Załącznik nr 2

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żywcu ul. Moszczanicka 26

Załącznik nr 2 DO ZARZĄDZENIA Nr BOB.0050.5.2019.MZSiP Burmistrza Miasta Żywca z dnia 21 stycznia 2019 r.

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC,

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM, WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA.

I. Kryteria i liczba punktów dla poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec:

1. zamieszkanie dziecka na terenie Miasta Żywca – 5 pkt,

2. dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danej szkoły – 4 pkt, 3. dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 3 pkt ,

4. dziecko wychowywane samotnie przez jednego z rodziców – 3 pkt.

II. Dokumenty jakie należy złożyć celem potwierdzenia spełnienia kryteriów:

Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku o przyjęcie do szkoły. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

zsp1zywiec.edupage.org zsp1zywiec@wp.pl tel. 33/865-21-97

Figure

Updating...

References

Related subjects :