Pełen tekst

(1)

ST-2383N Seagate 5,25" SCSI

W ym iary zew nętrzne i cię żar

wysokość [m m ] 41,28

szerokość [m m ] 146,05

g łę b o ko ść [m m ] 203,2

ciężar [k g ] 1,9

Pojem ność D ysk niesform a to w an y Form at (512B na sektor)

ca łko w ita [M B ] 365,30 316,60

p o w ie rzch n i [M B ] 0,25

cylin d ra [M B ] 45,20

ście żki [B ]

Dop. temp. P racy Spocz.

pcj

1 0 ...5 5 - 1 0 ... 54

Geometria napędu

d yskó w 4

c y lin d ró w 1261

g ło w ic danych 7

g ło w ic serw o 1

sum a se kto ró w

sekt/ścieżkę śr. 74

O późnienia [m s ]

Średnio 14

n w

TRjT R 3

Max 33

Latency 8,33

Overhead

Dopuszczalne p rz e c ią ż g ra w it[G ] Dysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w B łę d y ko ryg ow aln e

P rędkość tra n s m is ji m / s ] Dysk <-> B u fo r 2 ,2 5 ... 2,75 Szyna SCSI: syn c / (async) 4,7 Poj. zapas.

ZBR

N iezaw odność B łę d y (xx ->1 na E xxj

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

100 10 12 6

B ufo r d ysku [k B ] 64 Prędkość obr. [1 /m in ] 3600

Sytem kod ow ania (2,7)RLL Gęstość za p isu [T P I] 1459

P ozycjon er V oice Coil

Start / Stop [s ] Poz. hał. [d B A @ 1m ] Typowy R W w v v nC dtw a Jf Max Spin-up Idle S tand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 16,000 58,000

lin ia +12V [A ] 1,000 4,000

lin ia +5V [A ] 0,650 0,750

(2)

1 — GND ł = :

o o DBO GND « o DB1 GND 0 O DB2 GND 0 0 DB3 GND 0 0 DB4 GND O 0 DB5 GND 0 0 DB6 GND O 0 DB7 GND 0 0 DBP GND 0 0 GND GND 0 0 GND RES 0 O RES OPN 0 0 TRM RES 0 0 RES GND 0 0 GND GND 0 0 ATN GND 0 0 GND GND 0 O BSY GND 0 0 ACK GND 0 0 RST GND 0 0 MSG GND 0 0 SEL GND 0 0 C/D GND O 0 REQ GND 0 0 I/O

♦ 12V GND (12V) GND (5V)

♦ 5V

res

Zwora zarezerwowana do użytku producenta.

MS $

Natychmiastowy start silnika

dysku. MS

%

Start na rozkaz wydany

przez inicjator.

PE $

Praca bez kontroli

parzystości. PE g j Praca z kontrolą parzystości.

TP2 TP1 Dysk zasila pakiety rezystorów zakończenia linii R-T.

TP2 TP1 Dysk zasila pakiety rezystorów zakończenia linii R-T.

TP2 TP1 Pakiety R-T otrzymują zasilanie od strony magistrali SCSI za po­

średnictwem linii TERMPWR (zwora w położeniu ’X I

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :