Szkolny Plan Wychowawczy na rok szkolny 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Tarnogórze

Pełen tekst

(1)

1

Tarnogóra , 30 sierpnia 2014 r.

Szkolny Plan Wychowawczy na rok szkolny 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Tarnogórze

Cel ; kształtowanie postaw społeczno – moralnych.

Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna Miesiąc-rok Propagowanie postaw

uczciwości,

pracowitości, empatii i tolerancji oraz przestrzeganie praw dziecka w szkole.

1.Zapoznanie uczniów z

regulaminami wynikającymi ze Statutu Szkoły.

Wychowawcy klas IX 2014

2. Uczestnictwo uczniów i rodziców w uroczystościach szkolnych.

Wychowawcy klas Cały rok

3. Pogadanki i prelekcje na temat przestrzegania norm społecznych.

Wychowawcy klas

Cały rok 4. Propagowanie zasad sportowego

współzawodnictwa oraz kulturalnego kibicowania.

Wychowawcy klas E. Marciniak

Cały rok

Przygotowanie uczniów do życia w demokratycznym społeczeństwie.

1. Przeprowadzenie

demokratycznych wyborów do samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego.

Wychowawcy klas Opiekun Samorządu Uczniowskiego

IX/2014

2. Zebrania z członkami Samorządu Uczniowskiego.

E. Marciniak Cały rok Odróżnianie dobra od

zła, praca nad

własnym charakterem i doskonalenie go.

1. Praca w czasie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad literaturą dziecięcą)

Wszyscy nauczyciele Cały rok

Kształtowanie u uczniów nawyków takich jak

poszanowanie własności,

przedsiębiorczości, a także uwrażliwianie na potrzeby innych.

1. Zbiórka surowców wtórnych.

(nakrętki, puszki, makulatura)

E. Marciniak Cały rok

2.Systematyczne oszczędzanie, konkurs SKO.

M. Jakubczak Cały rok

(2)

2 Budzenie uczuć

patriotycznych oraz zainteresowanie przeszłością i teraźniejszością Polski.

1. Organizowanie uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i ważnymi dla kraju rocznicami:

- Dzień Edukacji Narodowej, - pasowanie uczniów klas I, ślubowanie

- Narodowe Święto Niepodległości -Konstytucja 3 Maja.

E. Marciniak, J. Cimek J. Rysak J. Cimek

14. X. 2014 XI 2014 XI 2014 V 2015 2. Współpraca ze stowarzyszeniem

„Prymus”.

- stypendia dla najlepszych uczniów,

-organizowanie imprez dla środowiska lokalnego,

Wszyscy nauczyciele, Dyrektor

Cały rok

3. Współpraca z przedszkolem (organizacja wspólnych uroczystości)

4. Kształtowanie właściwych postaw uczniów podczas uroczystości szkolnych i państwowych

- budowanie przynależności do społeczności szkolnej, wiejskiej, regionalnej, narodowej

Wszyscy nauczyciele Cały rok

Cel: Rozbudzanie twórczej postawy ucznia i rozwijanie zainteresowań.

Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna Miesiąc-rok Rozwijanie

zainteresowań kulturą, sportem,

1. Edukacja teatralna. Wychowawcy klas Cały rok 2. Edukacja filmowa. Wszyscy nauczyciele Cały rok

(3)

3 najbliższą okolicą i

regionem

3. Rozbudzanie zainteresowania środowiskiem lokalnym i teatralnym (historia Tarnogóry, okolic, geografia terenu, ekologia w najbliższym otoczeniu, przejście od środowiska lokalnego do kraju i Europy).

Wszyscy nauczyciele, J. Cimek

B. Jastrzębska Cały rok

Motywowanie uczniów do

osiągania lepszych wyników w nauce i sporcie.

1. Wyróżnienia dla najlepszych uczniów na tablicach szkolnych, na gazetce szkolnej.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego,

Koniec pierwszego semestru, koniec roku.

2. Przyznanie nagród książkowych dla najlepszych.

Wychowawcy klas, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor

VI 2015

Podejmowanie działań

umożliwiających rozwój uczniów zgodny z ich talentami oraz zainteresowaniami.

1. Indywidualizacja procesu

nauczania i wychowania. Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2. Diagnozowanie i rozwijanie

zdolności uczniów. Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3. Stwarzanie różnorodnych sytuacji umożliwiających zaprezentowanie się i przeżycie sukcesu (konkursy, imprezy szkolne, wycieczki, gazetki klasowe)

- Międzyszkolny konkurs

ortograficzny dla uczniów klas III, VI

- Szkolny i powiatowy konkurs ortograficzny dla klas III „Z polską mową za pan brat”

Wychowawcy klas

J. Rysak B. Jastrzębska

J. Rysak

V 2015

IV-V 2015

(4)

4 4. Organizacja czasu

pozalekcyjnego dla uczniów (ze szczególnym nastawieniem na wspieranie rozwoju jednostek zdolnych i wybitnych}:

- Gry i zabawy ruchowe kl. IV – VI - Zajęcia Taneczne kl.II,IV

- zajęcia czytelnicze kl. II, III - Wyjazdy, wycieczki szkolne, - Rysuję, maluję piszę – zajęcia pozalekcyjne rozwijające sprawność grafomotoryczną i uzdolnienia plastyczne dla klasy I - Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze

- Doraźne zajęcia świetlicowe - koło liturgiczno-biblijne kl. IV-VI - Szkolne koło Towarzystwa

Przyjaciół Seminarium

Duchownego w Lublinie- kl. IV-VI

E. Marciniak E Marciniak E. Marciniak Wychowawcy klas J. Cimek

L. Antoniak Wychowawcy J. Antoniak

J. Antoniak

Cały rok Cały rok Cały rok Cały rok Cały rok Cały rok Cały rok Cały rok

Cały rok

5. Rozbudzanie u uczniów twórczego myślenia w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego, samorządów klasowych (inicjatywy rodziców).

- Ślubowanie uczniów klasy I - Pasowanie na czytelnika

- Imprezy klasowe (np. Mikołajki, Andrzejki, Wigilia)

- powitanie wiosny - organizowanie dyskotek szkolnych

- kiermasz książki - Dzień Ziemi,

- Jasełka Bożonarodzeniowe - Dzień Babci i Dziadka

- Dzień Sportu , Dzień Dziecka - Dzień Rodziny

Wychowawcy klas E. Marciniak

J. Cimek E. Marciniak Wychowawcy klas B. Jastrzębska E.

Marciniak E. Marciniak Wychowawcy klas J. Antoniak

A. Janeczek, J. Cimek E. Marciniak

E. Marciniak Wychowawcy klas

Cały rok

XI 2014 VI 2015 Cały rok III 2014 Cały rok X 2014, IV 2015 IV 2015,

IX 2014 XII 2014

I 2015 VI 2015 VI 2015

(5)

5 6. Organizowanie zajęć

wyrównawczych dla uczniów z problemami w nauce:

- Pomoc zindywidualizowana w nauce z uczniem mającym trudności w czytaniu i pisaniu - zwiększanie szans edukacyjnych z matematyki – kl. VI

- Zwiększenie szans edukacyjnych z j. polskiego w kl. VI

- Praca zindywidualizowana z uczniem mającym trudności w nauce j. angielskiego

- Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (opiniami PP)

-zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z j. angielskiego w kl. V-VI

B. Jastrzębska M. Jakubczak J. Rysak

A. Janeczek J. Rysak B. Jastrzębska J. Cimek M. Jakubczak A. Janeczek

Cały rok Cały rok Cały rok Cały rok

Cały rok Cały rok Cały rok Cały rok

Cel: Przestrzeganie zasad kultury osobistej i kultury języka.

Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna Miesiąc-rok Zapoznanie uczniów

z zasadami kulturalnego zachowania na co dzień.

1. Propagowanie zasad

bezpieczeństwa obowiązujących uczniów zapisanych w Statucie Szkoły.

Wychowawcy klas , M. Jakubczak

Cały rok

- promowanie zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią ze szczególnym uwzględnieniem zwrotów grzecznościowych

Wszyscy nauczyciele Cały rok

- omówienie regulaminu zachowania się podczas lekcji i przerw.

Wychowawcy klas

IX 2014

Uwrażliwienie na potrzeby innych

1. Udział w akcjach charytatywnych

SU, dyrektor Na bieżąco

Cel: Promowanie zdrowego stylu życia

Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna Miesiąc-rok

(6)

6 Troska o rozwój

fizyczny ucznia, zainteresowanie uczniów własnym zdrowiem.

1. Zapoznanie uczniów z zasadami higieny osobistej.

Wychowawcy klas Pielęgniarka szkolna

Cały rok 2. Zapoznanie uczniów z zasadami

zdrowego żywienia.

Wszyscy nauczyciele Cały rok 3. Udział w zawodach sportowych

(międzyszkolnych, szkolnych), różnych formach aktywności ruchowej

Nauczyciele WF Wychowawcy

Cały rok

4. Udział w Ogólnopolskim Programie ”Szklanka mleka” dla klas I-VI

Dyrektor szkoły Cały rok 5. Udział w Ogólnopolskim

Programie „Owoce w szkole” dla klas I-III

- zasady prawidłowego odżywiania się

Dyrektor szkoły Wychowawcy klas

Cały rok

Prowadzenie

skutecznych działań profilaktycznych.

1. Dyskusja na lekcjach

informatyki na temat szkodliwości nadmiernego korzystania z

komputera.

n-le zajęć

komputerowych Cały rok

2. Kontynuacja programu

„Bezpieczna szkoła”.

Wychowawcy klas, M. Jakubczak

Cały rok 3. Prowadzenie zajęć

profilaktycznych zapobiegających agresji ( rozpoznawanie, nazywanie uczuć –ich rola w życiu, rodzaje zachowań i ich konsekwencje, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, umiejętność radzenia sobie ze stresem) .

- oglądanie filmów o tematyce zdrowotnej, pogadanki pielęgniarki szkolnej, gazetki tematyczne

Wychowawcy klas

wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna

Cały rok

4. Udział w programie „Szkoła bez przemocy”, „Trzymaj formę”,

„Puchatek”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

M. Jakubczak Cały rok

5. Kontakty indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze.

Wychowawcy klas, Dyrektor szkoły, nauczyciele

Cały rok Zapewnienie

bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności szkolnej.

1. Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu pieszych (bezpieczna droga do szkoły), bezpieczne spędzanie wolnego czasu, znaczenie

wypoczynku na świeżym powietrzu, a także właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu.

Wychowawcy klas

Cały rok

(7)

7 2. Zajęcia dla klasy IV dające możliwość zdobycia karty rowerowej.

Koordynator ds.

bezpieczeństwa

Cały rok

3. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw.

M. Jakubczak Dyrektor szkoły

Cały rok Wyposażenie

uczniów w wiedzę dotyczącą skutków stosowania używek (nikotyna, alkohol,

„dopalacze”)

1.Organizowanie zajęć

edukacyjnych na temat zagrożeń wynikających z uzależnień od alkoholu, papierosów i środków pobudzających.

wychowawcy Na bieżąco

Znajomość podstawowych nawyków higienicznych.

Pogadanki na lekcjach oraz prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

Wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna

Cel: Pomoc rodzinie w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych.

Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna Miesiąc-rok

Rozpoznanie ucznia i jego środowiska.

1. Ankiety, wywiady środowiskowe, obserwacja pedagogiczna.

Wychowawcy klas Cały rok

2. Rozpoznanie uczniów z problemami dydaktycznymi.

Wychowawcy klas Cały rok 3. Diagnoza dojrzałości szkolnej

uczniów klas pierwszych.

J. Cimek IX 2014

Pomaganie

wychowankom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach osobistych, emocjonalnych, interpersonalnych i społecznych.

1. Indywidualne konsultacje z rodzicami i uczniami.

Wychowawcy klas Cały rok

2. Organizowanie pomocy

rzeczowej (wyprawki dla uczniów klasy II– III i VI, zaopatrzenie uczniów klasy pierwszej w podręczniki.

Dyrektor szkoły IX 2014

3. Współpraca z instytucjami pomocy rodzinie (GOPS)

Dyrektor szkoły Cały rok - posiłki, zasiłki losowe, kolonie,

stypendia wyrównujące szanse edukacyjne, zasiłki szkolne.

Dyrektor szkoły Cały rok

(8)

8

Cel: Promocja szkoły

Promocja szkoły w środowisku.

1.Systematyczna aktualizacja strony internetowej szkoły.

– sporządzanie notatek z

uroczystości, imprez i umieszczanie na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Nauczyciele Informatyk

Cały rok 2. Organizowanie imprez i

uroczystości szkolnych z udziałem społeczności lokalnej (rodziców, dziadków, zaproszonych osób) - Ślubowanie klasy pierwszej - Wigilia

- Choinka szkolna - Dzień Babci i Dziadka - Dzień Matki

- Dzień Rodziny

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :