INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

27  Download (0)

Full text

(1)

WOJEWÓDZTWO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ŚWIĘTOKRZYSKIE W KIELCACH

I N F O R M A C J A

O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

w lipcu 2015 roku

Kielce, sierpień 2015 r.

(2)

Spis treści: strona

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA

W WOJEWÓDZTWIE 1 - 15

II. BEZROBOCIE WEDŁUG URZĘDÓW PRACY 16 - 24

III. WYKRES I KARTOGRAMY 25

(3)

na koniec lipca 2015 roku i w okresie 7 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2015 r.

wyniosła 67.326 osób, w tym:

• 21.351 bezrobotnych do 30 roku życia (31,7% ogółu), w tym 11.119 bezrobotnych do 25 roku życia (16,5%),

• 34.030 bezrobotnych kobiet (50,5%),

• 37.654 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,9%),

• 58.281 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,6%),

• 9.045 bezrobotnych z prawem do zasiłku (13,4%),

• 2.495 bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy

od dnia ukończenia nauki (3,7%),

• 4.269 bezrobotnych niepełnosprawnych (6,3%).

Poziom bezrobocia na koniec lipca 2015 roku był:

- niższy o 1.195 osób, tj. o 1,7% w porównaniu do 30.06.2015 r., - niższy o 8.108 osób, tj. o 10,7% w porównaniu do 31.12.2014 r., - niższy o 11.213 osób, tj. o 14,3% w porównaniu do 31.07.2014 r., - niższy o 63.940 osób, tj. o 48,7% w porównaniu do 31.12.2002 r.

W porównaniu do czerwca 2015 roku zanotowano spadek poziomu bezrobocia w jedenastu powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy w: koneckim - 4,2% (238 osób), skarżyskim - 4,0% (257 osób), sandomierskim i włoszczowskim - po 3,8% (128 osób i 76 osób) oraz buskim - 3,4% (79 osób).

Natomiast wzrost poziomu bezrobocia wystąpił w trzech powiatach:

pińczowskim - 1,1% (15 osób), kieleckim - 0,9% (110 osób) oraz ostrowieckim - 0,7% (45 osób).

W odniesieniu do lipca 2014 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy spadek odnotowano we: włoszczowskim - 28,7% (769 osób), sandomierskim - 24,3%

(1.036 osób), starachowickim - 23,0% (1.434 osoby) oraz koneckim - 18,0%

(1199 osób).

Stopa bezrobocia na koniec lipca 2015 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 12,8%, a w kraju wyniosła 10,1%, co oznacza spadek o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca w województwie, jak i w kraju. W odniesieniu do lipca 2014 roku stopa bezrobocia w województwie była niższa o 1,9 p. p. (w kraju spadek o 1,7 p. p).

(4)

W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach:

skarżyskim - 23,5%, opatowskim - 19,0%, koneckim - 18,1%, ostrowieckim - 17,4%, kieleckim - 16,8%, starachowickim - 13,1% i jędrzejowskim - 12,8%, natomiast najniższa w: buskim - 6,4%, pińczowskim - 8,3%, m. Kielce - 8,8%, sandomierskim - 8,9%, włoszczowskim - 9,6%, staszowskim - 9,8%

i kazimierskim - 11,1%.

Liczba bezrobotnych w okresie od lipca 2014 r. do lipca 2015 r.

2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 7 miesięcy 2015 roku:

- zarejestrowano 55.479 bezrobotnych (napływ), tj. o 1.074 osoby więcej (o 2,0%) niż w okresie 7 miesięcy 2014 roku,

- wyrejestrowano 63.587 bezrobotnych (odpływ), tj. o 2.403 osoby mniej (o 3,6%) niż w okresie 7 miesięcy 2014 roku.

Wśród nowo zarejestrowanych 55.479 bezrobotnych:

- 31.362 zamieszkiwało na wsi (56,5% napływu), a 24.117 w mieście (43,5%), - 26.119 to kobiety (47,1%), a 29.360 to mężczyźni (52,9%),

- 11.481 posiadało prawo do zasiłku (20,7%),

- 43.866 poprzednio pracowało (79,1%), a 11.613 dotychczas nie pracowało (20,9%).

W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących oraz dotychczas niepracujących przeważali mężczyźni (odpowiednio: 53,4% i 51,2%).

Z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych:

- 8.201 osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 14,8% napływu, - 47.278 osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 85,2%.

Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: koneckim - 89,8%, starachowickim - 88,2%, ostrowieckim - 88,0%, skarżyskim - 86,9%, staszowskim - 85,8%, kieleckim - 85,0% i sandomierskim - 84,3%, natomiast najniższy w: kazimierskim - 77,4%, pińczowskim - 78,1%, oraz jędrzejowskim - 80,9%.

(5)

Przyczyny wyłączenia z rejestru 63.587 bezrobotnych:

podjęcie pracy przez 28.983 osoby, co stanowiło 45,6% ogółu wyłączonych,

rozpoczęcie stażu - 7.159 osób, tj. 11,3%,

• rozpoczęcie szkolenia - 1.151 osób, tj. 1,8%,

rozpoczęcie prac społecznie użytecznych - 1.054 osoby, tj. 1,7%,

skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - 636 osób, tj. 1,0%,

niepotwierdzenie gotowości do pracy - 11.983 osoby, tj. 18,8%,

dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego - 5.534 osoby, tj. 8,7%,

odmowa ustalenia profilu pomocy - 34 osoby, tj. 0,1%,

odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI - 3.403 osoby, tj. 5,3%,

nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego, osiągnięcie wieku emerytalnego - 1.527 osób, tj. 2,4%,

pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) - 2.123 osoby, tj. 3,3% ogółu wyłączonych.

Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (45,6%), niepotwierdzenie gotowości do pracy (18,8%) oraz rozpoczęcie stażu (11,3%).

3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Na koniec lipca 2015 roku zarejestrowanych było 59.511 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy1 (88,4% ogółu), w tym 30.458 kobiet (51,2%).

L.p. Osoby, będące w szczególnej sytuacji

na rynku pracy

Liczba

bezrobotnych %* Kobiety %* Mężczyźni %*

Bezrobotni zarejestrowani w PUP

1 Do 30 roku życia 21.351 31,7 11.562 17,2 9.789 14,5

w tym bezrobotni

do 25 roku życia 11.119 16,5 5.736 8,5 5.383 8,0

2 Długotrwale bezrobotni 39.208 58,2 20.352 30,2 18.856 28,0

3 Powyżej 50 roku życia 16.844 25,0 6.412 9,5 10.432 15,5

4 Korzystające ze świadczeń

pomocy społecznej 1.001 1,5 659 1,0 342 0,5

5 Posiadające co najmniej jedno dziecko

do 6 roku życia 10.071 15,0 8.076 12,0 1.995 3,0

6

Posiadające co najmniej jedno dziecko

niepełnosprawne do 18 roku życia

58 0,1 41 0,1 17 0,0

7 Bezrobotni

niepełnosprawni 4.269 6,3 2.042 3,0 2.227 3,3

*Dane dotyczące udziału % obliczone zostały w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie.

1 Liczba bezrobotnych spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149). Osoby spełniające jednocześnie kilka kryteriów w ogólnej liczbie wykazywane są tylko raz.

(6)

3.1. Bezrobotni do 30 roku życia

Na koniec lipca 2015 roku w rejestrach pozostawało 21.351 osób do 30 roku życia, czyli 31,7% ogółu bezrobotnych, w tym 11.562 kobiety (54,2%).

W okresie 7 miesięcy 2015 roku zarejestrowano 26.390 osób (47,6%

napływu), w tym 12.767 kobiet (48,4%). Wyłączono natomiast 29.610 osób (46,6% odpływu), pracę podjęły 12.763 osoby (43,1%), szkolenia lub staż rozpoczęło 6.201 osób (20,9%), zaś 5.882 osoby (19,9%) nie potwierdziły gotowości do pracy.

W analizowanej grupie na koniec lipca 2015 roku bez pracy pozostawało 11.119 osób do 25 roku życia, czyli 16,5% ogółu bezrobotnych, w tym 5.736 kobiet (tj. 51,6%).

W porównaniu do lipca 2014 roku liczebność tej grupy zmniejszyła się o 3.172 osoby (tj. o 22,2%), a udział w populacji bezrobotnych ogółem obniżył się o 1,7 p.p.

W okresie 7 miesięcy 2015 roku zarejestrowały się 15.433 osoby do 25 roku życia (27,8% napływu), w tym 7.282 kobiety (47,2%). Wyłączono natomiast 16.653 osoby (26,2% odpływu), pracę podjęło 6.456 osób (38,8%), szkolenia lub staż rozpoczęło 3.929 osób (23,6%), zaś 3.506 osób (21,1%) nie potwierdziło gotowości do pracy.

3.2. Długotrwale bezrobotni

Na koniec lipca 2015 roku zarejestrowanych było 39.208 długotrwale bezrobotnych (58,2% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat2, w tym 20.352 kobiety (51,9%).

W porównaniu do lipca 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o 7.097 osób, tj. o 15,3%.

W okresie 7 miesięcy 2015 roku zarejestrowano 23.710 osób (42,7%

napływu), w tym 49,8% stanowiły kobiety, a wyłączono 29.011 osób (45,6%

odpływu), w tym 49,3% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez 11.110 osób (38,3%) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy - 5.571 osób (19,2%).

3.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia

W końcu lipca 2015 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawały 16.844 osoby powyżej 50 roku życia - 25,0% ogółu, w tym 6.412 kobiet (38,1% tej populacji).

W porównaniu do lipca 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 1.543 osoby (o 8,4%), natomiast udział wzrósł o 1,6 p. p.

2 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

(7)

W okresie 7 miesięcy 2015 roku zarejestrowano 9.677 osób (17,4%

napływu), w tym 3.776 kobiet (39,0%), a wyłączono 10.414 osób (16,4%

odpływu), w tym 3.802 kobiety (36,5%).

Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych - 4.211 osób podjęło pracę (40,4%), a 1.550 osób (14,9%) nie potwierdziło gotowości do pracy.

3.4. Niepełnosprawni

Na koniec lipca 2015 roku w rejestrach pozostawało 4.269 bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 6,3% ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do lipca 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 61 osób (tj. o 1,4%).

W okresie 7 miesięcy 2015 roku zarejestrowano 4.140 osób, tj. 7,5%

napływu, a wyłączono 4.215 osób, w tym 1.692 osoby z powodu podjęcia pracy (40,1% odpływu).

4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni

Na koniec lipca 2015 roku w ewidencji urzędów pracy pozostawało 34.030 kobiet i 33.296 mężczyzn, co stanowiło odpowiednio 50,5% i 49,5%

ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do lipca 2014 roku zmniejszyła się populacja bezrobotnych kobiet o 4.522 (o 11,7%) oraz mężczyzn o 6.691 (o 16,7%).

Większość bezrobotnych kobiet (78,4%) i mężczyzn (81,6%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł 13,9% i był wyższy od analogicznego udziału wśród mężczyzn - 12,9%.

W okresie 7 miesięcy 2015 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet - 26.119 (47,1% napływu) niż mężczyzn - 29.360 (52,9%).

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 28.670 kobiet oraz 34.917 mężczyzn odpowiednio: 45,1% i 54,9% ogółu wyłączonych.

Mężczyźni stanowili większą grupę wśród podejmujących pracę 56,1%

(16.246), kobiety zaś 43,9% (12.737), natomiast wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 65,8% (4.709).

W końcu lipca 2015 roku w rejestrach pozostawało 8.178 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 24,0% ogółu kobiet.

W okresie 7 miesięcy 2015 roku w analizowanej grupie zarejestrowano 3.412 osób, natomiast pracę podjęło 1.468 osób.

Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowano w powiecie włoszczowskim - 58,4%, jędrzejowskim - 57,2%, staszowskim - 55,3%

i koneckim - 54,5% , natomiast najniższy w: kazimierskim - 46,5% , m. Kielce - 47,0% i opatowskim - 47,1%.

(8)

4.2. Bezrobotni zamieszkali na wsi

W końcu lipca 2015 roku zarejestrowanych było 37.654 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 55,9% ogółu.

W odniesieniu do lipca 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 5.637 osób (tj. o 13,0%).

W okresie 7 miesięcy 2015 roku zarejestrowano 31.362 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji 36.092, pracę podjęło 15.891 osób, tj. 44,0% odpływu.

Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 54,8% (15.891), a w mieście 45,2% (13.092).

W lipcu 2015 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 47,1%, a w grupie zamieszkałych w mieście 55,2%.

Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty:

kielecki - 94,4%, opatowski - 80,3%, włoszczowski - 77,8%, kazimierski - 75,7%, buski - 73,6%, a najniższy: ostrowiecki - 33,1%, skarżyski - 34,8%

i starachowicki - 41,2%.

4.3. Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

W końcu lipca 2015 roku zarejestrowanych było 2.495 osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 3,7% ogółu, w tym 1.469 kobiet (58,9%).

W porównaniu do lipca 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 611 osób, tj. o 19,7%.

W okresie 7 miesięcy 2015 roku zarejestrowano 6.401 osób, tj. 11,5%

napływu, w tym 3.612 kobiet - 56,4% ogółu. Pracę podjęło 2.177 osób.

4.4. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

W końcu lipca 2015 roku zarejestrowanych było 17.787 osób bez kwalifikacji zawodowych, tj. 26,4% ogółu, w tym 8.828 kobiet (49,6%).

W odniesieniu do lipca 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o 2.984 osoby (tj. o 14,4%).

W okresie 7 miesięcy 2015 roku zarejestrowano 14.706 osób, tj. 26,5%

napływu, w tym 6.731 kobiet - 45,8% ogółu. Pracę podjęło 5.502 bezrobotnych.

(9)

4.5. Bez doświadczenia zawodowego

W końcu lipca 2015 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawało 18.306 osób bez doświadczenia zawodowego (27,2% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 54,5% (9.971).

W porównaniu do lipca 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o 3.842 osoby, tj. o 17,3%.

W okresie 7 miesięcy 2015 roku zarejestrowano 16.956 osób, tj. 30,6%

napływu, w tym 8.404 kobiety - 49,6% ogółu. Pracę podjęło 6.839 bezrobotnych.

5. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

5.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

W lipcu 2015 roku do urzędów pracy zgłoszono 3.348 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 299 (o 9,8%) więcej w porównaniu do czerwca 2015 roku i o 560 więcej (o 20,1%) w odniesieniu do lipca 2014 r.

W okresie 7 miesięcy 2015 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 21.169 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 172 więcej (0,8%) w porównaniu do 7 miesięcy 2014 roku.

Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej:

- 12.684, tj. 59,9% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, - 8.485, tj. 40,1% to miejsca aktywizacji zawodowej.

Z sektora prywatnego pochodziło 78,4% wszystkich wolnych miejsc pracy (16.600), a z sektora publicznego 21,6% (4.569).

Z ogółu wolnych miejsc pracy 53,5%, czyli 11.333 to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS.

Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w okresie 7 miesięcy 2015 roku:

- 7.711, tj. 36,4% stanowiły staże,

- 774, tj. 3,7% to prace społecznie użyteczne,

- 675, tj. 3,2% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, - 49, tj. 0,2% skierowano do osób w okresie

do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki.

(10)

Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: kieleckim - 2.918 ofert, m. Kielce - 2.772, ostrowieckim - 2.263, koneckim - 2.015, starachowickim - 1.997 i sandomierskim - 1.817, a najmniej w: kazimierskim - 397 oraz pińczowskim - 522.

W okresie 7 miesięcy 2015 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla:

pracowników usług i sprzedawców - 5.630 ofert (26,6%), w tym dla:

pracowników sprzedaży w sklepach - 1.870 ofert, gospodarzy obiektów - 1.781, innych pracowników sprzedaży i pokrewnych - 466, fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych - 357, kucharzy - 328 oraz kelnerów i barmanów - 276;

robotników przemysłowych i rzemieślników - 3.900 ofert (18,4%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy - 1.212 ofert, robotników w przetwórstwie spożywczym i pokrewnych - 609, kowali, ślusarzy i pokrewnych - 450, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych i pokrewnych - 435 oraz mechaników maszyn i urządzeń - 356;

(11)

pracowników biurowych - 3.009 ofert (14,2%), w tym dla: pracowników obsługi biurowej - 1.625 ofert, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 645, pracowników do spraw finansowo - statystycznych - 218, pracowników do spraw informowania klientów - 195 oraz pozostałych pracowników obsługi biura - 139 i sekretarek - 123;

techników i średniego personelu - 2.381 ofert (11,2%), w tym dla agentów i pośredników handlowych - 501 ofert, pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych - 485, techników nauk fizycznych, chemicznych i technicznych - 233, średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 213, innego średniego personelu do spraw zdrowia - 176, średniego personelu do spraw finansowych - 156 oraz średniego personelu w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej - 141;

pracowników wykonujących prace proste - 2.295 ofert (10,8%), w tym dla: robotników przy pracach prostych w przemyśle - 636 ofert, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie - 583, pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 294 oraz pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki - 248;

operatorów i monterów maszyn i urządzeń - 2.087 ofert (9,9%), w tym dla: kierowców ciężarówek i autobusów - 697 ofert, operatorów pojazdów wolnobieżnych i pokrewnych - 329 oraz kierowców samochodów osobowych, dostawczych i motocykli - 203;

specjalistów - 1.525 ofert (7,2%), w tym dla: specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations - 213 ofert, inżynierów (z wyłączeniem elektrotechnologii) - 193, nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów nauczania i wychowania - 183, specjalistów do spraw administracji i zarządzania - 123, specjalistów do spraw finansowych - 117 oraz innych specjalistów ochrony zdrowia - 111;

rolników, ogrodników, leśników i rybaków - 247 ofert (1,2%), w tym dla rolników produkcji roślinnej - 175 ofert;

przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 95 ofert (0,5%), w tym dla kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 37 ofert oraz kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania - 24.

Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: pracowników usług i sprzedawców, robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników biurowych oraz techników i średniego personelu - stanowiły 70,4% wszystkich ofert.

(12)

5.2. Profile pomocy

W końcu lipca 2015 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z ustalonym profilem pomocy3 wynosiła 64.404 osoby, z tego:

- profil I - 1.083 osoby (1,7%), - profil II - 47.519 osób (73,8%), - profil III - 15.802 osoby (24,5%).

Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy4.

3Zgodnie z art. 33 ust. 2b-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015, poz. 149, z późn.

zm.) powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.

Ustanowione zostały trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: profil pomocy I –pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art.

60b, art. 61e pkt 2 oraz art.66k - 66n; profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

4§2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego - Dz.U.

2014,poz. 631

(13)

5.3. Podjęcia pracy

W okresie 7 miesięcy 2015 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy - 28.983 osoby podjęły pracę, tj. 45,6% ogółu wyłączonych (o 1.593 osoby więcej w odniesieniu do 7 miesięcy 2014 roku).

Pracę niesubsydiowaną podjęło - 24.868 osób, tj. 85,8% ogółu zatrudnionych, w tym:

- podjęcie działalności gospodarczej 955, tj. 3,3%.

Pracę subsydiowaną podjęło - 4.115 osób, tj. 14,2%, w tym:

- prace interwencyjne 1.151 tj. 4,0% zatrudnionych, - roboty publiczne 979, tj. 3,4% - „ - - refundacja kosztów zatrudnienia

bezrobotnego 680, tj. 2,3% - „ -

- podjęcie działalności gospodarczej 613, tj. 2,1% - „ - - praca poza miejscem zamieszkania

w ramach bonu na zasiedlenie 275, tj. 0,9% - „ - - praca w ramach bonu

zatrudnieniowego 87, tj. 0,3% - „ - - dofinansowanie wynagrodzenia

za zatrudnienie bezrobotnego

pow. 50 roku życia 68, tj. 0,2% - „ -

Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący (24.668 osób, tj. 85,1%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (4.315 osób, tj. 14,9%).

Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych był następujący: osób do 30 roku życia - 44,0% (12.763), długotrwale bezrobotnych - 38,3% (11.110), posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 13,3% (3.854) oraz powyżej 50 roku życia - 14,5% (4.211).

5.4. Aktywne programy rynku pracy

W lipcu 2015 roku powiatowe urzędy pracy zaktywizowały 2.047 bezrobotnych, co oznacza spadek o 18 osób, tj. 0,9% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

W okresie 7 miesięcy 2015 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 13.479 bezrobotnych, co oznacza spadek o 2.162 osoby, tj. o 13,8%

w odniesieniu do 7 miesięcy 2014 roku (15.641).

Na staż skierowano 7.159 bezrobotnych (w tym 555 osób w ramach bonu stażowego), co stanowiło 53,1% ogółu zaktywizowanych. Szkolenia rozpoczęło 1.151 osób (8,5%), w tym 150 w ramach bonu szkoleniowego.

(14)

Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 1.151 osób (8,5%), natomiast do prac społecznie użytecznych skierowano 1.054 osoby (7,8%). Przy robotach publicznych zatrudniono 979 osób (7,3%), pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych na tych miejscach 680 bezrobotnych (5,0%), 613 bezrobotnym dofinansowano podjecie działalności gospodarczej (4,6%), a poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie pracę podjęło 275 osób (2,0%).

6. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

6.1. Bezrobotni zarejestrowani jako zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Na koniec lipca 2015 roku w rejestrach pozostawały 3.642 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 5,4% ogółu bezrobotnych, w tym 1.889 kobiet (tj. 51,9%).

W porównaniu do lipca 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 594 osoby (tj. o 14,0%).

W okresie 7 miesięcy 2015 roku zarejestrowało się 2.798 osób (5,0%

napływu), w tym 1.302 kobiety (46,5%). Pracę podjęły 1.564 osoby.

W analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowano 3.235 osób, co oznacza, iż w roku bieżącym napływ do bezrobocia osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy był niższy o 437 osób (tj. o 13,5%).

(15)

6.2. Zwolnienia grupowe

W lipcu 2015 roku 2 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 4 osoby, natomiast na koniec lipca 2015 roku w 2 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 26 osób.

Dla porównania w lipcu 2014 roku 1 zakład pracy zgłosił do zwolnienia 1 osobę i na koniec lipca 2014 r. w 1 zakładzie pracy pozostawała do zwolnienia 1 osoba.

W lipcu 2015 roku 3 zakłady pracy zwolniły 19 pracowników, zaś w okresie 7 miesięcy 2015 roku w 8 zakładach pracy dokonano zwolnień 200 osób.

W lipcu 2014 roku 2 zakłady pracy zwolniły 4 pracowników, zaś w okresie 7 miesięcy 2014 roku w 7 zakładach pracy dokonano zwolnień 121 pracowników.

Tablica 1. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec lipca 2015 roku

Powiat Branża

Liczba osób pozostających do zwolnienia konecki Roboty związane z budową pozostałych obiektów

inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.99.Z) 25

sandomierski Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

(PKD 41.20.Z) 1

Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 7 miesięcy 2015 r.

Powiat Branża

Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie

wcześniejszych zgłoszeń konecki

Roboty związane z budową dróg i autostrad

(PKD 42.11.Z) 14

Roboty związane z budową pozostałych obiektów

inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.99.Z) 35

opatowski

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)

23

ostrowiecki

Działalność banku centralnego (PKD 64.11.Z) 3 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

(PKD 55.10.Z) 24

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

(PKD 25.11.Z) 99

(16)

Cd.

Powiat Branża

Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie

wcześniejszych zgłoszeń sandomierski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z) 1

skarżyski Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

(PKD 42.21.Z) 1

7. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim

Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia.

Na koniec lipca 2015 roku:

najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 6,4%, pińczowski - 8,3%, m. Kielce - 8,8%, sandomierski - 8,9%, włoszczowski - 9,6%, staszowski - 9,8% i kazimierski - 11,1%,

najwyższą powiaty: skarżyski - 23,5%, opatowski - 19,0%, konecki - 18,1%, ostrowiecki -17,4%, kielecki - 16,8%, starachowicki - 13,1%

i jędrzejowski - 12,8%.

Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 4,4%, sandomierskim - 7,0%, opatowskim - 8,4%, jędrzejowskim - 8,7%, pińczowskim - 9,4% i buskim - 10,1%, a najwyższy w koneckim - 25,1%, skarżyskim- 17,7% i ostrowieckim - 17,5%.

Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście.

Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 55,9% ogółu zarejestrowanych.

Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 50,5%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 43,6% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 38,9%.

Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia:

wysoki odsetek ludzi młodych do 30 roku życia - 31,7%, w wieku mobilnym 18-44 lata - 66,5%,

niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 48,2% ogółu bezrobotnych,

długotrwałe pozostawanie bez pracy (pow. 12 m-cy) - 41,2%,

wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 19,9% ogółu.

Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 26,4%

oraz bez doświadczenia zawodowego - 27,2%.

Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia wynosił - 25,0%.

(17)

8. Podsumowanie

Liczba bezrobotnych w lipcu 2015 r. zmniejszyła się o 1.195 osób w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 67.326 osób.

Jest to najniższy poziom bezrobocia od 1999 roku.

W skali roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 11.213 osób (14,3%), w tym kobiet o 4.522 osoby (11,7%), zaś mężczyzn o 6.691 osób (16,7%).

W porównaniu do 7 miesięcy 2014 roku więcej bezrobotnych zarejestrowano, natomiast mniej osób wyłączono z rejestrów bezrobocia.

• Najczęściej powodem wyłączenia z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy (45,6%). W okresie 7 miesięcy 2015 roku zatrudnienie uzyskały 28.983 osoby, tj. o 1.593 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 3.348 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 299 (o 9,8%) więcej w porównaniu do czerwca 2015 roku i o 560 więcej (o 20,1%) w odniesieniu do lipca 2014 r.

Liczba ofert pracy zgłoszonych od początku roku wyniosła 21.169 (wzrost o 172, tj. o 0,8%), w tym 78,4% pochodziło z sektora prywatnego. Najwięcej ofert przeznaczonych było dla pracowników usług i sprzedawców, robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników biurowych oraz techników i średniego personelu (70,4%).

• W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy w okresie 7 miesięcy 2015 roku zaktywizowały 13.479 bezrobotnych, w tym 7.986 osób do 30 roku życia (59,2%).

(18)

VII 2015 VI 2015 Wzrost/ spadek

BUSKO - ZDRÓJ DRZEW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA

1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec

miesiąca 67 326 68 521 -1 195 9 419 2 267 4 508 1 807 11 975 5 458 4 452 6 788 1 423 3 234 6 205 4 791 3 084 1 915

2 Liczba bezrobotnych - stan na koniec

miesiąca poprzedniego X 68 521 X 9 610 2 346 4 649 1 860 11 865 5 696 4 465 6 743 1 408 3 362 6 462 4 899 3 165 1 991

Wzrost / spadek w liczbach X X -1 195 -191 -79 -141 -53 110 -238 -13 45 15 -128 -257 -108 -81 -76

w procentach X X -1,7 -2,0 -3,4 -3,0 -2,8 0,9 -4,2 -0,3 0,7 1,1 -3,8 -4,0 -2,2 -2,6 -3,8

Spadek w porównaniu

do 31.07.2014 r. w liczbach X X -11 213 -1 650 -250 -687 -297 -1 015 -1 199 -262 -1 139 -258 -1 036 -867 -1 434 -350 -769 w procentach X X -14,3 -14,9 -9,9 -13,2 -14,1 -7,8 -18,0 -5,6 -14,4 -15,3 -24,3 -12,3 -23,0 -10,2 -28,7 5 Stopa bezrobocia wg stanu

na 31 lipca 2015 roku 12,8 13,0 X 8,8 6,4 12,8 11,1 16,8 18,1 19,0 17,4 8,3 8,9 23,5 13,1 9,8 9,6

Bezrobotni z prawem do zasiłku 9 045 9 216 -171 1 062 230 394 80 1 475 1 369 376 1 187 134 227 1 100 723 426 262 16

Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 13,4 13,4 X 11,3 10,1 8,7 4,4 12,3 25,1 8,4 17,5 9,4 7,0 17,7 15,1 13,8 13,7

2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku 58 281 59 305 -1 024 8 357 2 037 4 114 1 727 10 500 4 089 4 076 5 601 1 289 3 007 5 105 4 068 2 658 1 653

Bezrobotne kobiety 34 030 33 930 100 4 428 1 098 2 577 841 5 904 2 975 2 095 3 533 752 1 706 2 987 2 312 1 704 1 118

Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 50,5 49,5 X 47,0 48,4 57,2 46,5 49,3 54,5 47,1 52,0 52,8 52,8 48,1 48,3 55,3 58,4

w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia

po urodzeniu dziecka 8 178 8 308 -130 1 061 301 801 273 1 302 518 574 866 190 524 627 454 403 284

Bezrobotni zamieszkali na wsi 37 654 38 111 -457 0 1 669 2 929 1 367 11 305 3 920 3 576 2 244 907 2 084 2 158 1 974 2 032 1 489

Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 55,9 55,6 X 0,0 73,6 65,0 75,7 94,4 71,8 80,3 33,1 63,7 64,4 34,8 41,2 65,9 77,8

w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 193 5 344 -151 0 199 399 77 1 767 550 207 153 46 314 303 432 679 67

5 Osoby w okresie do 12 m-cy

od dnia ukończenia nauki 2 495 2 279 216 221 102 197 115 542 184 199 241 57 167 117 126 139 88

Bezrobotni:

poprzednio pracujący 53 855 54 882 -1 027 8 060 1 636 3 500 987 9 406 4 713 2 959 5 597 1 045 2 171 5 394 4 305 2 532 1 550

w tym, zwolnione z przyczyn

dotyczących zakładu pracy 3 642 3 758 -116 532 90 207 67 973 328 142 203 90 159 402 192 128 129

dotychczas niepracujący 13 471 13 639 -168 1 359 631 1 008 820 2 569 745 1 493 1 191 378 1 063 811 486 552 365

7 Cudzoziemcy 102 101 1 23 5 0 2 13 4 4 18 0 11 10 10 2 0

x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe 0 - zjawisko nie występuje

4

6 3 4

II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1

3

I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE

WOJEWÓDZTWO RAZEM

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH

POWIATOWE URZĘDY PRACY

(19)

VII 2015 VI 2015 Wzrost/ spadek

BUSKO - ZDRÓ DRZEW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIE ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOW STASZÓW WŁOSZCZOW

59 511 60 701 -1 190 8 308 2 021 4 109 1 678 10 308 4 656 4 055 6 051 1 279 2 917 5 489 4 282 2 666 1 692

do 30 roku życia 21 351 21 627 -276 1 993 895 1 665 881 4 418 1 518 1 637 1 894 584 1 322 1 420 1 289 1 167 668

w tym do 25 roku życia 11 119 11 198 -79 780 500 935 547 2 419 771 920 984 310 661 657 635 615 385

długotrwale bezrobotne 39 208 40 470 -1 262 5 736 1 249 2 805 1 248 6 251 2 946 3 143 4 016 842 1 885 3 879 2 717 1 436 1 055

powyżej 50 roku życia 16 844 17 201 -357 2 996 491 973 302 2 626 1 358 946 1 791 341 603 1 869 1 450 654 444

korzystające ze świadczeń

z pomocy społecznej 1 001 1 114 -113 77 54 403 13 6 4 0 184 0 21 145 0 0 94

posiadające co najmniej jedno dziecko

do 6 roku życia 10 071 10 262 -191 1 289 385 818 217 1 656 789 436 1 077 192 568 890 800 622 332

posiadające co najmniej jedno dziecko

niepełnosprawne do 18 roku życia 58 58 0 2 8 2 3 17 3 1 0 9 1 0 0 8 4

niepełnosprawni 4 269 4 363 -94 854 85 207 32 607 395 85 926 83 116 273 334 223 49

1 64 404 65 950 -1 546 8 671 2 141 4 430 1 735 11 356 5 271 4 400 6 471 1 393 3 150 6 106 4 518 2 919 1 843

2 profil I 1 083 1 181 -98 107 62 89 36 213 92 17 123 40 31 66 134 41 32 17

3 profil II 47 519 48 495 -976 6 484 1 274 3 171 1 056 8 522 4 468 3 499 4 874 917 2 433 4 497 3 112 1 740 1 472

4 profil III 15 802 16 274 -472 2 080 805 1 170 643 2 621 711 884 1 474 436 686 1 543 1 272 1 138 339

1 735 751 -16 77 14 10 1 84 104 46 143 6 27 110 85 28 0

1 7 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0

2 97 96 1 24 4 0 2 13 3 4 18 0 10 9 8 2 0

3 56 46 10 0 3 8 1 0 8 2 9 0 3 5 9 3 5

1 222 1 221 1 188 66 67 37 313 72 66 103 14 31 83 85 41 56

niepełnosprawni niepozostający

w zatrudnieniu 555 555 0 133 18 25 17 104 31 13 73 5 13 47 22 23 31

pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 45 44 1 5 4 2 2 5 5 3 0 0 0 6 13 0 0

2 048 2 148 -100 209 42 155 16 187 167 25 245 149 334 139 180 116 84

119 130 -11 6 5 42 5 8 0 4 2 5 19 5 0 1 17

1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

2 26 41 -15 0 0 0 0 0 25 0 0 0 1 0 0 0 0

Polacy z prawem do zasiłku transferowego

V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

VI. Poszukujący pracy

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1

w tym

VIII. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) Liczba osób do zwolnienia

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

III. Profile pomocy (stan na koniec miesiąca) Liczba osób bezrobotnych z ustalonym

profilem pomocy

z tego

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

1

z wiersza 8

IV. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) 8

L.p.

Liczba zakładów Liczba osób

w tym staże

Cudzoziemcy z prawem do zasiłku Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku

VII. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) MIEJSKI UR PRACY W KIELCAC

(20)

VII 2015 VI 2015 Wzrost/ spadek

BUSKO - ZDRÓJ DRZEW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA

8 459 6 813 1 646 1 083 298 462 179 1 437 790 559 978 165 527 585 598 497 301

1 483 1 093 390 207 71 102 57 297 75 72 126 39 106 85 92 101 53

6 976 5 720 1 256 876 227 360 122 1 140 715 487 852 126 421 500 506 396 248

82,5 84,0 X 80,9 76,2 77,9 68,2 79,3 90,5 87,1 87,1 76,4 79,9 85,5 84,6 79,7 82,4

2 1 640 1 408 232 224 49 67 14 297 183 66 206 40 52 131 152 97 62

3 373 372 1 54 14 13 8 93 34 19 19 9 14 34 15 22 25

4 4 840 3 644 1 196 0 238 299 136 1 361 560 440 349 101 364 183 258 322 229

5 1 185 755 430 107 54 72 49 241 81 88 109 32 98 62 64 81 47

6 13 12 1 3 1 0 0 4 1 0 2 0 1 0 1 0 0

7 2 180 1 861 319 218 47 160 70 436 244 221 245 16 133 155 111 65 59 18

8 2 734 2 095 639 271 110 154 97 481 215 243 300 60 246 159 144 152 102

9 4 439 3 298 1 141 555 151 256 72 757 441 275 500 87 294 307 307 282 155

10 537 471 66 81 22 50 9 83 40 24 73 2 44 28 29 30 22

11 8 512 7 063 1 449 1 080 284 496 194 1 431 812 526 1 004 160 506 617 601 508 293

12 do 30 roku życia 4 055 3 188 867 409 170 218 110 745 340 296 453 94 299 247 278 263 133

13 w tym do 25 roku życia 2 450 1 803 647 208 103 139 81 460 207 195 263 61 176 137 166 162 92

14 długotrwale bezrobotni 3 466 2 979 487 443 92 216 81 549 357 235 427 52 237 256 206 180 135

15 powyżej 50 roku życia 1 377 1 225 152 196 30 85 23 202 158 66 150 22 51 135 123 74 62

16 korzystające ze świadczeń

z pomocy społecznej 152 78 74 24 4 82 0 0 2 0 14 0 1 16 0 0 9

17 posiadające co najmniej jedno

dzieckodo 6 roku życia 1 021 959 62 140 45 48 12 152 101 34 139 13 70 72 95 75 25

18 posiadające co najmniej jedno

dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. 9 7 2 0 2 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1

19 niepełnosprawni 600 568 32 109 14 27 3 71 52 17 133 7 28 45 40 47 7

1 5 077 5 080 -3 637 183 316 142 842 542 335 517 159 260 417 341 231 155

3 853 4 610 -757 472 235 385 179 422 310 291 289 39 378 240 401 212 0

1 147 1 717 -570 41 102 219 58 75 34 143 17 0 140 30 229 59 0

3 2 456 2 557 -101 447 55 27 40 415 443 24 368 71 19 412 8 100 27

bez doświadczenia zawodowego

w tym

Zakończyli realizację IPD

I. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

2

Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD

w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

II. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym Nowo zarejestrowani ogółem

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy cudzoziemcy

WYSZCZEGÓLNIENIE

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH

w tym z powodu podjęcia pracy osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki z tego po raz pierwszy

po raz kolejny

kobiety

Udział powracających do rejestru [%]

charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych

1 L.p.

z prawem do zasiłku

zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

bez kwalifikacji zawodowych mieszkańcy wsi

Figure

Updating...

References

Related subjects :