• Nie Znaleziono Wyników

D E C Y Z J A U Z A S A D N I E N I E

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "D E C Y Z J A U Z A S A D N I E N I E"

Copied!
25
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

PREZES Warszawa, 16 kwietnia 2020 r.

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DRE.WRE.4211.103.7.2019.AKo

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”,

zawartego w piśmie z dnia 16 stycznia 2020 r., znak: BT-126/12/20, uzupełnionym pismami:

z dnia 9 marca 2020 r., znak: BT-126/28/20, oraz z dnia 9 kwietnia 2020 r., znak:

BT-126/45/20, w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej

postanawiam

zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i przedłożoną ostatecznie przy piśmie z dnia 9 kwietnia 2020 r., zmianę taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzonej decyzją z dnia 13 listopada 2019 r., znak: DRE.WRE.4211.67.9.2019.AKo, uwzględnioną w załączonym do

niniejszej decyzji tekście jednolitym taryfy.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z dnia 13 listopada 2019 r., znak: DRE.WRE.4211.67.9.2019.AKo, ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” Nr 275 (2910) z dnia 14 listopada 2019 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej przez Przedsiębiorstwo do stosowania. Według oświadczenia Przedsiębiorstwa, taryfa została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami w dniu 1 grudnia 2019 r.

Pismem z dnia 16 stycznia 2020 r., znak: BT-126/12/20, uzupełnionym kolejnymi pismami, Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę taryfy dla energii elektrycznej, polegającą na uzupełnieniu taryfy o ceny energii elektrycznej i zasady rozliczeń w obrocie tą energią oraz o zmianę taryfy w zakresie stawek opłat za przyłączenie oraz stawki opłaty kogeneracyjnej wynikającej z rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2495), jak również w zakresie uaktualnienia aktów prawnych w niej przywołanych.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

2

(2)

2 przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 503).

Ustalone przez Przedsiębiorstwo w zmianie taryfy ceny energii elektrycznej zostały skalkulowane na podstawie planowanych uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Przedsiębiorstwo, zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r., skalkulowało ceny energii elektrycznej na okres 12 miesięcy kalendarzowych.

Stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji taryfa ze względu na zakres zmiany, stanowi tekst ujednolicony, tzn. uwzględniający również treść taryfy Przedsiębiorstwa w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, zatwierdzonej decyzją z dnia 13 listopada 2019 r., znak:

DRE.WRE.4211.67.9.2019.AKo.

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji.

P O U CZ E N I E

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.)). Odwołanie należy doręczyć na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

3

(3)

3 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.

374, z późn zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych oraz postępowaniach administracyjnych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

6. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, ponieważ jest zgodna z żądaniem strony/stron (art. 130 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

7. Czynności dokonane w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 są skuteczne (art. 15 zzs ust. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

8. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 brak możliwości osobistego doręczenia pism w Urzędzie.

9. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna”.

10. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania, z wyjątkiem stawki opłaty OZE i stawki opłaty kogeneracyjnej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Z upoważnienia Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki /-/

Adam Dobrowolski Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

4

(4)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

5

(5)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

6

(6)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

7

(7)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

8

(8)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

9

(9)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

10

(10)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

11

(11)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

12

(12)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

13

(13)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

14

(14)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

15

(15)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

16

(16)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

17

(17)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

18

(18)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

19

(19)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

20

(20)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

21

(21)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

22

(22)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

23

(23)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

24

(24)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

25

(25)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 104 (3058) 16 kwietnia 2020 r.

26

Cytaty

Powiązane dokumenty

ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017

Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, studenta lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, po roku z którego dochody stanowią

37. Jeżeli w roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody nastąpiło przekazanie gospodarstwa rolnego i uzyskanie z tego tytułu renty strukturalnej, ustalając dochód w

e-muzyka jest liderem rynku cyfrowej dystrybucji muzyki w Polsce jak również liderem w obszarze mobilnych usług dodanych:.. • Reprezentuje już ponad 650 polskich

Tymczasem decyzja o opróżnieniu części lokalu mieszkalnego zajmowanego przez najemcę na podstawie decyzji i przydziale może być wydana wtedy, gdy przed- miotem własności jest dom,

Dla części terenu objętego planem obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Grom, gmina Pasym (Uchwała Nr

Do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego załączono opracowanie: Analiza możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych przez instalacje do

Realizacji tego prawa służą przede wszystkim krajowe (wewnętrzne) systemy zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw. Jednakże nie zawsze są one w stanie

Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Traktatem singapurskim o prawie znaków towarowych i regulaminem do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych,

W ramach projektu Phare przeprowadzono szkolenia pracowników urzędów wojewódzkich oraz stworzono informatyczną infrastrukturę dla funkcjonowania sytemu EMAS.. Ta

 Wszystkie drużyny uczestniczące w rundzie wiosennej sezonu 2020/21 w rozgrywkach Trampkarzy C2 (w sezonie 2020/21 rocznik 2007 i młodsi), tracą prawo uczestniczenia w nich

2. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, należy zapytać co się stało, co go boli. Należy ustalić również czy jest uczulony na jakieś leki, czy bierze jakieś leki, czy na

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do

4 Prokuratoria Generalna będzie wykonywać zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym we wszystkich sprawach (z wyjątkiem przypadku opisanego w projektowanym

Przepisy Kodeksu pracy przewidują natomiast, że przedłużenie okresu rozliczeniowego do 6 bądź 12 miesięcy (co jest w myśl art. 129 § 2 Kodeksu pracy

akt II CSK 289/07, LEX nr 341805, w którym wyjaśnił, iż: „reklama oznacza każde przedstawienie (wypowiedź) w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej,

- na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 408.096,-zł w ramach tego rozdziału przewidziano wynagrodzenia, pochodne, na

24 Definicja wskaźnika Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), Załącznik 2b, op.. Pracujący to

Destylacja molekularna jest ważnym elementem wytwarzania wysokiej jakości i w odpowiednim standardzie półproduktów w formie ekstraktów i izolatów kannabinoidów (CBD, CBG, CBC,

Podejście porównawcze, zgodnie z art. 1 ugn z dnia 21 sierpnia 1997 r., polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie

znak: DRE.WRE.4211.81.4.2019.JCz/MSt1 ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” Nr 279(2914) z dnia 15 listopada 2019 r., Prezes

Zdaniem Sądu Okręgowego wyeliminowanie wskazanych klauzul nie stoi jednak na przeszkodzie dalszemu stosowaniu umowy zawartej przez strony, w takim zakresie, w jakim nie narusza