Opłata za egzamin eksternistyczny z jednego przedmiotu wynosi 232,32 zł

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

OPŁATA ZA EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY

Opłata za egzamin eksternistyczny z jednego przedmiotu wynosi 232,32 zł

i

Opłatę za egzaminy należy uiścić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:

NBP O/O Katowice 48 1010 1212 0051 5122 3100 0000

Dowód wniesienia opłaty wraz z deklaracją należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie:

 - do 31 sierpnia (dotyczy jesiennej sesji egzaminacyjnej)

 - do 31 grudnia (dotyczy zimowej sesji egzaminacyjnej)

Wersja papierowa na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ul. Adama Mickiewicza 4

43-600 Jaworzno

Wersja elektroniczna na adres: kzwierzycka@oke.jaworzno.pl

Na dowodzie wniesienia opłaty (przekazie/przelewie bankowym) proszę wpisać:

 nazwisko zdającego,

 adres zdającego,

 etap kształcenia (tj. szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, kształcenie ogólne dla branżowej szkoły I stopnia),

 przedmioty deklarowane w danej sesji egzaminacyjnej.

UWAGA

Opłata za egzaminy eksternistyczne stanowi dochód budżetu państwa.

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Podstawa prawna art. 10.4f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.

z 2021 r. poz. 1915 )

(2)

i Wysokość opłat za egzaminy reguluje art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 )

„Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych (…) wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela”.

Figure

Updating...

References

Related subjects :