Nazwa zadania : Dostawa wodomierzy do zimnej wody o temp. do 30 C oraz konsol wodomierzowych zgodnie zg. zał. nr 1 do SIWZ. nr sprawy: 8/2016NS

Pełen tekst

(1)

1

8/2016 NS

Otwock, 14.06.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami zwaną dalej u. p. z. p.).

Nazwa zadania : „Dostawa wodomierzy do zimnej wody o temp. do 30°C oraz konsol wodomierzowych zgodnie zg. zał. nr 1 do SIWZ”. nr sprawy: 8/2016NS

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48, 05-400 Otwock www.opwik.com

poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 7.00-15.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art.27) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwanym dalej regulaminem, którego treść dostępny jest na stronie internetowej OPWiK Sp. z o.o.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu zgodnie zg. zał.

nr 1 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z opisem w załączniku nr 1 oraz 3 CPV: 38421100-3 Wodomierze

1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego .

4.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

(2)

2

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Ilość i terminy dostaw będą uzgadniane na bieżąco biorąc pod uwagę możliwości wykonawcze wykonawcy i potrzeby zamawiającego.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie sektorowe muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zg. z §13 Regulaminu:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Za spełnienie warunków określonych w pkt. 1 zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. VI, zawierających wymagane informacje i treści oraz formalnie poprawne.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 15 ust. 1 regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. 6.1.5). niniejszej specyfikacji;

2) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

3) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt.9 u.

p. z. p. wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz

(3)

3

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z §32 Regulaminu –zał. nr 4 do SIWZ.

6) Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- zał. nr 6 do SIWZ.

7) Podpisany i wypełniony projekt umowy – zał. nr 7 do SIWZ.

8) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw- posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9) Dowód wpłaty wadium

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, np.

konsorcjum, spółka cywilna, wykonawcy zobowiązani są:

1. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienia publiczne którego dotyczy, wykonawców ubiegających się o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika.

2. Dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z wyłączeniem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 1.1) - 6) przez każdego wykonawcę.

4. Pozostałe wymagane dokumenty składane są wspólnie.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty stosownie do postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z późniejszymi zmianami).

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

(4)

4

prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 2 dostawy wodomierzy na kwotę co najmniej 100.000 zł netto każda w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (dowody w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów §1 pkt.2), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zał. nr 5 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000zł (wraz z dowodem opłaty)

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

zg. z zał. nr 1 do SIWZ.

a). Wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE,

b). Wodomierze muszą posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

c) Karty katalogowe proponowanego urządzenia

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym tłumacza oraz za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

1. Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu 022 779 42 96 w 10

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej opwik@opwik.com , d.weremko@opwik.com Tel. 22 779 42 96 wew. 12

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,

(5)

5

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko Z-ca Kierownika działu eksploatacji i inwestycji imię i nazwisko p. Andrzej Siwak

tel. 022 779-20-47 wew. 139 fax. 022 779-20-47 wew. 130 w terminach pon 9-17 wt-pt 7-15

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest :p Dominika Weremko,- d.weremko@opwik.com w terminach pon 9-17 wt-pt 7-15 7. Zamawiający może w każdym czasie ,przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikacje przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia zg. z art.26 Regulaminu.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

(10.950,00 PLN ) na rachunek zamawiającego:

93 8023 0009 2001 0000 4444 0003

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

2.Forma wadium oraz zwrot zgodnie z art. 33 i 34 Regulaminu.

3. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu . W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ,ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę .

4.Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu i dołączyć do oferty.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 30.06.2016r.

(6)

6

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w walucie PLN.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski (przetłumaczone przez tłumacza), poświadczone przez wykonawcę .

11. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej ,nieprzezroczystej kopercie z napisem:

„ Oferta na dostawę wodomierzy do zimnej wody o temp. do 30°C oraz konsol wodomierzowych zgodnie zg. zał. nr 1 do SIWZ”.- nr. sprawy 8/2016NS

Nie otwierać przed dniem30.06.2016r.przed godz. 11:15

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 30.06.2016r. do godz.11:00

w siedzibie zamawiającego Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock pomieszczenie BOK

(7)

7

Oferty zostaną otwarte dnia: 30.06.2016r. o godz.11:15

w siedzibie zamawiającego Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock Pokój BOK

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

a) Cena ryczałtowa oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady że trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 i od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1.

b) Wykonawca określa cenę realizowanego zamówienia w zał. nr 3 „Formularzu ofertowym” i cena ta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać podwyższeniu za wyjątkiem sytuacji opisanej w lit. g.

c) Cena ryczałtowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

d) Cena ryczałtowa może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

e) Cena ryczałtowa nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

f) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

g) Cena ryczałtowa może ulec zmianie tylko z przyczyn obiektywnych, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj: w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług , podatek VAT zostanie zmieniony na aktualnie obowiązujący. Zaistnienie takich zmian spowoduje aneksowane warunków umowy w zakresie objętym zmianom zg. z art.76 Regulaminu.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

1. KRYTERIUM – cena – waga 100%

2. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

(8)

8

Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny

cena oferty 100% (najniższa cena brutto spośród badanych ofert):(cena brutto oferty badanej)x100%x100pkt

Oferta zostaną przyznane punkty proporcjonalnie, wg wzoru

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 83 i 84 Regulaminu.

XVII. Załączniki:

1) Specyfikacja techniczna – zał. nr 1

2) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę –zał. nr 2 3) Formularz cenowy – zał. nr 3

4) Oświadczenie z §32 Regulaminu.- zał. 4 5) Wykaz dostaw i usług- zał. 5

6) Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- zał. nr 6 7) Projekt umowy wypełniony i podpisany- zał. nr 7

mgr Grażyna Osica

--- Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

(9)

9 Zał. nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: ...

Siedziba: ...

Adres poczty elektronicznej: ...

Strona internetowa: ...

Numer telefonu: 0 (**) ...

Numer faksu: 0 (**) ...

Numer REGON: ...

Numer NIP: ...

Część zamówienia powierzona Podwykonawcy (nie potrzebne skreślić )

...

...

...

Dane dotyczące zamawiającego

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu sektorowym na.” Dostawa wodomierzy do zimnej wody o temp. do 30°C oraz konsol wodomierzowych zgodnie zg. zał. nr 1 do SIWZ”. nr sprawy: 8/2016NS

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena ryczałtowa oferty

cena ryczałtowa netto...zł (słownie: ...) podatek VAT...zł

(10)

10

cena ryczałtowa brutto...zł (słownie: ...)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie do dnia: ……….

Termin płatności:... dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):...

Reklamacje będą załatwiane w terminie:…………... ... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Inne………

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

... ... ... ... ... ... ... ... ... tel. kontaktowy, faks: ... ... ...

zakres odpowiedzialności

... ... ... ... ... ... ... ... ... tel. kontaktowy, faks: ... ... ...

zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ...

Stanowisko ...

Telefon...Fax...

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium; ………..

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

(11)

11

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………

………

………

Inne informacje wykonawcy:

………

………

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(12)

12 Zał. nr.3

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Cenowa ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary Ilość

Cena jedn.

netto

Kwota netto

VAT

(stawka)

Kwota brutto

1

Wodomierz statyczny elektromagnetyczny dn

20 q3 4,0 m3/h l-190 mm szt. 500

2

Wodomierz statyczny elektromagnetyczny dn

25 q3 6,3 l-260 mm szt. 35

3

Wodomierz statyczny elektromagnetyczny dn 32 q3 10 m3/h 16 l-260 mm

szt. 5

4

Wodomierz statyczny elektromagnatyczny dn

40 q3 16m3/h l-300 mm szt. 40

5

Wodomierz przemysłowy prosty z całkowicie wyjmowanym wkładem pomiarowym

qn= 15 m3/h t-40°c, pn- 16 bar. l=200, dn=50mm kl. c

szt. 10

6

Wodomierz przemysłowy prosty z całkowicie wyjmowanym wkładem pomiarowym

qn= 40 m3/h t-40°c, pn- 16 bar. l=225, dn=80mm kl. c

szt. 5

(13)

13 7

Wodomierz przemysłowy prosty z całkowicie wyjmowanym wkładem pomiarowym

qn= 60 m3/h t-40°c, pn- 16 bar. l=250, dn=100mm kl. c

szt. 2

8 Konsola wodomierza dn

25 l-260 kpl. 25

9 Konsola wodomierza dn

40 l-300 kpl. 22

OGÓŁEM

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(14)

14

Zał.nr. 4

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie sektorowe zg. z art.32 Regulaminu

Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadam wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie sektorowe na podstawie art.15 Regulaminu Zamówień sektorowych .

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(15)

15 Zał. Nr 5

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (dowody w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów §1 pkt.2), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać (dokumenty), że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej 2 dostawy wodomierzy na kwotę co najmniej 100.000 zł netto każda o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia.

Lp Przedmiot dostawy Wartość dostawy netto + VAT

Termin wykonania dostawy (od –do)

Nazwa i adres Zamawiającego

Wskazanie dokumentów potwierdzających należyte

wykonanie usługi (nr strony w ofercie) 1

2

3

4

5

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(16)

16 Zał. nr 6

WYKAZ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

1.Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zmianami):

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

2.Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zmianami):

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(17)

17 Zał. nr. 7

UMOWA NR …../2016 US

zawarta w dniu ………. r.

w Otwocku pomiędzy:

Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z siedzibą w Otwocku przy ul. Karczewskiej 48 , NIP 532-19-54-266 , REGON 141152456 reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu mgr inż. Mieczysława Kostyrę 2. Prokurenta mgr Grażynę Osica zwaną dalej Zamawiającym

a

……….

z siedzibą: ……….

REGON ………. ; NIP ………..

reprezentowanym przez:

p. ……….

zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy, dokonany w dniu ……….. r. w trybie przetargu nieograniczonego (art.27) -zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. w myśl art.132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.)

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wodomierzy do zimnej wody o temp. do 30°C oraz konsol wodomierzowych zgodnie zg. zał. nr 1 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia wymieniony w §1 zostanie dostarczony do Oczyszczalni Ścieków w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1 – Magazyn.

(18)

18

§2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wodomierze wraz z systemem zdalnego odczytu zg.

z zał. nr 1 do SIWZ w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§3

1. Łączna ryczałtowa wartość zamówienia, o których mowa w §1 , Strony ustaliły na kwotę:

netto ………. zł + obowiązujący podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ……….. zł (słownie złotych brutto): ………

2. Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT wystawionej za dostarczony przedmiotu umowy (każda partia dostawy).

3. Zapłata za wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT nastąpi w terminie ……. dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury Wykonawcy, przelewem na jego rachunek bankowy.

4. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer NIP: 532-19-54-266

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer NIP: ………

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury w zakresie umowy bez swojego podpisu, jako Odbiorcy.

§4

Nadzór nad przedmiotem umowy z ramienia Zamawiającego będzie sprawować p. Andrzej Siwak Z-ca kierownika działu eksploatacji i inwestycji tel. kontaktowy 022 779-20-47 w 139

§5

1. Na czas realizacji zadania Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy niezwłocznie dokument potwierdzający prawdziwość w/w dokumentu.

(19)

19

§6

1. Wykonawca zapewnia iż przedmiot zamówienia określony w §1 jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

2. Wykonawca udziela ... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ .

3. Gwarancja będzie liczona od każdorazowej dostawy wodomierzy.

4. W razie stwierdzenia wad lub braków dostarczonego przedmiotu umowy , Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w terminie ...dni od dnia jej otrzymania.

§7

1. W razie niewykonania przedmiotu umowy lub wykonania jej w sposób nienależyty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej lub wykonanej w sposób wadliwy części umowy.

2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy , Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 2 % wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy , za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§8

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że Wykonawca:

1) został postawiony w stan likwidacji lub upadłości;

2) zawiesił działalność gospodarczą;

2. Zamawiający może również wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca rażąco narusza zapisy umowy;

2) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę nienależycie.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

(20)

20

§11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :