Drodzy rodzice i opiekunowie!

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Drodzy rodzice i opiekunowie!

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zwonowicach zarządzeniem nr 17/2019/2020Dyrektora od 16 marca 2020 roku przyjmuje tryb pracy nauczania zdalnego. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. ograniczenie funkcjonowania szkoły zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.

Nauczyciele zostali zobowiązani do realizowania podstawy programowej i oceniania uczniów w trybie pracy zdalnej. Zadaniem szkoły na kolejne dni jest przygotowanie uczniów do pracy zdalnej, przedstawienie systemu oceniania uczniów oraz zaplanowanie pracy. Nowe zasady będą obowiązywały od 25 marca 2020 r.

Nauczanie zdalne – system oceniania uczniów:

1) W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

2) Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

3) Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

4) Ocenianie w nauczaniu zdalnym

Ocenianie w nauczaniu zdalnym zależne jest od form kontaktu z uczniami ( WhatsApp, Messenger, poczta służbowa nauczycieli lub inne). Może przybrać formę testów, zdalnie wykonanych zadań domowych, prac pisemnych przesłanych poprzez pocztę elektroniczną.

Nauczyciel przedmiotu sam dobiera formę sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia uwzględniając jego dostępność do urządzeń multimedialnych i możliwość zdalnego kontaktu z nauczycielem.

Oceny bieżące zapisywane będą w dziennikach założonych przez nauczycieli i prowadzonych przez nich w domach. Dostęp mają uczniowie i ich opiekunowie przez pocztę służbową nauczycieli lub innymi komunikatorami.

Przy ocenianiu zachowania brane będzie pod uwagę zaangażowanie ucznia w proces edukacyjny, jego kreatywność, systematyczność wykonywania zadanych prac, pomoc koleżeńska w przekazywaniu informacji.

W dziennikach nauczycieli będzie odnotowywana obecność uczniów na podstawie odebranych przez ucznia wiadomości, bądź innej aktywności w kontaktach z nauczycielami.

Nauczyciele będą zapisywać aktywność uczniów wg ustalonych zasad, opublikowanych na stronie internetowej szkoły lub innych komunikatorach, a karty pracy i inne zadania będą dowodem ich uczestnictwa w zajęciach.

(2)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. PRZYPOMINAMY, że OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE PROCEDURY i Zarządzenia Dyrektora i ich działanie zostaje rozszerzone o działalność szkoły w trybie zdalnego nauczania.

W szczególności:

Zabrania się nagrywania, kopiowania, udostępniania lub przetwarzania w jakikolwiek sposób lekcji, zajęć prowadzonych przez nauczycieli i uczestniczących w tych zajęciach innych uczniów lub filmów nagrywanych na potrzeby zajęć, ponieważ nauczyciele i uczniowie są objęci PRAWEM OCHRONY WIZERUNKU!!!

3. Prosimy potraktujcie Państwo poważnie PRACĘ ZDALNĄ UCZNIÓW W DOMU!

Nie potrafimy określić jak długo będziemy zmuszeni pracować w tym trybie a wszystkim nam zależy na realizacji podstawy programowej i otrzymaniu przez NASZYCH UCZNIÓW promocji do klas programowo wyższych. POMAGAJMY SOBIE NAWZAJEM !!!

Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy proszę pamiętajcie, że jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Wiemy, że uczniowie są w stałym kontakcie z Paniami wychowawczyniami i jesteśmy dumni z ich aktywnej postawy. Szanowni Państwo życzymy WAM oraz Waszym rodzinom i przyjaciołom dużo zdrowia! Zostańcie w domu! Dbajcie o Siebie i swoich bliskich oraz pamiętajcie o sobie nawzajem.

Franciszek Marcol

Dyrektor ZSP w Zwonowicach wraz z nauczycielami.

Figure

Updating...

References

Related subjects :