Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpitalparkitka.com.pl

Częstochowa: ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

Numer ogłoszenia: 119407 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny , ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3673753, faks 034 3651756.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:

ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA

SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE. 2. Zamówienie podzielone jest na 4 części: CZĘŚĆ NR 1 1) ZAKUP ZESTAWU ARTROSKOPOWEGO Z NARZADZIAMI DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE. 2) Zakup dotyczący CZĘŚCI NR 1 realizowany jest w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE. CZĘŚĆ NR 2 1) ZAKUP ZESTAWU NEPĘDU NEUROCHIRURGICZNEGO DO KRANIOTOMII, TREPANACJI I OPERACJI KRĘGOSŁUPA Z DIATERMIĄ BIPOLARNĄ I OSPRZĘTEM DLA POTRZEB ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII

(2)

SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE. 2) Zakup dotyczący CZĘŚCI NR 2 realizowany jest w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE. CZĘŚĆ NR 3 1) ZAKUP SSAKÓW DLA TRAKTU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W

CZĘSTOCHOWIE. 2) Zakup dotyczący CZĘŚCI NR 3 realizowany jest w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W

CZĘSTOCHOWIE. CZĘŚĆ NR 4 1) ZAKUP LASERA REHABILITACYJNEGO TYP POLARIS 2 DLA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE 2) Zakup dotyczący CZĘŚCI NR 4 realizowany jest w środków własnych WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W

CZĘSTOCHOWIE. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w danym asortymencie.

Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: lub równoważne. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem medycznym..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

(3)

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

(4)

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest

(5)

wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ww. zobowiązanie musi zostać załączone do oferty przetargowej w oryginale. 3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt. 1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w § 5 ust. 4 i 5 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. § 6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dla wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych w SIWZ Wykonawca ma obowiązek złożyć: 1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich. 3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007

(6)

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst. jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 184) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, według Załącznika Nr 7 do SIWZ (oryginał). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich. 3. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w § 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ. 1) Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 należy przedstawić w formie oryginału. Dokument o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1 i 2 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym musza być złożone wraz tłumaczeniem na język polski. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów wymienionych w

§ 6 ust. 2 pkt. 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) dokument, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, wymienionego w ust. 4 pkt. 1 lit. a SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu. 5. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w w § 6 ust. 2 pkt. 1 -3 niniejszej SIWZ (lub § 6 ust. 4 niniejszej SIWZ - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. 6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy załączyć do oferty: 1) Opisy np. katalogi/foldery/prospekty/informacje producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnianie parametrów technicznych zawartych w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 2) Oświadczenie Wykonawcy, o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. Pozostałe wymagane dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy: a) Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik Nr 2

(7)

do SIWZ, c) Tabela parametrów technicznych - Załącznik Nr 5 do SIWZ .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Okres gwarancji w miesiącach - 20 IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian stosownie paragrafu 12 wzoru umowy stanowiącego, załącznik nr 8 do SIWZ IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpitalparkitka.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200

Częstochowa, pokój 310 (II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, ul.

Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, pokój 356 (II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. 2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 964); b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

(8)

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZESTAW ARTROSKOPOWY Z NARZADZIAMI DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I

CHIRURGII URAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW ARTROSKOPOWY Z NARZADZIAMI DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Okres gwarancji w miesiącach - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZESTAW NEPĘDU NEUROCHIRURGICZNEGO DO KRANIOTOMII, TREPANACJI I OPERACJI KRĘGOSŁUPA Z DIATERMIĄ BIPOLARNĄ I OSPRZĘTEM DLA POTRZEB ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW NEPĘDU

NEUROCHIRURGICZNEGO DO KRANIOTOMII, TREPANACJI I OPERACJI KRĘGOSŁUPA Z DIATERMIĄ BIPOLARNĄ I OSPRZĘTEM DLA POTRZEB ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII Z PODODDZIAŁEM

CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Okres gwarancji w miesiącach - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: SSAKI DLA TRAKTU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SSAKI DLA TRAKTU

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE - sztuk 3.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

(9)

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Okres gwarancji w miesiącach - 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: LASER REHABILITACYJNY TYP POLARIS 2 DLA ZAKŁADU REHABILITACJI

LECZNICZEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LASER REHABILITACYJNY TYP POLARIS 2 DLA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA

SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Okres gwarancji w miesiącach - 20

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :