Program wychowawczy klasy I na rok szkolny 2014/2015

Pełen tekst

(1)

Program wychowawczy klasy I

na rok szkolny 2014/2015

ZADANIA PRIORYTETOWE

według założeń Programu Wychowawczego XXI LO na rok szkolny 2014/2015 oraz wytycznych Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji UMŁ:

1. Tolerancja i ekumenizm.

2. Budowanie postawy szacunku w relacjach międzyludzkich i promowanie postaw prospołecznych.

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.

Kierunki działań profilaktycznych dla klas I:

1. Integracja wewnątrzklasowa i ze środowiskiem szkolnym.

2. Planowanie kształcenia i kariery zawodowej.

3. Zagrożenia cywilizacyjne.

4. Promocja zdrowego stylu życia.

(2)

PLAN PRACY

ZADANIA WYCHOWAWCZE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANY TERMIN

REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI DATA REALIZACJI

1. Tolerancja i ekumenizm. Konkurs Kolęd i Pastorałek grudzień Pedagog i wychowawcy

Wigilie klasowe. Wigilia szkolna grudzień Pedagog i wychowawcy Poznajemy inne religie i kultury – wycieczki

klasowe i przedmiotowe, spotkania z ciekawymi ludźmi

cały rok Wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotów Godziny z wychowawcą:

 Ekumenizm na świecie –pochodzenie i zarys historii.

 Ekumenizm polski dawniej i dziś.

 Tolerancja religijna w Polsce – była i jest, czy stopniowo zanika – dyskusja.

na zajęciach z wychowawcą w ciągu całego roku

Wychowawca klasy 1 e oraz wybrane grupy uczniów.

Udział w spotkaniach i warsztatach oraz konkursach związanych z tematem tolerancji i ekumenizmu, organizowanych dla młodzieży przez różne instytucje i fundacje.

według pojawiających się ofert w ciągu całego roku szkolnego

Wychowawca klasy 1e w porozumieniu z Dyrekcją szkoły

Łódź czterech kultur. marzec Wychowawca 1b,

uczniowie

Poznajemy Święta i tradycje innych religii. I semestr Wychowawca 1b, uczniowie

Zwiedzanie Kościoła Pokoju pw. Trójcy

Świętej w Świdnicy, należącego do świdnickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

wrzesień Wychowawca 1b

(wycieczka klasowa)

Nauka tolerancji w słowach kardynała Kominka „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

wrzesień Piotr Sowiński

(wycieczka klasowa 1b)

„ Wieczór wspomnień” poświęcony zmarłym łodzianom.

listopad Prof. J. Kolanek, wychowawca 1d Mniejszości narodowe w Polsce i Łodzi cały rok Wychowawca 1c

(3)

Mniejszości etniczne w polskich górach cały rok Wychowawca 1 c Czy Ślązacy są narodem - debata jesień 2014 Wychowawca 1c Godziny wychowawcze na temat ekumenizmu. I semestr Wychowawca 1a

Współdziałanie w grupie październik Wychowawca 2b

Czy naprawdę potrafimy „współ-czuć” grudzień Wychowawca 2b

Sztuka życia w społeczeństwie listopad Wychowawca 2b

2. 2. Budowanie postawy szacunku w relacjach międzyludzkich i promowanie postaw

prospołecznych.

Budżet Obywatelski – decydujemy co zmienić w naszym mieście

wrzesień Wychowawcy klas,

nauczyciele WF

Szkolna Prusejada czerwiec Z-ca dyrektora,

wychowawcy klas, nauczyciele WF DNI KULTURY SZKOŁY

 Igrzyska Europejskie

 Dzień Kół Zainteresowań

 SU

28-30 stycznia Wyznaczeni nauczyciele

Festiwal Piosenki Filmowej październik M. Oleksik, A. Chrakowiecka Szkolne obchody Święta Niepodległości listopad Nauczyciele historii

(4)

Zajęcia z wychowawcą na temat:

 Co to znaczy mieć postawę prospołeczną.

 Jak można pomagać innym, gdy jest się nastolatkiem.

 Instytucje charytatywne działające w naszym mieście.

 Co musi umieć i wiedzieć wolontariusz.

 Jak buduje się pozytywne relacje między ludźmi?

 Z jakimi ludźmi lubimy być i rozmawiać?

 Największe bariery w komunikacji interpersonalnej.

 Pozytywne relacje nauczyciel-uczeń.

 Jak okazywać szacunek starszym w rodzinie.

na zajęciach z wychowawcą w ciągu całego roku

Wychowawca klasy 1e oraz wybrane grupy uczniów.

Zorganizowanie wyjścia klasy do domu opieki dla osób starszych lub do ośrodka opiekuńczego dla dzieci (np. Łódzkiego Hospicjum).

do uzgodnienia Wychowawca klasy 1e, samorząd klasowy, ks. Jacek Tyluś, zainteresowani rodzice uczniów

10 paragrafów = 10 sposobów na życie w pigułce

październik Wychowawca klasy 1d Jak jest postrzegany patriotyzm przez młode

pokolenie.

listopad Wychowawca 1d,

uczniowie Realizacja projektu „ Młodzi łodzianie promują

swoje miasto”

marzec A.Jawis-Polanowska,

M. Toruniewska Wycieczka do Warszawy do Muzeum

Powstania Warszawskiego, wizyta w Sejmie.

do ustalenia Wychowawca 1d Organizacje pozarządowe w Łodzi listopad 2014 Wychowawca 1c Jak aktywizować społeczeństwo do działania-

debata

październik 2014 Wychowawca 1c Organizacja Międzyszkolnego Turnieju Tańca –

Talenciak Taneczny.

II semestr Wychowawca 1a

(5)

Spotkania z Pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego z wydziału zarządzania.

II semestr Wychowawca 1a Zorganizowanie akcji charytatywnej. I semestr Wychowawca 1a Promocja wolontariatu wśród młodzieży styczeń Wychowawca 2b 3. 3. Profilaktyka agresji

4. i przemocy w szkołach.

Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu kontaktów między ludźmi

do ustalenia Wychowawca, uczniowie

Zajęcia z wychowawcą na temat:

 Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, na ulicy – czy to powszechne zjawiska w naszym społeczeństwie.

 Kryzys wartości i autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych – jak można próbować temu zaradzić.

 Jakie są przyczyny frustracji wśród młodzieży i jak można tej frustracji zapobiegać.

 Problemy nastolatków – czy muszą być zostawieni z nimi sami. Jaką pomoc gotowi są przyjąć? - dyskusja

 Czy wszyscy młodzi ludzie są agresywni – sztuka bycia sobą i podejmowania własnych decyzji.

na zajęciach z wychowawcą w ciągu całego roku

Wychowawca klasy 1e oraz wybrane grupy uczniów.

Formy przemocy. kwiecień Wychowawca 1b,

uczniowie Godziny wychowawcze na temat agresji II semestr Wychowawca 1a Uczucia i reakcje organizmu- co robić ze swoją

złością?

marzec Wychowawca 2b

Agresja w środkach masowego przekazu marzec Wychowawca 2b Integracja wewnątrzklasowa

i ze środowiskiem szkolnym.

Zajęcia integracyjne Wyjazd integracyjny

Ankieta dla rodziców i uczniów kl. I

wrzesień Zaproszeni specjaliści, wychowawcy klas, pedagog szkolny Wdrażanie do działań na rzecz szkoły poprzez

włączanie w działalność w sekcjach SU cały rok SU, opiekun SU, opiekunowie sekcji

(6)

Dzień Samorządności Uczniowskiej marzec SU, opiekun SU, wychowawcy klas

Drzwi Otwarte w XXI LO marzec SU, opiekun SU,

wychowawcy klas Planowanie kształcenia i kariery

zawodowej.

Oferta zajęć dodatkowych szkoły

cały rok Wychowawcy, pedagog, nauczyciele przedmiotów Udział w organizowanych przez uczelnie

wyższe wykładach, warsztatach i konkursach przybliżających specyfikę nauki

na wybranych kierunkach studiów.

cały rok

Wychowawcy klas, nauczyciele wybranych przedmiotów, absolwenci

Jak uczyć się efektywnie? do ustalenia Pedagog szkolny

Preorientacja zawodowa do ustalenia

Lekcja podstaw przedsiębiorczości:

mgr U. Olejniczak Analiza SWOT – poznanie samego siebie do ustalenia

Lekcja podstaw przedsiębiorczości:

mgr U. Olejniczak Jak założyć własna firmę? do ustalenia

Lekcja podstaw przedsiębiorczości:

mgr U. Olejniczak Rozmowa kwalifikacyjna, CV, list

motywacyjny do ustalenia

Lekcja podstaw przedsiębiorczości:

mgr U. Olejniczak Zagrożenia cywilizacyjne. Profilaktyka HIV/AIDS:

XXIII edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o AIDS

listopad/grudzień

Pedagog szkolny, nauczyciel biologii, zaproszeni specjaliści – projekt szkolny

Odpowiedzialność karna nieletnich do ustalenia Funkcjonariusze IV KP lub Straży Miejskiej Sekty - psychomanipulacja w sektach do ustalenia Zaproszeni specjaliści -

prelekcja Profilaktyka uzależnień: AntiTobacco

(profilaktyka nikotynowa) do ustalenia Zaproszeni specjaliści, nauczyciele WF

(7)

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach:

cyberprzemoc do ustalenia Zaproszeni specjaliści,

nauczyciel informatyki Promocja zdrowego stylu życia. Dzień Szkoły Promującej Zdrowie

w Tygodniu Kultury Szkoły:

 zbilansowana dieta nastolatka (pomiary wagi, wzrostu, obliczanie indeksu BMI, pomiar ciśnienia krwi, poradnictwo żywieniowe),

 profilaktyka zdrowotna.

styczeń

Zaproszeni specjaliści, pedagog szkolny,

nauczyciele, pielęgniarka szkolna - projekt szkolny

Opieka i profilaktyka zdrowotna :

 program szczepień,

 ochrona przed rakiem szyjki macicy,

 zabezpieczenie przeciw infekcjom (rola szczepień ochronnych)

do ustalenia st. pielęgniarka med.

szkolnej W. Owczarek

Edukacja zdrowotna do ustalenia Nauczyciele WF

(8)

Program wychowawczy klasy II

na rok szkolny 2014/2015

ZADANIA PRIORYTETOWE

według założeń Programu Wychowawczego XXI LO na rok szkolny 2014/2015 oraz wytycznych Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji UMŁ:

1.Tolerancja i ekumenizm.

2.Budowanie postawy szacunku w relacjach międzyludzkich i promowanie postaw prospołecznych.

3.Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.

Kierunki działań profilaktycznych dla klas II:

1. Planowanie kształcenia i kariery zawodowej.

2. Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień.

3. Dbałość o prawidłowy rozwój psychospołeczny i osobowościowy uczniów.

4. Zagrożenia cywilizacyjne.

(9)

ZADANIA WYCHOWAWCZE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANY TERMIN

REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI DATA REALIZACJI

1. Tolerancja i ekumenizm. Konkurs Kolęd i Pastorałek grudzień Pedagog i wychowawcy

Wigilie klasowe. Wigilia szkolna grudzień Pedagog i wychowawcy Poznajemy inne religie i kultury – wycieczki

klasowe i przedmiotowe, spotkania z ciekawymi ludźmi

cały rok Wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotów

Historia ruchu ekumenicznego. wrzesień Wychowawca 2a

Ekumenizm w kościele katolickim a w prawosławiu.

listopad Wychowawca 2a

Tolerancja stereotypy i uprzedzenia. styczeń Wychowawca 2a Dyskusja na temat filmów o tolerancji pt: "

Imagine A World Where Being "Gay" The Norm & Being "Straight" Would Be The Minority!" oraz "Płynące wieżowce".

marzec Wychowawca 2a

Łódź 4 kultur. cały rok Wychowawca 2c,

wyznaczeni uczniowie Godziny z wychowawcą:

 Tolerancja czy akceptacja ? - dyskusja.

 Ekumenizm w Polsce i Europie.

 Tolerancja religijna w Polsce – dyskusja.

na zajęciach z wychowawcą w ciągu całego roku

Wychowawca klasy 2c oraz wybrane grupy uczniów.

(10)

Udział w spotkaniach i warsztatach oraz konkursach związanych z tematem tolerancji i ekumenizmu, organizowanych dla młodzieży przez różne instytucje i fundacje.

według pojawiających się ofert w ciągu całego roku szkolnego

Wychowawca klasy 2c w porozumieniu z Dyrekcją szkoły Spotkanie z pastorem z Kościoła

Zielonoświątkowego grudzień Wychowawca 2d

Udział w koncercie bożonarodzeniowym w Kościele Ewangelicko- Augsburskim św.

Mateusza w Łodzi

grudzień Wychowawca 2d

Oglądanie i analizowanie filmów poruszających w/w zagadnienie, np. Nie czas na łzy,

Nietykalni, Billy Elliot

godziny

wychowawcze w ciągu roku

Wychowawca 2d

Motyw tolerancji w filmie. Dyskusja inspirowana wybranym dziełem.

wrzesień Wychowawca 2e

Motyw tolerancji w sztuce. Dyskusja inspirowana wybranym dziełem.

październik Wychowawca 2e Ekumenizm w mediach. Dyskusja inspirowana

wybranym tekstem publicystycznym.

listopad Wychowawca 2e

5. 2. Budowanie postawy szacunku w relacjach międzyludzkich i promowanie postaw

prospołecznych.

Budżet Obywatelski – decydujemy co zmienić w naszym mieście

wrzesień Wychowawcy klas,

nauczyciele WF

Szkolna Prusejada czerwiec Z-ca dyrektora,

wychowawcy klas, nauczyciele WF DNI KULTURY SZKOŁY

 Igrzyska Europejskie

 Dzień Kół Zainteresowań

 SU

28-30 stycznia Wyznaczeni nauczyciele

Festiwal Piosenki Filmowej październik M. Oleksik, A. Chrakowiecka Szkolne obchody Święta Niepodległości listopad Nauczyciele historii Zatrudnienie w Hospicjum praca czy

powołanie? październik Wychowawca 2a

(11)

Czy prawdziwe związki międzyludzkie istnieją w dzisiejszych czasach?

luty Wychowawca 2a

Rodzice jako autorytet w relacjach międzyludzkich.

luty Wychowawca 2a

O stosunkach interpersonalnych, wzajemnym szacunku i lojalności.

kwiecień Wychowawca 2a

Altruizm, życzliwość i sprawiedliwość jako przykłady postaw prospołecznych.

czerwiec Wychowawca 2a

Zajęcia z wychowawcą :

 Co to znaczy mieć postawę prospołeczną?

 Jak można pomagać innym, gdy jest się nastolatkiem.

 Instytucje charytatywne działające w naszym mieście.

 Co musi umieć i wiedzieć wolontariusz.

 Jak buduje się pozytywne relacje między ludźmi?

 Z jakimi ludźmi lubimy być i rozmawiać?

 Kogo i za co szanujemy ?

 Organizacje pozarządowe wspierające postawy prospołeczne.

na zajęciach z wychowawcą w ciągu całego roku

Wychowawca klasy 2c oraz wybrane grupy uczniów.

Maraton pisania listów – Amnesty International. grudzień Urszula Olejniczak Les Petits Frères des Pauvres – jak zostać

wolontariuszem. Spotkania z ludźmi

działającymi w tej organizacji. Pisanie listów do podopiecznych fundacji.

cały rok Wychowawca 2c,

wybrani uczniowie

Opracowanie szkolnego tomiku bajek dla pacjentów „Dzieci dzieciom”

wrzesień/październik Wychowawca 2d

Udział klasy w WOŚP styczeń Wychowawca 2d

Udział w wolontariacie (praca poszczególnych osób w hospicjum)

cały rok Wychowawca 2d

Co to jest szantaż emocjonalny? Jak się przed

nim bronić? grudzień/ styczeń Wychowawca 2e

(12)

Różne sposoby porozumiewania się z ludźmi. kwiecień Wychowawca 2e

6. 3. Profilaktyka agresji 7. i przemocy w szkołach.

Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu kontaktów między ludźmi

do ustalenia Wychowawca, uczniowie

Przyczyny agresywnego zachowania i przemocy w szkole.

październik Wychowawca 2a Sztuka nieagresywnej konwersacji. grudzień Wychowawca 2a Jak przeciwdziałać przemocy w szkole? Sztuka

nauczania bez przemocy słownej.

maj Wychowawca 2a

Jak sobie radzić z agresją. czerwiec Wychowawca 2a

Zajęcia z wychowawcą :

 Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, na ulicy – jak z tym walczyć.

 Jakie są przyczyny frustracji wśród młodzieży i jak można tej frustracji zapobiegać.

 Problemy nastolatków – czy muszą być zostawieni z nimi sami. Jaką pomoc gotowi są przyjąć? - dyskusja

 Przemoc słowna – dyskusja

 Jestem zły na wszystko – przyczyny frustracji i sposoby zapobiegania.

na zajęciach z wychowawcą w ciągu całego roku

Wychowawca klasy 2c oraz wybrane grupy uczniów.

Spotkanie z psychologiem więziennym do ustalenia Wychowawca 2d Od słowa do tekstu, od mówienia do pisania –

kultura języka.

luty Wychowawca 2e,

uczniowie

Problem przemocy w grach komputerowych. marzec Wybrani uczniowie 2e Rozwiązywanie bieżących problemów uczniów. cały rok Wychowawca 2e Planowanie kształcenia i kariery

zawodowej

Perspektywy edukacyjne i zawodowe cały rok Doradca zawodowy mgr U. Olejniczak Spotkania informacyjne

z przedstawicielami wyższych uczelni cały rok

Wychowawcy klas, nauczyciele wybranych

przedmiotów

(13)

Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień

Aktywność ruchowa podczas wypoczynku (wycieczki szkolne, zielona szkoła, rajdy piesze

i rowerowe itp.)

cały rok

Wychowawcy klas, opiekunowie kół

zainteresowań, nauczyciele WF Dzień Szkoły Promującej Zdrowie w Tygodniu

Kultury Szkoły - profilaktyka zdrowotna, prelekcje, pomiary podstawowych parametrów

ciała.

styczeń Zaproszeni specjaliści, pedagog szkolny, nauczyciele, pielęgniarka szkolna – projekt szkolny

Edukacja zdrowotna cały rok

Nauczyciele WF

Opieka i profilaktyka zdrowotna :

 program szczepień,

 ochrona przed rakiem szyjki macicy,

 zabezpieczenie przeciw infekcjom (rola szczepień ochronnych)

cały rok st. pielęgniarka med.

szkolnej W. Owczarek

Dbałość o prawidłowy rozwój psychospołeczny i osobowościowy

uczniów

Promowanie postaw prospołecznych - wolontariat

cały rok Pedagog szkolny,

wychowawcy klas, nauczyciele religii Samoakceptacja i samoocena do ustalenia Pedagog szkolny,

zaproszeni specjaliści Zagrożenia cywilizacyjne Sekty - psychomanipulacja w sektach do ustalenia Zaproszeni specjaliści -

prelekcja Profilaktyka uzależnień: alkohol/substancje

psychoaktywne do ustalenia Zaproszeni specjaliści, nauczyciele WF Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach:

Skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

do ustalenia Zaproszeni specjaliści

(14)

Program wychowawczy klasy III

na rok szkolny 2014/2015

ZADANIA PRIORYTETOWE

według założeń Programu Wychowawczego XXI LO na rok szkolny 2014/2015 oraz wytycznych Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji UMŁ:

1.Tolerancja i ekumenizm.

2.Budowanie postawy szacunku w relacjach międzyludzkich i promowanie postaw prospołecznych.

3.Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.

Kierunki działań profilaktycznych dla klas III:

1. Planowanie kształcenia i kariery zawodowej.

2. Zagrożenia cywilizacyjne i profilaktyka.

3. Dorosłość a odpowiedzialność prawna.

(15)

ZADANIA WYCHOWAWCZE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI DATA REALIZACJI

1.Tolerancja i ekumenizm. Konkurs Kolęd i Pastorałek grudzień Pedagog i wychowawcy

Wigilie klasowe. Wigilia szkolna grudzień Pedagog i wychowawcy Poznajemy inne religie i kultury – wycieczki klasowe i

przedmiotowe, spotkania z ciekawymi ludźmi

cały rok Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów Łódzcy Żydzi - historia i tradycje. listopad Wychowawca 3a

Modele rodziny. Czy płeć predestynuje do pozycji społecznej?

styczeń Wychowawca 3a

Tolerancja - moda czy potrzeba? Zagrożenia związane z

"multi-kulti"

luty Wychowawca 3a

Zajęcia z przedstawicielem Centrum Dialogu im. M. Edelmana lub IPN

I semestr Wychowawca 3c i 3d Łódź wielokulturowa – prezentacje uczniów I semestr Wychowawca 3c i 3d,

uczniowie Wykład o Janie Karskim w Centrum Dialogu II semestr Wychowawca 3f

„Wszystko gra” Woody Alena październik

GDDW

Wychowawca 3f Poznawanie miejsc związanych z innymi religiami-

wycieczka do synagogi lub na cmentarz żydowski

listopad Wychowawca 3e

Lekcje wychowawcze na temat tolerancji cały rok Wychowawca 3e

Godzina wychowawcza nt. tolerancji i ekumenizmu. I semestr Uczniowie 3d, wychowawca

(16)

Jak reagować na przejawy nietolerancji wobec innych obywateli ,innych narodowości i ras.

październik Wychowawca 3b Poznajemy symbole religijne innych wyznań,

szanujemy wyznania innych.

październik Wychowawca 3b, nauczyciele religii 8. 2. Budowanie postawy

szacunku w relacjach międzyludzkich i promowanie postaw prospołecznych.

Budżet Obywatelski – decydujemy co zmienić w naszym mieście

wrzesień Wychowawcy klas, nauczyciele WF

Szkolna Prusejada czerwiec Z-ca dyrektora,

wychowawcy klas, nauczyciele WF DNI KULTURY SZKOŁY

 Igrzyska Europejskie

 Dzień Kół Zainteresowań

 SU

28-30 stycznia Wyznaczeni nauczyciele

Festiwal Piosenki Filmowej październik M. Oleksik, A. Chrakowiecka Szkolne obchody Święta Niepodległości listopad Nauczyciele historii

Konkurs recytatorski grudzień M. Górecki

Czy savoir-vivre jest jeszcze aktualny? marzec Wychowawca 3a Czym jest rola społeczna? Społeczna wartość pracy. kwiecień Wychowawca 3a

Czym jest dla mnie patriotyzm? - pogadanka listopad Wychowawca 3c, uczniowie

Idea wolontariatu grudzień Wychowawca 3c, uczniowie

„Miasto 44” – wyjście do kina październik Wychowawca 3f i 3e Muzeum Powstania Warszawskiego II semestr Wychowawca 3f

„Poczytaj mi ...Mikołaju” akcja charytatywna grudzień Wychowawca 3f Zbiórka zabawek na świetlicę w szpitalu CZMP grudzień Wychowawca 3e

Część artystyczno-taneczna balu studniówkowego I semestr Iwona Gajdos, uczniowie 3d Stereotypy wobec ludzi starych i chorych – jak z nimi

walczyć ?

listopad Wychowawca 3b Jak rozwijać i pielęgnować więzi międzyludzkie listopad Wychowawca 3b Odpowiedzialność za własne słowa grudzień Wychowawca 3b Jak kształtować umiejętności asertywnego zachowania

w różnych sytuacjach społecznych styczeń Wychowawca 3b

(17)

9. 3. Profilaktyka agresji 10. i przemocy w szkołach.

Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu kontaktów między ludźmi

do ustalenia Wychowawca, uczniowie Zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia listopad Wychowawca 3a

Dlaczego czasami trudno zachować postawę obywatelską?

grudzień Wychowawca 3a Szkoła - co to za miejsce? Dlaczego musimy słuchać

jakichkolwiek reguł?

luty Wychowawca 3a

Przemoc i agresja - pogadanka I sem. Wychowawca 3c, uczniowie Młodzi w Internecie „Facebook Noah” I semestr

GDDW

Wychowawca 3f

„Nasza klasa” film I semestr Dariusz Chętkowski

Centrum Pomocy Rodzinie – nawiązanie kontaktu cały rok Wychowawca 3f Lekcja wychowawcza na temat agresji do ustalenia Wychowawca 3e

Godziny wychowawcze nt. odpowiedzialności prawnej. I semestr Wychowawca 3d, uczniowie Agresja słowna i fizyczna- jak jej zapobiegać luty Wychowawca 3b

Jak budować pozytywne i koleżeńskie relacje wśród uczniów

marzec Wychowawca 3b Kształtowanie postawy szacunku dla siebie i innych marzec Wychowawca 3b Planowanie kształcenia

i kariery zawodowej Procedury egzaminu maturalnego wrzesień Wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotów Salon Maturzystów ”Perspektywy” wrzesień Wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotów

Absolwent na rynku pracy

do ustalenia Lekcja podstaw przedsiębiorczości:

mgr U. Olejniczak

Autoprezentacja do ustalenia

Zaproszeni specjaliści

Zagrożenia cywilizacyjne Stres przed maturą do ustalenia Zaproszeni specjaliści

(18)

i profilaktyka Dzień Szkoły Promującej Zdrowie w Tygodniu Kultury Szkoły - profilaktyka zdrowotna, prelekcje, pomiary

podstawowych parametrów ciała.

styczeń

Zaproszeni specjaliści, pedagog szkolny, nauczyciele, pielęgniarka szkolna – projekt szkolny Profilaktyka uzależnień - FAS do ustalenia Zaproszeni specjaliści Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach: warsztaty

antydyskryminacyjne do ustalenia Zaproszeni specjaliści

Dorosłość a odpowiedzialność prawna.

Wypełnianie dokumentów urzędowych (deklaracja maturalna, kwestionariusz osobowy, druk NIP itp.)

wrzesień/cały rok

Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas

Zapoznanie z wybranymi aktami prawnymi obowiązującymi osoby pełnoletnie

cały rok Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas

Opracowały : Przewodnicząca Zespołu Wychowawczego Beata Dankowska Lider Zespołu Wychowawczego Katarzyna Wlazło

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :