Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych -

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 4 do Regulaminu przetargu PROJEKT

UMOWA NAJMU NR FA/204/2/15

zawarta w dniu …… . …… . ………… r. w Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

NIP: 954-22-69-625, REGON: 001262860, KRS: 0000064696 reprezentowanym przez:

Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych - mgr Ewa Bachta

po wstępnej kontroli, o której mowa w art. 54 ust.1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.; nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dokonanej przez:

Głównego Księgowego - mgr inż. Stanisław Mucha,

zwanym dalej Wynajmującym lub Szpitalem a

……….

z siedzibą w ……, NIP…

REGON: …

zwaną/ym dalej Najemcą:

§ 1

1. Na mocy niniejszej Umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do używania pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 110,39 m2 zlokalizowane na parterze niskiej części budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii położonego w Katowicach przy ulicy Ziołowej 45-47, zwane dalej łącznie Przedmiotem najmu, oznaczone kolorem czerwonym na planie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Przedmiot najmu przeznaczony zostanie wyłącznie i w całości na prowadzenie Apteki ogólnodostępnej.

3. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu przekazania (załącznik nr 4 do Umowy) oraz protokołu przekazania dokumentacji technicznej przyłącza energetycznego (załącznik nr 5 do Umowy) do ……… dni od daty podpisania Umowy.

4. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan Przedmiotu najmu, w tym stan techniczny i nie zgłasza wobec niego żadnych zastrzeżeń.

§ 2

1. Najemca zobowiązuje się do uruchomienia Apteki ogólnodostępnej w terminie do dnia

…… . …… . ………… r., zgodne z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

2. Najemca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i spełnia wymagane przepisami prawa warunki do prowadzenia działalności w zakresie wynikającym z § 2 ust. 1 umowy i zobowiązuje się przedstawić Wynajmującemu – na każde żądanie – dokumenty potwierdzające uprawnienia i spełnienie wymagań. Ponadto Najemca zobowiązuje się

(2)

poinformować Wynajmującego niezwłocznie o utracie uprawnień lub nie spełnieniu warunków niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie wynikającym z § 2 ust.1 umowy.

3. Działalność prowadzona przez Najemcę w Przedmiocie najmu nie może zakłócać bieżącej działalności Szpitala, a także nie może w żaden sposób ograniczać działalności statutowej Szpitala i nie może być uciążliwa dla pacjentów oraz przebiegu ich leczenia.

4. Najemca zobowiązuje się do używania Przedmiotu najmu zgodnie z Umową i z jego przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp, poż. i sanitarnych.

5. Wynajmujący zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie udostępniać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii położonego w Katowicach przy ulicy Ziołowej 45-47 z przeznaczeniem na prowadzenie Apteki ogólnodostępnej. Zobowiązanie powyższe nie obejmuje prawa prowadzenia przez Wynajmującego, we własnym zakresie, Apteki ogólnodostępnej.

§ 3

1. W związku z faktem, że w chwili podpisania niniejszej Umowy Przedmiot najmu nie spełnia wymagań związanych z uruchomieniem działalności opisanej w § 1 ust. 2 Najemca zobowiązuje się wykonać w Przedmiocie najmu na własny koszt i z własnych środków remont oraz ponosi wszelkie koszty związane ze zmianą w infrastrukturze Wynajmującego (instalacyjnej i technicznej).

2. Najemca zobowiązany jest wykonać remont zgodnie z Koncepcją wizualizacji (dołączoną do oferty Najemcy złożonej w przetargu) stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

Zmiana Koncepcji wizualizacji wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Najemca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt wszelkich koniecznych do wykonania remontu projektów, w tym projektu architektoniczno-budowlanego.

Wszystkie projekty muszą być zgodne z Koncepcją wizualizacji. Najemca przed przystąpieniem do wykonywania remontu zobowiązany jest przedłożyć Wynajmującemu wszelkie projekty, na podstawie których wykonywany będzie remont, do akceptacji.

Zmiana tychże projektów wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego.

4. Strony Umowy zobowiązują się współdziałać w celu uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych i zezwoleń, niezbędnych dla przeprowadzenia remontu.

5. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, niezbędnej do wykonania remontu Przedmiotu najmu, a także do uzyskania koniecznych dla realizacji tego celu pozwoleń (w tym także pozwolenia na budowę – jeżeli będzie wymagane) i uzgodnień (w szczególności z Państwową Inspekcją Sanitarną i Państwową Strażą Pożarną).

6. Prowadzenie przez Najemcę remontu nie może zakłócać bieżącej działalności Wynajmującego jak też stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów, pracowników Szpitala oraz osób trzecich.

7. Najemca zobowiązany jest wykonać remont Przedmiotu najmu w terminie do … dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Zakończenie remontu Przedmiotu najmu potwierdzone zostanie sporządzonym przez Strony protokołem zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 6 do Umowy).

8. Najemca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie działalności Apteki ogólnodostępnej w Przedmiocie najmu nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Strony

(3)

9. Najemca zobowiązany jest do:

a) bieżącego informowania Wynajmującego o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z remontem Przedmiotu najmu, a w szczególności o: uzyskaniu pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane), wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;

b) przekazania Wynajmującemu na jego pisemny wniosek uwierzytelnionych kopii odpowiednich dokumentów potwierdzających zdarzenia, o których mowa w punkcie a);

c) należytego zabezpieczenia i przechowywania w trakcie trwania najmu wszelkich dokumentów uzyskanych i wytworzonych w związku z remontem Przedmiotu najmu, a w szczególności: pozwoleń, uzgodnień oraz dokumentacji technicznej związanej z Przedmiotem najmu.

10. Najemca, przed rozpoczęciem działalności w Przedmiocie najmu, zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne pozwolenia i dopuszczenia i przedłożyć Wynajmującemu przed dniem rozpoczęcia działalności w Przedmiocie najmu dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych pozwoleń i dopuszczeń.

11. Przedmiot najmu, a także znajdujące się w nim urządzenia techniczne, w ilości i rodzaju odpowiadającym prowadzonej działalności, powinny spełniać wszelkie normy i wymogi przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa dla prowadzenia apteki ogólnodostępnej przez cały okres prowadzenia działalności.

12. Najemca zobowiązany jest dostarczyć Wynajmującemu przed rozpoczęciem działalności w Przedmiocie najmu zezwolenie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Apteki ogólnodostępnej. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o wszelkich zmianach okoliczności stwierdzonych wyżej wskazanym dokumentem.

13. Najemca zobowiązuje się do wyposażenia na własny koszt Przedmiotu najmu w urządzenia techniczne niezbędne do prowadzenia apteki ogólnodostępnej.

§ 4

1. Najemca zobowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt bieżących napraw Przedmiotu najmu celem zachowania Przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym przez cały okres obowiązywania Umowy.

2. Najemca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest utrzymywać czystość w Przedmiocie najmu oraz zorganizować wywóz śmieci, odpadów i nieczystości. W tym celu Najemca zawrze umowę na wywóz (i utylizację) śmieci, odpadów i nieczystości, a jej uwierzytelnioną kopię przedstawi Wynajmującemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

3. Najemca ma prawo dokonać na własny koszt nakładów zwiększających wartość Przedmiotu najmu za uprzednią zgodą i w zakresie ustalonym każdorazowo w formie pisemnej przez Wynajmującego – z zastrzeżeniem postanowień §3.

4. Najemca jest uprawiony do dokonania zmian wystroju lub przebudowy nieprzewidzianych w niniejszej Umowie wyłącznie na własny koszt, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

5. W przypadku dokonania zmian, nakładów w Przedmiocie najmu bez stosownego upoważnienia, Wynajmujący może żądać od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego oraz zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości czynszu brutto, określonej w

§ 6 ust. 2. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Wynajmującego dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.

(4)

6. Najemca jest zobowiązany do dbałości o czystość i estetykę w Przedmiocie najmu, a także w jego otoczeniu.

7. Najemca ma prawo do umieszczenia reklam, szyldów oraz oznaczeń wyłącznie w miejscu, w formie i o treści zaakceptowanej przez Wynajmującego.

§ 5

Najemca w czasie trwania Umowy jest zobowiązany do ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt Przedmiotu najmu na pełną jego wartość od zdarzeń losowych, w tym także od kradzieży. Najemca zobowiązany jest przez cały czas trwania najmu dostarczać Wynajmującemu kopię polisy oraz kopie potwierdzeń terminowego opłacenia składek ubezpieczeniowych w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia lub opłacenia składki ubezpieczeniowej.

§ 6

1. W okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia remontu Przedmiotu najmu, jednak nie dłużej niż przez okres …… dni od dnia zawarcia Umowy, Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości …… czynszu zaoferowanego w przetargu nieograniczonym tj.: ……… zł (słownie: ……

złotych) plus podatek VAT miesięcznie.

2. Począwszy od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 7 albo począwszy od …… dnia po dniu zawarcia Umowy, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej, Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości ……… zł (słownie:

…… złotych) plus podatek VAT miesięcznie.

3. Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 1 i 2 płatny będzie przez Najemcę z góry w terminie do 14 dnia każdego miesiąca, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego w:

………

………

4. Czynsz będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za dwanaście miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres, w którym dokonuje się waloryzacji, wyliczony i ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

5. Zmiana wysokości stawki czynszowej w wyniku wyżej wymienionej waloryzacji następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia Wynajmującego i nie wymaga porozumienia Stron. Wynajmujący zobowiązany jest do pisemnego uprzedniego powiadomienia Najemcy o wysokości zwaloryzowanej stawki czynszowej, podając w powiadomieniu termin jej obowiązywania.

§ 7

1. Niezależnie do czynszu najmu, Najemca zobowiązany jest uiszczać przez cały okres obowiązywania Umowy opłaty związane z eksploatacją Przedmiotu najmu tj. opłaty:

a) Opłatę ryczałtową za energię elektryczną w wysokości:

… zł/m-c netto + VAT

b) Opłatę ryczałtową za pobór zimnej wody w wysokości:

… zł/m-c netto + VAT

c) Opłatę ryczałtową za pobór ciepłej wody w wysokości:

… zł/m-c netto + VAT d) Opłatę ryczałtową za kanalizację:

(5)

e) Podatek od nieruchomości w wysokości:

… zł/m2 x 110,39 m2 = … zł/m-c netto + VAT f) Opłatę za centralne ogrzewanie:

… zł/m2 x 110,39 m2 = … zł/m-c netto + VAT g) Opłatę za usługi telekomunikacyjne (dostęp):

30 zł/m-c netto + VAT

2. Opłaty ujęte w ust. 1 płatne będą przez Najemcę z góry w terminie do 14 dnia każdego miesiąca, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego w:

………

………

3. Za datę płatności przyjmuje się datę wpływu należności na konto bankowe Wynajmującego.

4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie naliczane będą odsetki ustawowe

5. Ryczałt za pobór zimnej i ciepłej wody, kanalizację, energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie będzie waloryzowany przez Wynajmującego na podstawie informacji o zmianie cen mediów.

6. Podatek od nieruchomości będzie waloryzowany raz w roku przez Wynajmującego na podstawie Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice.

7. Zmiana wysokości opłat wymienionych w ust. 1 następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia Wynajmującego i nie wymaga porozumienia Stron. Wynajmujący zobowiązany jest do pisemnego uprzedniego powiadomienia Najemcy o wysokości zwaloryzowanej stawki opłat podając w powiadomieniu termin jej obowiązywania.

§ 8

1. Najemca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Wynajmującego:

………

………

kaucję gwarancyjną w wysokości dwukrotnego czynszu najmu (brutto) określonego w § 6 ust. 2 i doręczyć Wynajmującemu dowód wpłaty kaucji nie później niż w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wniesienie kaucji może nastąpić w formie innej niż pieniężna (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) pod warunkiem uprzedniego, pisemnego zaakceptowania takiej formy przez Wynajmującego.

3. Kaucja przeznaczona będzie na pokrycie wierzytelności Wynajmującego z tytułu Umowy.

4. W przypadku wykorzystania kaucji lub jej części w trakcie trwania Umowy Najemca zobowiązany jest do jej uzupełnienia w ciągu tygodnia od dnia otrzymania informacji od Wynajmującego o wykorzystaniu kaucji, do wysokości określonej w ust. 1.

5. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy, po potrąceniu ewentualnych wierzytelności Wynajmującego z tytułu Umowy, w terminie jednego miesiąca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

§ 9 1. Najemca nie może:

a) oddać Przedmiotu najmu w użytkowanie, wynająć, podnająć czy udostępnić w innej formie, w tym nieodpłatnie osobie trzeciej;

b) zmienić przeznaczenia Przedmiotu najmu.

(6)

2. Wynajmujący ma prawo do kontroli wykorzystania Przedmiotu najmu przy udziale Najemcy. Najemca zobowiązuje się udostępniać Przedmiot najmu celem kontroli osobie wskazanej przez Wynajmującego po uprzednim powiadomieniu go o terminie kontroli z 3-dniowym wyprzedzeniem.

§ 10

1. Umowa najmu zawarta jest na czas określony 10 lat, przy czym dziesięcioletni okres trwania najmu liczony jest od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo- odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust.7, jednak nie dłużej niż do dnia ………..

2. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

a) opóźnienia w zapłacie czynszu lub opłat za dwa okresy rozliczeniowe;

b) oddania Przedmiotu najmu lub jego części w podnajem, użytkowanie, dzierżawę lub udostępnienia w innej formie, w tym nieodpłatnie, osobie trzeciej;

c) używania Przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z Umową lub przeznaczeniem;

d) rozpoczęcia likwidacji Najemcy;

e) nie wywiązywania się przez Najemcę z obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami;

f) wykonywania remontu w sposób sprzeczny z Umową;

g) naruszenia obowiązków, o których w§ 3 ust. 2 i 3, § 4 ust. 5, 6, § 5;

h) niewykonania remontu Przedmiotu najmu w terminie określonym w § 3 ust.7;

i) nieprzystąpienia do wykonywania działalności Apteki ogólnodostępnej w Przedmiocie najmu w terminie określonym w §3 ust.8.

j) gdy Najemca zaniedbuje Przedmiot najmu do tego stopnia, że jego stan ulega znacznemu pogorszeniu w stosunku do stanu po zakończeniu remontu.

3. Umowa wygasa po upływie okresu na jaki została zawarta.

4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

5. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Najemca jest zobowiązany, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń, wydać Przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu po zakończeniu remontu.

Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie Przedmiotu najmu będące wynikiem prawidłowego używania. Wydanie oraz stan Przedmiotu najmu w chwili wydania potwierdzone zostanie protokołem wydania Przedmiotu najmu po okresie obowiązywania Umowy (załącznik nr 7 do Umowy).

6. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 5% wartości czynszu brutto określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w wydaniu Przedmiotu najmu.

7. W każdym przypadku rozwiązania Umowy przed upływem umówionego okresu najmu, a także w przypadku wygaśnięcia Umowy Wynajmujący może, według własnego wyboru, zatrzymać wszelkie nakłady poczynione przez Najemcę na Przedmiot najmu bez żadnych roszczeń ze strony Najemcy tj. bez obowiązku zwrotu Najemcy jakichkolwiek kosztów, w tym bez obowiązku zwrotu Najemcy ich wartości lub żądać zabrania nakładów przez Najemcę.

8. Postanowienia ust. 7 nie dotyczą urządzeń i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez Najemcę.

9. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, Strony mogą odrębnie ustalić zasady rozliczania nakładów.

§ 11

1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje będą dokonywane przez Strony na piśmie i będą

(7)

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres siedziby podany w niniejszej Umowie.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

3. Najemca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.

6. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Wynajmującego i 1 dla Najemcy.

……… ………

Najemca Wynajmujący

Załączniki:

załącznik nr 1 Plan lokalizacji Przedmiotu najmu,

załącznik nr 2 Harmonogram prowadzenia działalności w Przedmiocie najmu,

załącznik nr 3 Koncepcja wizualizacji,

załącznik nr 4 Protokół przekazania Przedmiotu najmu,

załącznik nr 5 Protokół przekazania dokumentacji technicznej przyłącza energetycznego,

załącznik nr 6 Protokół zdawczo-odbiorczy po wykonaniu remontu Przedmiotu najmu,

załącznik nr 7 Protokół wydania Przedmiotu najmu po okresie obowiązywania Umowy.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :