s. 331-332 (tłuma- czenie powstało w 1950 roku na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego).8)Do radości (fragmenty), tłum. Leopold Lewin,w:Anna Milska, Fryderyk Schiller, Warszawa 1955, s. 57-58. 9) Do radości, tłum. Andrzej Lam,w:Fryderyk Schiller, Do radości.Zdodatkiem słów IX Symfonii Ludwiga van Beethovena (przeł.ikomentarzem opatrzył Andrzej Lam), Pułtusk 2004. 10)Do radości (fragment), tłum. Antoni Libera,w:Kalendarz na rok 2005, Kulczyk Holding 2005.

205

(2)

wersji. Jednak podstawy tego pewnika są niezwykle krucheinarosło wokół nich wiele nieporozumień.

Głównym nieporozumieniemjestpojawiające się często w mass mediach twierdzenie, jakoby Friedrich Schiller był autorem tekstu hymnu europejskiego. W przekonaniu wieluPolaków2 oraz równie

3 W polskich szkołach rozpowszechnia się fragment wiersza Schillera w tłumaczeniu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jako tekst hymnu europejskiego. Błędne lub nieprecyzyjne informacje pojawiająsię w wie- lu publikacjach. Por. Tak!Łączymy Polskę z Europą (płyta CD-ROM wydana przez Prezydenta RP iPolską Fundację im. Roberta Schuma- na); Zbigniew Czachór, Słowniczek europejski, Warszawa 1996,s. 14.

Informacja podana w słowniczkujestnieprecyzyjna: „hymnem Unii Eu- ropejskiej (zgodniezdecyzją Rady Europejskiej z 1985 roku)jestOda do radości, którajestfragmentem IX Symfonii Ludwiga van Beethove- na”; Encyklopedia Unii Europejskiej, red. Konstanty Adam Wojtasz- czyk, Warszawa 2004,s.398. Hasło encyklopedii informujące osymbo- lach Unii Europejskiejjestrównież nieprecyzyjne: „Hymnem Unii Eu- ropejskiejjestOda do radości, pochodząca zIXSymfonii Ludwiga van Beethovena, w aranżacji Herberta von Karajana”; Timothy Bainbridge, Anthony Teasdale, Leksykon Unii Europejskiej, Kraków 1998,s. 95.

Leksykon podaje błędne informacje: „W roku 1962 Rada Europy przy- jęłajako hymn europejski orkiestrową aranżację Herberta von Karaja- na głównego tematu ostatniej części Dziewiątej symfonii Beethovena (jego muzykę na chór, solistów iorkiestrę do Odydo radości Schille- ra)”; Unia Europejska. Słownik encyklopedyczny, red. Wojciech Głuch, Wrocław 2004,s. 88. Hasło „hymn iflaga europejska” zawiera aż trzy błędy: „hymnem Unii Europejskiej, zgodnie z decyzją Rady Europej- skiej z 1985,jestOda do radości, fragment IX SymfoniiL.van Beetho- vena ze słowami wiersza L. [sic!] Schillera O tym samym tytule”; Ja- dwiga Andrychowska-Biegacz, Dariusz Biegacz, Hymny, flagi, godła:

Unia Europejska, czlonkowie i kandydaci, Rzeszów 2004, s. 20-21.

W publikacji zamieszczono wprawdzie informację:„Zracji wielojęzycz- nego charakteru Unii Europejskiej hymn posiada jedynie wersję instru- mentalną”, jednak obok informacji o hymnie europejskim pojawia się tekst Beethovenowskiej kompilacji tekstu Schillera w tłumaczeniu Gał- czyńskiego; Zaśpiewamywsobotę. Oda do radości, „Gazeta Wyborcza”

Bydgoszcz nr102, wydanie z 30.04.2004f3.05.2004, s. 2; CA], Ratuj- my zabytkową ławkę, „GazetaWyborcza” Toruń nr 144, wydanie z23.06.2003,5. 2:„Na Starówce lub w ogrodzie. W ogrodzie zoobota- nicznym lub gdzieś w bezpiecznym miejscu na Starówce_to najczę- ściej powtarzające się głosy naszych czytelników 0miejscu dla zabyt- kowej ławki, dedykowanej Fryderykowi Schillerowi_twórcy hymnu Unii Europejskiej”.

"kg-*„ĄJĘŁ-c . .

'

3%.

;'tr:f",f'~?/~.

*

',”?

..

.

.A 31.4”.

..ą

wielu Europejczyków,wtym takżeNiemców3, Schillerowskapochwa- ła radości stanowi tekst hymnu Unii Europejskiej. Słowa Schillera są śpiewane podczas rozmaitych uroczystościocharakterze europej- skim. Błędne lub nieprecyzyjne informacje pojawiają się w wielu publikacjach'h

Bardziej niż wiersz Schillera znanajestoczywiście melodia hym- nu europejskiego skomponowana przez Beethovena. Gdyby nie jego IX Symfonia, w której finale rozbrzmiewają słowa „O radości, iskro bogów”,pieśnią Schillera zajmowaliby się dzisiaj tylko germaniści badający literaturę XVIII wieku. Decyzją Rady Europyz 1972 roku6 muzyczny temat ody Do radości z IX Symfonii Beethovena stał się symbolemtej instytucji, a wybór ten został przejęty przez państwa członkowskie EWG w 1985 roku7. Ponieważ Beethoven dał wier-

3 Przykłady europejskie,niemieckie: Christian Ultsch, Seid verdaut, umschlungene Millionen, „Die Presse” z 26.04.2005: „Seid umschlun- gen, Millionen: Schillers schóne Zeile aus Beethovens Neunter, der Hymne Europas, scheint mittlerweile auch zum strategischen Programmgewor—

den zu sein”; Freude, scho'ner Gó'tterfunken. Sie wollen alle Europas Hymne mitsingen, wenn sieinsStra/J'burgerParlament einziehen, „Stutt- garter Zeitung” z 9.06.2004; Leute desWochenendes, w: Agence France PresseGermanz8.02.2004: „Eter Roland, ósterreichischer Latein-Fan, setzt sich an der Spitze einer Initiative dańir ein, die Hymne der Eu- ropaischen Union, Beethovens Ode an die Freude, auf Lateinisch zusin—

gen. Das Mindeste sei doch, dass die Biirger Europas ihre Hymnege—

meinsam singen kónnten, sagte Roland der Zeitung ››Die Presse<<. Der Inhaber einer Wiener Privatschule hat bereits drei Strophen in der al—

tertiimlichen Sprache verfasst,indenenesum Frieden und die Vielfaltin Europa geht. Eine erste Aufnahme des lateinischen Liedes wurde in rang- hohe EU-Kreise eingeschleust: Kommissionsprasident Romano Prodi be- kam am vergangenen Montag eine Aufnahmeindie Hand gedriickt. Der Zeitung zufolge zeigte er sich sehr erfreutfiberdie Initiative”; Klaus von Dohnanyi, Schiller von seinem Mut kónnen wir lernen, „Hamburger Abendblatt” z 19.03.2005; Thomas Chorherr,Merkis Wien. Grillparzer und die Bussi-Gesellschaft, „Die Presse”z7.02.2005.

Por.Agence France PresseGerman, 8.02.2004.

Takbrzmi pierwszy wers pieśni w tłumaczeniu Karola Brzozowskiego, Konstantego Ildefonsa GałczyńskiegoiAndrzeja Lama.

5 Decyzja nr 492 z 8.07.1971 Doradczego Zgromadzenia Rady Europy (der Beratenden Versammlung des Europarats). Decyzja ta została potwier—

dzona przez Komitet Ministrów w styczniu 1972roku.

7 21 kwietnia1986roku EWG wprowadza wspólne symbole krajów człon- kowskich.

(3)

szowi Do radości oprawę muzyczną, wiele osób wychodzizzałoże- nia, żeskoro muzyka Beethovenajesthymnem europejskim, to należą do niego również słowa Schillera a tak nie jest. Zarówno Rada Europy,jakipaństwa członkowskie EWG wybrały na symbolmuzy—

Beethovena bezsłóws. Odrzucając tekst Schillera, urzędnicy eu- ropejscy posługiwalisiędwoma kontrowersyjnymi argumentami. Po pierwsze uznali, że słowa niemieckiego poety nie przekazują żad- nych specyficznych wartości europejskich, tylko propagują ideeuni—

wersalne, ogólnoludzkie. Po drugie twierdzili,żetekst hymnu euro- pejskiego musi być przekładalny na inne języki europejskie). Suge- rowali tym samym nieprzekładalnośćpieśni Schillera.Niektóre źródła podają również informację, że przy wyborze hymnu zrezygnowano ze słów, „by nie doszło do sporów, w jakim języku powinien być śpiewany”). Rozsądniejszym argumentem przemawiającym zare—

zygnacją ze słów Schillerajeststanowisko mówiące, że hymn po- zbawionysłów,czyli elementu narodowego, stajesięsymbolem bar- dziej uniwersalnym”.

Ludzie nieznający wiersza Schillera popełniają błąd, gdyż zakła- dają,żezapożyczony2symfonii Beethovena fragment zawiera peł- ny tekst pieśni Schillera”. Tymczasemkompozytorpotraktował utwór niemieckiego poety jedynie jako tworzywo własnego dzieła. Tekst

8 Nieporozumienie spowodowanejest najczęściej rozpowszechnianiem nie- precyzyjnych informacji. Nawet sformułowanie zawarte w artykule pro- jektu Konstytucji Europejskiej mówiącymosymbolach europejskich nie jest precyzyjne: „Hymn Unii pochodzi z Ody do radości z Dziewiątej symfonii Ludwiga van Beethovena”. Nie wiadomo więc, czy konstytucja odnosisię dosamej muzyki.

9 Por.Esteban Buch, BeethovensNeunte,w:Deutsche Erinnerungsorte, red.

Etienne Francois, Hagen Schulze,Bd. 3,Munchen 2001,s. 663—680, tu- taj s.678-679.

”)Iwona Kienzler,Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa 2003,s. 110.

” Por. ibidem; por. również Georg-Michael Schulz, An die Freude. VonGohlis aberWiennach Bnissel,„DerDeutschunterricht” 2004,nr6,s.23-30, tus.30.

'ZPiotr Nowina-Konopka, rektor Kolegium Europejskiego w Natolinie, za- pytany0tekst Schillera śpiewanydomelodii Beethovena odpowiedział:

„Ona ma za dużo zwrotek, żeby ktoś obdarzony przeciętną pamięcią mógł

znaćwcałości, dokładnie na pamięć. Sądzę,żejeżeli wykonujesię

raz w roku,tonie trzeba jej znaćcałej na pamięć. Ale na pewno dobrze jest znać tę melodię”.Por. SAL,ParadaSchumana.Wrytmie Beethove- na. Wspólneśpiewaniehymnu UniiEuropejskiej, „CO JEST GRANE” nr 19,dodatekdoGazety Wyborczej(Stołecznej) nr108,wydanie wawzdnia 10.05.2002—16.05.2002, s. 2.

lmnkvapfgąanxwvw

.

..:—.

pojawiającysię w monumentalnej kompozycji Beethovenajestbo- wiem kompilacją słów kompozytoraifragmentów wiersza Schille- ra.Słowa poety poprzedza recytatyw autorstwa Beethovena:

„0

przy- jaciele, niete tony! / Pozwólcie nam zaintonować/przyjemniejsze

iradośniejsze!”13.

Mimoże słowa Friedricha Schillera nie sątekstem hymnu Unii Europejskiej, to jednak sąz nim powszechnie kojarzone. Spośród wielu przykładów dokumentujących taki ich odbiór przytoczę tylko fragment wiersza współczesnego poety Pawła Marcinkiewicza pt.

Ranowdzień wejściado Unii. Wita on Unię Europejską słowami:

„Iskro Blogów, Tatarska Matko Big Brothera/ więc oto naszdoby—

łaś: cóż pora umierać”'4. Intertekstualne nawiązanie do pieśniSchil—

lerajesttu bardzo wyraźne. Dlatego warto przyjrzećsię wierszowi Do radości, by przekonać się, na ile słusznejestpodporządkowanie przesłania tego utworu poetyckiego partykulamym celom zjedno- czonej Europy.

Na początku konieczne jest przedstawienie okoliczności, w jakich Schiller napisał słynny wiersz,iokreślenie tym samym kontekstuhi- storycznego, od którego utwórten bardzosię dzisiaj oddalił.

Wiersznosi tytuł Do radości, a nie Oda do radości,jaksugeruje wiele publikacji”. Rozszerzenie tytułu0 określenie gatunku poetyc- kiego pojawiłosię prawdopodobnie wrazz IX Symfonią Beethove- naló.Równie uprawnionejakoda są również określenia gatunkowe hymnipieśńSchillerpisał ten tekst z myślą,żebędzie onśpiewany.

Po ucieczce spod jurysdykcji księcia Wirtembergii Karola Euge- niusza we wrześniu 1782 roku ikilkumiesięcznej tułaczce Schiller przybył w lipcu 1783 roku do Mannheimu. Wewrześniu otrzymał roczny angaż jako kierownik literacki miejscowego teatru, który ob- ligował go dodatkowo do napisania trzech sztuk. Pracę utrudniała mu choroba. W tym czasie uwikłałsięteż w romanszzamężną Char- lottąvon Kalb, która należała do ówczesnej elity intelektualnej

” FryderykSchiller, Doradości. Zdodatkiem słów IX SymfoniiLudwigavan Beethovena (przeł.ikomentarzem opatrzył Andrzej Lam), Pułtusk 2004,s. 15.

'4Paweł Marcinkiewicz, RanowdzieńwejściadoUnii,„TygodnikPowszech—

ny” 2004, nr21.

'5Por. Antoni Furdal, Polska oda do radości. Językikultura narodowawe wspólnej Europie,Wrocław—Warszawa—Kraków2000,s. 8:„Corazczęściej teżjej nazwa pojawiasięwlekko zmienionej pisownijako Odadoradości, codla lingwistówjest znakiemjak gdybyjuż osobnegożyciautworu”.

”*Por. Georg—Michael Schulz,op. cit.,s.23.

(4)

w Niemczech. Mimo sukcesu Intrygi imiłości jego pozycja W te- atrze nie była pewna. Roczny kontrakt nie został przedłużony. Schil- ler podjął próbę wydawania na własny koszt pisma „Rheinische Tha- lia”, lecz zamiast zarobić, popadł w tarapaty finansowe.

Atmosfera pobytu w Mannheimie nie sprzyjała planom twórczym poety.Z kryzysowej sytuacji wybawili go nieznani mu wielbiciele jego twórczości z Lipska, którzy najpierw nawiązaliznim kontakt drogą korespondencyjną, a później zaprosili go do siebie, uwalnia- jąc tym samym od trosk materialnych. Jego wybawcami byliChri—

stian Gottflred Korner, radca konsystorza, Ludwig Ferdinand Hu- ber, początkujący literat, oraz ich narzeczone Minna iDora Stock.

W kwietniu1785roku Schiller przybyłdoLipska. Na początku maja przeniósłsię dowioski Gohlis pod Lipskiem, a we wrześniu podążył za swoimi dobroczyńcamidoDrezna. Okres ten należy do najszczę- śliwszych w życiu poety. Biesiadyidyskusje z nowymi przyjaciółmi, szacuneki poważanie, jakimi otaczano Schillera, sprawiły,że de—

presja wywołana niepowodzeniami w Mannheimie ustąpiła miejsca uczuciu wszechogamiającej radości, podtrzymującej w nim wiarę w człowiekajako istotędobrąipiękną. W tym okresie powstał wiersz Do radości”. Był on niejako podziękowaniem, hołdem złożonym ludziom,którzy bezinteresowniepomogli poecie. 29 listopadaSchiller wysłał wiersz do Georga Góschena, lipskiego księgarzaiwydawcy, który przejął wydawanie pisma „Thalia”. Wiersz ukazałsię po raz pierwszy w lutym1786roku w drugim zeszycie „Thalii”. Składałsię

'7Błędne informacje na temat okoliczności powstania wiersza Do radości rozpowszechnia„GazetaWyborcza”w dodatku„Kujonpolski”z7.05.2002.

Ten sam tekst można też przeczytać w internetowymportalu „GazetyWy- borczej”. W anonimowym tekście Autor wierszaOdadoradościwyja- śniono: „Krytyka wpływowych przyjaciół ojca sprawiła,żeSchiller musiał uciec z domu do Mannheimu, gdzie zyskał posadę w miejskim teatrze.

Tutaj poznał Szarlottę von Kalb, zamężną kobietę, z którą miał romans.

Prawdopodobnieto właśnie szampańskie chwile spędzone z Szarlottąda- wały Schillerowiową radość opisanąw 1785roku wOdzie doradości(An die Freude)”. Za „Gazetą Wyborczą” informacjetebezkrytycznie powtó- rzyła Dorota Szwarcman w artykule Radość zodyw tygodniku „Polityka”

(2003, nr21,s.66—68).Istniejąconajmniej cztery źródła wjęzyku polskim informująceookolicznościachpowstania wiersza: Witold Hulewicz, Przy- błędaBoży.Beethoven:czyn i człowiek, Kraków1970;Anna Milska,Fry- deryk Schiller, Warszawa 1955; Zdzisław Żygulski, Fryderyk Schiller, Warszawa1975; Klasycyzm niemiecki. Życie itwórczośćGoethegoi Schil—

lera,red. Gunter Albrecht, Johannes Mittenzwei, Warszawa1970.

zdziewięciu zwrotek ośmiowersowych,po których następowałyczte- rowersowe partiechóru. Pierwszym kompozytorem muzykidopieśni Schillera był Komer. Przy wydawaniu zbioru wierszy w roku 1800 Schillerzrezygnowałz pieśniDo radości, bowiemnie ceniłtegoutwo- ru.W liście do Komeraz 21 października1800roku podkreślał,że jedyną wartością wiersza jest utrwalenie radosnej atmosfery okresu, w którym powstał,i Żema on znaczenie tylko dla wąskiej grupy przy- jaciół: „Według mojego dzisiejszego odczucia Radośćjestcałkiem ułomnaichociaż zyskuje sympatięzpowodu pewnego ognia uczuć, jest jednak złymWierszemi oznacza pewną fazę edukacji, którą mu- siałem zostawić zasobą, aby stworzyćcośporządnego. Ponieważ od- powiadała ułomnym gustom czasu, spotkał

zaszczyt popularności wśród ludu””. Wiersz został opublikowany po raz drugi w antologii poezji Schillera w1803 roku. W wersjitejpoeta dokonał kilku zmian w pierwszej zwrotceizrezygnowałzezwrotki dziewiątej.

Ważnym aspektem kontekstu historycznego wiersza Do radości są związki poetyzwolnomularstwem. Jak większość poetów tegookre—

su, Friedrich Schiller nie był wolnomularzem,ale obracałsię przez całe życie w kręgach wolnomularskich,począwszy od AkademiiMe—

dycznej w Stuttgarcie,askończywszyna dworze wWeimarze. Wolno- mularze szybkodocenilitalentpoetyiroztoczylinad nimopiekę. Rów—

nież Korner był członkiemloży wolnomularskiej. Schiller doskonale orientowałsięw ideachizwyczajach tego środowiska. Identyfrkował się z humanizmem propagowanym przez tę organizację. Znał pieśni wolnomularskie, odgrywające istotną rolę podczas spotkań biesiad- nych członkówloży.Liczbapodobieństwmiędzy tymi utworamiatek- stem Schillera świadczyotym,żemusiały one być inspiracją do napi- sania pieśni Do radości. Lista zapożyczeń wskazujących na powino- wactwo wiersza Schillera2repertuarem wolnomularskjmjest długa:

począwszy od biesiady określającej kontekst całego tekstu, poprzez propagowanie idei braterstwa, odniesieniadoOjca w niebie, wprowa- dzenie chóru,askończywszy na licznych elementachmetaforyki'g.

'8SchillersBriefe. Kritische Gesamtausgabe,red.Fritz Jonas, Stuttgart [brak daty wydania],Bd. 6, s.211. Tłumaczenie własne _ R.R.

'9Por. Gotthold Deile, Freimaurerlieder als Quellen zu Schillers Lied an die Freude, Leipzig 1907. Na szczególną uwagę zasługują pełne teksty pieśni wolnomularskich zamieszczone na stronach112—120oraznastępu—

jąca po nich na stronach121-125 analiza porównawcza tych pieśniiwier- sza Schillera. Również trocheiczny czterostopowiec, którym posłużył się Schiller, pojawiał się często w pieśniach wolnomularskich.

(5)

Napisanaz myśląowąskim kręgu przyjaciół pieśń Schillera stała się popularnym utworem wykonywanym podczas spotkańtowarzy—

skich”. Zawarte wniej idee były wyrazem oświeceniowegohumani—

zmu.W słowachpiętnującychnierównośćspołecznąniekryłosię Żadne wezwaniedo rewolucji. Jednakod momentuwykorzystaniasłów Schil- lera w symfonii Beethovena zaczęto dostrzegać w wierszu wyłącznie treści polityczne”. W okresie wzrastającej świadomości narodowej Niemców,poprzedzającymWiosnęLudów, rozpowszechniłosię poja—

wiającesię do dzisiaj przekonanie,że pieśń Do radości miała pier- wotnie nosić tytuł Do wolności(Andie Freiheit), a poeta został zmu- szonydozmiany tytułu przez cenzurę”. Nie istnieją żadne dokumen- ty,którepotwierdzałybytakągenezętytułuwiersza.Natomiastbadacze recepcji utworu Schillerawyjaśniają,wjaki sposób doszłodopowsta- niatej legendy. Radość została zastąpiona wolnością najpierw wno—

weli zapomnianegojuż dzisiaj pisarza Roberta Griepenkerlapt.Das Musikfest oder die Beethovenerz 1838 roku. Motyw ten podchwycił w roku1844berliński pisarzidziennikarzAdolfGlaBbrenner w wier- szuSchillersLied an die Freiheit. Jednak najbardziejdo rozpowszech- nienianieprawdziwychinformacjiorzekomympierwotnymtytulepie- śni Schillera przyczyniłsię Friedrich Ludwig Jahn, twórca niemiec- kiego ruchu gimnastycznego,który w publikacjiprasowej przedstawił fikcyjną genezę wiersza jako fakt historycznie udokumentowany”.

Jeszcze w 1989roku, świętując upadek muru berlińskiego, Leonard Bernstein zastąpiłw dyrygowanejprzez niego IX SymfoniiBeethove- na słowo „radość”„wolnością”.

W dotychczasowej recepcji wiersza poświęcono zbyt mało uwagi analizie treści utworu pod kątemjego ewentualnej przydatności jako hymnu europejskiego”. Poniższa analiza koncentruje się głow-

Por. Georg-Michael Schulz,op. cit.,s. 28;Gotthold Deile,op.cit.,s. 56.

2' Przed rozmaitymi ideologiami nie obroniła się również sama muzyka Beethovena.Por.Esteban Buch,op. cit.,s. 663—680.

22Por. Jacek Marczyński, Marsylianka całej ludzkości: zagadka „Ody do radości”, „Rzeczpospolita” 2002, nr 299,s. A13—A14;Krystyna Pisarko- wa,Kolczyki Izoldy, „Literatura na Świecie” 1995, nr 3, s.346-352, tu szczególnies. 348, 350.

23Por.Georg-MichaelSchulz, op. cit.,s.28;EstebanBuch,op. cit.,s.668, 671.

Dotychczasowe interpretacje koncentrują się najczęściej na radości jako motywie uniwersalnym. Często porównywano wiersz Schillerazutworami innych współczesnychmu poetów, w których również pojawiałsięmotyw radości.Por. Rósiger, Drei Gedichte an die Freude, „ZeitschriftHir den deutschen Unterricht”1911,nr25, s.202-210; GeorgGóhler, „AlleMen-

nie na tekście Schillera, a nie na kompilacji autorstwa Beethove- na”.

Istotnym elementem całej pieśnijestwystępowanie podmiotu li- rycznego w liczbie mnogiej. Zabieg ten sugeruje istnienie pewnej wspólnoty, która doświadcza radości. Kontekstem, który wyjaśnia zaistnienieowej wspólnoty,jest biesiada przy pucharach wina,oczym informuje zwrotka siódma.

W apostrofie pierwszej zwrotki, „O radości, iskro bogów, / Córo Elizejskich Pól”, radośćjestpersonifikowana jako postać kobieca pochodząca z Elizjum. Określenie „iskra” uwypukla rolę radości.

Ma ona być elementem inicjującym, rozpalającym. Pełni funkcję katalizatoraisama w sobie, jako pojęcie oderwane od konkretnych sytuacji,jestczymś równie ulotnymjakiskra, która znika w ogniu lub rozpływasięw powietrzu.

Jejznaczenie można dostrzec dopiero w ogniu, który rozpala, czy- liw skutkach, które wywołuje. Na pierwszy plan wysuwasięjejfunk—

cja społeczna. W zwrotce pierwszejjestto ogólnie pojęte niwelowa- nie wyraźnych podziałów w społeczeństwieipropagowanie idei bra- terstwa: „Twoja moc cudowna zaćmi / Zgubny podział, gorzkie łzy; / Wszyscy ludzie będą braćmi,/ Gdy twe skrzydło w locie lśni”.

W zwrotce drugiej jednocząca siła radości odnosi się do sfery pry- watnej, do przyjaźniimiłości małżeńskiej: „Komu dobrylospozwo- lił,/ Aby kochał brata brat,/Kto małżonkę miłą zdobył, /Tenniech będzieznami radl”.

Do hołdowania braterstwuisympatii nawołujechór. Wskazuje on przy tym na źródło jednoczącej radości: „Bracianad sklepieniem sehen werden Bruder” oder „Habent saa fata libelli”, „Deutsche Rund- schau”1947, z. 5/6, s. 159-164;Hans-Dieter Fronz,„DerZdrchersee” und

„An die Freude”.ZweiInterpretationen, „LiteraturHirLeser”1987,nr1, s.26-47; atrakcyjność tekstu Schillera w połączeniu z muzyką Beethovena dla międzynarodowych organizacji po 1945 roku przepowiadał Walter Muschg.Por. Walter Muschg, Schillers Lied „An die Freude”, w: idem, Gestalten undFiguren,Bern—Munchen 1968,s.28-31,tu szczególnies.28- -29; por. Esteban Buch,op. cit., s.663-680. W1835 roku pewien krytyk angielski widziałwkompozycji Beethovena do słów Schillera wielki wol- nomularski hymn Europy(s. 668).W1929roku Richard Coudenhove-Ka- lergi,twórca ruchu paneuropejskiego,wybrał Beethovenowską Odę dora—

dości na hymn swojego ruchu(s.675),aw1955roku zaproponowałna

hymn nowych instytucji europejskich(s. 678).

25Przy cytowaniu będę posługiwał się tłumaczeniem Andrzeja Lamaz2004 rokuitylko w wyjątkowych sytuacjach sięgnę po inne przekłady.

(6)

gwiazd / Mieszka Ojciec upragniony”. A w drugiej partii chóru: „Ra- dość wznosi nas do gwiazd,/Gdzie nieznany Duch króluje”. Ra- dośćjawisiębiesiadującej wspólnociejako emanacja woli Boga, któ- rego niebiańskie pochodzenie sugerowałoby odwoływaniesię dotra- dycji chrześcijańskiej. Schillerowskich odwołań do Boga nie należy jednak przeceniaćitraktować jako wyrazu religijności poety. Są one raczej retorycznym gestem, jakich wiele w niemieckiej poezjidru—

giejpołowy XVIII wieku.

Już ten początek pieśni Schillera mógłby wywołać kontrowersje, jeśli miałby być fragmentem hymnu europejskiego. Podczas opraco- wywaniatekstukonstytucjieuropejskiejprzedstawicielepaństw człon- kowskich Unii nie byli w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie zapisu podkreślającego znaczenie chrześcijaństwadla Europy, a w wierszu niemieckiegoklasyka pojawiająsięmiłość bliźniego oraz ofiara w postaci cierpienia jako podstawy braterstwaorodowodzie chrześcijańskim". Niejestto braterstwo rewolucji francuskiej. Sko- jarzeniom zchrześcijaństwem przeczy jednak synteza bogów grec- kichi„Ojca upragnionego”, jakiej dokonuje Schiller, tłumacząc po- chodzenie radości.

Wszystkich zwolenników idei wspólnej Europy zadziwić muszą w kontekście braterstwa dwa ostatnie wersy drugiej zwrotki”. Tuje- stem zmuszony sięgnąćdoprzekładu Józefa Dionizego Minasowi- cza, aby oddać w pełni drastyczność oryginału: „A kto cieszyćsię nie umiał,/ Niechże z płaczem wyydzie z koła” („Und wer”s nie gekonnt, der stehle / Weinend sich aus diesem Bund!”). Wprawdzie można zgodzić się z tym,że idea braterstwa przystajedo ideizjed—

noczonej Europy, lecz jakich karkołomnych wyjaśnień potrzebowa- liby poprawni politycznie Europejczycy, aby usprawiedliwić wyklu- czenie kogoś ze swojej wspólnoty. Ideologicznym zawłaszczeniem

Podobne trudności są związanezinterpretowaniem wspólnej europejskiej historii.Por.wypowiedź Timothy”egoGartona Ashaw:Gdzie widaćprzy- szłość. Rozmowa

:

Timothym Garlonem Ashem, „+Plus-Minus” [dodatek do „Rzeczpospolitej”] 2005, nr 13, s. A5-A6, szczególnie3. A5: „Nasz problem polega na tym, że nie możemy się zgodzić,jakąopowieść chce opowiedzieć dzisiaj Europa”.

27Tenfragmentwierszabył krytykowanyjeszcze za życiapoety przezHerman—

na Christopha GottfriedaDemrnego. Na brak konsekwencjiwtych dwóch wersachzwróciłrównieżuwagęJeanPaul. Por.ChristophBruckmann,Freu—

de! Sangen wirin Thriinen,

/

Freude! Indem tiefstenLeid”. Zur Interpreta- tion undRezeption des Gedichts „AndieFreude” vonFriedrichSchiller,

„Jahrbuchder Deutschen Schillergesellschaił”1991,nr35,s. 104-105.

była nazistowska interpretacja idei braterstwaIX SymfoniąBeetho- vena świętowano urodzinyHitlera28oraz decyzja białejmniejszo—

ści rządzącej w rasistowskiej Rodezji, aby melodia Beethovena do słów Schillera została hymnem tego afrykańskiego państWa”.

W zwrotkachtrzeciej iczwartej radość emanująca od Boga została przedstawionajako siła sprawcza całego stworzenia.Daje życiodajną energięroślinomizwierzętom,wprawiaw ruchciałaniebieskie. Wpią—

tej obdarza człowieka rozmaitymi przymiotami: uczonego ciekawo- ścią świata, cierpliwego cnotą, wierzącego nadzieją na życie wieczne.

W zwrotceszóstejpodmiot lirycznyformułujepostulaty moralne, któ- reświadcząoniedoskonałościświataipotrzebie radości. Od wspólno- ty radości wymagane są szlachetność, gotowość niesienia pociechy potrzebującym, miłosierdzieiprzebaczenie. Defmiowana w tenspo—

sóbspołecznośćjawisięmimo wyraźnych aluzjidoświata bogówan—

tycznych30jako wspólnota nawiązującadotradycji chrześcijańskiej.

Kolejne zwrotki odwołująsię do biesiady jako kontekstu spajają- cego całą wypowiedź podmiotu lirycznego. W strofie siódmej radość zostaje porównana do wina w pucharach, które łagodzi dzikość w człowiekuidodaje odwagi zrozpaczonym. Zwrotka kończysięwe- zwaniem do wzniesienia toastu na cześć Boga, określanego tu jako

„Dobry Duch”. Wezwanie to zostaje powtórzone przezchór. Zwrot- ka ósma zawiera tekst przysięgi, do której chór nawołuje słowami:

„Swięty krąg zewrzyjcie ciaśniej, / Świadkiem złote winaSkry:/ By przysiędze wiernym być, / Gwiezdny Sędzia naszym świadkieml”.

Słowa przysięgi są zwięzłym programem biesiadującej wspólnoty:

„Dzielny umysł w bólu ciężkim, / Pomoc, gdy niewinny w łzach, / Wieczna wierność dla przysięgi, / Druhiwróg niech prawdę zna,/ Duma przed tronami królów/ A w potrzebie gniewikrew «/Dla zasługi wieniec cudów, / Aze zgrają kłamców precz!”. W zwrotce dziewiątej, z której Schiller zrezygnował w wydaniu z 1803 roku, podmiot liryczny wzywa ponowniedowzniesienia toastuiwspólne- go zaintonowania pieśni. Oprócz postulatu uwolnienia „odtyrań—

skich pęt” biesiadujący życzą wszystkim ludziom łaski boskiej na Sądzie Ostatecznym.

W tym miejscu nasuwasiękolejne pytanie: Cóż to za dziwna pieśń biesiadna, w której poruszane są tak ważkie problemy, a na koniec

28Por.Esteban Buch,op. cit.,5. 6767677, 679.

Ibidem,s. 679.

30Por.zwrotka szósta, tłumaczenie Andrzeja Lama,s. 10:„Bogówsięprze—

błagać nieda, / Równymimwypada być”.

(7)

składanajestprzysięga podkreślająca więzi łączące biesiadujących?

Taka konstrukcja wiersza Schillerajestefektem fascynacji autora tradycją wolnomularską. Przedstawiona biesiada przypomina spo- tkania wolnomularskie, na których przy winie śpiewano podobne pieśni propagujące idee oświeceniowego humanizmu. Do tradycji wolnomularskiej należało również wspólne odnawianie przysięgi.

Ponownie nasuwają się wątpliwości: Czy współcześni Europejczycy chcielibysięprzyznać do oświeceniowych ideałów wolnomularstwa?

Na zakończenie krótka analiza kompilacji Beethovena, bo toprze—

cież ona rozsławiła wiersz Schillera na całym świecie, chociażsię od niego bardzo różni. Partie wokalne w symfonii Beethovenaza—

czynająsię od słów kompozytora: „O przyjaciele, nie tetony! /Po- zwólcie nam zaintonować/przyjemniejszeiradośniejszel”. Następ- nie pojawiasiępojedyncze słowo „radość”, a po nim trzy pierwsze zwrotki z wiersza Schillera bez partii chóru. Zwrotka pierwsza śpie- wanajestw wersjiz 1803roku. Po nich następuje partia chóru, któ- ra w wierszu Schillera pojawia się po czwartej zwrotce, potem po- wtórka pierwszej zwrotki, partia chóru po pierwszej zwrotceipartia chóru po zwrotce trzeciej. Na koniec powtarzanesącztery pierwsze wersy zwrotki pierwszejicałość zostaje zamknięta słowem „radość”.

Kompilacja Beethovenajestoponad połowę krótsza od oryginału Schillera. Usunięty został motyw biesiady jako ramy kompozycyj- nej. Zachowana została natomiast pochwała radości jako emanacji Boga z jej społecznymiiprzyrodniczymi konsekwencjami, a dwu- krotne powtórzenie pierwszej zwrotkiidwóch pierwszych wersów pierwszej partii chóru: „Złączcie ręce, miliony!/ Pokochajcie cały świat!” uwypukla funkcję społeczną radości, której wyrazemjestidea braterstwa.

Najczęściej kojarzymy więcz hymnem europejskim kompilację słów Schillera,której autoremjest Beethoven.Niejest tojednak wiersz Schillera, który nie mógł mieć żadnego wpływu na tego rodzaju prze- róbkę. Twierdzenie,że wiersz Friedricha Schillera Do radościjest hymnem Unii Europejskiej lubże Schillerjestautorem tekstu koja- rzonegozhymnem Europy,jestnieporozumieniem.

Hymn Unii Europejskiej jest melodią bez słów, a wiersz Friedri- cha Schillerajesttylko fantomem hymnu europejskiego.

(8)

FRIEDRICH SCHILLER

WDWUSETNĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

Redakcja

Grażyna Barbara Szewczyk Renata

Dampc—Jarosz

OficynaWydawniczaATUTWrocławskie WydawnictwoOświatowe

Wrocław 2006

(9)

Wydanie specjalne ORBIS LINGUARUM

Pod redakcją Edwarda Białkai Eugeniusza Tomiczka Tom 53

Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (red.):

Friedrich Schillerw dwusetną rocznicę śmierci Wrocław 2006

SPIS TREŚCI

Wstęp ...5 Johannes Endres

Poszukiwanie autora. Friedrich Schillerw biografiach

popularnonaukowyeh ... 7

Recenzent: Lothar Pikulik

Edward Białek Schillerowski obraz człowieka w świetle myśli

współczesnej ...21

Redakcja:

Bożena Wika Jolanta Szafarz

Redaktor techniczny: Obraz wspołczesnegoczłow1eka wListach()estetycznym

Joanna Jach wychowaniu człowieka Friedricha Schillera ...41

Michael Collel

„Bo głowa musi kształtować serce”. Friedrich Schiller

i oświecenie ... 51 Bernd Hamacher

ISBN83'7432'169'5 Verbrecher aus Infamie. Wkład Schillera do historii

ISBN978—83-7432-169—3 . ..

... 5

ISSN 1426-7241 1 psychologii modemy 6

Grazyna Mucharska

Człowiek wceli. Motyw uwięzienia w opowiadaniach _ Friedricha Schillera ... 79 Nina Nowara

Publikacja sfinansowana z funduszy Uniwersytetu Śląskiego. Elementy fantastyczne w powieściDerGeisterseher

Friedricha Schillera ... 87 Diana Schilling

Schillerjako historyk ... 97

_.— Ewa Aleksandra Tobiasz

@:] Friedrich Schiller:Zbójcy. Klęska idealisty ... 109

Oficyna WydawniczaATUTWrocławskie

Wydawnictwo Oświatowe. 50-010 Wrocław, Podwale62 Ewa Jurczyk

tel. (71) 3422056,fax (71) 3413204, e-mail: oficyna@atut.ig.pl O konflikcie pokoleń w dramacie Intryga i miłość ...121

(10)

HansFeger

Wallenstein Rozstrzygnięcie ... 131 GabrielaJelitto-Piechulik

Maria StuarthumanizmW dramacie Friedricha Schillera

i żywa historia oddziaływania tematu w dziełach śląskiego literata Theodora Opitza ... 155 Renata Dampc-Jarosz

„Chcę być waszym kapitaneml”. Aktualność postaci Joanny dlArc w dramacie Friedricha Schillera Dziewica Orleańska ...173 Zbigniew Feliszewski

„Słodka nadziejaiprzekleństwo wieczne...”.Zmiennośćról Izabelli w dramacie Oblubienicaz Messyny, czyli Bracia rywale, tragedya z chórami Friedricha Schillera ...187 Zygmunt Mielczarek

Friedrich Schiller: Wilhelm Tell. Symboli idea ...197 Robert Rduch

Fantom hymnu europejskiego. Wyjaśnienia w sprawie

wiersza Do radości Friedricha Schillera ... 205 Grażyna Barbara Szewczyk

Schiller i Mickiewicz ... 217

Anna Stroka .

Friedrich Schiller na scenach polskich (1951—2004) ... 231 Janina Gesche

Recepcja twórczości Friedricha SchillerawSzwecji.

Na podstawie danych bibliograficznych zawartych w katalogu LIBRIS oraz programów nauczania języka

niemieckiego w gimnazjum ... 247 Noty o autorach ... 259

Cytaty

Powiązane dokumenty

Domyślnie wyczuwa się również sugestię, że bycie Żydem jest obciążeniem czy problemem, z którym należy się teraz zmierzyć.. Pocieszanie to

Parki narodowe w Niemczech to między innymi Bawarski Park Narodowy Lasu, Park Narodowy Jasmund, Park Narodowy Harz i Parki Narodowe Morza Wattowego.... Ponad 100 Niemców, w

Z tym, że w dalszym ciągu on jeszcze oczywiście daleki był od picia piwa, czy tam [palenia] papierosów, nie, był bardzo grzeczny, ale było widać, że jest dumny, że jest w

odsyłacze do broszury Stalina Marksizm i zagadnienia językoznawstwa (usunięte jakoby na prośbę samego Bachtina, o czym jednak zapewniają tyl- ko sami jej edytorzy, a może i

– ujawnianie składników majątkowych podmiotów zobowiązanych do uisz- czenia należności publicznych lub podejrzanych o czyny zagrożone karą grzywny lub karami pieniężnymi, w

Jego wytwory nie odnoszą się więc do jakiegoś realnego świata (jego pojęcie staje się już nie za bardzo zrozumiałe) - tylko do tego wykreowanego przez dany

Bohater często jest poważany albo lekceważony przez społeczność, której jest członkiem: „ O n sam i świat, w którym się znajduje, lub tylko ten świat, cierpi na

Dla dodatniej liczby naturalnej n znaleźć wzór na największą potęgę liczby pierwszej p dzielącą n!4. Rozłożyć na czynniki pierwsze

Jeśli żadna orbita nie jest jednoelementowa, to rozmiar każdej jest podzielny przez p, zatem i |M| jest podzielna przez p. Zamiast grafów można podobnie analizować

Gdy pojazd się do nas zbliża, ton syreny jest wysoki (krótsza fala), po czym zmienia się na niższy (dłuższa fala), gdy pojazd zaczyna się

W rezultacie, jeśli przed T nie było ani jednego „zdarzenia”, to sztucznie przyjmujemy że momentem ostatniego zdarzenia było

To foto- grafia, na której punctum staje się kobieca dłoń zaciskającą się w bolesnym uścisku na ustach młodego chłopaka.. Widzimy prawie obnażone piersi, chustkę na

Na podstawie obserwacji obliczono prawdopodobieństwo p=0,1 że któryś komputerów w czasie zajęć jest wolny (równe dla wszystkich pięciu

w zbiorze Tadeusza kijonki, który może konkurować z najlepszymi pol- skimi realizacjami formy sonetu i w naj- nowszych dziejach gatunku zapisze się na stałe, tematy układają

Prawo zamówień pu- blicznych z 2019 roku wzmacnia pozycję prawną Prezesa Urzędu w systemie zamówień publicz- nych w stosunku do stanu dotychczasowego.. Niezależnie od tego do

Ciśnienie jest wielkością fizyczną skalarną, którego miarą jest iloraz wartości siły działającej na powierzchnię przez wielkość tej powierzchni. p

Pokaż, że jeśli LCM(F,G) na R n spełnia warunke kontolowalności oraz Γ jest niesingularny wzglę- dem miary Lebsegue’a to n-szkielet tego procesu jest T -łańcuchem..

Pokazać, że jeśli A nie jest samosprzężony na H, to równość kAk =

Pokazać, że każdy operator śladowy jest iloczynem dwu operatorów

(Teza zadania jest prawdziwa także przy słabszym założeniu, że f jest różniczkowalna prawie wszędzie.).

Obieramy dowolny punkt X na symetralnej AB, wpisujemy okr ag , w trójk at ABX oraz dopisujemy doń okr , ag styczny do odcinka AB.. Pokazać, że iloczyn rR

Składa się z 26 roz- działów, w których Hildegarda opisuje właściwości przyrodnicze i leczniczą przydatność wy- branych kamieni, w większości szlachetnych, i podaje przepisy

3. Ocena zgodności zaskarżonej de­ cyzji z prawem dotyczyła jedynie wa­ runków, w jakich minister może sko­ rzystać z uprawnienia do wyrażenia zgody na