Pełen tekst

(1)

ST-32430N Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

P o je m n o ś ć D ysk n ie s fo n n a to w a n y F o rm a t (512B na sektor)

c a łk o w ita [M B ] 2491,2 2057,2

p o w ie rz c h n i [M B ] c y lin d ra [M B ]

ś c ie żk i [B ]

W ym iary zew n ę trzn e i c ię ż a r

w ysokość [m m ] 25,4

s ze ro k o ś ć [m m ] 102,1 g łę b o k o ś ć [m m ] 146,6

c ię ż a r [k g ] 0,68

G eom etria napędu

d y s k ó w 5

c y lin d ró w 3898

g ło w ic d a n ych 9

g ło w ic s erw o sum a s e k to ró w

s e kt/ścieżkę

O późnienia [m s ] Ś rednio

FUW 9,3/10,5

TR /TR 1 ,2 ... 1,7

M a x 20,4

L aten cy 5,54

O verhead

Dop. temp. P racy S pocz.

P C ]

D o p u s zc za ln e p rz e c ią ż g ra w it [G ] D y s k z a p arko w an y

P raca b e z b łę d ó w B łę d y korygow alne

Poj. zapas. 1 sektor na ścieżkę + 2 cylindry

Z B R

P ręd ko ść transm isji M B /s]

D y s k <■> B ufor 4 ,7 5 ... 7,75 S zyna S C S I: syn c / (async) 10

N iezaw o d n o ść B łę d y (xx ->1 na Exx)

M T B F [*1 0 0 0 h ] M T T R [m in ] CDL [lata] O N /O F F [*1000] R ER U ER S E R 800

B u fo r dysku [kB ] 512

P ręd ko ść obr. [1 /m in ] 5411

S yfem kodow ania (1,7)R LL

G ęs to ś ć z a p is u [TP I]

P o zy c jo n e r RVC

S ta rt / S top [s]

Poz. h a ł. [dB A @ 1m ]

Typow y R IW M a x S pin-up Id le Stand-by S leep

p o b ó r m o c y [W ] 7,000

lin ia + 1 2 V [A ] 0,360 1,700

linia + 5 V [A ] 0,540

(2)

Widok z boku

na J2

w

i M 2 AA1 M O SYNC REM LED res

na J6 Jf

Widok z boku

na J5

¥

a o...j i i ' A 1 ...1 A2

GND ^ rJ:

GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND RES OPN RES GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND

DBO DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DBP GND GND RES TRM RES GND ATN GND BSV ACK RST WSG s e l C/D REQ I/O

J6: LED/SYNC ir

2 * L E D . 3

- L E D - 4

♦ SYN - 6

u

1 2 - SYN - 5

[ o o o o j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 --- f ---

1

+ 12V GND (12V) GND (5V) + 5V

res l Zwory zarezerwowana do użytku producenta.

d s MME Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć zasilających.

D S ^ M E Start silnika dysku na rozkaz UNIT START wysłany D S f O / M E przez inicjator.

D S ^ M E Start silnika z opóźnieniem równym 12'SCSI_ID [w sekundach].

w p $ Zapis na dysk

dopuszczalny. w p [ f ! Dysk zabezpieczony przed zapisem.

PE & Praca bez kontroli parzystości.

UJo. Praca z kontrolą parzystości.

T P 1 ^ T P 2 Dysk nie zasila ani pakietu R-T ani lini 26 (TERMPWR).

TP2 Dysk zasila linię TERMPWR.

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila pakiet R-T.

Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.

J2/8 J2n Pakiet R-T otrzymuje zasilanie od strony magistrali SCSI za pośrednictwem linii TERMPWR (Pozycja X ' na rysunku).

A2A1 AO

(AA2/AA1/AA0

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga 1: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu A0-A2 albo też zwor alternatywnych M0-AA2 (nigdy obydwu!).

Uwaga 2: Modele wyposażone w płytkę drukowaną #75782480 mają odwrócone znaczenia zwor bloku J5, tj. A0/A1/A2 zamiast A2W1/A0.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :