• Nie Znaleziono Wyników

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu Całk. 3 Kont. 1 Prakt. 1 Egzamin F.3.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu Całk. 3 Kont. 1 Prakt. 1 Egzamin F.3."

Copied!
263
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Energetyka

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Szósty

Nazwa przedmiotu Agroenergetyka i biopaliwa Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Agroenergetics and biofuel

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1 Prakt. 1 Egzamin F.3.

Kod przedmiotu USOS ME-NI>AgroBiop(6)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Chemia, Matematyka, Fizyka, Geometria wykreślna, Termodynamika techniczna, Procesy wymiany ciepła

Wiedza

1

Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów Właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do

formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów

2

Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

3

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów

Umiejętności

1

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

2

Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia

3

Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia

Kompetencje społeczne

1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

2

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

3 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role Cele przedmiotu: Nabycie wiedzy w zakresie wykorzystania odnawialnych zasobów biomasy do celów

energetycznych, podstawowych technologii konwersji biomasy na cele energetyczne, biopaliw i metod otrzymywania biopaliw płynnych i gazowych

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 30 10 dr inż. Masiukiewicz Maciej

Ćwiczenia 30 10 dr inż. Masiukiewicz Maciej

(2)

Laboratorium

Projekt 30 10 dr inż. Masiukiewicz Maciej

Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Definicja biomasy, klasyfikacja biomasy i procesów jej energetycznego wykorzystania, potencjał

polskiego rolnictwa jako źródła biomasy 2

2 Uprawy energetyczne, wytwarzanie biopaliw płynnych, biogazu z biomasy zielonej i biomasy

pochodzenia zwierzęcego 2

3 Wytwarzanie biopaliw napędowych, estry olejów roślinnych, bioetanol, biometanol i bio-olej 2 4 Sposoby wytwarzania energii z biomasy - spalanie, zgazowanie i piroliza 2 5 Metody szacowania potencjału energetycznego biomasy, analiza ekonomiczna opłacalności

przedsięwzięć związanych z agroenergetyką 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Ćwiczenia Sposób realizacji Ćwiczenia tablicowe

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Spalanie biomasy i biopaliw - prowadzenie obliczeń stechiometrycznych oraz bilansowych komory

spalania 8

2 Zaliczenie pisemne 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Projekt Sposób realizacji Obliczeniowe ćwiczenia projektowe

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Projekt komory fermentacyjnej do produkcji biogazu z biomasy roślinnej i zwierzęcej, z elementami

analizy ekonomicznej 8

2 Obrona projektu 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia i

opisu zjawisk i procesów występujących w agroenergetyce E_K1_W01 W C P A G K L M

2

Zna zasady grafiki inżynierskiej umożliwiające w zaawansowanym stopniu rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu agroenergetyki oraz zna narzędzia stosowane w przygotowaniu dokumentacji technicznej

E_K1_W02 P K L M

3

Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu przepływu masy i ciepła oraz rozumie zasady bilansowania procesów cieplnych komór spalania biomasy oraz działania komór fermentacyjnych

E_K1_W04 C P G K L M

Umiejętności 1

Umie pozyskiwać informacje ze źródeł związanych z agroenergetyką i biopaliwami; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować opinie

E_K1_U01 W C P A G K L M

2

Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją - rozwiązywać zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z agroenergetyką, dobierać urządzenia, maszyny cieplne i elektroenergetyczne

E_K1_U05 C P G K L M

(3)

Kompetencje społeczne

1

Rozumie potrzebę dokształcania się, podnoszenia

kompetencji zawodowych, potrafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób w zakresie aeroenergetyki i biopaliw

E_K1_K01 W C P A G K L M

2

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy oraz łączyć umiejętność

niekonwencjonalnego i konwencjonalnego rozwiązywania problemów w zakresie aeroenergetyki i biopaliw

E_K1_K05 W C P A G K L M

3

Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiarygodnych informacji dotyczących osiągnięć inżynierskich, szczególnie w zakresie aeroenergetyki i biopaliw

E_K1_K06 W C P A G K L M

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, tablicowe ćwiczenia rachunkowe, praca projektowa Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Forma: egzamin pisemny Warunki: egzamin - na podstawie zaliczeń wszystkich form zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu oraz pozytywnej oceny z egzaminu

Literatura podstawowa:

Roszkowski A., Dreszer K., Michałek R.: Energia odnawialna – możliwości jej pozyskania i wykorzystania w 1.

rolnictwie; Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków-Lublin-Warszawa 2003r

Trinczek K.: Dobór parametrów pracy urządzenia do zdecentralizowanej produkcji ciepła i energii elektrycznej z 2.

biomasy zielonej; praca doktorska, Politechnika Opolska 2005r

J. Bałdyga, M. Henczka, W. Podgórska. Obliczenia w inżynierii bioreaktorów; Oficyna Wydawnicza Politechnik 3.

Warszawskiej, Warszawa 1996r

Lewandowski W.M.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej; Wyd. WNT, Warszawa 2002r 4.

Bioenergy and Biofuel from Biowastes and Biomass; [red.] Samir Kumar Khanal, Rao Y. Surampalli, ASCE 2010r 5.

Literatura uzupełniająca:

Skorek J.: Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy;

1.

Wyd. Pol. Śl. Gliwice 2002r

Czasopisma specjalistyczne, np. Agroenergetyka, Rynek Energii, Farmer 2.

Ayhan Demirbas, M. Fatih Demirbas: Green Energy and Technology; Algae Energy; Algae as a New Source of 3.

Biodiesel; Springer 2010r

dr hab. inż. Szmolke Norbert

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(4)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Energetyka

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Szósty

Nazwa przedmiotu Alternatywne źródła energii w systemach elektroenergetycznych

Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Alternative energy systems in electroenergetic systems

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 4 Kont. 1.6 Prakt. 2.8 Egzamin E.3.

Kod przedmiotu USOS ME-NI>AlZrENSE(6)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Fizyka, Termodynamika, Mechanika płynów

Wiedza 1

Ma wiedzę o potencjale paliw kopalnych i odnawialnych źródłach energii w Polsce. Zna gospodarczą i społeczną rolę wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

2

Umiejętności

1 Potrafi przeprowadzić analizę istniejących rozwiązań technicznych, stosowanych w inżynierii środowiska

2 Posiada umiejętności samokształcenia się; pracuje indywidualnie i w zespole

Kompetencje społeczne

1 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie 2

Cele przedmiotu: 1. Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat niekonwencjonalnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii takich jak: energia wiatru, energia słoneczna, wodna, geotermalna i uzyskiwana z biomasy.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 30 10 dr inż. Anweiler Stanisław

Ćwiczenia

Laboratorium 40 20 dr inż. Anweiler Stanisław

Projekt 30 10 dr inż. Anweiler Stanisław

Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Wprowadzenie i przegląd literatury 2

2 Struktura energetyczna w aspekcie rodzajów energii nieodnawialnej oraz odnawialnej w skali

globalnej i krajowej 2

3 Zasoby energii, Ślad węglowy, Popyt i podaż energii 2

4 Struktura sieci energetycznej.Odnawialne Źródła Energii w sieci energetycznej 2 5 Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem energii słońca i wiatru 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Laboratorium Sposób realizacji Ćwiczenia laboratoryjne

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Wprowadzenie. Instruktaż BHP 2

(5)

2 Pomiar i opracowanie jego wyników 2

3 Badanie monokrystalicznego ogniwa PV 2

4 Badanie polikrystalicznego ogniwa PV 2

5 Badanie płaskiego cieczowego kolektora słonecznego 2

6 Badanie próżniowego cieczowego kolektora słonecznego 2

7 Badanie turbiny wiatrowej 2

8 Badanie farmy fotowoltaicznej 2

9 Pomiar hałasu 2

10 Zaliczenie przedmiotu 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Projekt Sposób realizacji Zadanie Projektowe

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Projekt wybranego urządzenia OZE 8

2 Zaliczenie przdmiotu 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk i procesów występujących w przemyśle związanym z produkcją energii oraz OZE

E_K1_W01 W L P B G I J

2

Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu przepływu masy i ciepła oraz rozumie zasady bilansowania procesów cieplnych i działania maszyn cieplno-przepływowych. Zna i rozumie zasady doboru maszyn elektroenergetycznych do potrzeb instalacji i systemów energetycznych

zawierających OZE

E_K1_W04 W L P B G I J

Umiejętności 1

Umie pozyskiwać informacje ze źródeł związanych z naukami technicznymi związanymi z energetyko i OZE;

potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować opinie

E_K1_U01 W L P B G I J

2

Kompetencje społeczne

1

Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie OZE, podnoszenia kompetencji zawodowych , potrafi dobrać

właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób E_K1_K01 W L P B G I J 2

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny , tablicowe ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia laboratoryjne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Forma: zaliczenie pisemno-ustne; warunki: zaliczenie - na podstawie zaliczenia wszystkich form zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu

Literatura podstawowa:

(6)

Simoes M.G., Farret F.A., Alternative energy systems, CRC Press, USA 2008 1.

Chmielniak T., Technologie energetyczne, WNT, Warszawa 2008 2.

Lewandowski M.W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa 2006 3.

Literatura uzupełniająca:

Krawiec F., Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego, Difin, Warszawa 2010 1.

dr hab. inż. Szmolke Norbert

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(7)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Energetyka

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Siódmy

Nazwa przedmiotu Aparaty i urządzenia ochrony powietrza w energetyce zawodowej

Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Air protection equipment in power industry

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 0.8 Prakt. 1 Zaliczenie na ocenę E.4.

Kod przedmiotu USOS ME-NI>ApUrOPEZ(6)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Fizyka dla inżynierów, Chemia ogólna, Podstawy ekologii, Mechanika, Materiałoznawstwo

Wiedza

1 Rozumienie podstawowych praw fizycznych i chemicznych

2 Stosowanie matematyki dla opisu wybranych zjawisk zachodzących w przyrodzie

3 Odtwarzanie wiedzy z zakresu wytrzymałości materiałów, mechaniki płynów, metrologii środowiska

Umiejętności

1 Rozróżniania podstawowych procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w przyrodzie

2 Opisu zjawisk i procesów fizyko-chemicznych zachodzących w przyrodzie 3 Adoptowania podstaw projektowania układów mechanicznych

Kompetencje społeczne

1 Umiejętność weryfikacji otrzymanych informacji 2

Cele przedmiotu: Celem ogólnym przedmiotu jest zapoznanie Studentów z problematyką zrównoważonego rozwoju w kontekście relacji energetyka zawodowa - ochrona atmosfery. Cele szczegółowe skupiają się na prezentacji praktycznych sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń, których wdrożenie wymagane jest literą prawa.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 25 10 dr inż. Olszowski Tomasz

Ćwiczenia Laboratorium

Projekt 25 10 dr inż. Olszowski Tomasz

Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej; wykłady terenowe (na obiektach z instalacjami ochrony atmosfery)

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Na czym polega ochrona powietrza. Definicje podstawowe. Opis atmosfery, charakterystyka

zanieczyszczeń 1

2 Systematyka emitorów w energetyce zawodowej 1

3 Pomiary zanieczyszczeń emitowanych przez źródła energetyczne 1

4 Redukcja emisji wskaźnikowych zanieczyszczeń gazowych. Metody i aparatura 2

5 Redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych. Metody i aparatura 2

6 Polska energetyka zawodowa a ochrona atmosfery. Obecne i przyszłe rozwiązania 1

(8)

7 Czysta energetyka zawodowa 1

8 Kolokwium zaliczeniowe 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Projekt Sposób realizacji Ćwiczenia projektowe

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Projektowanie wybranych instalacji służących ochronie powietrza atmosferycznego w fazie emisji

zanieczyszczeń. 8

2 Obrona pracy projektowej 2

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metrologii i pomiaru wielkości istotnych z punktu widzenia procesów energetycznych

E_K1_W05 W P C L M

2

Ma wiedzę o zagrożeniach dla środowiska wynikających z prowadzenia procesów energetycznych. Zna technologie i urządzenia ochrony środowiska związane z procesami energetycznymi oraz technologie ograniczania ich wpływu na środowisko

E_K1_W09 W P L M

Umiejętności 1

Ma umiejętność samokształcenia się i samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich i

optymalizacyjnych. Pracuje indywidualnie i w zespole

E_K1_U02 P L M

2

Kompetencje społeczne

1

Rozumie potrzebę dokształcania się, podnoszenia

kompetencji zawodowych, potrafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób

E_K1_K01 W P C L M

2

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przejmując w niej różne role; rozumie ważność działań zespołowych i roli jasnej komunikacji między członkami zespołu

E_K1_K07 P L M

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny (W); Praca projektowa (P) Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie pisemne (W); Prezentacja i obrona przygotowanego projektu (P) Literatura podstawowa:

Mazur M.; Systemy ochrony powietrza. Wydawnictwo AGH. Kraków. 2004 1.

Kabsch P.; Odpylanie i odpylacze. WN-T. Warszawa. 1997 2.

Warych J.; Oczyszczanie gazów - procesy i aparatura. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. 1998 3.

Literatura uzupełniająca:

R.F. Phalen, R. N. Phalen.; Introducrion To Air Pollution Science. 2011 1.

(9)

dr hab. inż. Dobrowolski Bolesław

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(10)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Energetyka

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Siódmy

Nazwa przedmiotu Audyt efektywności energetycznej Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Energy efficiency audit

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.5 Prakt. 2.1 Egzamin E.8.

Kod przedmiotu USOS ME-NI>AudEfeEN(7)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Termodynamika techniczna. Procesy wymiany ciepła.Ciepłownictwo systemowe. Ciepłownictwo i ogrzewnictwo.

Wiedza

1 Zna podstawowe narzędzia, przydatne w rozwiązaniu problemów inżynierii środowiska.

2 Posiada wiedzę na temat wymiany ciepła.

3 Zna zasady racjonalizacji energii.

Umiejętności

1 Potrafi posługiwać się technikami informacyjnymi, niezbędnymi w realizacji typowych zadań inżynierskich.

2 Samodzielnie pozyskuje informacje, przydatne w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

Kompetencje społeczne

1

Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie, związane z racjonalizacją gospodarki energetycznej w obiektach przemysłowych.

2 Ma świadomość odpowiedzialności za skutki swojej pracy inżynierskiej.

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie studentom informacji na temat wykonywania audytu efektywności energetycznej.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 50 20 dr hab. inż. Szmolke Norbert

Ćwiczenia Laboratorium

Projekt 55 20 dr hab. inż. Szmolke Norbert

Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej. Cechy wspólne i różnice. Ustawy,

rozporządzenia i normy w audycie efektywności energetycznej. Świadectwa pochodzenia. 3 2 Przedsięwzięcia, służące poprawie efektywności energetycznej jednostki, przewidziane do

realizacji w Ustawie o efektywności energetycznej. 2

3 Termomodernizacja budynków jako podstawowy element poprawy efektywności energetycznej

przedsiębiorstwa. 3

4 Instalacje ogrzewcze, chłodzące i wentylacyjne w obiektach przemysłowych i budynkach

mieszkalnych. Sprawność instalacji. Ocena stanu technicznego. Możliwości poprawy. 3 5 Możliwości techniczne, pozwalające na poprawę efektywności energetycznej technologii produkcji -

wybrane przykłady. 3

(11)

6 Metodologia wykonania audytu efektywności energetycznej wg obowiązującej Ustawy. 3 7 Efekty ekologiczne, wynikające z realizacji zaleceń, zawartych w audycie efektywności

energetycznej. 2

8 Podstawowe informacje nt. wykonywania audytów efektywności ekologicznej. 1

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Projekt Sposób realizacji Ćwiczenia projektowe w sali komputerowej.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Wykonanie audytu energetycznego efektywności energetycznej wybranego przedsiębiorstwa. 20

L. godz. pracy własnej studenta 35 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1 Zna w stopniu poszerzonym zasady racjonalizacji

gospodarki energią w przedsiębiorstwie. E_K1_W10 W P A L

2

Posiada specjalistyczną wiedzę nt.metod technicznych i ekonomicznych, pozwalających na optymalizację

energochłonności obiektów i procesów technologicznych. E_K1_W13 W P A L

Umiejętności

1 Umie zbierać i wykorzystywać informacje nt. efektywności

energetycznej obiektów i technologii. E_K1_U01 W P A L

2

Potrafi wykonywać niezbędne analizy techniczne oraz ekonomiczne, służące poprawnemu wykonaniu audytu efektywności energetycznej.

E_K1_U08 W P A L

Kompetencje społeczne

1 Właściwie identyfikuje problemy inżynierskie. E_K1_K02 W P A L 2

Świadomie podejmuje kluczowe decyzje, dotyczące efektywności energetycznej obiektów i procesów technologicznych.

E_K1_K03 P L

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, ćwiczenia projektowe w sali komputerowej.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny w formie testu. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich form jego prowadzenia.

Literatura podstawowa:

Kurtz K., Gawin D.: Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacyjnych i prawnych. Wydawnictwo 1.

PWSBiA, Warszawa, 2007

Panek A., Robakiewicz M.: Audyty efektywności energetycznej. Przepisy - zasady - zastosowanie. Wyd. Fundacja 2.

Poszanowania Energii, Warszawa, 2013

System doradztwa energetycznego w zakresie budynków. Materiały pomocnicze i narzędzia. Fundacja 3.

Poszanowania Energii, Warszawa, 2012 Literatura uzupełniająca:

Robakiewicz M.: Ocena cech charakterystycznych budynków. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, 1.

Warszawa, 2014

(12)

Specjalistyczne strony internetowe, ustawy i rozporządzenia oraz Polskie Normy 2.

dr hab. inż. Szmolke Norbert

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(13)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Energetyka

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Siódmy

Nazwa przedmiotu Audyt energetyczny obiektów komunalnych Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Energy audit for communal objects

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.6 Prakt. 2.2 Egzamin F.8.

Kod przedmiotu USOS ME-NI>AEOK(7)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Termodynamika techniczna. Procesy wymiany ciepła. Ciepłownictwo i ogrzewnictwo.

Wiedza

1 Zna podstawowe narzędzia, przydatne w rozwiązaniu problemów energetyki.

2 Posiada wiedzę na temat wymiany ciepła.

3 Zna zasady racjonalizacji energii.

Umiejętności

1 Potrafi posługiwać się technikami informacyjnymi, niezbędnymi w realizacji typowych zadań inżynierskich.

2 Samodzielnie pozyskuje informacje, przydatne w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

Kompetencje społeczne

1 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie, związane z racjonalizacją gospodarki energetycznej.

2 Ma świadomość odpowiedzialności za skutki swojej pracy inżynierskiej.

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie studentom informacji na temat wykonywania audytu energetycznego obiektu komunalnego, a także nabycie przez nich umiejętności wykonywania takich opracowań.

Program przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 45 20 dr hab. inż. Szmolke Norbert

Ćwiczenia Laboratorium

Projekt 55 20 dr hab. inż. Szmolke Norbert, dr inż. Tańczuk Mariusz Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Istota audytingu energetycznego. Ustawy, rozporządzenia i normy obowiązujące w audycie

energetycznym. 2

2 Elementy fizyki budowli. 1

3 Termomodernizacja budynków - cele, zasady i metody realizacji. 2

4 Instalacje ogrzewcze i wentylacyjne w budynkach. Sprawność instalacji. Ocena stanu

technicznego. Możliwości poprawy. 3

5 Metodologia wykonania audytu energetycznego budynku. 3

6 Opłacalność przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Analiza ekonomiczna. 2 7 Przykłady opracowań audytorskich sporządzonych dla obiektów komunalnych. 1

(14)

8 Wybrane narzędzia audytorskie. 2

9 Efekty ekologiczne termomodernizacji. 1

10 Podstawowe informacje o audycie obiektów przemysłowych. 2

11 Audyt energetyczna a charakterystyka energetyczna obiektu komunalnego. 1

L. godz. pracy własnej studenta 25 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Projekt Sposób realizacji Ćwiczenia projektowe w sali komputerowej.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Wykonanie audytu energetycznego oraz charakterystyki energetycznej dla wybranego obiektu

budowlanego. 20

L. godz. pracy własnej studenta 35 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

Zna i rozumie w stopniu poszerzonym zasady

racjonalizacji zużycia energii w budynkach komunalnych. E_K1_W10 W P A K

2

Posiada specjalistyczną wiedzę nt. analizy ekonomicznej, pozwalającej na optymalizację zużycia energii w

budynkach komunalnych.

E_K1_W13 W P A K

3

Posiada specjalistyczną wiedzę nt. metod wyznaczania

energochłonności obiektów komunalnych. E_K1_W13 W A K

Umiejętności 1 Potrafi przeprowadzać techniczno-ekonomiczne analizy

opłacalności działań i projektów inżynierskich. E_K1_U06 W P A K 2

Kompetencje społeczne

1

Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej oraz rozumie jej powiązania

przyczynowo-skutkowe ze środowiskiem przyrodniczym. E_K1_K03 W P A K 2

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, ćwiczenia projektowe w sali komputerowej.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny w formie testu. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich form prowadzenia przedmiotu.

Literatura podstawowa:

Kurtz K., Gawin D.: Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacyjnych i prawnych. Wydawnictwo 1.

PWSBiA, Warszawa, 2007

Praca zbiorowa: Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska. Biblioteka Fundacji 2.

Poszanowania Energii, Gliwice, 2004

System doradztwa energetycznego w zakresie budynków. Materiały pomocnicze i narzędzia. Fundacja 3.

Poszanowania Energii, Warszawa, 2012 Literatura uzupełniająca:

(15)

Robakiewicz M.: Ocena cech charakterystycznych budynków. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, 1.

Warszawa, 2014

Specjalistyczne strony internetowe, ustawy i rozporządzenia oraz Polskie Normy 2.

dr hab. inż. Szmolke Norbert

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(16)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Energetyka

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Piąty

Nazwa przedmiotu Automatyka i sterowanie Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Automatics and control

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1 Prakt. 2 Egzamin D.2.

Kod przedmiotu USOS ME-NI>AutoSter(5)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Matematyka dla inżynierów, Fizyka dla inżynierów, Rachunek różniczkowy i całkowy

Wiedza 1 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną 2

Umiejętności 1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych 2 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań Kompetencje

społeczne

1 Posiada potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych 2

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi systemami automatyki i zasadą ich funkcjonowania

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 30 10 dr inż. Graba Mariusz

Ćwiczenia

Laboratorium 60 20 dr inż. Graba Mariusz

Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Wprowadzenie do automatyki, podstawowe pojęcia. Klasyfikacja układów automatyki 2

2 Metody opisu liniowych układów dynamicznych 1

3 Podstawowe człony dynamiczne układów automatyki. 2

4 Charakterystyki częstotliwościowe. 2

5 Układy regulacji automatycznej. 1

6 Regulatory P,PI,PD,PID. 1

7 Stabilność liniowych układów automatyki, kryteria stabilności. 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Laboratorium Sposób realizacji Zajęcia w laboratorium komputerowym,

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 BHP. Wprowadzenie do zajęć. Obsługa środowiska Matlab. 2

2 Symulacje w środowisku Matlab\Simulink - wprowadzenie. 2

3 Charakterystyki czasowe podstawowych członów dynamicznych automatyki. 2 4 Charakterystyki częstotliwościowe podstawowych członów dynamicznych. 2

(17)

5 Układy regulacji automatycznej (układ otwarty/zamknięty, dodatnie/ujemne sprzężenie zwrotne ). 2

6 Regulatory dwu i trójstawne. 2

7 Regulatory P,PI,PD,PID - dobór nastaw. 2

8 Stabilność liniowych układów automatyki. 2

9 Dokładność regulacji (wskaźniki jakości, uchyb, błąd ) 2

10 Redukcja i przekształcanie schematów blokowych. 2

L. godz. pracy własnej studenta 40 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie

matematyki, fizyki i automatyki niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk i procesów występujących w przemyśle energetycznym

E_K1_W01 W L A P

2

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu elektrotechniki oraz działania maszyn elektrycznych oraz rozumie zasady sterowania nimi

E_K1_W03 W L A P

Umiejętności 1

Umie pozyskiwać informacje ze źródeł związanych z dyscypliną Automatyki; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować opinie

E_K1_U01 L E P

2

Potrafi zastosować metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do sterowania obiektami/procesami automatyki w tym symulacji i optymalizacji procesów, a także umie samodzielnie formułować takie zadania, określać ich cel oraz interpretować uzyskane wyniki i formułować wnioski

E_K1_U06 L E P

Kompetencje społeczne

1

Rozumie potrzebę dokształcania się, podnoszenia

kompetencji zawodowych, potrafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób z zakresy sterownia obiektów/procesów energetycznych

E_K1_K01 W L A E P

2

Prawidłowo identyfikuje problemy z zakresu automatyki przemysłowej oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych z uwzględnieniem własnych potrzeb rozwoju zawodowego i pozazawodowego

E_K1_K02 W L A E P

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, Zajęcia w laboratorium komputerowym, Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny - na podstawie zaliczeń wszystkich form zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu oraz pozytywnej oceny z egzaminu

Literatura podstawowa:

Kaczorek T. , Teoria sterowania i systemów. PWN, Warszawa, 1999 1.

Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R.: Podstawy teorii sterowania, wydanie 3, WNT, Warszawa, 2.

2009.

Greblicki W., Podstawy automatyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.

3.

(18)

Gessing R., Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechnik Śląskiej, Gliwice 2001 4.

Goodwin G.C., Graebe S.F., Salgado M.E.: Control Systems Design, Prentice Hall, 2001 5.

Literatura uzupełniająca:

Ferenc M. „Podstawy automatyki”, Politechnika Opolska 2006 1.

dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(19)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Energetyka

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Szósty

Nazwa przedmiotu Automatyka i sterowanie w systemach ciepłowniczych i źródłach rozproszonych

Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Automatics and control in heating systems and distributed sources

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.2 Prakt. 2 Zaliczenie na ocenę F.7.

Kod przedmiotu USOS ME-NI>AuStSCZR(6)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Matematyka, Fizyka, Termodynamika techniczna, Techniki pozyskiwania energii

Wiedza

1 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną techniczną.

2 Zna podstawowe urządzenia i układy wykorzystywane w ciepłownictwie i energetyce małej mocy.

Umiejętności

1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł.

2 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów inżynierskich.

Kompetencje społeczne

1 Posiada potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych.

2

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z układami automatyki i sterowania w systemach ciepłowniczych i źródłach rozproszonych oraz z zasadami działania tych układów.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 25 10 dr inż. Graba Mariusz, BRAK

Ćwiczenia

Laboratorium 50 20 BRAK

Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Wprowadzenie do automatyki, podstawowe pojęcia. Klasyfikacja układów automatyki. 1

2 Układy regulacji automatycznej. Regulatory P, PI, PD, PID. 2

3 Elementy sterownicze i wykonawcze w układach automatyki zabudowanej w źródłach ciepła i

węzłach ciepłowniczych. 1

4 Zawory regulacyjne w ciepłownictwie - podstawowe rodzaje, charakterystyki pracy, zasady doboru. 2 5 Sterowanie pracą silników spalinowych wykorzystywanych w układach kogeneracyjnych energetyki

rozproszonej. 3

6 Zaliczenie wykładu na ocenę. 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Laboratorium Sposób realizacji Ćwiczenia laboratoryjne.

(20)

Lp. Tematyka zajęć Liczba godzin 1 Zajęcia wprowadzające oraz przeszkolenie BHP w zakresie zajęć w węzłach cieplnych będących w

ruchu. 2

2 Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących urządzeń nastawczych i zaworów regulacyjnych -

identyfikacja i ręczne nastawy urządzeń w węźle cieplnym 2

3 Wyznaczanie charakterystyki zaworu regulacyjnego (w węźle cieplnym) 2 4 Badanie cyfrowego regulatora typu PID w układzie sterowanie temperaturą (w węźle cieplnym) 2 5 Badanie regulatora bezpośredniego działania z układzie regulacji CWU (w węźle cieplnym) 2 6 Badanie układu sterowania pompy obiegowej c.o. (w węźle cieplnym) 2 7 Badanie układu sterowania pompy obiegowej c.o. (w węźle cieplnym) 2

8 Badanie układu regulatora kotła małej mocy na pelet 2

9 Badanie sterownika węzła cieplnego - wprowadzanie i modyfikacja krzywych grzewczych 2

10 Zaliczenie przedmiotu na ocenę 2

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu pomiaru wielkości istotnych z punktu widzenia procesów sterowania w energetyce.

E_K1_W05 W L C H P

2

Zna w stopniu poszerzonym budowę i zasadę działania podstawowych elementów automatyki stosowanej w

układach ciepłowniczych i energetyki rozproszonej. E_K1_W12 W L C H P

3

Zna w stopniu poszerzonym technologie do konwersji zasobów energii oraz procesów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do doboru układów sterowania i automatyki.

E_K1_W10 W L C H P

Umiejętności 1

Ma umiejętność samokształcenia się i samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie sterowania procesami i doborem urządzeń automatyki w ciepłownictwie.

E_K1_U01 W L C H P

2

Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją - rozwiązywać zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z doborem systemów sterowania i regulacji.

E_K1_U05 W L C H P

3

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu

funkcjonowania danej technologii energetycznej oraz ocenić podstawowe parametry urządzeń sterowniczych i regulacyjnych.

E_K1_U09 W L C H P

Kompetencje społeczne

1

Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie w dziedzinie automatyki przemysłowej i procesów sterowania w

ciepłownictwie i energetyki rozproszonej oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych z uwzględnieniem własnych potrzeb rozwoju zawodowego i

pozazawodowego.

E_K1_K02 W L C H P

2

Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiarygodnych informacji dotyczących osiągnięć inżynierskich, szczególnie w zakresie automatyki i regulacji.

E_K1_K06 W C

3

Potrafi współdziałać w grupie rozwiązującej problemy z zakresu sterowania i regulacji oraz doboru urządzeń

automatyki w ciepłownictwie i energetyce rozproszonej. E_K1_K07 L H P

(21)

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, praktyczne ćwiczenia laboratoryjne.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura podstawowa:

T. Kaczorek, Teoria sterowania i systemów. PWN, Warszawa, 1999 1.

K. Żarski, Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Poradnik. Wydawnictwo Instal. 2014.

2.

Greblicki W., Podstawy automatyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.

3.

T. Kaczorek, A. Dzieliński, W. Dąbrowski, R. Łopatka, Podstawy teorii sterowania, wydanie 3, WNT, Warszawa, 4.

2009.

Literatura uzupełniająca:

M. Ferenc, Podstawy automatyki, Wyd. Politechnikai Opolskiej, 2006 1.

dr hab. inż. Szmolke Norbert

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(22)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Energetyka

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Biologia środowiska z podstawami ekologii Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Environmental biology with ecology basics

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.5 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę A.4.1.

Kod przedmiotu USOS ME-NI>BSPE(1)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Biologia, Ochrona środowiska

Wiedza 1

Podstawowa wiedza dotycząca: a) związku ekologii z ochroną środowiska;

b) zależności pokarmowych; c) fotosyntezy; d) związków organicznych i nieorganicznych; e) populacji i ekosystemów

2 Umiejętności

1 Chęć i samodzielność w poszukiwaniu i studiowaniu literatury 2 Wykorzystywanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów

wskazanych przez prowadzącego Kompetencje

społeczne

1 Współpraca w grupie 2 Chęć udziału w dyskusjach

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień biologii i ekologii. Zwrócenie uwagi na zależności panujące w środowisku pomiędzy biotopem i biocenozą, w tym uwzględniając wpływ działalności człowieka na wybrane ekosystemy. Zdobycie wiedzy dotyczącej środowiska bytowania organizmów: producentów, konsumentów, destruentów oraz ich roli w obiegu materii i przpływie energii

Program przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 75 20 dr Kuczuk Anna

Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Ekologia, biologia, ochrona środowiska - podstawowe pojęcia i różnice 1 2 Chemiczne podłoże życia - związki organiczne i nieorganiczne w życiu żywych organizmów.

Komórka - jednostka życia 2

3 Wybrane zagadnienia dotyczące rozmnażania, rozwoju, wzrostu, regeneracji i starzenia się

organizmów 2

4 Reaktywność i koordynacja w świecie roślin - ruchy, oddziaływanie auksyn, etylenu 2 5 Gatunek i populacja - zagęszczenie populacji, struktura, bariery populacyjne 2 6 Oddziaływania wewnątrz gatunku i międzygatunkowe - stosunki topowe, fabryczne, troficzne,

oddziaływania chemiczne 3

7 Biocenoza - różnorodność i stabilność biocenoz, struktura i organizacja, wskaźniki biocenotyczne 2

(23)

8 Ekosystem - produktywność ekosystemów, obieg materii i przepływ energii, fotosynteza,

heterotrofy, rozkład materii organicznej 2

9 Obieg węgla, azotu, wody. Biosfera 1

10 Charakterystyka przykładowych ekosystemów: woda, gleba las/pole 2

11 Zaliczenie - kolokwium pisemne 1

L. godz. pracy własnej studenta 55 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu ekologii, zależności

panujących w środowisku naturalnym E_K1_W01 W C P R

2

Ma wiedzę o zagrożeniach dla środowiska wynikających z przyczyn naturalnych i antropogenicznych. Zna wybrane metody ograniczania zaburzeń w funkcjonowaniu ekosystemów

E_K1_W09 W C P R

Umiejętności 1

Potrafi samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę oraz rozwiązywać problemy dotyczące zagrożeń dla

środowiska.

E_K1_U02 W C

2

Umie pozyskiwać informacje ze źródeł związanych z ekologią i ochroną środowiska.Potrafi dokonywać ich analizy i opiniować

E_K1_U01 W C

Kompetencje społeczne

1 Rozumie potrzebę dokształcania się, potrafi dobierać

właściwe metody uczenia się E_K1_K01 W C P R

2

Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera.

Ma świadomość odpowiedzialności za środowisko

naturalne, jego bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ludzi E_K1_K03 W C P R Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie pisemne - kolokwium Literatura podstawowa:

Kimball J. W., Biologia, PWM, Warszawa 1979 1.

Grabińska-Łoniewska Anna i in., Biologia środowiska, Wydawnictwo Siedel-Przywecki, 2011 2.

Więckowski S., Ekologia ogólna, Oficyna Wydawnicza Branta, 2008 3.

Literatura uzupełniająca:

Tischler W. Agroekologia, PWRiL, Warszwa 1971 1.

Burges A. Raw F., Biologia gleby, PWRiL, 1971 2.

Pieczyńska E., Spodniewska I., Ekologia a ochrona środowiska, WSiP, 1979 3.

Grabowski A., Spacerkiem po Oikosie, czyli co to jest ekologia, PWRiL, 1985 4.

(24)

dr hab. inż. Dobrowolski Bolesław

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(25)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Energetyka

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Chemia dla inżynierów Nauki podst.

(T/N) T

Subject Title Chemistry for engineers

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 5 Kont. 1.7 Prakt. 1.3 Egzamin A.3.2.

Kod przedmiotu USOS ME-NI>CheDlaIN(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Chemia ogólna

Wiedza 1 Wiedza z zakresu chemii ogólnej 2

Umiejętności 1 Umiejętność korzystania z literatury fachowej

2 Umiejętność wykonywania prostych obliczeń z chemii ogólnej Kompetencje

społeczne

1 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 2

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, obliczeniami i reakcjami z chemii organicznej

Program przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład 60 20 dr hab. inż. Tic Wilhelm, dr inż. Guziałowska-Tic Joanna Ćwiczenia 30 10 dr inż. Guziałowska-Tic Joanna

Laboratorium 30 10 dr inż. Guziałowska-Tic Joanna Projekt

Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Podstawowe pojęcia w chemii organicznej 1

2 Podstawowe teorie w chemii organicznej 1

3 Otrzymywanie, budowa i własności związków organicznych 2

4 Budowa i własności węglowodorów alifatycznych nasyconych 2

5 Budowa i własności węglowodorów alifatycznych nienasyconych 2

6 Budowa i własności węglowodorów aromatycznych 2

7 Otrzymywanie, budowa i własności związków organicznych zawierających inne atomy oprócz

węgla i wodoru 2

8 Rodzaje izomerii związków organicznych 1

9 Budowa i własności alkoholi i fenoli 1

10 Budowa i własności aldehydów 1

11 Budowa i własności kwasów organicznych 1

12 Budowa i własności estrów 1

13 Budowa i własności tłuszczy i mydeł 1

(26)

14 Budowa, własności i zastosowanie tworzyw sztucznych 1

15 Własności fizyczne i chemiczne ropy naftowej 1

L. godz. pracy własnej studenta 40 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Ćwiczenia Sposób realizacji Ćwiczenia tablicowe

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Zasady nazewnictwa związków organicznych 2

2 Struktury izomeryczne związków organicznych 1

3 Zapis reakcji chemicznych organicznych 2

4 Obliczenia oparte o równania reakcji chemicznych organicznych 2

5 Obliczanie produktów reakcji spalania wybranych związków organicznych 2

6 Kolokwium zaliczeniowe 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Laboratorium Sposób realizacji Ćwiczenia laboratoryjne

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Organizacja zajęć laboratoryjnych. Szkolenie BHP i P. Poż. 1

2 Analiza kroplowa 2

3 Szybkość reakcji chemicznej 2

4 Hydroliza soli 2

5 Twardość wody 2

6 Identyfikacja roztworów związków nieorganicznych 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza 1

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z chemii organicznej niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk i procesów

występujących w przemyśle energetycznym E_K1_W01 W C L A C F H I J 2

Umiejętności

1 Umie pozyskiwać informacje ze źródeł związanych z

naukami technicznym, w tym z chemią E_K1_U01 W C L A C F

2

Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu chemii organicznej o charakterze praktycznym związane z energetyką

E_K1_U05 C C I J R

3

Potrafi zastosować metody analityczne oraz

eksperymentalne do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu chemii

E_K1_U06 C L C F H I J R

Kompetencje społeczne

1 Rozumie potrzebę dokształcania się E_K1_K01 W C L A C F

2

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i

przedsiębiorczy oraz łączyć umiejętność E_K1_K05 C L C F H I J R

3 Potrafi współdziałać i pracować w grupie przejmując w niej

różne role E_K1_K07 L F H

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, tablicowe ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia laboratoryjne

(27)

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny- na podstawie zaliczeń wszystkich form zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu oraz pozytywnej oceny z egzaminu

Literatura podstawowa:

Clayden J., Greevers N., Warren S., Wothers P. Chemia organiczna. Tom 1-4. WNT 2009 1.

M.K. Jain, S.C. SharmaModern Organic Chemistry ( 2nd Edotion) , 2007 2.

Literatura uzupełniająca:

Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Podstawy chemii analitycznej. PWN. 2006 1.

Minczewski A., Marczenko Z. Chemia analityczna. Tom 1-2. PWN 1997 2.

dr hab. inż. Szmolke Norbert

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(28)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Energetyka

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Chemia ogólna Nauki podst.

(T/N) T

Subject Title Chemistry

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę A.3.1.

Kod przedmiotu USOS ME-NI>ChemOgol(1)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Brak wymogów

Wiedza 1 Wiedza ogólna z zakresu chemii na poziomie szkoły średniej 2

Umiejętności 1 Umiejętność korzystania z literatury fachowej 2

Kompetencje społeczne

1 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 2

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i obliczeniami w chemii ogólnej

Program przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład 30 10 dr hab. inż. Tic Wilhelm, dr inż. Guziałowska-Tic Joanna Ćwiczenia 30 10 dr inż. Guziałowska-Tic Joanna

Laboratorium Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne 1

2 Budowa atomu. Rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych 1 3 Wiązania chemiczne a struktura cząsteczki. Hybrydyzacja orbitali atomowych 1

4 Typy i rodzaje reakcji chemicznych 1

5 Otrzymywanie i budowa związków nieorganicznych. Własności związków kompleksowych i

nieorganicznych 1

6 Układ okresowy pierwiastków. Własności pierwiastków w układzie okresowym 1

7 Podział pierwiastków na grupy 1

8 Reakcje odwracalne i nieodwracalne. Stan równowagi chemicznej. Reguła przekory 1 9 Roztwory. Teoria dysocjacji elektrolitycznej. Teoria kwasów i zasad 1

10 Kolokwium zaliczeniowe 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Ćwiczenia Sposób realizacji Ćwiczenia tablicowe

(29)

Lp. Tematyka zajęć Liczba godzin

1 Chemiczne jednostki masy. Masa atomowa 2

2 Ilościowe określenia składu roztworów 2

3 Obliczenia podczas sporządzania roztworów 2

4 Obliczenia stechiometryczne. Obliczanie stężenia procentowego i wagowego związku na podstawie

wzoru cząsteczkowego 1

5 Obliczenia stechiometryczne. Układanie równań reakcji chemicznych. Obliczenia oparte na

równaniach reakcji chemicznych 2

6 Kolokwium zaliczeniowe 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza 1

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z chemii ogólnej niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk i procesów występujących w przemyśle energetycznym

E_K1_W01 W C C I J

2

Umiejętności

1 Umie pozyskiwać informacje ze źródeł związanych z

chemią ogólną E_K1_U01 W C C

2 Potrafi rozwiązywać zadania z chemii o charakterze

praktycznym związane z energetyką, E_K1_U05 C C I J

Kompetencje społeczne

1 Rozumie potrzebę dokształcania się E_K1_K01 W C C I J

2 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny E_K1_K05 C C I J Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, tablicowe ćwiczenia rachunkowe Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie pisemne Literatura podstawowa:

Loretta J., Atkins P.: Chemia ogólna. Czasteczki, materia, reakcje. PWN, Warszawa 2004 1.

Gary L. Miessler and Donald Arthur Tarr. Inorganic Chemistry (4th Edition) 2010 2.

Literatura uzupełniająca:

Erndt A.: Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej. PWN, Warszawa 1986 1.

Całus H.: Postawy obliczen chemicznych. WNT, Warszawa 1987 2.

dr hab. inż. Szmolke Norbert

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(30)
(31)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Energetyka

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Ciepłownictwo i ogrzewnictwo Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title District Heating and Heating Systems

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.2 Prakt. 2 Zaliczenie na ocenę E.13

Kod przedmiotu USOS ME-NI>CiepOgrz(3)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Matematyka, Termodynamika techniczna, Techniki pozyskiwania energii

Wiedza

1 Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki.

2 Zna własności fizykochemiczne wody i pary wodnej, rodzaje paliw, nośniki energii, przekazywanie ciepła.

3 Zna zasady racjonalnej gospodarki energetycznej.

Umiejętności

1

Potrafi identyfikować i formułować proste zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z ciepłownictwem i ogrzewnictwem.

2

Posiada umiejętność sporządzania bilansów energetycznych i masowych, obliczaniae sprawności urządzeń, wyznaczania strumieni ciepła oraz obliczania strat ciepła. energetycznych w sieciach

Kompetencje społeczne

1 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy.

2 Potrafi współdziałać i pracować w grupie przejmując w niej różne role;

rozumie ważność działań zespołowych.

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką ciepłownictwa i ogrzewnictwa w ujęciu teoretycznym i praktycznym

Program przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład 25 10 dr hab. inż. Szmolke Norbert, dr inż. Tańczuk Mariusz Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt 50 20 dr hab. inż. Szmolke Norbert, dr inż. Ligus Grzegorz Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Źródła ciepła i ich podział. Kotły stosowane w ogrzewnictwie i ciepłownictwie. 1 2 Podstawy termodynamiczne gospodarki skojarzonej. Kogeneracja i trójgeneracja. 1

3 Sieci cieplne i węzły cieplne 2

4 Obliczenia cieplne; moc cieplna i roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. 1 5 Instalacje grzewcze w budynkach. Wykorzystanie energii słonecznej w instalacjach c.w.u. i c.o. 1 6 Ciepła woda użytkowa - wymagania higieniczno - sanitarne. Sposoby przygotowania ciepłej wody

użytkowej. 2

Cytaty

Powiązane dokumenty

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z