Apothecarius, 2005, R. 14, nr 7

102  Download (0)

Pełen tekst

(1)

ISSN 1232-7220 Nr 7, Rok XIV (ŒFF5) 15 czerwiec 2005

REDAKCJA NIE IDENTYFIKUJE SIÊ ZE WSZYSTKIMI PRZEDSTAWIONYMI POGL¥DAMI AUTORÓW, NIEKTÓRE Z NICH TRAKTUJEMY JAKO ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI

Mgr Ma³gorzata Sobczak otrzymuje z r¹k

prof. Dionizego Moski prawo wykonywania zawodu Mgr Ma³gorzata Sobczak otrzymuje z r¹k

prof. Dionizego Moski prawo wykonywania zawodu

(2)

Spotkanie Seniorów Farmacji

(09.04.2005)

W katowickiej OIA jest blisko stu emerytów.

Ich spotkania nale¿¹ do tradycji izby (str. 87).

(3)

w Katowicach

PTFarm Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Ruch M³odych Aptekarzy

A AR A

A A

A

Na ok³adce: Mgr farm. Ma³gorzata Sobczak i prof. Dionizy Moska Wydawca: Okrêgowa Rada Aptekarska w Katowicach ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice; tel.: 0-32 202-89-26, fax: 0-32-252-02-44

e-mail: redakcja@katowice.oia.pl; http://www.katowice.oia.pl Redaktor naczelny: Dionizy Moska

Cz³onkowie kolegium: Stanis³aw Piechula - Prezes ORA w Katowicach Genowefa Kruszec - Prezes OIA w Czêstochowie

Sekretarz redakcji: Ma³gorzata Handermander-Lewicka Redaktor odpowiedzialny: Jaros³aw Lewicki

Tel. do redakcji: 0-603-333-536

Zdjêcia: Ma³gorzata Handermander-Lewicka, archiwum OIA w K-c Redakcja czeka na korespondencjê dotycz¹c¹

problemów œrodowiska farmaceutycznego Druk: ARA-GRAF Katowice, www.aragraf.pl Nak³ad: 1300 egz.

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Subtelna linia ...

60 rocznica utworzenia OIA w Katowicach

- prof. Dionizy Moska ...

Baju, baju, bajki! - dr Stanis³aw Piechula ...

Dyskusja o obszarach wspó³pracy - dr Tadeusz Szuba ...

Pierwsza Polsko - Niemiecka Farmaceutyczna Konferencja Naukowo - Szkoleniowa - dr Andrzej Del¹g ...

Program Konferencji Kraków 9-12 paŸdziernika 2005 ...

Formularz zg³oszeniowy ...

Profesora Dionizego Moski historia aptekarstwa œl¹skiego...

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich

- Leokadia Wieloch Depta ...

Kierunki zmian prawa farmaceutycznego na przyk³adzie reklamy produktów leczniczych - mec. Krystian Szulc ...

Nowe kana³y dystrybucji - dr in¿. Zygmunt Kamiñski ...

Dlaczego winniœmy przychylnie myœleæ o hurtowniach

aptekarskich? - mgr Piotr Stolarczyk ...

Ekonomika leku. Podrêcznik dla studentów farmacji

i farmaceutów - dr Tadeusz Szuba...

Choroby alergiczne: etiopatogeneza, objawy i leczenie.

- streszczenie- lek med. Teresa Ziêtak ...

Œwiadoma walka z alergi¹ - mgr farm. Hanna Klima

i mgr farm. Piotr Klima ...

Czarny obraz w zielonej ksiêdze - Piotr Wróbel ...

Niepe³nosprawni maj¹ szansê studiowaæ farmacjê

- mgr Edward Kasza ...

Nowoczesna fundacja - dr hab. Krzysztof Sodowski...

DEPARTAMENT OBRONY I KONSOLIDACJI

APTEK NRA ...

APOTHECARIUS - BIULETYN OIA W KATOWICACH Kalendarium farmaceutyczne ...

Katowicki Goniec Apteczny ...

Protoko³y ...

Pisma ...

Spotkania ...

Prawo NFZ do potr¹cania z refundacji apteki wartoœci

pieniê¿nych - mec. Krystian Szulc ...

BHP w aptece - mgr in¿. Wojciech Polc...

Spotkanie seniorów farmacji - mgr Teresa Hylowa ...

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ...

WSPOMNIENIE ...

OG£OSZENIA ...

WIZERUNKI

Silfarm ...

Itero ...

Spis treœci

2 2 5 7 9 12 13 14 16 17 19 21 24 30 32 34 36 37 39 48 49 51 74 83 84 85 87 88 91 92 95 98

(4)

Pragnê przywo³aæ wybrane fakty z historii œl¹skiej farmacji mówi¹ce o pocz¹tkach tworze- nia siê Izby Aptekarskiej w Katowicach. Minê³a 60 rocznica powstania samorz¹du aptekar- skiego. Pragnê m³odemu pokoleniu przypomnieæ tamte czasy, problemy i nazwiska zas³u¿onych farmaceutów.

1. Po 123 latach niewoli nasza Ojczyzna - Polska odzyska³a niepodleg³oœæ w 1918 roku.

Ustawa Konstytucyjna RP z 15 lipca 1920 roku zawiera³a statut organiczny województwa œl¹skiego. Ustawa zak³ada³a, ¿e tereny Górnego Œl¹ska i Cieszyñskiego Œl¹ska przyznane Polsce utworz¹ Województwo Œl¹skie. Statut organi- czny nada³ województwu autonomiczne upra- wnienia, których rzecznikiem by³ Sejm Œl¹ski.

W³adzê administracyjn¹ mia³ sprawowaæ wojewoda i rada wojewódzka. Czêœæ Górnego

1918 - 1939 panowa³ w Polsce chaos w sferze Œl¹ska po trzech powstaniach œl¹skich i plebiscy-

ustawodawstwa farmaceutycznego. Wynika³o to cie powróci³o do Macierzy w 1922 r.

z pozostawionego przez zaborców dziedzictwa Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e w latach

60 ROCZNICA UTWORZENIA OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KATOWICACH (3 LUTY 1945)

Dionizy Moska

Subtelna linia

Polskie aptekarstwo (przy licznych narze- Minê³o 60 lat od utworzenia Okrêgowej kaniach) nale¿y do najnowoczeœniejszych Izby Aptekarskiej. Ten historyczny fakt dzia³ów w gospodarce narodowej. To zas³uga winien uzmys³owiæ, i¿ by³o to w tydzieñ po upodmiotowienia, czyli w zasadzie b³yskawi- opuszczeniu Œl¹ska przez Niemców. To, ¿e cznej prywatyzacji aptek i reaktywacji Izb administracja polska mog³a tak szybko przej- Aptekarskich to s¹ fakty historyczne, a nad mowaæ obowi¹zki, by³o zas³ug¹ m.in. zawo- takowymi przechodzi siê bez specjalnej refle- dowych organizacji samorz¹dowych. Potem ksji i to normalne. ¯ycie p³ynie i wyzwañ nie na czterdzieœci bez ma³a lat organizacja ubywa, a wrêcz przeciwnie przybywa. Rynek aptekarska zniknê³a. To szkoda niepowe- farm aceu tycz ny nale ¿y do najw iêks zych tow ana, teraz ten czas trzeba nadgoniæ, a jakie w polskim koszyku, w dodatku jest to rynek s¹ z tym problemy widaæ go³ym okiem. Od specyficzny, gdzie towar jest sprzedawany piêtnastu lat OIA Katowice stara siê inte- przez specjalistów i gdzie chwyty marketin- growaæ œrodowisko, które jest elitarne i co gowe mog¹ byæ u¿ywane z umiarem, bo wszak trzeba powiedzieæ wyraŸnie, powinno byæ nie tylko zysk ma znaczenie. Z obserwacji opiniotw órcze. Prof. Dionizy Moska przypo- i opinii klientów wynika, ¿e apteki, które nie mina dla niektórych prehistoryczne czasy.

dostrzegaj¹ tej subtelnej, cienkiej linii musz¹ (60 rocznica Okrêgowej Izby Aptekarskiej siê liczyæ, ¿e pacjenci (klienci) odejd¹ do aptek w Katowicach, 3 luty 1945).

bardziej przyjaznych, tych, które bêd¹

dostrzega³y ich jednostkowe problemy zdro- Jaros³aw Lewicki wotne.

w Katowicach

Prof. Dionizy Moska

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(5)

piêciu zasadniczych ustaw zawodowych (apte- prowadzona by³a polityka polonizacji aptekar- karskich): pruskiej, austriackiej, rosyjskiej, stwa. W zwi¹zku z tym udzielano koncesji wêgierskiej i ustawy Królestwa Polskiego Kon- Polakom, jak i wp³ywano administracyjnie,

gresowego. pozbawiaj¹c niektórych Niemców koncesji na

Wszystkie ustawy (ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹) dalsze prowadzenie aptek w Polsce.

mówi¹ jednak o koncesyjnym systemie zak³ada- W³adze administracyjne województwa œl¹- nia aptek. Ich wspóln¹ cech¹ by³o to, ¿e udzie- skiego mia³y w nowych warunkach politycznych i lanie koncesji by³o unormowane dla okreœlonej pañ stw owy ch obo wi¹ zek i pra wo wyb oru liczby mieszkañców. Obowi¹zywa³a urzêdowa godnych i najlepszych kandydatów do prowa- taksa leków, istnia³y przepisy dotycz¹ce sposobu dzenia polskich aptek. Brano pod uwagê przede urz¹dzania aptek, ekspedycji sprzeda¿y leków, ws zy st ki m kw al if ik ac je mo ra ln e, za s³ ug i oraz przepisy dotycz¹ce personelu aptecznego. zawodowe i spo³eczne. Na Górnym Œl¹sku Istniej¹ca ró¿norodnoœæ ustaw i rozporz¹- w II Rzeczypospolitej Polskiej aptekarze polscy dzeñ aptekarskich, ich niejednolitoœæ, przesta- przyczynili siê do polonizacji œl¹skiej farmacji.

rza³oœæ, nie przystawa³a do nowego bytu Nowe ustawodawstwo farmaceutyczne z lat II Rzeczypospolitej Polskiej, jej stosunków po- 1938/1939 nie mia³o mo¿liwoœci sprawdzenia litycznych, spo³ecznych i gospodarczych, oraz swej u¿ytecznoœci zawodowej i publicznej - wy- trendów tworzenia siê bardziej nowoczesnej buch II wojny œwiatowej temu przeszkodzi³. Nie farmacji. Taki stan prawny by³ niekorzystny dla zaistnia³y warunki wejœcia w ¿ycie ustawy o izbie pañstwa oraz dla zawodu farmaceutycznego. aptekarskiej.

2. W³ ad ze ad mi ni st ra cj i pa ñs tw ow ej 3. Po szeœciu latach okupacji hitlerowskiej, wszczê³y wraz z Polskim Powszechnym Towa- 27 stycznia 1945r. wojska sowieckie wkroczy³y rzystwem Farmaceutycznym, Zwi¹zkiem Zawo- do Katowic. Nasta³a nowa rzeczywistoœæ w na- dowym Farmaceutów Pracowników i innymi szej OjczyŸnie. W ostatnich dniach stycznia stowarzyszeniami prace nad reform¹ systemu w gmachu Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach ustawodawstwa farmaceutycznego. Dyskusje zebra³o siê kilku farmaceutów Polaków, by nad projektami nowych ustaw ci¹gnê³y siê podj¹æ dzia³ania pod podwaliny w³asnego samo-

latami. rz¹du zawodowego. Okrêgowa Izba Aptekarska

Z przesz³oœci lat dwudziestych XX wieku nie w Katowicach oficjalnie podjê³a prace organiza- nale¿ y zapom nieæ jedne go istot nego faktu cyjne 3 lutego 1945 roku. Fakt ten mia³ history- historycznego. Otó¿ we wrzeœniu 1925r na czne miejsce tydzieñ po oswobodzeniu Katowic posiedzeniu zarz¹du Ogólnego Zwi¹zku Apteka- spod okup acji hitl erow skic h nazi stów . Do rzy Województwa Œl¹skiego - Górnoœl¹skiego wspó³pracy zg³osi³o siê zaraz w pierwszym dniu Oddzia³u Polskiego Powszechnego Towarzystwa 14 magistrów farmacji.

Farmaceutycznego w Katowicach dyskutowano Prace organizacyjne, za³o¿ycielskie Okrêgo- kwestiê Œl¹skiej Izby Aptekarskiej. Rok póŸniej wej Izby Aptekarskiej w Katowicach odbywa³y w „Wiadomoœciach Farmaceutycznych” opubli- siê prz y wy dat nej pom ocy pe³ nom ocn ika kowano „Projekt ustawy o Izbie Aptekarskiej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej mgr Województwa Œl¹skiego” (opracowany na pod- farm. Józefa Stachowskiego, którego nastêpnie stawie niemieckiej ustawy aptekarskiej, która zast¹pi³ mgr farm. Tadeusz Gañcza.

obowi¹zywa³a na obszarze Górnego Œl¹ska do Pierws zym prezesem Izby Aptekarskiej roku 1922). Opublikowany projekt nie znalaz³ w Katowicach by³ dr farm. Józef Degórski (jeden zainteresowania w polskim œrodowisku apte- z wybitniejszych farmaceutów œl¹skich (1878 - karzy. Na ustawê o izbach aptekarskich œrodo- 1947), sekretarzem mgr Tadeusz Gañcza. Po wisko zawodowe czeka³o pe³ne 20 lat. ust¹pieniu dr Józefa Degórskiego ze wzglêdu na Parlament II Rzeczypospolitej Polskiej uchwali³: z³y stan zdrowia, obowi¹zki prezesa przej¹³

a/ Ustawê o wykonywaniu zawodu aptekar- (zo sta ³ wybra ny) mgr Mar ian Est kow ski skiego (25 marca 1938r), (z Chorzowa) i pe³ni³ je do 1948r. Nastêpnym b/ Ustawê o Izbach Aptekarskich (15 czerwca (i ostatnim) prezesem Izby Aptekarskiej, na

1939r), mocy nominacji Ministra Zdrowia zosta³ mgr Jan

c/ Ustawê o publicznej s³u¿bie zdrowia Macharski z Sosnowca (uczestnik bitwy o Monte (15 czerwca 1939). Cassino). Obowi¹zki sekretarza przej¹³ mgr

Autonomia Œl¹ska nie sprzyja³a unifikacji Florian Jankowiak z Chorzowa.

prawa polskiego do roku 1937. Do 1939 r. ustrój Za rz ¹d Ok rê go we j Izb y Apt ek ar sk ie j aptekarski województwa œl¹skiego oparty by³ na w Katowicach w latach 1945 - 1948 sk³ada³ siê przepisach austriackich i niemieckich. z nastêpuj¹cych osób: J. Degórski (z. prezes),

W koncepcji udzielania przez Urz¹d Woje- M. Estkowski (kolejny prezes), F.Nowak, wódzki Œl¹ski koncesji osobistych na prowa- I. Jêdresa, W.Makie³³o, F.Jankowiak, T.Gañcza, dzenie aptek w woj. œl¹skim, w latach 1922 - 1939 M. Zbr osk i, St. Otr êbs ki, M. Lat ano wic z,

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(6)

I.Twardowski. Do zadañ tematycznych specjal- komunistycznym nie mia³y racji bytu ¿adne nych utworzone zosta³y przy OIA nastêpuj¹ce samorz¹dy w tym i samorz¹dy zawodowe. Przez komisje:1.porz¹dkowa ds. aptek, 2. stypendial- wiele dziesi¹tek lat uczyniono sporo, aby farma- na, 3.podatkowo - buchalteryjna ds. aptek, 4. fun- cjê spauperyzowaæ.

duszu poœmiertnego, 5. kwalifikacyjno dyscypli- 4. Ustawa o dzia³al noœc i gospoda rcze j

narna. w Polsce z dnia 23 grudnia 1988 r. otworzy³a

Izba Aptekarska rozpoczê³a realizowaæ swoje drogê, mo¿liwoœci do prywatyzacji przedsiê- zadania w bardzo trudnych warunkach. Po biorstw. Ustawodawca m.in. podaje, i¿ bêdzie niemieckiej izbie aptekarskiej pozosta³a jedynie trzeba posiadaæ koncesjê przy:

maszyna do pisania i kartoteka aptek. W 1945r. 1/wytwarzaniu œrodków farmaceutycznych i ma- Izba przejê³a 275 aptek, w tym sprawnych 80, teria³ów medycznych,

czêœciowo uszkodzonych 192, a ca³kowicie zni- 2/ prowadzenia obrotu hurtowego lekami goto- szczonych 93. W pierwszym okresie dzia³alnoœci wymi i surowcami farmaceutycznymi przezna- by³o zarejestrowanych tylko 180 magistrów far- czonymi do produkcji lub sporz¹dzania leków macji i prowizorów. G³ównym zadaniem Izby w aptekach oraz artyku³ami sanitarnymi.

by³o jak najszybsze uruchomienie najwiêkszej Od roku 1989 zaczyna siê w Polsce proces iloœci aptek. W 1947r. w Okrêgowej Izbie Apte- prywatyzacji farmacji aptecznej. Przedsiêbior- karskiej w Katowicach zarejestrowanych by³o stwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”

208 pe³nosprawnych aptek. W województwie w kraju, w ró¿nym zakresie podejmuje dzia³al- Œl¹sko - D¹browskim, obszarem dzia³alnoœci noœæ wyprzeda¿y aptek swoim pracownikom Okrêgowej Izby Aptekarskiej by³y 22 powiaty, od (i nie tylko). Poprzednim w³aœcicielom (sprzed Nysy do Zawiercia i od Cieszyna do Kluczborka. 1951r) i ich spadkobiercom odmawiano prawa Powa¿n¹ trosk¹ Izby Aptekarskiej by³o za- pierwokupu aptek bêd¹cych ich dawn¹ w³a- dbanie o dobry poziom zawodowy i naukowy snoœci¹.

farmaceutów. Zorganizowano cykl wyk³adów Dopiero rok 1991 przynosi pierwsze funda- uniwersyteckich, których celem by³o zapoznaæ mentalne ustawy farmaceutyczne w III Rzeczy- farmaceutów z aktualnymi problemami farmacji pospolitej Polskiej. Pierwsz¹ ustaw¹ z 19 kwie- i najnowszymi zagadnieniami naukowo medy- tnia 1991 r. by³a ustawa „o izbach apte- czno - farmaceutycznymi. Wyk³adowcami byli karskich”. Po 40 latach pierwszy organizacyjno - wybitni przedstawiciele farmacji naukowej: prof. wyborczy Okrêgowy Zjazd Aptekarzy w Kato- dr J. Muszyñski, prof. dr M.Gatty-Kostyal, prof. wica ch odby ³ siê 29 paŸd zier nika 1991 r.

dr B.Skar¿yñski, prof. dr J.Nano i inni. Wybrano w g³osowaniu tajnym 25 osobow¹ Okrêgowa Izba Aptekarska w Katowicach Okrêgow¹ Radê Aptekarsk¹. Ustalono, ¿e Okrê- przeznaczy³a 1,5 mln z³ na odbudowê gmachu gowa Izba Aptekarska bêdzie mia³a siedzibê Uniwersytetu Wroc³awskiego, finansowo ucze- w Katowicach, a obszar dzia³ania obejmie woje- stniczy³a w odbudowie Warszawy, w gromadze- wództwa: katowickie i czêstochowskie. Prezesem niu Wojewódzkiego Funduszu Kultury, stano- Okrêgowej Rady Aptekarskiej (na I kadencjê) wi³a opie kê nad szko lnic twem , utwo rzy³ a zosta³ wybrany dr n. farm. Dionizy Moska. Od 14 fundusz stypendialny dla m³odzie¿y uniwersy- lat w III Rzeczypospolitej Polskiej samorz¹d teckiej, z którego korzysta³o wielu studentów aptekarski w Katowicach pisze swoj¹ dzia³al-

farmacji. noœci¹ now¹ historiê aptekarstwa województwa

Samorz¹d aptekarski by³ czynny tylko szeœæ œl¹skiego. Samorz¹d Aptekarski w naszym lat. Izba by³a zmuszona zaprzestaæ swoj¹ regionie jest „m³ody”, liczy dopiero 20 lat.

dzia³alnoœæ z chwil¹ wydania przez Sejm Tym skrom nym zarys em histor ycznym Rzeczypospolitej Polskiej ustaw nieprzyjaznych chcia³em przypomnieæ najm³odszym farma- farmacji. 8 stycznia 1951r. Sejm uchwali³ cztery ceutom wybrane fakty z narodzin samorz¹du

ustawy: aptekarskiego.

1. Ustawê o przejêciu aptek na w³asnoœæ pañ-

Piœmiennictwo u autora.

stwa,

2. Ustawê o aptekach ,

Dionizy Moska 3. Ustawê o œrodkach farmaceutycznych,

odurzaj¹cych i artyku³ach sanitarnych,

Przewodnicz¹cy Sekcji Historii Farmacji przy 4. Ustawê o likwidacji izb aptekarskich.

Zarz¹dzie Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Uchwalone ustawy umo¿liwi³y „organizacjê

Farmaceutycznego w Katowicach.

s³u¿by farmaceutycznej na jednolitych zasadach i pod jednym kierownictwem”. Tak narodzi³a siê socjalistyczna farmacja. Rozwi¹zania izb apte- karskich nie nale¿y zaliczyæ do s³usznych, spra- wiedliwych decyzji ustawodawczych. W ustroju

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(7)

Polemika do relacji zamieszczonej w majowym chiwaæ tych bajek? Zreszt¹, czego mo¿na ocze- wydaniu Forum Farmaceutycznego, czyli po- kiwaæ od zapracowanych i umêczonych t¹ lemika do relacji z „okr¹g³ego sto³u” NIA - PGF sytuacj¹ aptekarzy, gdy nawet ich przywódcy pt. „OBSZARY WSPÓ£PRACY” zachowuj¹ siê jak ¿ó³todzioby.

Prezes Szwajcowski t³umaczy zakup Przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekar- Aptek 21 (spó³ki Apteki Polskie) miêdzy skiej zawsze potrafi¹ nas zaskoczyæ swoimi innymi chêci¹ obrony niezale¿nych aptek pry- pomys³ami i kompetencjami, tym razem wy- watnych a Prezesi NRA prawie milcz¹. Dla- kazali siê sztuk¹ konwersacji i argumentacji czego Prezesi nie ripostuj¹, ¿e poza Aptekami w najtrudniejszych a zarazem najwa¿niej- 21, PGF ci¹gle rozwija swoj¹ sieæ aptek szych tematach. skupuj¹c i przejmuj¹c kolejne apteki, co sami

Mnie ju¿ to nawet przesta³o dziwiæ, a obe- wykazuj¹ w swoich raportach? Dlaczego nie cnoœæ w NRA nauczy³a, ¿e standardem naszej dodaj¹, ¿e osoby rozwijaj¹ce wczeœniej sieæ aptekarskiej samorz¹dnoœci jest nieudolnoœæ A p tek 21, wysz³y z PGFu i teraz rozwijaj¹ i dziecinada. Czasem jednak trawi¹ mnie w¹t- kolejn¹ niszcz¹c¹ nas sieæ, wiêc nic ten zakup pliwoœci, czy to aby rzeczywiœcie tylko niewin- nie zablokowa³, jak kiedyœ przekonywa³ Pre- na nieudolnoœæ? zes Szwajcowski. Pewnie za jakiœ czas siê do- Wracaj¹c jednak do polemiki przyznam, ¿e wiemy, ¿e dla naszego dobra trzeba zakupiæ nie mogê wyjœæ z podziwu jak na ³amach majo- kolejn¹ sieæ. Czy Prezesi NRA nie wiedz¹, ¿e wego Forum Farmaceutycznego, w niby - dziêki rozwijanej swojej sieci aptek, PGF œwie- dyskusji z wykorzystaniem autorytetów Pre- tnie stoi na gie³dzie i ten kierunek jest bardzo zesów NRA wykazano zbawienn¹ rolê PGFu dobrze oceniany przez analityków? Dlaczego i zareklamowano program „Dbam o zdrowie”. Prezes Wróbel nie mówi, ¿e NRA protestowa³a To jest majstersztyk tego numeru w zakresie przeciwko zakupowi przez PGF Aptek 21, kryptoreklama. Nawet Wiceprezes NRA a przynajmniej móg³by wyraziæ swoje oburze- Danuta Ignyœ, która przecie¿ zna tyle argu- nie, ¿e PGF w swoim czasopiœmie „Bez rece- mentów i œwietnie rozumie sytuacjê na rynku pty” napisa³, ¿e Prezes NRA popiera ten za- farmaceutycznym, s³ysz¹c w odpowiedziach kup. Dlaczego Prezesi NRA nie mówi¹ o tym, tani¹, a nawet obraŸliw¹ dla nas propagandê, ¿e PGF wspó³pracuje te¿ z innymi sieciami, nie polemizuje, nie protestuje, tylko zadaje które niszcz¹ aptekarzy, np. z EuroAptekami pytania i przyjmuje prawie bezkrytycznie i w ten sposób PGF wspomaga niszczenie œmieszne wodolejstwo. aptek indywidualnych. Dlaczego nie zadano Ju¿ mi rêce opadaj¹ i nawet mam coraz pytania Prezesowi Szwajcowskiemu o brak mniej ochoty by po raz kolejny wymieniaæ odpowiedzi na zapytania Krajowego Zjazdu wszystkim znane fakty i argumenty, ale nie Aptekarzy w sprawie rozwijania swojej sieci, potrafiê wytrzymaæ, jak ktoœ w ¿ywe oczy z nas iloœci aptek, polityki firmy i zlekcewa¿enia kpi i to z udzia³em Prezesów NRA w roli g³ó- najwy¿sze go organu samorz¹du aptekar-

wnej. skiego? Czy na te pytania Prezes PGFu te¿ by

Kochani Aptekarze! Czy Wy te¿ macie znalaz³ takie p³ynne odpowiedzi?

klapki na oczach i potraficie w spokoju wys³u- Prezes Szwajcowski pyta aptekarzy, czy

BAJU BAJU

BAJKI!

Stanis³aw Piechula

Dr farm. Stanis³aw Piechula

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(8)

Kto dba

o zdrowie?

chc¹ by PGF siê pozby³ Aptek 21, a mo¿e za- konsolidacjê farmaceutów jako pracowników pyta tak¿e swoich kontrahentów, czy chc¹ by sieci aptek PGFu.

PGF wspó³pracowa³ z sieciami. Oczywiœcie, ¿e Nawi¹¿ê jeszcze do oœwiadczenia Prezesa nie zapyta, gdy¿ odpowiedŸ bêdzie niewygo- PGF-u: „Je¿eli aptekarze chc¹, byœmy siê po- dna, a przecie¿ lepiej zaopatrywaæ obie strony zbyli Aptek 21, jesteœmy gotowi zrealizowaæ wojen aptekarskich i jeszcze im podsuwaæ taki postulat”

propozycje pomocy w konkurowaniu z Euro- Szanowny Prezesie Szwajcowski! Odpo- Aptekami, wci¹gaj¹c w swój program „Dbam wiadam Panu. TAK i NIE TYLKO! Chcemy by o zdrowie”, któremu aptekarze ju¿ nadali pozbyli siê Pañstwo wszystkich swoich aptek, przydomek „Pistolet przy g³owie”. sprzedaj¹c je aptekarzom! I co Pan na to teraz

Sprytnym pomys³em jest proponowanie powie? Czekamy na decyzjê! Wiem, co Pan aptekarzom kupna Aptek 21, dodaj¹c jednak, powie, ¿e s¹ inni aptekarze, którzy tego nie

¿e transakcja musi obj¹æ wszystkie apteki, chc¹ i to jest bardzo dobry argument by móg³ gdy¿ z góry wiadomo, ¿e nikogo na to nie staæ. Pan nas nadal i ci¹gle wodziæ za nos. A mo¿e

Prezesi pytaj¹ i niby polemizuj¹ w temacie Pan powie, ¿e musimy kupiæ wszystkie za je- programu „Dbam o zdrowie” gdy tymczasem dnym razem? Warunki mo¿na mno¿yæ i szko- sam Prezes w imieniu Naczelnej Rady Apte- da na to czasu, gdy¿ poprzez takie dyskusje karskiej przes³a³ do G³ównego Inspektora mydli siê tylko aptekarzom oczy by nie zauwa- Farmaceutycznego zdecydowane stanowisko, ¿ali tego, ¿e PGF buduje szybko i energicznie z którego wynika m.in., ¿e tak¿e program DOZ najwiêksz¹ sieæ aptek w Polsce, a aptekarzom jest niezgodny z prawem farmaceutycznym, opowia da, ¿e jest gor¹cym zwolennikiem je- o czym nikt siê nawet nie zaj¹kn¹³. W NRA zo- dnej apteki dla aptekarza. Gdyby tak by³o, to sta³o z³o¿one ca³e opracowanie niebezpie- przy kontaktach politycznych PGFu, o których czeñstw i niezgodnoœci z prawem tego progra- czêsto s³yszy siê w mediach, postulat ten mu, jednak nikt tego nie porusza, gdy Prezes móg³by ju¿ dawno byæ zrealizowany, a nie jest.

Szwajcowski wychwala niby zalety programu Na zakoñczenie pozwolê sobie jeszcze wy- a Prezes Wróbel zauwa¿a jego wybrane zalety. raziæ ubolewanie, ¿e reprezentuj¹ce nas osoby Bardzo ciekawe po tym wszystkim jest dopuszczaj¹ i bior¹ udzia³ w podsuwaniu podsumowanie Prezesa Wróbla: „Z naszej ro- aptekarzom takiej taniej propagandy i to zmowy wynika, ¿e w najwa¿niejszych kwe- w dodatku z wykorzystaniem autorytetów stiach, dotycz¹cych rynku farmaceutycznego, Prezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej w wy- czyli roli aptekarza, pogl¹dy izby i PGF s¹ bielaniu firmy, która moim zdaniem jest w tej zbie¿ne.” A Prezes PGF-u oczywiœcie jest jak chwili najniebezpieczniejsza na rynku dla najbardziej gotów do wspomagania œrodowi- indywidualnych w³aœcicieli aptek.

ska farmaceutycznego, zreszt¹ przecie¿ robi to ju¿ od dawna i zawsze dla naszego dobra, by

doprowadziæ do konsolidacji wszystkich Cz³onek Naczelnej Rady Aptekarskiej farmaceutów, tylko pewnie ma na myœli dr farm. Stanis³aw Piechula

Kto dba

o zdrowie?

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(9)

Chodzi o wspó³pracê aptek z hurtowniami wym, na który sk³ada siê tylko 5-10 du¿ych farmaceutycznymi. Jak wiadomo, przez œrodo- fabrykantów, cena samochodu œredniej klasy wisko aptekarskie przetoczy³a siê fala krytyki jakiejœ firmy nie poszybuje ponad 50.000 z³. To zjawiska sieci aptek. Przebra³a siê miarka, jest niemo¿liwe, gdy¿ nabywca ma jakie takie gdy spó³ka Polska Grupa Farmaceutyczna pojêcie o tym, co kupuje, i nie zap³aci wiêcej (PGF), wbrew logice ustawy Prawo farmaceu- firmie x za podobny produkt oferowany taniej tyczne ograniczaj¹cej koncentracjê w³asnoœci przez firmê y.

aptek do 1% w województwie, dokupi³a sieæ W biznesie leków pozornie tak¿e istnieje aptek spó³ki Apteki Polskie. konkurencja. Wielkich fabrykantów jest Intensywna krytyka procesu koncentracji kilkunastu. Jednak ka¿dy z nich oferuje zu- kapita³u w aptekarstwie powinna by³a od pe³nie inne dobra. Wszystkie opatentowane.

dawna towarzyszyæ prywatyzacji Cefarmów, Wszystkie z zastrze¿on¹ nazw¹ markow¹.

które w spadku po chorej ekonomicznie Wszystkie monopolistyczne. W warunkach Po ls ki ej Rz ec zp os po li te j Lu do we j by ³y monopolu fabrykant mo¿e pobieraæ dowoln¹ w³aœcicielami sieci aptek. Apteki cefarmo- cenê. Gdy cena konkurencyjna wynosi³aby np.

wsk ie pow inn o siê spr zed awa æ jak na 5 z³, monopolista pobiera 10 z³, 20 z³, 50 z³, ile pocz¹tku transformacji PRL w III RP indywi- chce, ile mu klient jest zdolny zap³aciæ. Ludzie dualnym aptekarzom. Hurtownie cefarmo- chorzy, walcz¹cy o zdrowie, p³acz¹ i p³ac¹.

wskie powinny byæ sprzedawane odrêbnie Przy tym chorzy nie maj¹ ¿adnej wiedzy do wo ln ym po dm io to m p os ia da j¹ cy m towaroznawczej. Wielu jest te¿ lekarzy zezwo lenie na obr ót lek ami. N atomi ast analfabetów towaroznawczych, którzy maj¹c wbrew interesowi pañstwa i ludnoœci mini- do dyspozycji identyczne leki w wersji drogiej strowie skarbu sprzedawali i sprzedaj¹ ca³e i taniej, ordynuj¹ wersje drogie. Przyk³ady:

Cefarmy, w jednym „kawa³ku”, dowolnym Amlodipina - tbl. 10 mg x 30 osobom prawnym. Z regu³y s¹ to najwiêksze Norvasc -77,13

przedsiêbiorstwa hurtowe, w rodzaju PGF, Amlozek -27,16

Farmacol, ORFE, Prosper. Omeprazol- tbl. 20 mg x 14 Losec MUPS -82,50

W³aœnie koncentracja hurtu aptecznego

Prazol -28,9 stanowi najwiêksze zagro¿enie polskich

Salbutamol -aer. 0,1 mg x 400 interesów. Zgodnie wszystkich interesów:

Ventolin -26,62 finansów pañstwa, zdrowia publicznego,

Salbutamol -7,27 ludnoœci i indywidualnych aptek.

Monopoliœci farmaceutyczni przejawiaj¹ Prawie nikt w rz¹dzie tego nie rozumie.

nieposkromione chêci ograbiania konsumen- Dlaczego? Bo nie dostrzega siê przepastnej

tów leków. Przeto obowi¹zkiem ka¿dego rz¹du ró¿nicy miêdzy biznesem leków i innymi

i ka¿dej izby aptekarskiej (jeœli opieka farma- biznesami.

ceutyczna nie ma byæ pustym sloganem) po- W ka¿dym biznesie, oprócz lekowego,

winno byæ przeciwdzia³anie tym chêciom.

nawet w najbardziej scentralizowanym,

W dyskusji o obszarze wspó³pracy NIA istnieje konkurencja, automatyczna stra¿ni-

PGF te¿ trzeba o tym pamiêtaæ.

czka interesów konsumenta, u¿ytkownika

Ka¿da firma w rodzaju PGF jest na pocz¹- dóbr. Na przyk³ad w przemyœle samochodo-

Dyskusja

o obszarach wspó³pracy

Tadeusz J. Szuba

Dr Tadeusz Szuba

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(10)

tku zjawiskiem pozytywnym. Staje siê ne- w sieci bêdzie ju¿ niewolnikiem, który musi gatywnym po zdominowaniu rynku leków. robiæ to, co hurtownik mu ka¿e.

Dlaczego? Obecna sytuacja w Polsce jest z³a, ale nie

Postarajmy siê zdaæ sobie sprawê z si³y jest jeszcze beznadziejna. Si³a przeciw nam koncernów farmaceutycznych zarabiaj¹cych jest przeogromna, ale na szczêœcie zbie¿ny jest rocznie setki miliardów dolarów. S¹ one zdol- interes pañstwa i aptekarzy.

ne wp³ywaæ na decyzje Kongresu USA, FDA, Potêga monopolu w przemyœle wywiera- rz¹dy innych krajów, medyczne centra j¹ca presjê na rynek za poœrednictwem naukowe, piœmiennictwo naukowe, konsul- oligopolu w hurcie wraz z sieciami aptek tantów medycznych. A tak zwanych farmako- stanowi³aby zagro¿enie i dla pañstwa, i dla ekonomistów masowo maj¹ do swoich us³ug. aptek. Dla pañstwa dlatego, ¿e wyparcie z ryn-

Przemo¿n¹ wol¹ ka¿dego koncernu farma- ku leków generycznych przez leki markowe ceutycznego jest maksymalizacja sprzeda¿y do pr ow ad zi ³o by ni e t yl ko do up ad ku swych drogich leków markowych poprzez krajowego przemys³u farmaceutycznego eli min acj ê z r ynk u ap tec zne go t ani ch i skierowania na zasi³ek kilkudziesiêciu sy no ni mó w ge ne ry cz ny ch . Ma ks ym al ny tysiêcy bezrobotnych. G³ównie dlatego, ¿e sukces osi¹ga siê, gdy w hurcie farmaceu- Narodowemu Funduszowi Zdrowia zamiast tycznym nast¹pi oligopolizacja, czyli opano- dawanych dziœ 6 mld z³otych, jutro trzeba by wanie rynku aptecznego tylko przez 2-3-4 by³o daæ na leki 12, 18, 24 mld z³otych. Nie hurtownie. Potê¿ne koncerny przemys³owe mo¿na daæ, bo nie ma z czego. A wiêc chorzy nie s¹ w stanie narzuciæ swej woli 20-50-100 nie mieliby leków i umierali z winy rz¹du. Dla hurtowniom. Robi¹ to zaœ z wielkim powo- aptek zaœ stanowi³aby zagro¿enie dlatego, ¿e dzeniem, gdy hurtowni o zasiêgu ogólnokrajo- apteka - „ekonomiczna pche³ka” - nie ma ¿a- wym jest kilka. Œwiadomie pominê tu metody dnych szans samodzielnej egzystencji w zde-

³amania morale ogromnych hurtowników. rzeniu z rozpasanym monopolem i oligopolem.

Powiem tylko, ¿e du¿o wiêksi od PGF-u Dyskusja o obszarze wspó³pracy powinna i Farmacolu ³ami¹ siê jak kruche ga³¹zki. byæ przyjazna. Nie tylko z PGF, hurtowni¹ Poczem w krajach z oligopolem w hurcie nie z sieci¹, kandydatem Nr 1 na oligopolistê.

ma w ogóle w aptekach tanich leków gene- Z ka¿dym, nawet z najwiêkszym nie kandy-

rycznych. datem na oligopolistê lub monopolistê, a real-

Powstanie oligopolu na rynku hurtowym, nym mono poli st¹ farm aceu tycz nym, np.

w dodatku wspieranego sieciami aptek, to po- Pfizerem. Z ka¿dym podmiotem gospodar- wolna œmieræ aptek indywidualnych w Polsce. czym legalnie dzia³aj¹cym nale¿y przyjaŸnie Nie w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii. wspó³pracowaæ. Ale obszar i sposób tej W m¹drze rz¹dzonych krajach rz¹d ma apteki wspó³pracy nale¿y tak wyznaczaæ, by apteki na oku. Dba o nie w interesie obywateli. Nie i wraz z nimi pacjenci mogli jeszcze trochê pozwala im bankrutowaæ. Apteki maj¹ po¿yæ.

zagwarantowany dostatek: jedna apteka na Apel do Izby i aptekarzy o zachowanie 5000 mieszkañców, godziwa mar¿a, jednolita dystansu do PGF-u nie jest gestem najmniej- cena, zarówno zbytu, jak hurtowa i detaliczna. szej antypatii do wspó³w³aœciciela i dyrektora Oczywiœcie w miarê mo¿liwoœci niska. W ta- Szwajcowskiego. To mo¿e byæ prawy cz³owiek, kiej sytuacji hurtownik oligopolista nie jest ale gdy stanie siê oligopolist¹, nie bêdzie móg³ w stanie zrobiæ aptece kuku. odmówiæ „wspó³pracy” z monopolistami, bo go W Polsce, w warunkach bezmyœlnie libe- zniszcz¹. Bêdzie musia³ wbrew swej woli ralnej polityki farmaceutycznej rz¹du, niszczyæ apteki, które nie zgodz¹ siê koncern przemys³owy mo¿e zniszczyæ ka¿dego wyeliminowaæ z oferty leków generycznych, hurtownika, a ka¿dy hurtownik mo¿e dopro- nie zechc¹ wst¹piæ do sieci i pokornie forowaæ wadziæ do upadku dowoln¹ aptekê, daj¹c jej leki markowe. Zadowalaæ siê och³apami gorsze warunki handlowe. Nawet cena mo¿e zysku. Farmaceuci wszyscy razem, i ci w apte- byæ ta sama. Wystarczy, ¿e nie da kredytu, ¿e kach, i ci w PGF-ach bêd¹ winni umierania przy opóŸnionej zap³acie nie da dostawy, ¿e biednych chorych, których nie staæ na drogie nie da premii, rabatu, upustu. Przy stopie leki markowe.

polskiej mar¿y 1%-2%-5% na drogich lekach aptekarz bez pomocy hurtownika nie ma czego

dr Tadeusz Szuba szukaæ na rynku leków. On jeszcze nie bêd¹c

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(11)

Pierwsza Polsko-Niemiecka Farmaceutyczna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Rok 2004 to pocz¹tek okresu edukacyjnego - naukow¹ konferencji. W Davos ku naszemu 5-letniego zgodnie z Rozporz¹dzeniem Mini- zaskoczeniu nowy Prezydent ABDA wybrana stra Zdrowia z dnia 25.06.2003r w sprawie ci¹- w osobie Magdaleny LINZ tu¿ przed rozpoczê- g³ych szkoleñ farmaceutów zatrudnionych ciem oficjalnego otw arcia poinf ormow a³a w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, nasz¹ delegacjê o uchwale niemieckiej, o rezy- to zdecydowane otwarcie na wspó³pracê zaró- gnacji z przyczyn ekonomicznych z organizacji wno naukow¹ jak i organizacyjn¹ NRA/OIA/ konferencji w Polsce w Krakowie.

z innymi - zagranicznymi - organizacjami apte- Po dyskusji i konsultacji telefonicznej z Pre- karskimi. W ramach uczestnictwa w kilku miê- zesem Wróblem prof. J.Pluta, dr A.Del¹g i mgr dzynarodowych kursach szkoleniowych pra- A. ¯urek, oraz pozostali uczestnicy podjêliœmy ktycznej i naukowej farmacji w Davos, Merano, decyzjê na podstawie dotychczasowych przygo- Mon ach ium zor gan izo wan ych prz ez n ie- towañ, i¿ zorganizujemy w Polsce, jednak mieckie organizacje aptekarskie z udzia³em w Krakowie Konferencjê - miêdzynarodow¹ W³ochów, Szwajcarów, Austriaków z inicjaty- przy pomocy krajowych uczelni, ZG PTF i NRA wy niemieckiej, zapocz¹tkowano inicjatywê zapraszaj¹c stronê niemieck¹.

dot. - obecnie Konferencji naukowo-szkolenio- I w Davos ku zaskoczeniu Niemieckich

wej w Polsce. przedstawicieli ABDA ,zaprosiliœmy kolegów

Wspó³autore m tej idei by³ mgr Józef i kole¿anki z Niemiec na I Konferencjê Polsko- Wawrzynek z Rybnika i dr Andrzej Del¹g z Gli- Niemieck¹ do Krakowa. Na kilku plenarnych wic w 1995 r w Monachium,ale dopiero dziêki spotkaniach okreœliliœmy ramy programowe w³¹czeniu siê do tego pomys³u Prezesa Salus posiedzeñ zarówno referatowych jak i specjali- International Sp z o.o. mgr Aleksandra ¯urka stycznych kursów. Uzgodniono ponadto, i¿

sta³o siê to realne. Pan Prezydent Niemieckiej przewodnicz¹cymi czêœci naukowej bêd¹ ze Izby Aptekarskiej Johan Metzger w 06.2004 str on y polskiej prof. J.Pluta, a ze strony nie- w Merano bardzo aktywnie tê inicjatywê po- mieckiej prof. W.Schunak oraz ¿e prowadz¹c¹ par³, zaakceptowa³ i zaproponowa³ termin panel ekonomiczny w Polsce bêdzie P. Prezy- jesienny 2005 r. w Krakowie. Inicjatywa ta zo- dent M.Linz.

sta³a zaakceptowana przez Niemieck¹ Radê Po powrocie do kraju ukonstytuowa³ siê Aptekarsk¹ w Monachium w dniach 30.09- Komitet Organizacyjny I Polsko-Niemieckiej 2.10.2004r. Miejscem logistycznych ustaleñ Farmaceutycznej Konferencji Naukowo-Szko- miêdzy stron¹ polsk¹ i niemieck¹ mia³ byæ leniowej w nastêpuj¹cym sk³adzie:

Kongres w Davos w 01.2005 r. Propozycja Przewodnicz¹cy:

niemiecka zosta³a przeze mnie przedstawiona Prezes NRA mgr A. Wróbel NRA w Warszawie i zosta³a przyjêta jako naukowy: Prof J. Pluta

priorytet przez Prezesa mgr Andrzeja Wróbla Cz³onkowie: dr A. Del¹g Z-ca Prezesa OIA oraz Departament Nauki i Szkolenia NRA. Katowice

Delegacja polska uda³a siê do Davos w posze- mgr P. JóŸwiakowski Prezes OIA Kraków rzonym sk³adzie o Pana prof. dr Janusza Plutê mgr A.¯urek Prezes Salus International - Prezesa Zarz¹du G³ównego Polskiego Towa- Sp.z o.o

rzystwa Farmaceutycznego, Dziekana Wydz. dr J.Szewczyñski Dyrektor ZG PTF Farmaceutycznego Akademii Medycznej we mgr M.Mañkowski Dyrektor Wroc³awiu, aby uzgodniæ szczegó³y i tematykê Salus International Sp.z o.o

Andrzej Del¹g

Dr Andrzej Del¹g

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(12)

mgr T. Przybylska koordynator Komitetu nie zapominaj¹c o historycznych zwi¹zkach Organizacyjnego Królestwa Saksonii i Królestwa Polski/Obojga mgr R. Chor¹¿ewska Salus International Narodów/ zarówno w aspekcie gospodarczym,

Sp.zo. o kulturowym jak i farmaceutycznym, zosta³o to

mgr P. Hadas t³umacz-Salus Intenational przyjête owacyjnie.

Sp.zo.o

Ustalono harmonogram spotkañ roboczych PROGRAM NAUKOWY i konsultacyjnych zarówno krajowych jak i ze 9.04.2005 r

stron¹ niemieck¹. 13.15 Œrodki uzupe³niaj¹ce od¿ywianie

Na zaproszenie Saksoñskiej Izby Aptekar- i bilansowanie diety - szansa dla Apteki?

skiej w dniach 9-10.04.2005 r. do Drezna udali - prof. dr Andreas Hahn - Hanover.

siê dr A. Del¹g oraz mgr A. ¯urek w celu 14.30 Leki pomiêdzy kosztami a jakoœci¹ przybli¿enia szczegó³ów Konferencji Kraków - prof. dr Henning Blume Oberusel.

2005 kole¿ankom i kolegom niemieckim, oraz 15.45 Wskazówki i triki, które nie s¹ zapi- udziale w regionalnym kongresie. sane w ulotkach dot. opakowañ - wskazówki

III Saksoñski Dzieñ Aptekarza i Kongres podrêcznikowe dla leków wymagaj¹cych wyja- Farmaceutyczny mia³ w tytule "D¿ungla œnienia lub objaœnienia- dr Wofgang Kircher, Rynku Zdrowia - Aptekarz jako ochrona St.Barbara-Apotheke Peissenberg.

pacjenta /konsumenta/". W sprawdzonej zawo- 17.00 Temat g³ówny- Polityka zdrowotna- dowej wspólnocie Saksoñskiej Izby Aptekar- Prezes OIA Friedmann Schmidt, Minister skiej, Saksoñskiego Zwi¹zku Aptekarzy jak Helma Orosz.

i równie¿ grupy saksoñskiej Niemieckiego 17.45 Lekarz i Aptekarz - partnerzy Towarzystwa Farmaceutycznego przebiega³y w bezpieczeñstwie leczenia -Prezes Saksoñ- obrady, które sta³y siê ju¿ tradycj¹. skiej OIL prof dr med Jan Schulze

Dzieñ Aptekarza obradowa³ pod dachem 10.04.2005r.

Saksoñskiej Izby Lekarskiej, by³ to kolejny do- 9.00 Kowigilancja farmaceutyczna wód œwiadcz¹cy o kole¿eñskiej wspó³pracy, obu - prof. dr Walter Thimme.

tych najwa¿niejszych leczniczych zawodów 10.00 Znaczenie jakoœci dla zoptymalizo- w Saksonii. Dowodzi to tradycji bliskich i do- wania wspó³czesnego doradztwa Peter Slowik skona³ych kontaktów obu Prezesów, którzy Geif-Apotheke Lipsk.

szanuj¹ siê wzajemnie w sprawach dot. zdro- 10.30 Opieka farmaceutyczna pacjenta

wia pacjentów. geriatrycznego Kathrin Ossin Kamen.

G³ówne aktualne pytanie kongresu brzmi: 12.00 Case Management - socjalna kompe-

„Czy istnieje szansa dla Apteki prowadzonej tencja Apteki prof. dr Marion Schaefer Berlin.

przez w³aœciciela?" Na to pytanie s¹ 2 odpowie- Równolegle: Prawid³owe doradztwo przy dzi. NIE -poniewa¿ polityka/politycy/ ulegnie zakupie kosmetyków.

po pewnym czasie naciskom pewnych grup Homeopatia w Aptece jako imprezy semi- zainteresowanych pe³n¹ liberalizacj¹ dystry- naryjne do wyboru.

bucji leków. TAK - poniewa¿ uda siê Naszemu W dniu 10.05.2005 r w ZG PTF w Warsza- zawodowi, przedstawienie niemo¿liwoœci wie odby³o siê kolejne posiedzenie Komitetu rezygnacji z naszej us³ugi poprzez wysok¹ Organizacyjnego I Polsko - Niemieckiej Farma- jakoœæ wykonywania zawodu i poprzez odkry- ceutycznej KONFERENCJI Naukowo-Szkole- wanie nowych rozwi¹zañ zawodowych. /t³uma- niowej KRAKÓW 2005, na której dokonaliœmy czenie - st¹d sk³adnia/. Wspó³czesny pacjent analizy zg³oszeñ ze strony polskiej na dzieñ potrzebuje obiektywnej rzetelnej informacji, 9.05.2005 /Folder wraz z Formularzem Zg³o- aby w sposób bezpieczny poddawaæ siê szeniowym rozdystrybuowano poprzez OIA farmakoterapii lekami, ale równie¿ ta sama 12.04.05/.

zasada odnosi siê do produktów "bliskich" Na 130 zg³oszeñ ponad 85% dotyczy³o lekarstwom np. dietetycznym œrodkom spo¿y- udzia³u w 2 lub wiêcej kursach specjalisty- wczym, œrodkach wykorzystywanych w bilan- cznych. Po dyskusji zosta³a podjêta decyzja sowanych dietach. o koniecznoœci powiêkszenia dostêpnoœci dla

A. Del¹g oraz A. ¯urek jako zaproszeni wiêkszej iloœci chêtnych na kursy certyfikowa- goœcie III Dnia Aptekarza Saksoñskiego wyst¹- ne. W wyniku zg³oszenia oferty Akademii piliœmy z referatem dot. szczegó³ów I Polsko- Medycznej Wydz. Farmaceutycznego z Pozna- Niemieckiej Farmaceutycznej KONFEREN- nia jest mo¿liwy jeszcze 1 kurs z zakresu opieki CJI Naukowo-Szkoleniowej KRAKÓW 2005, farmaceutycznej w geriatrii 3 pkt. szkoleniowe

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(13)

/na dzieñ 2.06.05 przyjêto 430 zg³oszeñ ze uwolniono ceny na preparaty OTC, œrednia strony polskiej, strona niemiecka prowadzi mar¿a w wyniku reformy P.Minister Ulii swoj¹ niezale¿n¹ ewidencjê/. Schmidt uleg³a zmniejszeniu do ok. 19%

W dniach 11-12 maja 2005 r w S³ubicach œrednio.

mia³a miejsce Konferencja „Okr¹g³ego Sto³u” P. Prezes Keller uzupe³niaj¹c specyfikê Polsko-Niemiecka. niemieck¹ pokreœli³, i¿ Zwi¹zek Zawodowy

Stronê niemieck¹ reprezentowali: Prezes Aptekarzy ma nawet d³u¿sz¹ historiê ni¿

ABDA Magdalena LINZ Samorz¹d, wykazuje du¿e podobieñstwo do ro- Z-ca Prezesa Herman Keller zwi¹zañ Szwajcarii, skupia w swoich szeregach 2 ekspertów d/s ekonomii i ubezpieczeñ 92-93 % w³aœcicieli i Kierowników, przygoto- Stronê polsk¹ : Prezes NRA mgr Andrzej wuje, opracowuje "Umowy Prawne" zawierane

Wróbel pomiêdzy Aptekami a Zarz¹dami - 211 Kas

Z-cy Prezesa : dr D. Ignyœ oraz Chorych monitoruj¹c rozliczenie refundacyjne,

W. Giermaziak ponadto ma nadzór nad dzia³alnoœci¹ gospo-

Depart. Nauki i Szkolenia darcz¹ aptek niemieckich w odró¿nieniu od -dr.T. B¹belek Z-ca Prezesa z OIA Poznañ nadzoru nad zawodem jaki ma Samorz¹d apte- dr. A. Del¹g -Z-ca Prezesa z Katowic karski niemiecki. Poinformowano nas o plano- Prezes Salus International Sp.z o.o wanym wprowadzeniu tzw. kart czipowych dla

- mgr A. ¯urek pacjentów (wdro¿enie w 2006-2009 r.)

Radca Prawny mecenas Krystian Szulc Zarz¹d Zwi¹zków Zawodowych opracowa³ OIA Katowice równie¿ tzw. "uk³ad zbiorowy" czyli stosunki

T³umacz mgr P. Hadas Z Katowic Salus prawne i ekonomiczne pomiêdzy pracodawc¹ Int. sp. z o.o a pracownikami w Aptece. W wyniku b. otwar- W dwudniowych obradach przedstawiono tej dyskusji uzyskaliœmy informacje dodat- sobie nawzajem rzetelne i aktualne informacje kowe takie jak:

nt. aptekarstwa, zarówno w ujêciu ekonomi- -w Niemczech aktualnie s¹ 21392 Apteki na cznym, organizacyjnym, prawnym i szkole- 31.12.2004 r w tym 832 Apteki filialne z tego:

niowo-naukowym. Szczegó³owe dane przed- 94% aptekarzy posiada 1 aptekê stawiono w referatach plenarnych: "Koncepcje 5% : 2 apteki

zapobiegania budowaniu sieci aptek w dniu 1% : 3 apteki

dzisiejszym i w przysz³oœci"-Aleksandra ¯urka, -72% leków posiada c.urzêdowe

"St an akt ual ny apt eka rst wa pol ski ego "- -1205 aptek posiada uprawnienia do sprze- Prezesa Andrzej Wróbla, "Stan aktualny da¿y wysy³kowej - nie op³acalnej,

aptekarstwa niemieckiego"- Prezes Magdalena -obroty w ujêciu wartoœciowym w przelicze- Linz, "Rola zwi¹zków aptekarzy niemieckich niu na œredni¹ Aptekê w 2004 r. zmniejszy³y siê dziœ i na przysz³oœæ" - Z-ca Prezesa Hermann o ok .1-2%,

S. Keller. - na podstawie obserwacji szczegó³owej sta-

Informacje dot. niemieckich aptekarzy nu aptekarstwa Wlk.Brytanii i Norwegii mo¿na przedstawiæ w sposób nastêpuj¹cy: istnieje œwiadomoœæ zagro¿eñ procesami libe-

- posiadaj¹ 17 Izb i Zwi¹zków o charakterze ralizacyjnymi i globalizacyjnymi dla aptek autonomicznym, w pozosta³ych krajach "Starej" Unii, natomiast

- samorz¹d aptekarski ma nadzór nad koniecznoœci¹ jest zwiêkszenie roli aptekarza otwieraniem nowych Aptek, nad jakoœci¹ jako doradcy pacjenta w zakresie farmako- doradztwa farmakoterapeutycznego, nad jako- terapii.

œci¹ szkoleñ naukowych /f-ma logistyczna Podsumowuj¹c polsko-niemieck¹ konferen- Pharmacon /, cjê "okr¹g³ego sto³u" S³ubice 2005 uznaliœmy za - zawód aptekarza w ujêciu ustawowym ma konieczn¹ dalsz¹ wspó³pracê - na kolejne umocowanie wœród zawodów medycznych., Spotkanie-Konsultacje Przed KONFEREN- P.Prezes b.krytycznie oceni³a jakoœæ CJ¥ KRAKÓW - 2005r. Strona niemiecka doradztwa-/opieki farmaceutycznej dopiero zaprosi³a nas do Berlina w 07.2005.

wdra¿anej/ na podstawie kontroli samorz¹du

tzw." Testów zakupowych " ,stwierdzi³a i¿ jest SALUS AEGROTI du¿a œwiadomoœæ koniecznoœci zmian jakoœcio- SUPREMA LEX "

wych, aktywnej komunikacji z pacjentem,

któr¹ nale¿y poprawiæ. Ceny na leki z przepisu Z-ca Prezesa ORA lekarza "Rp" s¹ jednolite i urzêdowe, natomiast dr farm. Andrzej Del¹g

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(14)

FORMULARZ ZG£OSZENIOWY

Wyœlij dziœ na numer faksu (0-32) 788 00 45 Wype³niony formularz nale¿y wys³aæ faksem lub poczt¹ na adres:

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pierwszej Polsko-Niemieckiej Farmaceutycznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

Kraków 2005 ul. M³yñska 3 40-098 Katowice

...

Proszê o przes³anie karty uczestnictwa obej-

Nazwa i adres apteki

muj¹cej nastêpuj¹ce œwiadczenia:

Udzia³ w konferencji obejmuj¹cy wyk³ady plenarne oraz

...

jeden dowolnie wybrany kurs szkoleniowy.

Imiê i Nazwisko Odp³atnoœæ:

- 250,00 z³

- 200,00 z³ - w przypadku dokonania zg³oszenia i wp³aty pe³nej kwoty do 31.05.2005

...

Dla studentów wydzia³ów farmaceutycznych - udzia³ Data urodzenia w konferencji obejmuj¹cy wyk³ady plenarne oraz jeden

dowolnie wybrany kurs szkoleniowy.

Odp³atnoœæ:

- 75,00 z³ ...

- 50,00 z³ - w przypadku dokonania zg³oszenia i wp³aty Adres zamieszkania ulica, numer pe³nej kwoty do 31.05.2005

Kurs szkoleniowy: „Opieka farmaceutyczna nad chorym

z nadciœnieniem têtniczym i chorob¹ wieñcow¹” ...

Kod Miasto Kurs szkoleniowy: „Postêpy w farmakoterapii chorób

metabolicznych”

Kurs szkoleniowy: „Wspó³czesne problemy zwi¹zane

...

z leczeniem wybranych chorób wirusowych”

Telefon Faks Kurs szkoleniowy:„Rozpoznawanie i ocenianie interakcji”

Dodatkowy kurs szkoleniowy (tylko w miarê wolnych

...

miejsc, w kolejnoœci zg³oszeñ)

Adres e-mail Odp³atnoœæ:

50,00 z³

Wybrany temat:

. . . .

………...

Proszê o wystawienie faktury VAT

W przypadku koniecznoœci wystawienia faktury Vat proszê Udzia³ w „Wieczorze aptekarskim w Kopalni Soli

podpisaæ niniejsze oœwiadczenie:

w Wieliczce”

poniedzia³ek, godz. 20 (tylko w miarê wolnych miejsc,00

w kolejnoœci zg³oszeñ)

Odp³atnoœæ: ...

50,00 z³ pe³na nazwa firmy

Udzia³ w spektaklu kabaretowym w „Piwnicy pod Baranami” wtorek, godz. 20 (tylko w miarê wolnych 00

...

miejsc, w kolejnoœci zg³oszeñ)

Odp³atnoœæ: z siedzib¹

50,00 z³

Udzia³ w koncertach jazzowych przy Rynku - wtorek,

00 ...

godz.20 (tylko w miarê wolnych miejsc, w kolejnoœci

przy ul.

zg³oszeñ) Odp³atnoœæ:

50,00 z³

...

Jestem zainteresowany/a rezerwacj¹ noclegu w Hotelu oœwiadczam, ¿e jestem p³atnikiem podatku od towarów

„Cracovia” w cenie promocyjnej, zgodnie z uwagami

i us³ug VAT i posiadam nr NIP zawartymi w warunkach uczestnictwa.

Równoczeœnie oœwiadczam, ¿e zapozna³em/em siê z wa-

Proszê wstawiæ X w wybranych polach runkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujê siê do zap³aty.

POLSKO-NIEMIECKA FARMACEUTYCZNA

KONFERENCJA

NAUKOWO-SZKOLENIOWA

K R A K Ó W

9 - 12 paŸdziernika 2005

PIERWSZA

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(15)

PROGRAM

KONFERENCJI KRAKÓW

9 - 12 PA DZIERNIK 2005 ROK

Wspó³czesne problemy zwi¹zane z leczeniem wybranych chorób wirusowych

NIEDZIELA 9.10.05

(AM Katowice)

00 30

15 - 16

Rozpoznawanie i ocenianie interakcji (dr Nina otwarcie konferencji

Griese, Berlin) wyk³ad inauguracyjny

prof. W³adys³aw Bartoszewski 00 00

19 - 24

Wieczór aptekarski w Kopalni Soli

30 00

16 - 17

w Wieliczce koktajl powitalny

WTOREK 11.10.05 PONIEDZIA£EK 10.10.05

00 30 30 45

10 - 10 ; 11 - 11 ;

00 30 30 45

10 - 10 ; 11 - 11 ;

przerwa kawowa przerwa kawowa

45 00

12 -14

45 00

12 -14

przerwa obiadowa przerwa obiadowa

00 00

9 - 10

00 00

9 - 10 DRUGA SESJA PLENARNA (WYK£ADOWCY

PIERWSZA SESJA PLENARNA NIEMIECCY)

(WYK£ADOWCY POLSCY)

„Terapie zaburzeñ przemiany t³uszczów”

„Blaski i cienie terapii hormonalnej” prof. Schunack, Berlin prof. Andrzej Milewicz, AM Wroc³aw

30 30

10 - 11

30 30

10 - 11 „Terapie w infekcyjnych schorzeniach jelit”

„Przeciwcia³a monoklonalne w terapii” prof. Weinke, Poczdam prof. Katarzyna Kieæ-Kononowicz, CM UJ

30 30

Kraków 11 - 12

„Dysfunkcje erekcji”

30 30

11 - 12 prof. Schubert-Zsilavecz, Frankfurt

„Leki przeciwalergiczne. Punkt widzenia lekarza”

00 00

prof. W³adys³aw Pierzcha³a, AM Katowice 20 - 24

Koncerty jazzowe oraz wystêpy

00 00

14 - 18 kabaretu „Piwnica pod Baranami”

KURSY SZKOLENIOWE

ŒRODA 12.10.05

00 00

9 - 13 Opieka farmaceutyczna nad chorym

POLSKO-NIEMIECKI PANEL DYSKUSYJNY z nadciœnieniem têtniczym i chorob¹

NA TEMATY EKONOMICZNE wieñcow¹ (AM Wroc³aw)

00 30

Postêpy w farmakoterapii chorób metabolicznych 13 - 13

(CM UJ Kraków) zamkniêcie kongresu

POLSKO-NIEMIECKA FARMACEUTYCZNA

KONFERENCJA

NAUKOWO-SZKOLENIOWA

K R A K Ó W

9 - 12 paŸdziernika 2005

PIERWSZA

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(16)

PROFESORA DIONIZEGO MOSKI HISTORIA

APTEKARSTWA ŒL SKIEGO PROFESORA DIONIZEGO MOSKI HISTORIA

APTEKARSTWA ŒL SKIEGO

Dionizy Moska

JAN PLUCIÑSKI (1889 - 1969)

Prof. Dionizy Moska

Jan Pluciñski (1889 - 1969) - farmaceuta, berni pod nazwiskiem Tadeusz Karasiñski.

zas³u¿ony inspektor nadzoru farmaceu- Na Œl¹sk powraca w 1945 r. Do 1952r.

tycznego, polonizator aptekarstwa w woje- pe³ni obowi¹zki starszego inspektora far- wództwie œl¹skim. maceutycznego Wojewódzkiego Wydzia³u

Urodzi³ siê 28 wrzeœnia 1889 roku Zdrowia w Katowicach. Urz¹dzi³ na nowo w Czarnkowie, woj. Poznañskie. Do gim- zlikwidowane przez okupanta laboratorium nazjum uczêszcza³ w Trzemesznie, gdzie analityczne. Po chorobie podj¹³ ponownie nale¿a³ do Towarzystwa Tomasza Zana. pracê (1959) jako inspektor farmaceutyczny W roku 1910 wst¹pi³ na praktykê do apteki, w Wydziale Zdrowia Miejskiej Rady a w 1913 uzyska³ dyplom pomocnika apte- Narodowej w Katowicach. By³ cz³onkiem karskiego. Studia wy¿sze odbywa³ (1917 - ZBOWiD, Zwi¹zku Zawodowego Praco- 1919) w Brunszwiku. Jako aprobowany wników S³u¿by Zdrowia i PCK. Nale¿a³ do aptekarz wstêpuje w 1919 r do wojsk Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich. Odznaczony powstañczych Wielkopolski. Bra³ udzia³ m. in.: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1973r), w III powstaniu œl¹skim. W roku 1926 Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia osiedli³ siê na Górnym Œl¹sku. Podj¹³ pracê Polski. Zmar³ 24 maja 1969 w Katowicach.

w aptece œw. Barbary w Siemianowicach Œl¹skich. W 1928 r. zostaje mianowanym

inspektorem farmaceutycznym Wydzia³u Dionizy Moska Zdrowia Publicznego Œl¹skiego Urzêdu

Wojewódzkiego w Katowicach. Sumienny

ród³a:

urzêdnik, inspektor, polonizator aptek

œl¹skich. Niemcy okreœlali go mianem Fr. Nowak: Wspomnienie poœmiertne, Farm. Pol.

“Grosspole”. W czasie okupacji poszukiwany 1969, nr 10, s.904 - 905;Kron.Farm. 1939, nr 13, przez gestapo. Przebywa³ w Generalnej Gu- s.200; Wiad. Farm. 1939, nr 47, s. 649.

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(17)

Fa rm ac eu ta , dz ia ³a cz zw i¹ zk ow y. 1935 -1936 jego przewodnicz¹cym. Wielo- Urodzi³ siê w 24.06.1896r w Jaros³awiu. krotnie by³ delegatem na Zjazdy zarz¹du Gimnazjum klasyczne ukoñczy³ w 1914r. G³ównego ZZFP w Warszawie. We wrzeœniu w Jaros³awiu. Podejmuje praktykê apteczn¹ 1939r. aresztowany przez gestapo. Prze- w W a d o w i c a c h , J a r o s ³ a w i u , szed³ przez obozy i w iêzien ia w Soœnicy w Radziechowie. W 1918r. zda³ egzamin k. Gliwic, w Zgorzelcu i w Norymbergii. Po w Gremium Farmacji. W 1919r. powo³any zwolnieniu z obozu zosta³ wysiedlony z Gór- do czynnej s³u¿by wojskowej i przydzielony nego Œl¹ska. W latach 1941 - 1944 pracowa³ do 1 batalionu Piechoty w Jêdrzejowie, woj. w aptece pod Murzynem w Sosnowcu. Po kieleckie. Wys³any na front s³u¿y w oddziale wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej sanitarnym i pe³ni¹c nadzór nad aptek¹ powróci³ do £azisk Górnych, obj¹³ aptekê polow¹ batalionu. Nastêpnie przeniesiony i pracowa³ w niej do œmierci.

do Szefostwa Sanitarnego 4 armii we Mitko w £aziskach Górnych da³ siê po- Lwowie. W 1920r. urlopowany. W 1922r. znaæ jako dzia³acz spo³eczno - polityczny.

uzyska³ dyplom magistra farmacji w Uni- W 1945r. wstêpuje w szeregi Polskiej Partii wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Socjalistycznej. Od 1945-1958r pe³ni³ Jest starszym asystentem przy Katedrze obowi¹zki radnego Prezydium Gminnej Fa rm ak og no zj i Od dz ia ³u Fa rm ac eu - Rady Narodowej. Bra³ udzia³ w pracach tycznego UJK we Lwowie (do 1925r.). W tym ró¿nych komisji, a zw³aszcza w Komisji okresie studiuje równie¿ chemiê na Zdrowia (przez szereg lat wiceprze- Wydziale Filozoficznym, otrzymuj¹c wodnicz¹cy). W 1939r. by³ wybrany (w 1925r.) absolutorium z chemii. wiceprezesem Ko³a Zwi¹zku Rezerwistów We wrzeœniu 1925r. przybywa na Górny w £aziskach Górnych. Odznaczony m.in.:

Œl¹sk. Pracuje jako magister farmacji, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Zmar³ 15 VII nastêpnie jako kierownik zarz¹dca w apte- 1961r.

kach w Chorzowie Starym, w Katowicach,

Siemianowicach Œl., w Wielkich Hajdukach Dionizy Moska i w Rybniku. W 1937r. na podstawie uzyska-

nej koncesji, uruchomi³ now¹ aptekê

ród³a:

w £aziskach Górnych.

B y ³ z a a n g a ¿ o w a n y m d z i a ³ a c z e m

Fr. Nowak: Z karty ¿a³obnej. Farm. Pol. 1961, nr zwi¹zkowym. W latach 1932 -1934 by³

18, s.389 390.

wiceprzewodnicz¹cym Zarz¹du Oddzia³u Kron. Farm. 1939. nr 11,s 167.: D.Moska, Górnoœl¹skiego Zwi¹zku Zawodowego Stowarzyszenie Farmaceutyczne w woj. œl¹skim Farmaceutów Pracowników, a w latach (maszynopis).

W£ODZIMIERZ MITKO (1896 -1961)

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(18)

W dniu 29 kwietnia 1984r w oratorium przy mem dla UNESCO i przyjêcia “Panafrykañskiej koœciele œw. Rocha w Poznaniu zebra³a siê grupa Deklaracji Bioetycznej” .

farmaceutek. To pierwsze zebranie zapisane W 1995r w czasie kongresu w Wiedniu w kronice grupy farmaceutów katolickich, która stwierdzono, ze statuty “Pax Romana” z 1952r nie zainicjowa³a - utworzenie obecnego Stowarzy- umo ¿li wia j¹ dos têp u do ins tyt ucj i miê dzy - szenia Farmaceutów Katolickich Polski (STKP). narodowych. Opracowano wiêc statut AISBL Dwadzieœcia lat minê³o i taki jubileusz sk³ania do (Miêdzynarodowe Stowarzyszenie nie nastawione wspomnieñ, do powrotu do pocz¹tków. na Zysk), uznany przez rz¹d belgijski. W grudniu Obecnie funkcjonuje 12 kó³, a trzy nastêpne s¹ 1999 ukaza³ siê on jako akt miêdzynarodowy organizowane. Historia Stowarzyszenia to historia w belgijskim dzienniku urzêdowym. Po konferencji przemian zachodz¹cych w ¿yciu spo³eczno-polity- w Wiedniu odby³y siê miêdzynarodowe spotkania cznym Kraju i w naszym zawodowym. Wizerunek FIPC w Trewirze, Madrycie, Tongerlo, Rzymie, farmaceuty lat 80- tych by³ jednoznaczny i wynika³ Pary¿u, Brugge, Wiedniu i Bratys³awie. Kongresy z prowadzonej polityki pañstwa. Zawód znajdowa³ stautowe organizowane s¹ co cztery lata, zaœ co sie w g³êbokim regresie, sprowadzony do roli dwa lata odbywaj¹ siê dni federalne.

sprzedawcy dysponuj¹cego bardzo ograniczonym FIPC inicjuje organizowanie stowarzyszeñ zasobem leków i œrodków medycznych, o niskim farmaceutów katolickich na ró¿nych kontynen- presti¿u spo³ecznym i niskich zarobkach, bez mo- tach. Poza Europ¹ stowarzyszenia takie powstaj¹

¿liwoœci wykorzystania wiedzy i o zawê¿onych na terenie Afryki, w Kamerunie, Republice Afryki zainteresowaniach. Œrodkowej, Kongo, Gabonie, Gwinei i Czadzie.

Ini cja tor ka ca³ ego prz eds iêw ziê cia , kol . Przewodnicz¹ im najczêœciej aptekarze, rzadziej Barbara Dreszczyk, nawi¹za³a kontakt z dzia³a- profesorowie, misjonarze lub przedstawiciele j¹c¹ od lat w krajach Europy Zachodniej Miêdzy- w³a dz lok aln ych . Pow sta ³o sto war zys zen ie narodow¹ Federacj¹ Farmaceutów Katolickich apt eka rzy kat oli cki ch w Male zji , a tak ¿e (FIPC), przy czym nieocenion¹ rolê spe³ni³ nie¿y- w Meksyku. Prowadzone s¹ rozmowy na ten temat j¹cy ju¿ farmaceuta niemiecki dr Paul Broeker, z Kore¹, Filipinami, Tajlandi¹ i Indiami.

uhonorowany póŸniej tytu³em cz³onka honorowego ST OW AR ZY SZ EN IE FA RM AC EU TÓ W SFKP. Kol. Barbara Dreszczyk, zaciekawiona KATOLICKICH - KO£O przy Parafii œw. Floriana problematyk¹, jak¹ zajmowali siê wówczas farma- powsta³o w 1996r. Spotkania odbywaj¹ siê co dwa , ceuci tamtych krajów, postanowi³a spróbowaæ trzy mie si¹ce. O piekune m jest ks . Tadeus z przenieœæ tê formê na grunt polski. (Za Biuletynem Pietrzyk, proboszcz parafi œw. Floriana w Chorzo- SFKP, Mgr Mariola Sochacka). wie. Spotkania odbywaj¹ siê na przemian w jednej

lub drugiej parafii.Omawiamy encykliki Ojca œw, Od 1993 r FIPC przyjê³o orientacjê tak¿e poza-

Bibliê, nowe ksi¹¿ki. Ka¿de spotkanie rozpoczyna europejsk¹, po przyjêciu w Pary¿u “Programu

siê wyk³adem ksiêdza, potem dyskusja, podczas Afryki”. Ponadto w Meksyku powsta³o stowarzy-

której mo¿na omówiæ tak¿e swoje bie¿¹ce szenie o nastêpuj¹cym programie: dostêp do leków

problemy. Ko³o skupia 23 cz³onków. Cz³onkowie wa¿nych dla ¿ycia dla wszystkich i wszêdzie,

Ko³a odwiedzaj¹ starszych farmaceutów, zbieraj¹ proponowanych przez kompetentnych ludzi, maj¹-

pieni¹dze dla dzieci, na przyk³ad dla dzieci cych doprowadziæ do farmaceutycznej niezale-

z Lasek, prowadz¹ warsztaty dla dzieci niepe³no-

¿noœci poprzez szko³y farmaceutyczne, miejscow¹

sprawnych w Chorzowie, z ochronki szkolnej, produkcjê i bioetykê).

pomagali powodzianom.

W 1994 r odby³ siê I Afrykañski Kongres

Zapraszamy do naszego grona.

Bioetyczny w Yaounde (Kamerun).

W latach 1995 - 1996 podjête zosta³y dalsze

dzia³ania, które doprowadzi³y do pracy nad geno- Leokadia Wieloch Depta

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich

Leokadia Wieloch Depta

Leokadia Wieloch Depta

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(19)

Od roku 1990 nast¹pi³a wielka zmiana aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceu- te¿ w dziedzinie zaopatrzenia w leki i materia³y tycznym Dz. U nr. 105 poz 452 ze zmianami, medyczne. Poprzednie niedobory i poszuki- która obowi¹zywa³a przez 10 lat.

wania przez pacjentów odpowiedniego leku za- Ustawa ta nie precyzowa³a œciœle po- st¹pi³o poszukiwanie przez lek pacjenta i mniej jêcia reklamy produktów leczniczyc h lecz lub bardziej agresywna reklama produktów pozostawi³a te kw estie do regulacj i Min.

lecznicz ych skierowa na do ludzi chorych, Zdrowia które wyda³o w tej sprawie zarz¹dze- którzy z natury maj¹ obni¿ony próg odpornoœci nie w sprawie zasad i form prowadzenia na treœci reklamowe. reklamy i przekazywania informacji o œrodkach

Potoczne rozumienie reklamy obejmuje farmaceutycznych i materia³ach medycznych dzia³ania maj¹ce zachêciæ konsumentów do na- M.P. nr.17 poz 131 z 1994r.

bycia danego produktu lub us³ugi. Oba te akty nie zawiera³y definicji re- Pomimo wynikaj¹cej z art. 20 Konsty- klamy produktów medycznych ró¿nicuj¹c j¹ tucji RP zasady swobody prowadzenia dzia³al- tylko od informacji o produktach.

noœci gospodarczej, w tym nale¿y rozumieæ te¿ W trakcie obowi¹zywania tych aktów reklamy, pewne grupy towarów zosta³y objête prawnych i przygotowywania siê do wst¹pienia prawie na ca³ym œwiecie ograniczeniami co do do Unii Europejskiej opracowano i uchwalono reklamy. Przyk³adem sztandarowym jest tytoñ now¹ ustawê prawo farmaceutyczne Dz. U. Z i alkohol, które to towary pomimo, ¿e legalne 2 001 nr. 126 poz 1381 która by³a ju¿ tyle razy w obrocie gospodarczym czêsto objête s¹ zmieniana, ¿e w 2004 r. og³oszono tekst je- ró¿nymi ograniczeniami w zakresie reklamy, dnolity . Nowa ustawa przejê³a rozwi¹zania a czêsto i zbytu danych produktów. Do grupy stosowane w UE w czasie jej opracowywania.

artyku³ów które zawsze by³y w zakresie regu- Znacznie rozbudowano ustawowe regulacje lacji ich dystrybucji przez Pañstwo nale¿¹ te¿ dotycz¹ce reklamy, co podnios³o ich rangê leki. Zakres tej regulacji jest ró¿ny, ale zawsze i mimo u³omnoœci prowadzi do porz¹dkowania obejmuje te¿ miêdzy innymi reklamê. stosowania prawa w tym zakresie.

Pod sta w¹ ing ere ncj i pañ stw a jes t W nowej ustawie reklamie poœwiêcono interes wy¿szego rzêdu jakimi jest zdrowie spo- art. 52 do 64. w odró¿nieniu od poprzedniego

³eczeñstwa. Wolna i nieskrêpowana reklama systemu wprowadzaj¹c definicjê

per saldo szkodliwych produktów jakim s¹ 1.reklamy art. 52 u. 1 - Reklam¹ produktu le- papierosy i alkohol, a w przypadku nadu¿ycia czni czeg o jest dzia ³aln oœæ pole gaj¹ ca na te¿ leki, uzasadnia regulowanie tego zakresu informowaniu i zachêcaniu do stosowania dzia³alnoœci gospodarczej przez pañstwo, produktu leczniczego maj¹ca na celu zwiê- pomimo generalnej zasady wolnoœci gospodar- kszenie liczby przepisywanych recept, dostar-

czej. czania, sprzeda¿y lub konsumpcji produktów

W okresie do 1990r. problem reklamy leczniczych.

leków nie istnia³, tak jak nie istnia³ w ogóle 2. przyk³adowe wyliczenie dzia³alnoœci rekla- rynek i potrzeba reklamy. Wszystko by³o w nie- mowej art. 52. u. 2

doborze, w gospodarce niedoboru reklama nie 3.definicjê negatywn¹ i opis co reklam¹ nie jest.

funkcjonuje. Art. 52 u. 3 tutaj szczególne miejsce zajmuj¹ Po zmianie gospodarki na rynkow¹ ju¿ listy cenowe które je¿eli nie zawieraj¹ treœci w 1991 roku uchwalono ustawê oœrodkach o charakterze reklamowym nie s¹ uwa¿ane za farmaceutycznych, materia³ach medycznych, reklamê.

Kierunki zmian prawa farmaceutycznego

na przyk³adzie reklamy produktów leczniczych

Krystian Szulc

Radca prawny mec. Krystian Szulc

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(20)

Podjêta przez czêœæ ORA i Naczeln¹ sposobu reklamy, trudno przewidzieæ, czy kie- Radê inicjatywa legalnego wyjaœnienia tej kwe- runek ten pozostanie sta³ym elementem ro- stii zakoñczy³a siê zajêciem stanowiska przez zwoju Unii i np.: wszystkie pañstwa œladem G³ównego Inspektora Farmaceutycznego Holandii zalegalizuj¹ narkotyki miêkkie bo w piœmie z dnia 13.05.05 który sprawuje nad- nale¿y daæ obywatelowi wolny wybór w tym zór nad dzia³alnoœci¹ reklamowa na podstawie lekarstw i u¿ywek, czy te¿ pomimo wszystko art. 62 ustawy prawo farmaceutyczne. leki, szczególnie te bêd¹ce specyfikami silnie W swoim piœmie G³ówny Inspektor dzia³aj¹cymi gdzie istnieje du¿a mo¿liwoœæ, ¿e Farmaceutyczny jednoznacznie stwierdzi³, ¿e stosowane samodzielnie mog¹ doprowadziæ do lista cenowa, w tym wyci¹g z cennika nie jest szkody na zdrowiu pozostan¹ poza wolnym reklam¹ produktu leczniczego i nie podlega obrotem w tym i z ograniczeniami co do ograniczeniom z ustawy. Pod warunkiem, ¿e reklamy.

nie zawiera treœci o charakterze reklamowym. Dyrektywa i nasza ustawa zawiera Wspieraj¹c swoje stanowisko GIF powo³a³ szereg wymagañ i ograniczeñ reklamy leków przepis art. 86 u. 2 - dyrektywy 2001/83/EC jak np.: art. 88 dyrektywy i art.57 u.1 prawa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie farm aceu tycz nego zaka zuj¹ rekl amy pro- kodeksu Wspólnoty dotycz¹cego produktów duktów leczniczych wydawanych jedynie na leczniczych przeznaczonych do u¿ytku przez po ds ta wi e re ce pt y, je dn oc ze œn ie , wo ln o cz³owieka ( Dz. U.W. E. L 311,28/11/2001 ). publikowaæ listy cenowe z tymi lekami na Powo³ana Dyrektywa i przepis art. 52 receptê i zachêcaæ do ich kupna proponuj¹c u.3 p.3 ustawy s¹ zbie¿ne w treœci, a stanowisko obni¿on¹ cenê gdy¿ lista cenowa nie zosta³a GIF nie pozostawia w¹tpliwoœci, ze jest to dzia- uznana za formê reklamy, jest to pewna

³alnoœæ legalna zgodna z prawem. sprzecznoœæ która mo¿e zostaæ wyjaœniona Oznacza to, ze apteka mo¿e dostarczaæ dopiero w czasie praktycznego stosowania pacjentom listy cenowe cokolwiek to nie ozna- przepisów, byæ mo¿e na drodze wyk³adni cza i ich wyci¹gi pod warunkiem, ¿e nie zawie- s¹dowej.

raj¹ one treœci o charakterze reklamowym. Aktualnie w zwi¹zku z prowadzonymi Odnos z¹c siê do treœc i dyrek tywy akcjami np.: leki za 1 grosz, 1z³ za receptê, inne zaznaczyæ nale¿y, ¿e na wstêpie deklaruje siê, programy lojalnoœciowe obiecuj¹ce korzyœci

¿e „podstawowym celem wszystkich zasad ma te ri al ne pa cj en to m z a z ak up le kó w dotycz¹cych wytwarzania, dystrybucji i stoso- przedmiotem zainteresowania aptekarzy i GIF wania produktów leczniczych jest OCHRONA sta³y siê szczególnie przepisy art.55 ust.

ZDROWIA PUBLICZNEGO”. 2 ustawy, w którym zakazuje siê oferowania Pojêcie dystrybucji zawiera tez w sobie lub obiecywania JAKICHKOLWIEK korzyœci dzia³alnoœæ reklamow¹ uwa¿am, ¿e ta regu³a w sposób poœredni lub bezpoœredni w zamian za interpretacyjna powinna znajdowaæ zastoso- dostarczenie dowodów, ¿e dosz³o do nabycia wanie te¿ do reklamy produktów leczniczych. produktu leczniczego. Stanowisko NRA jest

Jest to bardzo wa¿ne stwierdzenie jednoznaczne i uznaje takie dzia³ania za i regu³a interpretacyjna, oznacza to ,¿e pomimo ³amani e obowi¹ zuj¹ce go prawa, cytowa ny postêpuj¹cej unifikacji i liberalizacji rynku przepis moim zdaniem wyraŸnie wskazuje, ¿e farmaceutycznego na terenie Unii Europejskiej tak powinno to zostaæ zakwalifikowane, ale nie ce le m na dr zê dn ym ws zy st ki ch dz ia ³a ñ ma pewnoœci, czy zdanie organów samorz¹du pañs twow ych w zakr esie f arma ceut yków aptekarskiego i czêœci prawników podziel¹ powinna byæ ochrona zdrowia publicznego co organy Inspekcji Farmaceutycznej

jest tak pojemnym okreœleniem, ¿e wszystko Na zakoñczenie tego krótkiego i niepe³- mo¿na w nim zmieœciæ. nego przedstawienia ewolucji i aktualnego sta- W tym kontekœcie czytaj¹c art. 86 nu zasad reklamy produktów leczniczych w któ- dyrektywy a szczególnie ustêp 2 nale¿y stwier- rym skupi³em siê na aktualnie gor¹cych dziæ, ze zakres swobody reklamy bêdzie zale¿a³ tematach interesu j¹cych œrodowis ko apte- od interpretacji organów danego pañstwa karzy, przypominam, ¿e za reklamê produktu pojêcia ochrona zdrowia publicznego. Je¿eli le cz ni cz eg o za ws ze od po wi ad a po dm io t zostanie przyjêta interpretacja w¹ska to zakres odpowiedzialny czyli ten, kto wnioskuje lub reklamy bêdzie oczywiœcie szerszy i odwrotnie. uzyska³ zgodê na dopuszczenie do obrotu

Aktualnie na terenie ca³ej Unii obser- produktu leczniczego.

wujemy liberalizacjê rynku farmaceutycznego mec. Krystian Szulc w tym zasad dostêpnoœci leków i zakresu oraz Radca prawny OIA w Katowicach

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :