Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Towarzystwo Nasz Szpital Organizacji Pożytku Publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Pełen tekst

(1)

Stowarzyszenie „Towarzystwo Nasz Szpital”

18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3/207, skryt. poczt. 47 e-mail: tns@zambrow.org

http://www.tns.zambrow.org

Sprawozdanie z działalności

Stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital”

Organizacji Pożytku Publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

1. Dane o Stowarzyszeniu

a) Pełna nazwa podmiotu: Stowarzyszenie "Towarzystwo Nasz Szpital"

b) Stowarzyszenie „Towarzystwo Nasz Szpital” zostało powołane Uchwałą Zebrania Założycielskiego z dnia 22 lutego 2001 roku i wpisane do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców dnia 10 maja 2001 roku

c) Status prawny: Stowarzyszenie – Organizacja Pożytku Publicznego d) Dokładny adres: 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3/207

e) Adres do korespondencji: 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3/207, skrytka pocztowa 47

f) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000009284 g) Numer REGON: 451093541

h) NIP: 723-15-11-678 i) Status OPP: 02.02.2006

j) Członkowie Stowarzyszenia na 31 grudnia 2010 roku: 50 osób k) Skład Zarządu Stowarzyszenia:

- Barbara Odolińska - Przewodnicząca

- Elżbieta Bieńkowska – Zastępca Przewodniczącego - Wanda Filipowicz – Sekretarz

- Elżbieta Leszczyńska – Skarbnik

- Kalina Daria Bagińska – Członek Zarządu - Danuta Gębicz-Mackiewicz – Członek Zarządu - Iwona Urszula Romanek - Członek Zarządu l) Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

- Wioletta Anna Chojnowska – Przewodnicząca - Anna Bogumiła Bauer

- Wojciech Borzuchowski

(2)

m) Cele statutowe Stowarzyszenia

1. Wspieranie działalności placówek stacjonarnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej,

2. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych poprzez:

a. pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacji,

b. pomoc w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny szpitala i indywidualnych ofiar wypadków,

3. Prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych mających na celu ochronę zdrowia,

4. Działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, 5. Popieranie rozwoju ratownictwa medycznego,

6. Wspieranie ochrony zdrowia i promocja zdrowia,

7. Działalność publiczna edukacyjna na rzecz zmniejszenia zagrożenia życia i zdrowia w ruchu drogowym,

8. Wspieranie inicjatyw społecznych w w/w zakresie, 9. Promocja i organizacja wolontariatu.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Zgodnie ze statutem i zgłoszoną działalnością w KRS Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną.

Dochody Stowarzyszenia pochodzą z: odpisów 1% podatku dochodowego, świadczeń pieniężnych orzekanych na rzecz Stowarzyszenia przez sądy oraz składek członkowskich.

W pierwszym kwartale 2010 roku Zarząd i pozostali członkowie Stowarzyszenia zajęli się propagowaniem wśród mieszkańców Zambrowa i Zambrowian mieszkających poza naszym miastem idei przekazania 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia.

Za większość tak pozyskanych środków zakupywany jest sprzęt do Szpitala w Zambrowie – dlatego ludzie chętnie wspomagają nasze Stowarzyszenie. 616 podatników przekazało na rzecz stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital” 64453,20 zł, z czego 1684, 80 zł to dar od 25 osób spoza Zambrowa (Ostrów Mazowiecka, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Warszawa, Kolno, Kętrzyn. Bielsk Podlaski, Białystok, Piaseczno, Gdynia).

W porównaniu do ubiegłego roku jest to pewien spadek kwoty pozyskanej przez Stowarzyszenie, ale wzrost ilości darczyńców (odpowiednio 77907, 87 zł i 588 podatników).

Znaczącym źródłem dochodów stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital” są również świadczenia pieniężne orzekane przez sądy na rzecz Stowarzyszenia. W 2010 roku zasądzono na rzecz Stowarzyszenia świadczenia pieniężne na kwotę 34100 zł a na konto Stowarzyszenia

(3)

z tego tytułu wpłynęło 25545 zł - z czego 7955 zł to wpłaty świadczeń zasądzonych przed okresem sprawozdawczym. Dzięki tym świadczeniom Stowarzyszenie w różnej formie świadczy pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, głównie przez zakup do zambrowskiego szpitala specjalistycznego sprzętu. W 2010 roku był to zakup następującego sprzętu:

− MULTITRONIC MT-3, INVACMED, SONICATOR 740, STÓŁ REHABILIT. STUDIO - 16270 zł - do Poradni Rehabilitacji Leczniczej

− 3 materace przeciwodleżynowe model 850 z pompą Dyna - i materac przeciwodleżynowy model 88 z pompą DynaBest - 12595,45zł – na Oddział Chirurgiczny Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

Dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie w 2010 r. nowo wyremontowany Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Zambrowie otrzymał wyposażenie za kwotę ponad 42 tysiące zł:

2 inhalatory ultradźwiękowe, 9 łóżek rehabilitacyjnych z oprzyrządowaniem, 13 szafek przyłóżkowych, 30 kompletów pościeli, 20 poduszek, 3 stoliki do pielęgnacji niemowląt, 20 taboretów, 3 moskitiery i rolety do wszystkich okien na oddziale. Poza Szpitalem skorzystały też samorządowe placówki oświatowe (szkoła podstawowa i przedszkole), którym Stowarzyszenie podarowało sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne dla niepełnosprawnych dzieci o wartości 8000 zł.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie kontynuowało akcję informacyjną o bezpłatnych badaniach profilaktycznych NFZ. Doprowadziliśmy dwukrotnie do przyjazdu Mammobusu do Zambrowa: 10-12 marca 2010 r. i 10 października 2010 r. W sumie badania mammograficzne wykonały 444 kobiety z powiatu zambrowskiego. Badania mammograficzne prowadzone były także dla pań, które nie mieściły się w wyznaczonej do refundacji grupie wiekowej, odpłatnie.

Poza tym Stowarzyszenie informowało o możliwości bezpłatnego badania w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Woj. Szpitala w Łomży. „Towarzystwo Nasz Szpital” propagowało również akcję przeprowadzania badań cytologicznych w celu wczesnego wykrycia raka szyjki macicy.

Stowarzyszenie „Towarzystwo Nasz Szpital” w ciągu całego roku informowało niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zambrowskiego i ich rodziny o możliwości korzystania z bezpłatnych porad i informacji w Biurze Porad Obywatelskich (projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.)

Stowarzyszenie ma zarejestrowaną działalność gospodarczą ale jej nie prowadzi.

(4)

3. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:

Uchwała nr 1/10/III

Zarządu stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital”

z dnia 13 stycznia 2010 roku

w sprawie przyjęcia nowych członków

Na podstawie § 9 Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§1

Przyjąć w poczet członków Stowarzyszenia Panią Aleksandrę Romanek

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/10/III

Zarządu stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital”

z dnia 13 stycznia 2010 roku

w sprawie przekazania posiadanych przez Stowarzyszenie materacy gimnastycznych Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazać posiadane przez Stowarzyszenie cztery materace gimnastyczne Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie.

Uchwała nr 3/10/III

Zarządu stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital”

z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie zawarcia umowy o dzieło z księgową

Na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd uchwala, co następuje:

§1

Zawrzeć z księgową umowę o dzieło do sporządzenia rachunku wyników za trzy kwartały 2010 r.

§2 Wynagrodzenie ustalić na kwotę 1600 zł brutto.

(5)

Uchwała nr 4/10/III

Zarządu stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital”

z dnia 9 grudnia 2010 roku

w sprawie zakupu sprzętu na Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Zambrowie

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd uchwala, co następuje:

§1

Zakupić na Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Zambrowie następujące wyposażenie:

łóżka, szafki, krzesła, inhalatory, rolety do okien, stoły do przewijania niemowląt i pościel.

Na zakup wyżej wymienionego sprzętu przeznacza się kwotę 40 000 zł.

Uchwała nr 5/10/III

Zarządu stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital”

z dnia 9 grudnia 2010 roku

w sprawie zakupu sprzętu do Poradni Rehabilitacji Leczniczej w Zambrowie

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Zakupić do Poradni Rehabilitacji Leczniczej w Zambrowie następujący sprzęt:

− aparat do terapii ultradźwiękami z dwoma głowicami

− aparat do masażu podciśnieniowego IN VAG MED

− aparat do elektroterapii Physioter D60

− stół rehabilitacyjny

§ 2

Na zakup w/w sprzętu przeznacza się kwotę do 17000 zł

Uchwała nr 6/10/III

Zarządu stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital”

z dnia 9 grudnia 2010 roku

w sprawie sfinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych Miejskiemu Przedszkolu nr 6 w Zambrowie

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Zakupić sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne na wyposażenie grupy integracyjnej Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie.

§ 2 Na zakup w/w sprzętu przeznacza się kwotę 7000 zł.

(6)

Uchwała nr 7/10/III

Zarządu stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital”

z dnia 9 grudnia 2010 roku

w sprawie sfinansowania zakupu pomocy rehabilitacyjnych Szkole Podstawowej nr 5 w Zambrowie

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Zakupić pomoce rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych celem wyposażenia sali rehabilitacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie.

§ 2 Na zakup w/w sprzętu przeznacza się kwotę 1000 zł.

Uchwała nr 8/10/III

Zarządu stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital”

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie zawarcia umowy o dzieło z księgową

Na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd uchwala, co następuje:

§1

Zawrzeć z księgową umowę o dzieło do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.

§2 Wynagrodzenie ustalić na kwotę 800 zł brutto.

Uchwała nr 9/10/III

Zarządu stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital”

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie zakupu materacy przeciwodleżynowych na Oddział Chirurgiczny Szpitala Powiatowego w Zambrowie

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Zakupić na Oddział Chirurgiczny Szpitala Powiatowego w Zambrowie następujące wyposażenie:

− 3 materace przeciwodleżynowe model 850 z pompą Dyna

− materac przeciwodleżynowy model 88 z pompą DynaBest

§ 2

Na zakup w/w sprzętu przeznacza się kwotę do 13000 zł

(7)

Uchwała nr 10/10/III

Zarządu stowarzyszenia „Towarzystwo Nasz Szpital”

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie zakupu wózka inwalidzkiego na Izbę Przyjęć Szpitala Powiatowego w Zambrowie

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Zakupić na Izbę Przyjęć Szpitala Powiatowego w Zambrowie następujące wózek inwalidzki.

§ 2 Na zakup w/w sprzętu przeznacza się kwotę 1050 zł

4. Stowarzyszenie na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wykazuje żadnego majątku trwałego w związku z czym nie wystąpiła konieczność wyceny aktywów tego rodzaju.

5. Aktywa wykazane przez Stowarzyszenie na dzień 31.12.2010 roku składają się z:

- należności z tytułu kwot zasądzonych na rzecz Stowarzyszenia wykazane według wielkości kwot wynikających z wyroków sądowych w kwocie – 24495,00 zł

- należności z tytułu nieuregulowanych składek członkowskich w kwocie – 876,00 zł - środków na rachunku bieżącym w kwocie – 64743,33 zł

6. Zrealizowane przychody (według źródeł) – 90447,90 zł w tym:

- składki członkowskie – 72,00 zł - darowizny – 65030,90 zł

- kwoty zasądzone na rzecz Stowarzyszenia – 25345,00 zł

7. Koszty realizacji zadań statutowych – 41558,39 zł

8. Koszty administracyjne – 3090,16 zł w tym:

- zużycie materiałów i inne – 338,16 zł - usługi obce – 293,00 zł

- podatki i opłaty – 250,00 zł - prowizje – 169,00 zł

- wynagrodzenia – 2040,00 zł

9. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.

(8)

10. Stowarzyszenie posiada rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Zambrowie ul. Białostocka 2.

Nr rachunku bankowego: 14 8775 0009 0010 0109 5080 0001

11. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych.

Stowarzyszenie składa następujące deklaracje: CIT-8/0 i CIT-8.

12. Stowarzyszenie „Towarzystwo Nasz Szpital” na dzień 31.12.2010 roku nie ma zaciągniętych kredytów, udzielonych poręczeń, ani innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

13. W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona żadna kontrola.

Przewodnicząca Zarządu Barbara Odolińska

Zambrów, dnia 28.06.2011 r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :