Protokół z XLVIII Sesji Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 maja 2018 r.

Pełen tekst

(1)

1

Protokół z XLVIII Sesji Rady Powiatu w Lublinie

z dnia 17 maja 2018 r.

Dnia 17 maja 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się XLVII sesja V kadencji Rady Powiatu w Lublinie.

Ad.1 Obrady otworzył Przewodniczący Rady – Antoni Skrabucha, witając wszystkich zebranych.

Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) Przewodniczący Rady stwierdził, że w chwili rozpoczęcia sesji obecnych było 23 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Z uwagi na późniejszą, krótkotrwałą nieobecność niektórych radnych w toku obrad, ilość osób biorących udział w poszczególnych głosowaniach była różna, jednak quorum zostało zachowane.

W sesji uczestniczyli również: Jadwiga Wójcik – Skarbnik Powiatu, Piotr Zarębski – Radca Prawny, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu i Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lublinie (zał. nr 2).

Ad.2 Przewodniczący Rady Antoni Skrabucha poinformował, że proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu w Lublinie.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Technikum w Bełżycach wchodzącemu w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lublinie do zaciągnięcia kredytów w latach 2018-2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Sprawy bieżące.

17. Zamknięcie sesji.

(2)

2 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Wniosków nie zgłoszono.

Ad.3 Przystąpiono do przyjęcia protokołu z XLVII sesji, który został wyłożony wcześniej do wglądu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma wnioski do przedstawionego protokołu.

Wniosków i zmian nie zgłoszono, wobec czego protokół z XLVII sesji został przyjęty.

Ad.4 Starosta Lubelski Paweł Pikula przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie od dnia 12 kwietnia 2018 r. do dnia17 maja 2018 r. (zał. nr 3).

Ad.5 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Zdzisław Antoń. Poinformował On, że bierze udział w pracach zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów województwa lubelskiego do 2030 r. Zespół ten został powołany przez Wojewodę Lubelskiego. Na ostatnim spotkaniu, w dniu 8 maja br.

poinformowano wszystkich członków zespołu, że dwa powiaty, w tym powiat lubelski, z całego województwa lubelskiego odmówiły udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, które są podstawą analizy SWOT. Radny przypomniał, że w dniu 27 kwietnia 2018 r do wszystkich powiatów województwa lubelskiego zostało wystosowane pismo od Wojewody, z prośbą o wypełnienie zawartych tam tabel. Radny poinformował, że Starostwo Powiatowe w Lublinie przesłało odpowiedź, że „nie dysponuje informacjami z zakresu możliwości rozwojowych obszarów wiejskich na terenie powiatu lubelskiego, gdyż Starosta nie posiada kompetencji ustawowych do ich udzielenia i udostępnienia”. W związku z taka odpowiedzią, Radny zadał pytania Panu Staroście:

- „czy to oznacza, że pozostałe 18 powiatów, które udzieliły odpowiedzi i wypełniły przesłane tabele myliło się, czy Pan Starosta pomylił się?”

- w styczniu 2018 r. Rada Powiatu w Lublinie uchwaliła strategię Rozwoju Powiatu Lubelskiego, w związku z tym Radny Antoń poprosil Pana Starostę o wyjaśnienie „skąd zostały wzięte informacje służące do opracowania tej strategii, a dotyczące możliwości rozwojowych obszarów wiejskich”. Strategia ta zawiera taki rozdział, gdzie jest to wszystko opracowane i są tam zawarte dość znaczne informacje na żądany temat.

- Radny zapytał także Pana Starostę „ czy widział Pan osobiście te tabele do wypełnienia, które zostały przesłane z Urzędu Wojewódzkiego do wypełnienia?”

Drugi temat, jaki poruszył Radny Zdzisław Antoń, to prośba o jak najszybsze przedstawienie propozycji obwodów wyborczych.

Jako drugi, głos zabrał Radny Henryk Krajewski poruszając dwa tematy. Jeden z nich dotyczył zmodernizowanej już drogi Stara Wieś- Szklarnia. Radny poprosił o solidną konserwację powstałych tam pęknięć. Drugie zapytanie Radnego dotyczyło karetki stacjonującej w miejscowości Wysokie: „Dlaczego karetka stacjonująca w Wysokiem przewozi część pacjentów do szpitala w Janowie Lubelskim pomimo, że w szpitalu w Bychawie są wolne łóżka? Radny poprosił o podanie także jaka jest skala tego problemu?

Ile wyjazdów ogółem miała ta karetka, ile z nich było do Bychawy, a ile do Janowa Lubelskiego?”

(3)

3 Ad.6 Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r. (zał. nr 4) przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie – Aneta Łońska.

Przewodniczący Rady – Antoni Skrabucha zapytał czy są pytania lub uwagi do zaprezentowanego sprawozdania.

Do powyższej informacji Radni nie zgłosili uwag ani zapytań.

Ad.7 Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany statutu Technikum w Bełżycach wchodzącemu w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach (zał. nr 5) przedstawiła Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych - Beata Janiszewska-Brudzisz.

Projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji i Kultury - opinię przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji – Urszula Paździor.

Projekt w/w uchwały (zał. nr 6) odczytał Przewodniczący Rady – Antoni Skrabucha.

Uwag do projektu uchwały nie było.

Uchwała Nr XLVIII/484/2018 w sprawie zmiany statutu Technikum w Bełżycach wchodzącemu w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach została podjęta jednogłośnie w obecności 22 radnych.

Ad. 8 Uzasadnienie do uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (zał. nr 7) przedstawiła Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych – Beata Janiszewska-Brudzisz.

Projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji i Kultury - opinię przedstawiła Wicerzewodnicząca Komisji – Urszula Pażdzior.

Projekt w/w uchwały (zał. nr 8) odczytał Przewodniczący Rady – Antoni Skrabucha.

Uwag do projektu uchwały nie było.

Uchwała Nr XLVIII/485/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin została podjęta jednogłośnie w obecności 22 radnych.

Ad.9 Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk (zał. nr 9) przedstawiła Skarbnik Powiatu – Jadwiga Wójcik

Projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski.

Projekt w/w uchwały (zał. nr 10) odczytał Przewodniczący Rady – Antoni Skrabucha.

Uwag do projektu uchwały nie było.

Uchwała Nr XLVIII/486/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk została podjęta jednogłośnie w obecności 22 radnych.

(4)

4 Ad.10 Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Gminie Krzczonów (zał. nr 11) przedstawiła Skarbnik Powiatu – Jadwiga Wójcik.

Projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski.

Projekt w/w uchwały (zał. nr 12) odczytał Przewodniczący Rady – Antoni Skrabucha.

Uwag do projektu uchwały nie było.

Uchwała Nr XLVIII/487/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów została podjęta jednogłośnie w obecności 22 radnych.

Ad.11 Uzasadnienie do uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lublinie do zaciągnięcia kredytów w latach 2018-2019 (zał. nr 13) przedstawiła Skarbnik Powiatu – Jadwiga Wójcik.

Projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski.

Projekt w/w uchwały (zał. nr 14) odczytał Przewodniczący Rady – Antoni Skrabucha.

Uwag do projektu uchwały nie było.

Uchwała Nr XLVIII/488/2018 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lublinie do zaciągnięcia kredytów w latach 2018-2019 została podjęta jednogłośnie w obecności 22 radnych.

Ad.12 Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 (zał.

nr 15) przedstawiła Skarbnik Powiatu – Jadwiga Wójcik.

Projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową – opinię przedstawił Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski.

Projekt w/w uchwały (zał. nr 16) odczytał Przewodniczący Rady – Antoni Skrabucha.

Uwag do projektu uchwały nie było.

Uchwała Nr XLVIII/489/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 została podjęta jednogłośnie w obecności 22 radnych.

Ad.13 Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego (zał. nr 17) przedstawiła Skarbnik Powiatu – Jadwiga Wójcik.

Projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową – opinię przedstawił Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski.

Projekt w/w uchwały (zał. nr 18) odczytał Przewodniczący Rady – Antoni Skrabucha.

Uwag do projektu uchwały nie było.

Uchwała Nr XLVIII/490/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego została podjęta jednogłośnie w obecności 22 radnych.

Ad.14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie obrad, głos zabrał Pan Starosta Paweł Pikula informując, że zostanie udzielona pisemna odpowiedź na interpelację Radnego Henryka Krajewskiego dotycząca karetki pogotowia w Wysokiem. Pan Starosta odniósł się także do interpelacji Radnego Zdzisława Antonia i poinformował, że w najbliższym czasie Zarząd Powiatu przygotuje projekt uchwały o podziale powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze, który następnie zostanie skierowany do gmin z prośbą o zaopiniowanie, a w czerwcu zostanie przedstawiony Radzie Powiatu. W odniesieniu do wspomnianej przez Radnego Antonia ankiety dotyczącej analizy SWOT, która nie został wypełniona przez powiat lubelski, Pan Starosta odpowiedział, że Powiat Lubelski zajął takie a nie inne stanowisko, gdyż ten zakres nie leży wprost w kompetencjach powiatu. Na pytania zawarte w tej ankiecie dotyczące, typowych obszarów rolniczych nie można było udzielić odpowiedzi, gdyż nie posiadamy takich danych i nie chcieliśmy wprowadzić kogoś w błąd przekazując nieprawdziwe lub stare dane. Odnosząc się do innych powiatów i udzielonych przez nie odpowiedzi, Pan Starosta stwierdził, że być może

(5)

5 zostały one zaczerpnięte jedynie z wizualnego poglądu, a nie z konkretnych danych, gdyż takimi danymi powiaty nie dysponują.

Ad.15 Wnioski i oświadczenia radnych.

Głos zabrał ponownie Radny Zdzisław Antoń odnosząc się jeszcze raz do tej ankiety i twierdząc, że pytania w tej ankiecie były bardzo proste i nie wymagały posiadania żadnych danych.

Radny Zdzisław Antoń poinformował także wszystkich obecnych, że od 18 maja br.

zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o pracownikach sezonowych, czyli pomocnikach rolnika. Radny przekazał zebranym podstawowe informacje na ten temat.

Następnie głos zabrał Dyrektor ZDP z/s w Bełżycach Janusz Watras. Odpowiadając na interpelacje Radnego Krajewskiego poinformował, że zgodnie z harmonogramem remontów cząstkowych opracowanym przez dział techniczny, ta droga przewidziana jest do remontu w pierwszej dekadzie lipca.

Jako kolejny, glos zabrał Radny Piotr Gęba, który w imieniu własnym oraz Burmistrza Bychawy zaprosił wszystkich na festyn „W krainie pierogów”, który odbędzie się w dniach 26-27 maja 2018 r.

Przewodniczący Rady Antoni Skrabucha zaprosił także wszystkich Radnych na Uroczystą Sesję Rady Powiatu w Lublinie organizowaną z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, która odbędzie się 25 maja 2018 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Lublinie, a następnie w Siedlisku Folkloru Marzanna w Niedrzwicy Kościelnej.

Ad.16 Sprawy bieżące.

W ramach spraw bieżących nie zgłoszono żadnej sprawy.

Ad.17 Przewodniczący Rady – Antoni Skrabucha stwierdził, że tematyka XLVIII sesji V kadencji Rady Powiatu w Lublinie została wyczerpana, a w związku z tym podziękował zebranym za udział i zakończył obrady.

Obrady zakończono o godz. 14:30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant Izabela Gołoś

Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie

Antoni Skrabucha

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :