• Nie Znaleziono Wyników

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prawo zamówień publicznych. Komentarz"

Copied!
17
0
0

Pełen tekst

(1)

Prawo zamówień publicznych.

Komentarz

F ra gm ent

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

(2)

Prawo zamówień publicznych

z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

Tekst jednolity z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)2

(zm.: Dz.U. 2020, poz. 288, poz. 1517, poz. 2320; 2021, poz. 1598, poz. 2054, poz. 2269; 2022, poz. 25, poz. 872, poz. 1079; Druk sejmowy Nr 2321, 2384)

Dział I. Przepisy ogólne

Literatura:J. Baehr, T. Kwieciński, A. Stawicki, w: T. Czajkowski (red.), Prawo zamówień publicznych, UZP 2007; J. Czarnecka, A. Kowalski, M. Olejarz (red.), Zamówienia w dziedzi- nach obronności i bezpieczeństwa, Warszawa 2011; W. Dzierżanowski, Elektronizacja zamówień publicznych, R. Pr. 2019, Nr 1; W. Dzierżanowki, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamó- wień publicznych, Lex/el. 2017; W. Dzierżanowki, M. Sieradzka, P. Szustakiewicz, Leksykon zamówień publicznych, Lex/el. 2020; P. Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016; P. Granecki, I. Granecka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021; W. Hartung, M. Bagłaj, T. Michalczyk, M. Wojciechowski, J. Krysa, K. Kuźma, Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015; A. Hryc-Ląd, w: A. Hryc-Ląd, A. Smerd, A. Gawrońska-Baran, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016; K. Muchowska-Zwara, Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestni- czących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych, Warszawa 2015; H. No- wak, M. Winiarz, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, https://www.uzp.

gov.pl/ data/assets/pdffile/0037/48898/Komentarz-Pzp-wersja-internetowa.pdf; J.E. Nowicki, Komentarz do art. 23 ust. 1, w: A. Bazan, J.E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komen- tarz, Warszawa 2014; J. Olszewska-Stompel, Umowa konsorcjum; J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis 2015, 2017; J. Sadowy, B. Brańko (red.), Zasady wyboru wykonawcy w świetle art. 22 w ust. 5 Pzp, w: Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 r. – wprowadzenie do przepisów, Warszawa 2013; M. Sieradzka, Glosa do wyroku z dnia 20 listopada 2014 r., V CSK 177/14, Lex/el. 2015; M. Sieradzka, Glosa do wyroku SOKiK z dnia 10 marca 2015 r., XVII AmA 73/13, Lex/el. 2015; M. Sieradzka, Konsorcjum a podwykonawcy zamówienia publicznego, Lex/el. 2014; M. Sieradzka, Kryteria wyboru wykonawcy a warunki realizacji zamówienia publicznego, Legalis 2021; M. Sieradzka, Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane, Legalis; M. Sieradzka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018; M. Sieradzka, Zasada uczciwej konkurencji w postępowaniu o ustalenie zamówienia publicznego, Glosa 2011, Nr 2; M. Sie- radzka, Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Warszawa 2015; I. Skubiszak-Kalinowska, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych.

1 Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy.

2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 24.06.2021 r.

Sieradzka 1

(3)

Komentarz, Lex/el. 2017; M. Stachowiak, w: W. Dzierżanowski, Ł. Jaźwiński, J. Jerzykowski, M. Kittel, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, Lex/el.;

P. Szustakiewicz, w: M. Sieradzka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018;

P. Trepte, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną, UZP 2006;

A. Wiktorowski, w: A. Gawrońska-Baran, E. Wiktorowska, P. Wójcik, A. Wiktorowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021.

Rozdział 1. Przedmiot regulacji Oddział 1. Zakres spraw regulowanych ustawą

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Ustawa reguluje zamówienia publiczne, zwane dalej „zamówieniami”, oraz konkursy, w tym określa:

1) podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy;

2) zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy;

3) zasady udzielania zamówień;

4) etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

5) tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w za- kresie zamówień;

6) wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;

7) organy właściwe w sprawach zamówień;

8) środki ochrony prawnej;

9) pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;

10) kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.

Spis treści

Nb

1. Uwagi ogólne . . . . 1

2. Regulacja zamówień publicznych i konkursów . . . . 2

3. Implementacja dyrektyw unijnych . . . . 3

4. Zakres regulacji ustawy . . . . 4

1. Uwagi ogólne. W art. 1 PrZamPubl określono regulacje ustawy z 19.9.2019 r.

1

– Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca wyspecyfikował zakres ustawy wska- zując, że reguluje zamówienia publiczne, w tym konkursy. W przeciwieństwie do poprzedniej ustawy z 2004 r. już w art. 1 PrZamPubl uzyskujemy podstawowe informacje o zakresie regulacji. Ustawodawca wskazał, że zakresem ustawy objęto:

1) podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy;

2) wyłączenia stosowania przepisów ustawy;

3) zasady udzielania zamówień;

4) etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

5) tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień;

2 Sieradzka

(4)

6) wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;

7) organy właściwe w sprawach zamówień;

8) środki ochrony prawnej;

9) pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;

10) kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.

2. Regulacja zamówień publicznych i konkursów. Ustawodawca w poszczegól- 2 nych działach ustawy zamieścił kwestie, które zostały wyspecyfikowane w art. 1 PrZamPubl. Takie ujęcie zakresu ustawy sprawia, iż ukazane są kolejne etapy prowadzenia postępowania. Dodatkowo ustawodawca dokonał rozdzielenia przepisów regulujących postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, które zostały zawarte w dziale II od postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, które zawarto w dziale III (na temat systematyki ustawy zob. H. Nowak, M. Winiarz, Prawo zamówień publicznych, 2021, s. 30).

3. Implementacja dyrektyw unijnych. Ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamó- 3 wień publicznych zastąpiła ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Nowa ustawa dokonuje wdrożenia unijnych dyrektyw:

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w spra- wie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.2.2014 r. w spra- wie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94, s. 243 ze zm.);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13.7.2009 r.

w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dzie- dzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216, s. 76 ze zm.);

4) dyrektywy Rady 89/665/EWG z 21.12.1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.Urz. WE L 395, s. 33 ze zm. (uzasadnienie projektu ustawy z 11.9.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020), s. 4–6, www.igwp.org.pl/wp-content/uploads/20 20/08/images artykuly prawo 200803 dokument456337.pdf).

5) dyrektywy Rady 92/13/EWG z 25.2.1992 r. koordynującej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólno- towych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sekto- rach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. WE L 76, s. 14 ze zm.).

Dyrektywy unijne z 2014 r., które zostały zaimplementowane odpowiednio do nowej ustawy i ustawy o umowie koncesji, uchwalane były wspólnie w ramach

Sieradzka 3

(5)

tzw. pakietu zamówień publicznych. Ich przyjęcie wiązało się w szczególności z uznaniem kluczowej roli zamówień publicznych oraz umów koncesji w realizacji strategii „Europa 2020”, która znalazła wyraz w komunikacie Komisji Europejskiej z 3.3.2010 r. „Europa 2020, strategia na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”.

4. Zakres regulacji ustawy. W Dziale I. Przepisy ogólne, znalazły się przepisy 4

wspólne, odnoszące się do wszystkich rodzajów postępowań, bez względu na wartość zamówienia, do którego ma zastosowanie PrZamPubl. Dział I dotyczy:

1) podmiotów zobowiązanych do stosowania PrZamPubl;

2) wyłączeń spod obowiązku stosowania PrZamPubl;

3) zasad udzielania zamówień;

4) polityki zakupowej państwa i planów postępowań;

5) zamówień mieszanych;

6) szacowania wartości zamówień i konkursów;

7) zamawiających i wykonawców, 8) konfliktu interesów;

9) komunikacji w postępowaniach i konkursach;

10) dokumentowania przebiegu postępowań.

Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jest działem najszerzej regulującym zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych. Do przepisów Działu II odwołują się przepisy innych działów PrZamPubl dotyczące: udzielania zamówień sektorowych, zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a także zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne. W dziale tym określono:

1) przygotowanie postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, 2) kwalifikację podmiotową wykonawców,

3) tryby udzielania zamówień publicznych;

4) składanie ofert i ich otwarcie, 5) aukcję elektroniczną;

6) wybór najkorzystniejszej oferty;

7) zakończenie postępowania.

W Dziale III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne zawarto przepisy dotyczące:

1) ogłoszeń;

2) kwalifikacji podmiotowej wykonawców;

3) trybów udzielania zamówień publicznych;

4) wyboru najkorzystniejszej oferty.

W Dziale IV zawarto przepisy dotyczące:

1) umowy ramowej;

2) dynamicznego systemu zakupów;

3) konkursu;

4) zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

W Dziale V. Zamówienia sektorowe uregulowano:

1) wyłączenia stosowania przepisów PrZamPubl właściwe dla zamówień sektoro- wych;

4 Sieradzka

(6)

2) okresowe ogłoszenie informacyjne;

3) system kwalifikowania wykonawców;

4) tryby udzielania zamówień sektorowych;

5) szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych, w tym przepisy dotyczące: umów ramowych, dynamicznych systemów zakupów, zamó- wień na usługi społeczne i inne szczególne usługi oraz

6) niektóre szczególne uprawnienia zamawiającego sektorowego.

Ponieważ przepisy regulujące udzielanie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa znajdują się w odrębnym dziale to w Dziale VI występują liczne odesłania do procedury udzielania zamówień do Działu II dotyczącego zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

Przepisy Działu VI obejmują:

1) postępowanie o udzielenie zamówienia;

2) tryby udzielania zamówień;

3) umowy ramowe;

4) wymogi w zakresie podwykonawstwa.

Dział VII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie zawiera przepisy dotyczące:

1) zakresu umowy;

2) zasad udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia i wypłacania wyna- grodzenia w częściach;

3) regulacji dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

4) podstaw dokonywania zmiany umowy;

5) odstąpienia od umowy oraz jej unieważnienia;

6) podwykonawstwa.

Przepisy Działu VIII. Organy właściwe w sprawach zamówień określają:

1) kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

2) kompetencje Krajowej Izby Odwoławczej;

3) organizację Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych;

4) regulacje dotyczące Rady Zamówień Publicznych.

W Dziale IX. Środki ochrony prawnej, określono:

1) postępowanie odwoławcze oraz 2) postępowanie skargowe.

W przepisach Działu X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów uregulowano pozasą- dowe rozwiązywanie sporów. Są to nowe przepisy określające prowadzenie mediacji oraz innych polubownych sposobów rozpoznawania sporów w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W Dziale XI. Kontrola udzielania zamówień publicznych ujęto przepisy dotyczące kontroli udzielania zamówień. Określono w nim sposób prowadzenia kontroli postę- powań o udzielenie zamówienia publicznego przez organy kontroli.

Przepisy Działu XII. Przepisy o karach pieniężnych dotyczą regulacji kar pienięż- nych, nakładanych przez Prezesa Urzędu.

Natomiast Dział XIII. Przepis końcowy, odsyła do Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo zamówień publicznych z 11.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) w zakresie terminu wejścia w życie PrZamPubl (szeroko na ten temat zob. H. Nowak, M. Winiarz, Prawo zamówień publicznych, 2021, s. 33).

Sieradzka 5

(7)

Art. 2. [Progi stosowania ustawy]

1. Przepisy ustawy stosuje się do udzielania:

1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych;

2) zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;

3) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych;

4) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6.

2. (uchylony)

Spis treści

Nb

1. Uwagi wstępne . . . . 1

2. Zamówienia klasyczne oraz konkursy . . . . 2

3. Zamówienia sektorowe oraz konkursy . . . . 3

4. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa . . . . 4

5. Zamawiający subsydiowani . . . . 5

6. Orzecznictwo . . . . 6

1. Uwagi wstępne. Ustawodawca w komentowanym przepisie określił progi kwo- 1

towe, od których uzależnione jest stosowanie przepisów PrZamPubl. Zgodnie z treścią Uzasadnienia (Druk sejmowy Nr 3624, VIII kadencja), jak dotychczas, ustawowym reżimem objęte są zamówienia publiczne i konkursy, których wartość osiąga określone kwoty progowe. Podniesiono progi stosowania ustawy dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jednolicie do progów unijnych. Dotychczas progi unijne miały zastosowanie tylko do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na dostawy lub usługi, natomiast roboty budowlane poniżej tych progów podlegały reżimowi ustawowemu. Przewidziane w PrZamPubl regulacje w zakresie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy do udzielania określonych rodzajów zamówień publicz- nych, w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej od progów unijnych stanowią przeniesienie do polskiego prawa wyłączeń przewidzianych w pra- wie unijnym, zarówno w dyrektywie klasycznej, jak i w dyrektywie sektorowej oraz w dyrektywie obronnej. Ponadto PrZamPubl, w ślad za dotychczasowymi przepisami, przewiduje wprowadzenie kwoty szacunkowej wartości zamówienia publicznego lub konkursu, której nieprzekroczenie będzie zwalniało zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów ustawy do udzielenia danego zamówienia publicznego lub organizowania konkursu.

2. Zamówienia klasyczne oraz konkursy. Artykuł 2 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl 2

wprowadza wartość progową – 130 000 zł, od której zaczyna się stosowanie przepisów PrZamPubl. Niezależnie od powyższego zamówienia podprogowe, tj. zamówienia

6 Kotowicz

(8)

poniżej kwoty 130 000 zł, są zamówieniami publicznymi. Wskazać również należy treść art. 29 PrZamPubl, który ustala zakaz dzielenia zamówienia na części lub zani- żania jego wartości. Na podstawie art. 30 PrZamPubl istnieje natomiast konieczność ustalania wartości zamówienia na podstawie łącznej wartości wszystkich części albo łącznej wartości tego samego rodzaju dostaw lub usług. Rezygnacja z posługiwania się w projekcie ustawy kwotami wyrażonymi w euro i wprowadzenie stałego progu stosowania ustawy wyrażonego w złotych, uniezależnionego od kursu euro ma na celu przede wszystkim zwolnienie zamawiających z konieczności przeliczania kwot szacowanych i wyrażonych w złotych na euro, po to aby sprawdzić czy zachodzi obowiązek stosowania przepisów ustawy czy też nie. Ułatwi to także dokonywanie przez inne organy ustaleń w zakresie obowiązku stosowania przez zamawiających przepisów ustawy. Ponadto w PrZamPubl próg bagatelności został zapisany od strony pozytywnej, tj. przez wskazanie od jakiej kwoty ustawę się stosuje. Dotychczas zwolnienie spod reżimu ustawowego zamówień bagatelnych do wartości 30 000 euro wynikało z katalogu wyłączeń (Uzasadnienie, Druk sejmowy Nr 3624, VIII kadencja).

3. Zamówienia sektorowe oraz konkursy. W przypadku zamówień sektoro- 3 wych i konkursów, zamawiający są zwolnieni z obowiązku stosowania przepisów PrZamPubl, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia publicznego lub konkursu będzie mniejsza niż progi unijne (art. 2 ust. 1 pkt 2 PrZamPubl).

4. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Również w przy- 4 padku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamawiający są zwolnieni z obowiązku stosowania przepisów PrZamPubl, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia publicznego lub konkursu będzie mniejsza niż progi unijne (art. 2 ust. 1 pkt 3 PrZamPubl).

5. Zamawiający subsydiowani. Zamawiającymi subsydiowanymi są zamawiający 5 inni niż zamawiający publiczni lub zamawiający sektorowi, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

1) ponad 50% wartości udzielanego przez ten podmiot zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub zamawiających, o których mowa w art. 4 i 5 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl;

2) wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne;

3) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

W przypadku zamawiających subsydiowanych, którzy udzielają zamówień klasycz- nych oraz organizują konkursy, przepisy PrZamPubl stosuje się do zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

6. Orzecznictwo. Krajowa Izba Odwoławcza w post. z 17.3.2009 r. (KIO/UZP 6 260/09, Legalis), wskazała, że przy udzielaniu zamówień, których wartość nie prze- kracza progów stosowania ustawy, nie mają zastosowania żadne przepisy PrZamPubl, w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej.

Kotowicz 7

(9)

Art. 3. [Progi unijne]

1. Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkur- sów określone w:

1) art. 4 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/24/UE”,

2) art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE”,

3) art. 8 dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub pod- mioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2009/81/WE”

– aktualizowane w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE i art. 68 dyrektywy 2009/81/WE.

2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, informuje o:

1) aktualnych progach unijnych, ich równowartości w złotych oraz o równo- wartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie w euro, ustalonych zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, wydanym odpowiednio na podstawie:

a) art. 6 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, b) art. 17 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE, c) art. 68 ust. 2 i 3 dyrektywy 2009/81/WE,

2) średnim kursie złotego w stosunku do euro, stanowiącym podstawę prze- liczania wartości zamówień lub konkursów, ustalonym na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej, o którym mowa w pkt 1 – mających zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE i art. 68 dyrektywy 2009/81/WE.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są ogłaszane w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Urzędem”, niezwłocznie po publikacji komunikatu Komisji Europejskiej, o którym mowa w ust. 2, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Do przeliczania kwot wartości zamówień wyrażonych w ustawie w euro stosuje się średni kurs złotego w stosunku do euro, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

8 Kotowicz

(10)

Spis treści

Nb

1. Uwagi wstępne . . . . 1

2. Progi unijne . . . . 2

3. Progi określone w dyrektywie klasycznej . . . . 3

4. Progi określone w dyrektywie sektorowej . . . . 4

5. Progi określone w dyrektywie obronnej . . . . 5

6. Aktualizacja progów unijnych . . . . 6

7. Publikacja informacji o progach unijnych . . . . 7

8. Przeliczanie kwot wartości zamówień wyrażonych w euro . . . . 8

1. Uwagi wstępne. Ustawodawca w art. 3 PrZamPubl określił progi unijne, a także 1 zasady ich aktualizacji i publikacji, od których zależy m.in. obowiązek publikacji ogłoszeń w Dz.Urz. UE.

2. Progi unijne. Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień 2 lub konkursów określone w:

1) art. 4 i 13 dyrektywy 2014/24/UE (tzw. dyrektywy klasycznej);

2) art. 15 dyrektywy 2014/25/UE (tzw. dyrektywy sektorowej);

3) art. 8 dyrektywy 2009/81/WE (tzw. dyrektywy obronnej).

3. Progi określone w dyrektywie klasycznej. Zgodnie z art. 4 dyrektywy 3 2014/24/UE dyrektywa ta ma zastosowanie do zamówień, których wartość, bez podatku od wartości dodanej (VAT), oszacowano na poziomie lub powyżej następu- jących progów:

1) 5 382 000 euro w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane;

2) 140 000 euro w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi udziela- nych przez instytucje administracji centralnej i konkursów organizowanych przez te instytucje; w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez instytucje zamawiające działające w dziedzinie obronności, próg ten dotyczy wyłącznie zamówień na produkty objęte załącznikiem III;

3) 215 000 euro w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi udzie- lanych przez instytucje zamawiające poniżej szczebla centralnego i konkursów organizowanych przez te instytucje; próg ten stosuje się także do zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez instytucje administracji centralnej działające w dziedzinie obronności, gdy zamówienia te dotyczą produktów nieobjętych załącznikiem III;

4) 750 000 w przypadku zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV.

Ponadto, w myśl art. 13 dyrektywy 2014/24/UE niniejsza dyrektywa ma zastoso- wanie do udzielania następujących zamówień:

1) zamówień na roboty budowlane, które subsydiowane są w sposób bezpośredni w ponad 50% przez instytucje zamawiające i których szacunkowa wartość bez VAT jest równa lub wyższa niż 5 382 000 euro, jeżeli zamówienia te obejmują jeden z poniższych rodzajów działalności:

a) działalność z zakresu inżynierii lądowej i wodnej wymienioną w załącz- niku II;

Kotowicz 9

(11)

b) prace budowlane dotyczące budowy szpitali, obiektów sportowych, rekre- acyjnych i wypoczynkowych, budynków szkolnych i uniwersyteckich oraz budynków wykorzystywanych do celów administracyjnych;

2) zamówień na usługi, które subsydiowane są w sposób bezpośredni w ponad 50%

przez instytucje zamawiające i których szacunkowa wartość bez VAT jest równa lub wyższa niż 215 000 euro oraz które związane są z zamówieniem na roboty budowlane, o którym mowa powyżej.

4. Progi określone w dyrektywie sektorowej. W art. 15 dyrektywy 2014/25/UE 4

wskazano, że z wyjątkiem przypadków wyłączeń na podstawie art. 18–23 lub na mocy art. 34 dyrektywy sektorowej, dotyczących prowadzenia określonego rodzaju działalności, niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówień, których szacunkowa wartość bez podatku od wartości dodanej (VAT) jest co najmniej równa następującym progom:

1) 431 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi oraz konkursów;

2) 5 382 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane;

3) 1 000 000 euro w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XVII dyrektywy.

5. Progi określone w dyrektywie obronnej. Z kolei w przypadku dyrektywy 5

2009/81/WE, zgodnie z jej art. 8, dyrektywę stosuje się do zamówień, których szacunkowa wartość, nieobejmująca podatku od wartości dodanej (VAT), jest równa lub wyższa od podanych poniżej progów:

1) 431 000 euro dla zamówień na dostawy i usługi;

2) 5 382 000 euro dla zamówień na roboty budowlane.

6. Aktualizacja progów unijnych. Kwoty, o których mowa w ust. 1 komento- 6

wanego przepisu są aktualizowane w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE i art. 68 dyrektywy 2009/81/WE. Komisja Europejska począwszy od 30.6.2013 r., co 2 lata, weryfikuje progi pod kątem ich zgodności z progami ustanowionymi w Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych (Porozumienie GPA) oraz, w razie potrzeby, dokonuje ich korekty. Komisja Europejska publikuje skorygowane progi w Dz.Urz. UE na początku listopada następującego po ich korekcie.

7. Publikacja informacji o progach unijnych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 PrZamPubl 7

Prezes UZP informuje o aktualnych progach unijnych, ich równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie w euro, ustalonych zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, wydanym odpowiednio na podstawie dyrektywy klasycznej, sektorowej i obronnej. Podane przez Prezesa UZP informacje, zgodnie z ust. 2 komentowanego przepisu, będą miały zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej. Ponadto, Prezes UZP zobowiązany jest do informowania o średnim kursie złotego w stosunku do euro, stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień lub konkursów, ustalonym na podstawie kwot okreś- lonych w komunikacie Komisji Europejskiej zamieszczanym w Dz.Urz. UE (art. 3 ust. 2 pkt 2 PrZamPubl). Prezes UZP realizuje obowiązki informacyjne w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” oraz zamieszczonego

10 Kotowicz

(12)

na stronie internetowej UZP. Obwieszczenie dokonuje się niezwłocznie po publikacji komunikatu Komisji Europejskiej w Dz.Urz. UE.

8. Przeliczanie kwot wartości zamówień wyrażonych w euro. W myśl art. 3 8 ust. 4 komentowanego przepisu przeliczania kwot wartości zamówień wyrażonych w przepisach PrZamPubl w euro stosuje się średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień lub konkursów, ustalonym na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej publikowanym w Dz.Urz. UE.

Art. 4. [Zakres podmiotowy – zamawiający publiczni]

Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305);

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiada- jące osobowości prawnej;

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.

Spis treści

Nb 1. Uwagi wstępne . . . . 1 2. Zakres podmiotowy PrZamPubl . . . . 2 3. Jednostki sektora finansów publicznych . . . . 3 4. Jednostki organizacyjne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych

nieposiadające osobowości prawnej . . . . 4 5. Osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze po-

wszechnym . . . . 5 6. Związki podmiotów . . . . 6 7. Podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy . . . . 7

1. Uwagi wstępne. Ustawodawca w art. 4 PrZamPubl określił zakres podmiotowy 1 PrZamPubl. Komentowany przepis jest odpowiednikiem art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ZamPublU. Zgodnie z treścią Uzasadnienia (Druk sejmowy Nr 3624, VIII kadencja) przepisy PrZamPubl mają zastosowanie do udzielania zamówień publicznych oraz organizowania konkursów przez podmioty obowiązane do stosowania ustawy. Wpro-

Kotowicz 11

(13)

wadzono podział podmiotów obowiązanych do stosowania ustawy na zamawiających publicznych, zamawiających sektorowych oraz zamawiających subsydiowanych. Krąg zamawiających publicznych obejmuje podmioty mieszczące się w zakresie definicji

„instytucji zamawiających” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 dyrektywy klasycznej.

Dokonane w PrZamPubl zmiany mają wyłącznie charakter porządkujący. Nie pro- wadzą do modyfikacji podmiotowego zakresu reżimu zamówień publicznych. Należy przy tym zwrócić uwagę na dokonaną zmianę w zakresie podmiotów wymienionych w obecnym art. 4 pkt 3 PrZamPubl. Zgodnie z aktualnym brzmieniem PrZamPubl te osoby prawne nie są wyłączone od stosowania przepisów ustawy, nawet gdy działają w zwykłych warunkach rynkowych, a ich celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponoszą strat wynikających z prowadzenia działalności.

2. Zakres podmiotowy PrZamPubl. Artykuł 4 PrZamPubl określa zakres pod- 2

miotowy ustawy przez wymienienie kategorii jednostek organizacyjnych, które są bezwzględnie zobowiązane do stosowania PrZamPubl. Powyższe oznacza, że pod- miotów wymienionych w komentowanym przepisie nie można zwolnić z obowiązku stosowania PrZamPubl. Uprawnienie do zwolnienia wskazanych podmiotów nie przy- sługuje nawet Prezesowi Rady Ministrów czy Prezesowi UZP. Zakres podmiotowy PrZamPubl został określony w sposób funkcjonalny przez uzależnienie stosowania PrZamPubl od realizowania określonych zadań publicznych, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych. Określenie podmiotów zobowiązanych do stosowania PrZamPubl jest przejawem dostosowania zasad wydatkowania środków publicznych do prawa UE. Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania PrZamPubl jest tzw. katalogiem zamkniętym.

3. Jednostki sektora finansów publicznych. Jednostki sektora finansów pu- 3

blicznych są jedną z podstawowych grup, które są bezwzględnie zobowiązane do stosowania PrZamPubl. W myśl art. 9 FinPubU do jednostek sektora finansów publicznych należą:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały:

a) organy władzy publicznej: Sejm i Senat, Prezydent RP. Wydatki tych organów są realizowane poprzez Kancelarię Sejmu, Kancelarię Senatu, Kancelarię Prezydenta RP, które są zamawiającym w rozumieniu PrZamPubl, a szefowie tych kancelarii – kierownikami zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 PrZamPubl,

b) organy administracji rządowej: najwyższym organem administracji rządowej jest Rada Ministrów, w skład której wchodzi Prezes Rady Ministrów i mini- strowie. Jednostkami sektora finansów publicznych nie są jednak ministrowie, lecz tworzone przy tych organach jednostki organizacyjne, tj. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, komitety, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie itd.,

c) organy kontroli państwowej i ochrony prawa: Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Do organów kontroli państwowej zalicza się również regionalne izby obra- chunkowe. Wyróżnić można także tzw. niekonstytucyjne organy kontroli państwowej i ochrony prawa, np. Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego

12 Kotowicz

(14)

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednostki prokuratury, Centralne Biuro Antykorupcyjne,

d) sądy i trybunały: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, sądy powszechne, sądy wojskowe oraz sądy administracyjne.

Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał Konstytu- cyjny tworzą odrębne jednostki organizacyjne. Takiej jednostki nie tworzy Trybunał Stanu, ponieważ jest finansowany i obsługiwany przez Sąd Naj- wyższy. Z uwagi na samodzielność finansową zamawiającym w rozumieniu PrZamPubl jest również Krajowa Rada Sądownictwa;

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki: gminy, powiaty, woje- wództwa, które są zobowiązane do stosowania PrZamPubl w pełnym zakresie – podobnie jak m.st. Warszawa, którego ustrój reguluje ustawa z 15.3.2002 r.

o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817). Związki międzygminne są tworzone w drodze uchwał podejmowanych przez rady gmin w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych lub w celu wspólnej obsługi, przy czym ustawodawca może nałożyć obowiązek utworzenia związku. Związek gmin ma osobowość prawną, a zadania publiczne wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Organem wykonawczym związku gmin jest zarząd;

3) związki metropolitalne, np. związek metropolitarny w województwie śląskim, który ma osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Zasady i tryb tworzenia oraz zasady funkcjo- nowania zostały określone w ustawie z 9.3.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 439);

4) jednostki budżetowe – zgodnie z art. 11 FinPubU jednostką budżetową jest jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej, która:

a) pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody od- prowadza na rachunek budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

b) prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w FinPubU, c) jako podstawę gospodarki finansowej traktuje plan dochodów i wydatków,

zwany planem finansowym jednostki budżetowej;

5) samorządowe zakłady budżetowe – jednostki własne samorządu terytorialnego, które odpłatnie wykonują zadania, pokrywając koszty swojej działalności z włas- nych przychodów, w zakresie m.in.: gospodarki mieszkaniowej, dróg, ulic, mostów i placów, wodociągów i kanalizacji, targowisk, lokalnego transportu zbiorowego, zieleni gminnej, cmentarzy. Samorządowy zakład budżetowy działa na podstawie rocznego planu finansowego, a ponadto może otrzymywać dotacje przedmiotowe i dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przy czym nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu spra- wozdawczego samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 14–17 FinPubU);

6) agencje wykonawcze – państwowe osoby prawne tworzone na podstawie ustawy w celu realizacji zadań państwa. Gospodarka finansowa agencji wykonawczych

Kotowicz 13

(15)

prowadzona jest na zasadach określonych w FinPubU, zgodnie z którą planowane wydatki agencji nie powinny być wyższe od planowanych dochodów, przy czym agencje mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa. Ponadto agencje wykonawcze mogą zaciągać zobowiązania na okres realizacji danego zadania przekraczający rok budżetowy, jeżeli wydatki niezbędne na obsługę zobowiązania znajdują się w rocznym planie finansowym. Nadwyżkę środków finansowych agencje wykonawcze są zobowiązane corocznie wpłacać do budżetu państwa (art. 18–22 FinPubU);

7) instytucje gospodarki budżetowej – tworzone są przez ministra lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bądź kierownika jednostki samodzielnie ustalającej swój budżet, tj. m.in. Kancelaria Sejmu, Najwyższa Izba Kontroli, Naczelny Sąd Administracyjny, w celu realizacji zadań publicznych. Instytucje te odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty działalności oraz zobowiąza- nia pokrywane są wyłącznie z posiadanych środków finansowych obejmujących przychody oraz środki z poprzedniego okresu. Instytucje gospodarki budżetowej mogą również otrzymywać dotacje z budżetu państwa. Instytucje gospodarki budżetowej uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 23–28 FinPubU);

8) państwowe fundusze celowe – tworzone są na podstawie FinPubU. Co istotne, nie mają one osobowości prawnej. W praktyce państwowe fundusze celowe stanowią wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister lub inny organ wskazany w FinPubU. Przychody państwowego funduszu celowego pochodzą ze środków publicznych, a koszty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych i mogą być pokrywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych, pochodzących m.in. z dotacji (art. 29 FinPubU);

9) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

W skład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wchodzą centrala i terenowe jed- nostki organizacyjne. W ustawie z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz- nych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423) wymienia się również Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Rezerwy Demograficznej. Kasa Rolniczego Ubezpie- czenia Społecznego powstała na mocy ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 266) i zarządzana jest przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, będącego centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zarządza również Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, który jest osobą prawną;

10) Narodowy Fundusz Zdrowia – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, w skład której wchodzą: centrala i oddziały wojewódzkie.

Narodowy Fundusz Zdrowia powołany został na podstawie ustawy z 27.8.2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.). Organami Narodowego Funduszu Zdrowia

14 Kotowicz

(16)

są: Rada Funduszu i rady oddziałów wojewódzkich oraz Prezes Funduszu i dyrektorzy oddziałów wojewódzkich. Środki finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia są środkami publicznymi, przy czym, co istotne, do podstawowej części wydatków, tj. do zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej, stosuje się nie przepisy PrZamPubl, lecz przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Świadczeniami opieki zdrowotnej, co do zamawiania których Narodowy Fundusz Zdrowia nie stosuje przepisów PrZamPubl, są: świadczenia zdrowotne (usługi medyczne), świadczenia zdro- wotne rzeczowe (leki, wyroby medyczne itd.), świadczenia towarzyszące (zakwa- terowanie i wyżywienie w zakładach opieki zdrowotnej oraz usługi transportu sanitarnego);

11) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – stosują przepisy PrZamPubl w ograniczonym zakresie, tj. do zamówień niezbędnych dla funkcjonowania placówki. Podstawowe zadania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro- wotnej, tj. świadczenia zdrowotne, zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy z 15.4.2011 r.

o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) wyłączone są z obowiązku stosowania przepisów PrZamPubl. Zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane są podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom posiadającym odpowiednie fachowe kwalifikacje w drodze konkursu ofert. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej nie stosują przepisów PrZamPubl do żadnych zamówień. Wyjątkiem jest przypadek, o którym mowa w art. 6 PrZamPubl;

12) uczelnie publiczne – uczelnie publiczne funkcjonują na podstawie ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r.

poz. 574 ze zm.). Ustawa przyznaje im osobowość prawną. Utworzenie publicznej uczelni akademickiej, jej likwidacja oraz połączenie z inną uczelnią publiczną następuje w drodze ustawy. Nadzór nad uczelniami publicznymi sprawuje właściwy minister;

13) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne – państwowa instytucja naukowa powstała na podstawie ustawy z 30.4.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1796 ze zm.). Polska Akademia Nauk ma osobowość prawną i działa przez swoje organy, którymi są Zgromadzenie Ogólne, Prezydium, Prezes i Kanclerz. Polska Akademia Nauk prowadzi swoją działalność także przez korporację uczonych oraz instytuty naukowe i inne jednostki przez siebie utworzone;

14) państwowe i samorządowe instytucje kultury – tworzone przez ministrów, kierow- ników urzędów centralnych oraz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.). Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Instytucjami kultury są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury;

15) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem

Kotowicz 15

(17)

Przejdź do księgarni

Cytaty

Powiązane dokumenty

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr FZ-312-26/2018, dotyczące realizacji usług w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii dla uczestników projektu

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr FZ-312-3/19, dotyczące realizacji usług w charakterze Fizjoterapeuty dla uczestników projektu „Jestem zdrowa/y-program

dotyczące realizacji usług Logopedy dla pacjentów DDOM w Sokołowie Podlaskim uruchomionego w ramach projektu „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, w dniach i godzinach ustalonych wspólnie przez

Wysokość dopłaty uzupełniającej wynosi w przypadku wyjazdów długoterminowych 250 EUR/miesiąc, natomiast dla wyjazdów krótkoterminowych 100 EUR/wyjazd

 zamówienia podprogowe – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

12 Matusiak.. Przedmiot regulacji Nb 1–2 Art. Jednostki sektora finansów publicz- nych. Jednostki sektora finansów pu- blicznych w rozumieniu FinPubU. Zasady tworzenia jednostek