Kwartalna informacja rolnicza według miast i gmin za IV kwartał 1980 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

P O U F N E

Egz. nr__ _______

Dane wstępne mogq ulec zmianie

KWARTALNA INFORMACJA ROLNICZA WEDŁUG MIAST I GMIN

Z A IV KWARTAŁ 1980 ROKU

Katowice 2 8 lutego 1981

(2)

O b r ó t g r u n t a m i P a ń s t w o w e g o F u n d ub z u Ziemi i g r u n t a m i S k a r b u P a ń s t w a 3

Z w i e r z ę t a g o s p o d a r s k i e w e d ł u g u ż y t k o w n i k ó w w 1 9 8 0 r o k u ... 4

Z w i e r z ę t a g o s p o d a r s k i e w r o l n i c z y c h s p ó ł d z i e l n i a c h p r o d u k c y j n y c h w e d ł u g m i e s t i g m i n w 1 9 8 0 r o k u ... ... 4

Z w i e r z ę t a g o s p o d a r s k i o w k ó ł k a c h r o l n i c z y c h w e d ł u g m i a s t i g m i n w 1 9 8 0 r 5 Z w i e r z ę t a g o s p o d a r s k i e w g o s p o d a r c e n ie u s p o ł e c z n i o n e j w e d ł u g mia s t i gm in w .1980 r o k u ... 6

S k u p 4 z b ó ż od g o s p d d e r s k i n ie u s p o ł e c z n i o n e j w e d ł u g m i a st i g m i n ... 8

3iiup b y d ł a od g o s p o d a r s t w nie u s p o ł e c z n i o n y c h w e d ł u g m i a s t i g m i n ... 9

S k u p tr z o d y c h l e w n e j od g o s p o d a r s t w nie u s p o ł e c z n i o n y c h w e d ł u g m i a st i g m i n ... 11

S k u p m l e k a od g o s p o d a r s t w nie u s p o ł e c z n i o n y c h w e d ł u g m i a s t i g m i n ... 12

S k u p j a j a od g o s p o d a r s t w n i e u s p o ł e c z n i o n y c h w e d ł u g m i a s t i g m i n ... 13

W y k o n a n i e k o n t r a k t a c j i z i e m n i a k ó w p ó ź n y c h z e z b i o r u w 198(3 ro k u ... 14

Z a w a r t e kor.trakty no d o s t a w ę b y d ł o r z e ź n e g o od g o s p o d r r k i n i e u s p o ł e c z ­ ni o n e j w e d ł u g m i a s t i g m i n w 1 9 8 0 r o k u ... ... 15

Z a w a r t e k o n t r a k t y na d o s t a w ę t r z o d y c h l e w n e j od g o s p o d a r k i nie u s p o ł e ­ c z n i o n e j w e d ł u g m i a s t i g m in w 1 9 8 0 r o k u ... 17

U n r a i e n i a n i e k r ó w i l o ch w 1 9 8 0 r o k u ... ... 18

f<rycie l o c h na p u n k t a c h k o p u l a c y j n y c h ... 19

S p r z e d a ż p e s z p r z e m y s ł o w y c h o d b i o r c o m i n d y w i d u a l n y m p r z e z g m i n n e s p ó ł ­ d z i e l n i e " S a m o p o m o c C h ł o p s k a " o r a z stan z a p a s ó w ... JO S p r z e d a ż n a w o z ó w s z t u c z n y c h i w a p n i o w y c h w e d ł u g m i a s t i g m i n ... 21

Z e s t a w i e n i e s p r z e d a ż y d e t a l i c z n e j ś r o d k ó w o c h r o n y r o ś l i n a za IV k w a r t a ł 1 9 8 0 r o k ... 23

S t a n c i ą g n i k ó w i li c zb a g o d z i n p r z e p r a c o w a n y c h w k ó ł k a c h r o l n i c z y c h w IV k w a r t a l e 1980 r o k u . . . ... . 24

W y s i e w n a w o z ó w s z t u c z n y c h i w a p n i o w y c h w 1 9 8 0 r o k u ... 2 7 O p r y s k u p r a w d o k o n a n y p r z e z s p ó ł d z i e l n i e k ó ł e k r o l n i c z y c h i| 198f)r. . . . 25

O r k i . p o d o r y w k i i r o z t r z g s a c z e o b o r n i k a w s p ó ł d z i e l n i a c h k ó ł e k r o l n i c z y c h w 1 9 8 0 r o k u ... 26

S i e w zbó ż, s a d z e n i e z i e m n i a k ó w o r a z k o r z e n i e t r a w z i e l o n y c h w s p ó ł ­ d z i e l n i a c h k ó ł e k r o l n i c z y c h w 19 8 0 r o k u . . . ... 27

K o s z e n i e r z e p a k u i z b ó ż o r a z k o p a n i e ziemniaków w s p ó ł d z i e l n i a c h k ó ł e k r o l n i c z y c h w 1 9 8 0 r o k u . . . ... 28

P r a c e r o l n i c z e w y k o n a n e k o m b a j n a m i o r a z i n n y m i m a s z y n a m i s a m o b i e ż n y m i w s p ó ł d z i e l n i a c h k ó ł e k r o l n i c z y c h w 1 9 8 0 r o k u . . ... 2 9 C z as p r a c y c i g g n i k ó w w s p ó ł d z i e l n i a c h k ó ł e k r o l n i c z y c h w 1 9 8 0 r o k u . . . 30

P u b l i k a c j ę o p r a c o w a l i : i n ż . J . W i t k o w s k i , Z .G u s t a k , E . M a l a n o w s k a , 0 . P a w e l c z y k , D . Z y c h

3tr

W U J K . w . k . , .« « I. 1 * / • ! I i » A . ,

(3)

UWAGI ANALITYCZNE

B a r d z o n i e k o r z y s t n o p r z e z c a ł y 1980 rok w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e dla p r o d u k c j i r o l n i c z e j , pr z y d u ż y c h b r a k a c h ś r o d k ó w p r o d u k c j i ,s p o w o d o w a ł y , że w I98 0 r r o l n i c t w o j ak w k r a j u tak i w n a s z y m w o j e w ó d z t w i e , o s i ę g n ę ł o n a j s ł a b s z e w c a ł y m 5-c i o l e c i u 1 9 7 6 - 1 9 8 0 g l o b a l n e w y n i k i p r o d u k c y j n e . S z c z e g ó l n i e n i s k i e e f e k t y u z y s k a n o w p r o ­ d u k c j i r o ś l i n n e j .której w a r t o ś ć w c e n a c h s t a ł y c h w s k a l i k r a j u J e s t o p o n a d 15 % n i ż ­ sza niż w 1 9 7 9 r i o 2 2 % n i ż s z a od p l a n o w a n e j .

W y ż s z e ja k p r z e d r o k i e m , b y ł y z p r o d u k c j i roku u b i e g ł e g o (tyl k o z b i o r y z b ó ż o r a z z b i o r y r o ś l i n o l e i s t y c h , po k l ę s k o w y m n i e u r o d z a j u w 19 79 roku. Z b i o ^ ^ i n n y c h ro ś lin w u p r a w i e p o l o w e j o r a z z t r w a ł y c h u ż y t k ó w z i e l o n y c h b y ł y znacznie-rjak p r z e d rokiem.

S z c z e g ó l n i e o d c z u w a l n e j e s t z m n i e j s z e n i e z b i o r ó w z i e m n i a k ó w , p r a w i e o p o ł o w ę w p o r ó w n a n i u z 1 9 7 9 rokiem^ s p o w o d o w a n e s p a d k i e m g l o n ó w z t e r e n ó w p o w o d z i o w y c h i p o d t o p i o n y c h o r a z z b i o r ó w s i ana z łęk i I n n y c h r o ś l i n p a s t e w n y c h w u p r a w i e po l o w e j . Z m n i e j s z e n i e z b i o r ó w r o ś l i n u p r a w n y c h i s i a n a o d b i ł o s ię p r z e d e w s z y s t k i m na w y s o k o ś ­ ci z a p a s ó w p a s z na o k r e s z i m o w y , c o s p o w o d o w a ł o d u ż y s p a d e k h o d o w l i z w i e r z ę t g o s p o d a r ­ s kich. T r u d n o ś c i p a s z o w e dały- J u ż z n a ć o sobie, p o w o d u j ą c o g r a n i c z e n i e l i c z e b n o ś c i p o g ł o w i a z w i e r z ą t g o s p o d a r s k i c h ^ z w ł a s z c z a w g o s p o d a r c e ni e u s p o ł e c z n i o n e j i nie tylko p o g ł o w i a o g ó ł e m , a l e s t a d a m a t e c z n e g o / k r ó w , loch/, o b j ę t e g o d z i a ł a n i a m i o c h r o n n y m i . 'N^e o s i ą g n ę ł a w k r a j u p l a n o w a n e j na k o n i e c 1 9 8 0 roku l i c z e b n o ś c i z w i e r z ą t , w tym

z w ł a s z c z a p o g ł o w i a b y d ł a o g ó ł e m , r ó w n i e ż g o s p o d a r k a u s p o ł e c z n i o n a .

W o p a r c i u o d an e s p i s u p o g ł o w i a z w i e r z ą t g o s p o d a r s k i c h , J a k i zo s t a ł p r z e ­ p r o w a d z o n y w n a s z y m w o j e w ó d z t w i e w e d ł u g s t a n u z d n i a 31 g r u d n i a 1 9 8 0 roku na 1 s t y c z ­ nia 198 1 r o k u ( s t w i e r d z a się w p o s z c z e g ó l n y c h p o z y c j a c h :

- b y d ł o

t e n d e n c j e z m n i e j s z e n i a h o d o w l i , co w o g ó l n e j i l o ś c i d a j e s p a d e k 1 2 5 6 1 s zt uk , t J . o 5 ,9/a o g ó l n e j i l o ś c i ,p o r ó w n u j ą c z r o k i e m u b i e g ł y m . W s e k t o r z e g o s p o d a r k i nie u s p o ­ ł e c z n i o n e j s p a d e k ten w y n i ó s ł aż 7 , 5 % w p o r ó w n a n i u z r o k i e m u b i e g ł y m ,

- trzoda c h l e w n a

w y s o k i e z m n i e j s z e n i e h o d o w l i t r z o d y c h l e w n e j , b o aż o 3 2 5 1 3 szt u k, t j . o 9 , 0 % w p o r ó w n a n i u z r o k i e m u b i e g ł y m .

N a tak w y s o k i e zinniejezenie c h o w u t r z o d y c h l e w n e j w n a s z y m w o j e w ó d z t w i e w p ł y n ą ł s p a d o k p o g ł o w i a z w i e r z ę t w g o s p o d a r c e n i e u s p o ł e c z n i o n e j aż o 1 4 , 2 % w p o r ó w n a n i u z r o k i e m u b i e g ł y m .

U;.jbardziej n i e p o k o j ą c y m z j a w i s k i e m J es t wysoki^ bo aż o 21% s p a d e k l oc h p r o ś n y c h vi gon o d a r c e nie u s p o ł e c z n i o n e j , ś w i a d c z y to o m a s o w y m o d c h o d z e n i u g o s p o d a r s t w

i n d y w i d u a l n y c h o d p r o d u k c j i t r z o d y c h l e w n e j na rzeź ze w z g l ę d u na t r u d n o ś c i z a o p a ­ t r z e n i o w e w ś r o d k i p r o d u k c j i , p a s z e o r a z z uwagi na m a ł ą opłacalność produkcji.

- owce

z m n i e j s z e n i e się h o d o w l i , co w o g ó l n e j i l o ś c i d a j e s p a d e k o 2 0 5 4 sztuki, t j . o 2 , 5 % og ó l n e j jtlo&ci p o r ó w n u j ą c z r o k i e m u b i e g ł y m .

(4)

M n i e j s z a od z a k ł a d a n e j w N a r o d o w y m P e a n i e iipołeczn o- Go sp od ar czym

g l o b a l n a i t ow ar o w a p r o d u k c j a z w i e r z ę c a , pr zy r ó w n o c z e s n y m s p a d k u s k u p u w a ż n i e j s z y c h z i e m i o p ł o d ó w i p r o d u k t ó w z w i e r z ę c y c h s p o w o d o w a ł a t r u d n o ś c i z w ł a s z c z a w IV k w a r t a l e 1980 r o k u w z a o p a t r z e n i u r y n k u w a r t y k u ł y k o n s u m p c y j n e .

D r a k r e g u l a r n y c h , w p l a n o w a n y c h i l o ś c i a c h , d o s t a w m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h o g r a n i c z y ł r e a l i z a c j ę p l a n o w y c h i n w e s t y c j ^ o w n i e k t ó r y c h p r z y p a d k a c h r e a l i z a c j a ta z o s t a ł o c a ł k o w i c i e w s t r z y m a n a .

Z m a l a ł y w y p ł a t y k r e d y t ó w na i n w e s t y c j e . w z r o s ł y w y p ł a t y na k o n s u m p c j ę , a po o s t a t n i c h podwyżkach cen s k u p u , w z r o s ł y także wkłady o s z c z ę d n o ś c i o w e r o l n i c t w o .

N i e z a s p o k o j o n y z o s t a ł p r z e z p r z e m y s ł popyt na m a s z y n y i c i ę g n i k i

>inicze1 co p o g ł ę b i ł o k r y z y s p r o d u k c y j n y tak w a ż n e j g a ł ę z i g o s p o d a r k i n a r o d o w e j . Ni e z r e a l i z o w a n o p l a n ó w z a o p a t r z e n i a r o l n i c t w a w c z ę ś c i do m a s z y n i c i ę g n i k ó w .

W p ł y n ę ł o to w s z y s t k o , p r z y s k r ó c o n y m o k r e s i e ze w z g l ę d u na o p ó ź n i o n e ż n i w a i w y s t ą ­ pienie w c z e ś n i e j s z e n i ż z w y k l e o p a d ó w ś n i e g u i m r o z ó w , na b a r d z o s ł a be w y k o n a n i e p r a c j e s i e n n y c h . W s z y s t k o to w s k a z u j e no to, że r o l n i c t w o w o k r e s i e I i II k w a r t a ł u 1 9 8 l r w i n n o m i e ć p r i o r y t e t w e w s z y s t k i c h p o c z y n a n i a c h w ł a d z p a ń s t w o w y c h i s p o ł e c z n y c h .

Niepomyślne w y n i k i p r o d u k c y j n e r o l n i c t w a w roku u b i e g ł y m , w y m a g a j .1 r o z s ą d n y c h i z d e c y d o w a n y c h d z i a ł a ń . W s y t u a c j i b a r d z o n i e z a d a w a l a j ę c y c h z a s o b ó w p a s z o ­ w y c h na o k r e s z i m o w o - w i o s e n n y , z a ł o ż e n i a p l a n o w e na rok ' 1981 w y z n a c z a j g ,J a k o p o d ­ s t a w o w e z a d a n i e , o g r a n i c z e n i e , m i m o t r u d n o ś c i p a s z o w y c h , s p a d k u p r o d u k c j i z w i e r z ę c e j i p r z y w r ó c e n i e w z r o s t o w y c h t r e n d ó w dl a o d b u d o w y Jej p o z i o m u . Na c z o ł o w y s u w a się s p r a ­ wę r a c j o n a l n e j i o s z c z ę d n e j g o s p o d a r k i z m n i e j s z o n y m i z a s o b a m i p a s z . z w ł a s z c z a w g o s p o ­ d a r s t w a c h u s p o ł e c z n i o n y c h i e f e k t y w n i e j s z e ich skarmianie, a r ó w n o c z e ś n i e w ł a ś c i w e o p e r a t y w n e k i e r o w a n i e r y n k o w ę p o d ą ż ę p a s z z z a s o b ó w p a ń s t w o w y c h . L e p s z e t a kż e w i n n o być g o s p o d a r o w a n i e ś r o d k a m i do p r o d u k c j i r o ś l i n n e j a s z c z e g ó l n i e ś r o d k a m i o c h r o n y r o ś l i0 o r i z n a w o z a m i m i n e r a l n y m i .

Dl a p o l e p s z e n i a i z w i ę k s z e n i a p r o d u k c j i rolnej w i e l e ju ż p o d j ę t o d e c y z j i . A b y m o g ł y one o d n o s i ć p o ż ę d a n e s k u t k i p o w i n n y w n a j b l i ż s z y m c z a s i e być w s p a r t e d z i a ł a ­ n i a m i w ł a d z t e r e n o w y c h z a p e w n i a j ą c y m i :

- z a o s t r z e n i e r y g o r ó w i k o n t r o l i w z a k r e s i e w y k o r z y s t a n i a d o t e g o r o c z n e j p r o d u k c j i w s z y s t k i c h u ż y t k ó w r o l n y c h p o s z c z e g ó l n y c h p r o d u c e n t ó w i z d e c y d o w a n e o g r a n i c z e n i e p r z e k a z y w a n i a u ż y t k ó w r o l n y c h na ce le n i e r o l n i c z e ,

_ u s p r a w n i e n i e i p r z y ś p i e s z e n i e s p r z e d a ż y g r u n t ó w P.F.Z. r o l n i k o m i n d y w i d u a l n y m , c h c ą ­ cym p o w i ę k s z y ć swe g o s p o d a r s t w a i g w a r a n t u j ą c y m w ł a ś c i w e ich w y k o r z y s t a n i a ,

- p e ł n g r e a l i z a c j ę u s t a l e ń p l a n o w y c h w z a k r e s i e s i e w ó w z b ó ż j a r y c h . i s p o w o d o w a n i e z a s i a n i a i ch no t a k i m a r e a l e , by z b o ż a m i Jarymj u z u p e ł n i ć n i e d o s i e w y j e s i e n n o i by u p r a w y z b o ż o w e s t a n o w i ł y w s t r u k t u r z e z a s i e w ó w p o n a d 5 4%,

\ ~ pi»3finaUf,o,ł?u)io p r z e b i e g u z a w i e r a n i a u m ó w k o n t r a k t a c y j n y c h na u p r a w y przemyciło, •.

Z u w a g i na p o t r z e b y g o s p o d a r k i n a r o d o w e j u d z i a ł r o ś l i n p r z e m y s ł o w y c h p o w i n i e n v.-i o- .nęć do o k o ł o 7, j ,

- v :¡0 ont K o n t r o li rd ro w o t n o ó c i p rzyg o to w an eg o do r;iewów wic~-. nnych m t u r ,.. ;u n

■ incrjo l s • c irc n iiik ó n or ;; p r ' v:'! < n i e p la n t e j i o z if.iy c h .

(5)

3

s p o w o d o w a n i e d o k ł a d n e j k o n t r o l i z d r o w o t n o ś c i k o p c o w a n y c h z i e m n i a k ó w i p r z e k a z a n i e na p a r o w a n i e w s z y s t k i c h w ą t p l i w e j j a k o ś c i z i e m n i a k ó w ,

p e w n e n a w e t p r e f e r o w a n i e w p r z y d z i a ł a c h p a s z z z a s o b ó w p a ń s t w o w y c h , g o s p o d a r s t w u t r z y m u j ą c y c h m a c i o r y i o d s t a w i a j ą c y c h m l e k o do a p a r a t u 3k upu.

O u ź y s p a d e k s k u p u m l e k a w o s t a t n i c h m i e s i ą c a c h u b i e g ł e g o roku, s t w a r z a t r u d ­ n o ś c i w p o k r y c i u p o t r z e b r y n k u i z m u s z a do o k r e s o w e g o u p r z y w i l e j o w a n i a tej p r o d u k ­ cji w r o z d z i a l e pasz,

d o p i l n o w a n i e , a b y w p r z y p a d k a c h o d s t a w i a n i a t u c z n i k ó w w t e r m i n a c h w c z e ś n i e j s z y c h od o k r e ś l o n y c h w u m o w i e k o n t r a k t a c y j n e j - o d s t a w y te r e a l i z o w a n e b y ł y po c e ni e o k r e ś l o n e j w u m o wi e . C h o d z i o o d c i ą ż e n i e b i l a n s u p a s z o w e g o p r o d u c e n t ó w p r z e z w c z e ś n i e j s z e o d s t a w i e n i e sz t u k b a r d z o p a s z u c h ł o n n y c h ,

d o k ł a d n e s p r a w d z e n i e s t a n u p r z y g o t o w e n i a j e d n o s t e k s p e c j a l i s t y c z n y c h i i n n y c h do z w i ę k s z o n y c h z a d a ń w z a k r e s i e o c h r o n y r o ś l i n / s t a n s p r z ę t u , p r z y g o t o w a n i e kadr

i w s p ó ł d z i a ł a n i e m i ę d z y j e d n o s t k a m i iip/. O a k w y n i k a z o ś w i a d c z e ń p r z e m y s ł u j e s z o z e w p i e r w s z y m k w a r t a l e w z r o s n ą d o s t a w y ś r o d k ó w o c h r o n y r o ś l i n na p l a n o w a n e ,

n i e o d z o w n e zabiegi w i o s e n n e ,

u w z g l ę d n i e n i e W p o d e j m o w a n y c h w tym r o ku z a d a n i a c h i n w e s t y c y j n y c h możliyde jal< n a j w i ę k s z e g o u d z i a ł u tych k i e r u n k ó w n a k ł a d ó w i n w e s t y c y j n y c h , k t ó r e z w i ę k s z a ć b ę d ą p r o d u k t y w ­ n ość z i e m i .

T a b l .1 0 3 R Ó T G R U N T A M I P A Ń S T W O W E G O F U N D U S Z U Z I E M I I G R U N T A M I S K A R B U P A Ń S T W A W 1 9 8 0 R O K U

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

P 0w ie rz ch r i

lia w ha Li c z b a g o s p o d a r o g ó ł e m w tym u ż y t ­ stw

ki rolne

3 5 7 3 0 3 1 92 5 X

6 8 0 5 5 027 X

4 9 5 2 4 5 9 7 211

. 4 5 0 8 4 1 8 5 193

4 4 4 4 1 2 18

, 5 7 3 5 4 5 3 7 8 4 1557

, 23973 2 2 30 1 3 2 0 8

, 4 1 6 5 8 3 8 7 6 0 X

5 9 5 4 5 8 9 2 28

2 6 6 6 4 2 5 1 7 8 116

353 294 5

1 4 4 5 14 2 8 21

7 4 9 715 31

. 6 5 6 65 6 71

W p ł y n ę ł o g r u n t ó w d o z a s o b ó w P F Z ...

O d d a n o z j e d n o s t e k u s p o ł e c z n i o n y c h ...

P r z y j ę t o z g o s p o d a r s t w i n d y w i d u a l n y c h

za e m e r y t u r ę : na w ł a s n o ś g ^ a ń s t w a r a z e m ...

g o s p o d a r s t w a p r z e k a z a n e p r z e z r o l ­ n i k ó w ...

g o s p o d a r s t w a p r z e j ę t e z u r z ę d u . . p r z e z n a s t ę p c ó w ...

z p o z o s t a ł y c h t y t u ł ó w ...

T r w a ł e r o z d y s p o n o w a n i e g r u n t ó w P F Z ...

w tym p r z e k a z a n e : P a ń s t w o w y m G o s p o d a r s t w o m R o l n y m M i n i s t e r s t w a R o l n i c t w a ...

R o l n i c z y m S p ó ł d z i e l n i o m P r o d u k ­ c y j n y m ...

K ó ł k o m R o l n i c z y m i S p ó ł d z i e l n i o m K ó ł e k R o l n i c z y c h ...

i n n y m j e d n o s t k o m u s p o ł e c z n i o n y m na ce l o r o l n i c z e ...

S p r z e d a n e r o l n i k o m i n d y w i d u a l n y m ...

N a d a n e r o l n i k o m i n d y w i d u a l n y m d e c y z j a m i a d m i n i s t r a c y j n y m i ...

(6)

Tabi. 2 ZWIERZgTA GOSPODARSKIE WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW W 1960 KOKU Stan na dzień 31 X II

WYSZCZEGGI NIENIE '

Bydło Trzoda chlewna Bydło Trzoda

chlew­

na

Trzoda chlew­

na 10Ołia gruntów ornych ogołem w tym

krowy ogółem w tym lochy

Owce ogółem w tym krowy

Ow ce

w sztukach na 100 ha użytków rolnych

OGÓŁEM *200185 90277 330167 30562 79474 61.4 2 7 ,7 101,2 2 4 ,4 130,6 w t'ymi

Państwowe Gospoda rstf«

Rolne• • • • « • 34901 13186 65269 7695 2636 8 0 ,9 3 0 ,6 15 1,2 6»' 186,6 Rolnicze

Spółdziel­

nie Produk­

cyjne 12399 2328 43071 3622 3930 4 9 ,6 9 ,3 1 7 2,4 1 5 ,7 215,1

Kółka Rol­

nicze prowa dzące pro­

dukcję rol­

nic Z2| • • • • • • 388 1488 80

0

11 2 ,6 4 9 6 ,0 60 9,8

Gospodarka nie uspołec

niona ' 151604 74721 193204 18980 72888 6 0 ,6 2 9 ,9 7 7 ,2 29,1 9 8 ,9

Tabl. 3 ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH W1980R Stan w dnia 31 X II

Bydło Trzoda chlewna Knury i

koguty 6-cio mie­

sięczne i etarsze MIASTA

GMINY ogółem w tym

krowy ogółem w tym lochy

Owce

w sztukach

12399 2328 43071 3622 3930 55520

miasta' r a z e m... 1423 185 15150 1060 2838 36653

- 364 - -

66 50 626 127

56 2083 235

981

431 Mi -

313 65 865 125 2609 23

- 36 -

57 1 1275

115 mm 95

- 232 4

29 474 83 -

1057 69 131

36 -

1 1 1027 96 3 36579

132 295 51

14 364 21 mm

1 4 0 57 1161 122 -

4 8 ? 11 3043 17 8 mm mm

13 mm

MIASTA-GMINY 0 PRZYSPIESZONYM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODAR­

CZYM... 2091 4 8 8 7634 729 549 3131

4 4 8 9 942 76 2 124

142 -

Chrzanów

250 84 1304 135 41

4 5 0 972

640 73 209 1075

10 h 797 35

(7)

Tabl. 3 2MIERZ#CA GOSPODAR S KIE W R O L N I C Z Y C H S P Ó Ł D Z I E L N I A C H H 3 0 D U K C YJN YCH W 1980R /cd. /

; H A 3 I A GMINY

Bydło Trzoda chlewna Kury i ko­

guty 6-cio miesięczne i starsze ogółem w tym

krowy ogółem w tym lochy

Owce

w sztukach

240 127

289 124 442 46

13 12 88 0

344 101 1269 172 14 416

30 582 38 96 52

441 65 187 42

40 mm 538 49 -

35 mm

162 ** 591 40 *

5292 842 4185 314 224 13641

3292 842 4185 314 11 13641

mm - 233 -

5593 813 16102 1519 319 2095

- 34 17 - -

660 7 324 3 92

20 92 10

- mm 4835 439 - -

270 mm — ,

160 59 563 103 - 96

4 aa w mm

394 1 724 96 16 157

1221 275 2525 248 32 499

- - - - 204 -

7

65 _

180 31 9 mm 4 130

162 67 593 51 600

1389 199 40 30 50

36 mm 782 mm mm

378 4 1 1 /5 142 211

288 167 638 60

148 65 mm

51 3 223

2766 300 60

119 344 -

41 - 370 33 250

MIASTA-GMINY O PRZYSPIESZO NYM ROZWOJU SPOŁECZNO GOS­

PODA RCZYM/dok. /

L ib ią ż...

Ł a z y . , , . . ...

O lk u sz...

Pszczyna... ...

Siewierz... ...

Toszek ,...

Trzebinia...

Wolbrom...

ż o r y . . ... . GMINY O PRZYSPIESZONYM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPO­

DARCZYM...

Pietrowice W i e l k i e . . . . . P i l ic a ...

POZOSTAŁE GMINY RAZEM Babice...

B o b ro w n ik i... . Ga szowice... ...

Gic ra łt owi ce... . G o d ó w ... ...

Gorzyce... ...

K lu c z e ... . K r z a n o w ic e ...

Krzyżanowice.. . ...

Lyski

Mierzęcice. . . . Mszana...

Nędza... ... . Pawłowice... ..

Pilchow ice...

P s a r y ... ... ..

R ud ni k . . . . So śnico w ic e ...

Świerklany... . Tąpkowice...

T w o r ó g ...

W ielow ieś... ... . Zebrzydowice*... .

Tabl.4 ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W KÓZKACH ROLNICZYCH H*0WADZ4CYCH PRODUKCJĘ ROLNICZĄ WEDŁUG MIAST I OMIN W 1980 ROKU - Stan w dniu 31 X II •

MIASTA

Bydło ogółem

Trzoda chlewna

ogółem w tym lochy w sztukach

WOJEWÓDZTWO...

MIASTA RaZSM...

Bytom... ...

Jastrzębie-Zdrój, Łaziska G ó r n e ..., Mikołów...

Mysłowice.. . . . O r ze s ze .. . . . Tarnowskie Góry..

Tychy... ...

Wodzisław Śląski,

338 1488 80

295 1163 80

- 15 mm

52 -

1 «■

1

mm 206 -

1

- 592 80

149 2 93

143 -

(8)

Tabl. 4 ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W KÓŁKACH ROINICZYCH PROWADZĄCYCH PRODUKCJĘ ROLNICZĄ WEDŁUG MIAST-I GMIN W 198O ROKU - Stan w dniu 31 X I I /a o k ./ *

1 Trzoda chlewna

MIASTA Bydło

GMINY ogółem ogółem w tym lochy

w sztukach MIASTA-GMINY 0 PRZYSPIESZONYM ROZWOJU

135

- 135 -

43 190 mm

3 - •m

12 mm mm

16 **

12 161 *•

29

T abl.5 ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE.W GOSPODARCE NIE USPOŁhCZNIONEJ W 1980 R.-Stan w dniu 31 Ti-

MIASTA GMINY

Byttlło 'Trzoda ćhlewn.i Bydło Przoda chlewna Owce ogółem w tym

krowy ogółem w tym looby

Owce ogółem w tym

krowy ogółem w tym lochy w sztukach na 100 ha użytków rolnych WOJEWÓDZTWO 151604 74731 193204 18980 72888 6 0 ,6 2 9 ,9 77,2 7 ,6 29,1 MIASTA RAZEM 35329 15035 58123 4970 28232 3 8 ,8 1 4 ,8 9 4 ,3 7 ,8 3 2 ,8 Katowice*... 658 203 3610 292 1210 2 6 ,0 8 ,0 142,6 1 1 ,5 4 7 ,8 Będzin#• « « . . . . 232 61 310 22 204 1 4 ,6 3 ,8 1 9 ,6 1 »4 1 2 ,9 Bytom.• » . . . . » • 293 45 3455 222 251 1 9 ,0 2 ,9 224,1 1 4 ,4 16,3 Chorzów. . . . 54 10 908 82 34 1 2 ,4 2 ,3 207,8 1 8 ,8 7,8

Czeladź*. . . . 11 4 117 13 32 3 ,8 1 ,4 3 9 ,9 4 ,4 1 0 ,9

Dąbrowa Górnicza 2727 1180 1007 80 1104 3 6 ,9 1 5 ,9 1 3 ,6 1,1 1 4 ,9 Gliwice. . . . 2638 1096 3228 313 755 5 7 ,8 2 4 ,0 9 0 ,7 6 ,9 1 6 ,5 Jastrzębie-Zdrój 2615 1596 6184 775 2242 53 »2 3 2 ,4 125,7 1 5 ,8 4 5 ,6 .

Jaworzno.. . . . . 1416 442 2887 39 1069 1 1,2 73,3 1 ,0 27,1

Knurów. . . . 142 71 150 18 310 2 7 ,9 1 3 ,9 2 9 ,5 3 ,5 6 0 ,9 Ła ziska Górne. 608 245 687 90 552 75,3 3 0 ,4 8 5 ,1 1 1 ,2 6 8 ,4 Mikołow• * . . . . • 1453 615 2651 194 1257 55,3 2 3 ,4 100,9 7 ,4 4 7 ,8 Llysłowice* • • • • 2402 1000 2822 265 1743 57,3 2 3 ,9 6 7 ,4 6 ,3 4 1 ,6 Orzeeze. . . « • • • 1852 872 1993 135 2255 72,3 3 4 ,0 7 7 ,8 5 ,3 8 8 ,0

Piekary Śląskie 306 27 1207 53 231 2 1 ,5 2 »2 84,8 3 .7 16,2

Pyskowice.. . • • 666 28? 793 99 168 5 0 ,9 2 1 ,9 6 0 ,6 7 ,8 1 3 .8 Ra c ib ó r z .• . • • • 9585 925 1981 201 909 70,2 25,1 53 »8 5 ,5 2 4 ,7 Ruda Śląska• • • 715 134 1518 242 1045 3 7 ,5 6 ,7 7 5 ,9 12,1 52,2 Rybnik* * . . . . * •

Siemianowice SI.

1301 679 2059 147 2872 2 9 .7 1 5 ,5 47,1 3 ,4 6 5 ,7

123 19 571 25 49 2 6 ,4 4 ,1 122,5 5i^ 1 0 ,5

Sosnowiec*. . * * 202 59 1083 29 133 1 4 ,9 4 , 4 8 0 , u 2,1 9 ,8

Świętochłowice 56 7 608 23 13 4 0 ,0 5 ,0 4 3 4 ,3 1 6 ,4 9 .3

Tarnowskie Góry 1303 356 4247 241 651 4 5 ,7 1 2 ,5 149,1 8 ,6 2 2 ,9 Ty chy . . . . 7287 3058 8481 724 2957 6 9 ,7 2 9 ,2 81,1 £»9 2 8 ,3 Wodzisław ¿1* 1731 1030 3488 454 5151 2 7 ,6 1 6 ,4 55,7 7 .2 82,2 429 116 1507 156 460 2 6 ,7 7 ,2 9 4 ,0 9 .7 2 8 ,7 Ź a w ie r c ie .... • 1524 898 571 36 575 3 8 ,9 2 2 ,9 1 4 ,6 0 .9 1 4 ,7 MIASTA-GMINY

0 PRZYSPIESZONYM ROZWOJU SPOŁECZ-1

NO-GOSPODARCZYM 46604 26249 58880 6409 17548 4 8 ,9 2 6 ,8 6 5 ,3 6 ,7 2 8 ,8 B rze szc ze *.• * • 348 7 1834 5210 711 1250 6 5 ,6 3 3 ,6 7 2,5 1 0 ,0 28,3 Bukowno... 1351 672 236 3 525 4 6 ,0 2 5 ,0 1 0 ,2 0,1 18,3 Chrzanów. *. • • • 791 443 2294 35 1167 1 9 ,5 1 0 ,8 9 8 ,5 0 ,9 4 2 ,2 Czeciloaice-Dzie-

d zice... 4138 2323 4758 676 2185 68 ,2 38 ,4 77,1 1 0 ,6 4 4 ,7 Kuźnia Raci­

borska • • • • « . « • 1354 506 1099 66 941 5 7 ,0 1 7 ,6 4 4 ,9 4 ,0 7 2 ,0 L e s z c z y n y .... . 1488 758 1990 209 2092 4 3 ,2 22,1 57,1 8 ,3 6 6 ,4

(9)

\

Tabl.

5

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W GOSPODARCE NIE USPOŁECZNIONEJ W

198

O ROKU/dok./

Stan w dniu 31 X II

IWTA «Í'T'A Bydło Trzoda chlewni Bydło Trzoda chlewni

lulil ¿5 lii

GMINY ogółem w tym

krowy ogółem w tym lochy

Owce

ogółem w tym

krowy ogółen ł—’ *

O O ct rg Owce

w sztukach na 100 ha użytków rolnych

MIASTA-GMINY 0 PRZYSPIESZO NYM ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODAR- CZYM/dok./

L ib ią ż> ••• 697 467 660 14 552 33,1 22,1 3 3 ,3 0 ,7 2 8 ,6 Łbzy• • • • • • 1777 817 356 6 328 3 9 ,4 1 9,2 11 ,3 0 ,2 1 5,2

Ogrodzieniec 1264 956 757 16 548 25,1 1 9 ,0 29,1 0 ,6 17 ,2

O lk u s z.• • . 3441 2475 2827 151 912 47,1 3 2,5 3 7 ,8 1 ,6 1 8 ,2 P s z c z y n a .... 5567 2848 15388 2092 2418 6 4 ,6 33,3 1 8 0,9 2 4 ,5 2 7 ,9 S i e w i e r z ... . 5132 2250 3662 282 866 71,1 3 0 ,4 7 3 ,7 4,1 14 ,3 los ze k . . . . 3144 1500 50oO 570 567 6 1 ,6 29,1 107,3 11,1 1 5 ,7 T r z e b in ia ... 831 476 . 1045 28 782 2 1 ,7 1 1 ,8 2 8 ,0 1 ,2 2 ł ,6 8101 5761 3634 339 1168 5 6 ,4 4 9 ,9 2 9 ,9 3 ,2 8 ,9 4041 2163 9784 1211 1247 6 2 ,3 3 3 ,5 153.1 19,1 1 9 ,9 GMINY 0 PRZY­

SPIESZONYM ROZWOJU SPO- ŁECZNO-GOSPO

DARCZYM 9340 5152 4307 322 1013 8 9 ,6 46,1 50,9 4 ,1 9 ,2

Pieti'owioe

W ie l k ie .. . 2869 1347 2021 173 276 11 0 ,0 5 1 ,6 7 7 ,5 6 ,6 1 0 ,6 Pilica . . . . 6471 3805 2286 149 737 69,1 4 0 ,6 2 4 ,4 1 ,6 7 ,9 POZOSTAŁE

GMINY 60331 28295 71894 7279 26095 6 9 ,7 3 1 ,8 102,1 8 ,6 35,3

B a b ic e .. . . 1325 939 821 41 257 54,1 3 8 ,4 3 3 ,5 1 ,7 1 0 ,5

Bobrowniki 1913 588 1621 54 453 91 ,4 28,1 77 ,4 2 ,6 2 1 ,6

Gaszowice. 866 500 1358 68 1560 4 6 ,3 2 6 ,7 7 2 ,6 3 ,6 8 3 ,4

4 2 ,6 Gierałtowice 2073 331 2992 365 1617 5 4 ,6 2 1 ,9 7 8 ,8 9 , 6

Godów... 853 501 1375 87 1506 3 6 ,5 2 1 ,4 5 8 ,8 3 ,7 6 4 ,4 G o r z y c e .... 1663 779 1883 154 2775 4 5 ,3 21 ,2 5 1 ,3 4 ,2 7 5 ,6

Klucze. . . . . 2067 1376 729 29 687 4 8 ,4 3 2 ,2 17,1 0 ,7 16,1

Krzanowice 2319 928 3544 449 305 8 8 ,5 3 5 ,4 135,3 17,1 1 1 ,6

Krzyżanowice 2915 1187 5081 569 1252 8 4 ,4 3 4 ,4 147,1 1 6 ,5 3 6 ,2 Lubomia . . . . . 1421 683 1853 125 1012 8 5,2 4 1 ,0 1 1 1 ,2 7 ,5 6 0 ,7

Ly s ki 2484 1312 2529 213 1702 63,1 3 3 ,3 6 4 ,2 5 ,4 4 3 ,2 i

Mierzęcice 3368 1317 916 35 168 1 0 2 ,0 3 9 ,9 2 7 ,7 1 ,1 5,1

M s z a n a *... . 1023 578 3198 451 1028 4 4 ,2 2 5 ,0 138,1 19 ,5 4 4 ,4 Nędza . . . . 1092 5'<6 6?2 58 557 7 6 ,6 36,2 4 7 ,2 4 ,1 39,1 Pawłowice.. 2842 1536 7183 1059 998 7 3 ,3 3 9 ,6 185.3 2 7 ,3 2 5 ,7

Pilchowice. 1829 836 2620 248 1290 70 ,5 32 ,2 100,9 9 ,6 4 9 ,7

Psa ry . * . . . • 2174 772 465 26 237 8 0 ,9 2 8 ,7 1 7 ,3 1 ,0 8 ,8 Rudnik.. • • . 3101 1449 2924 330 436 1 0 8 ,4 5 0 ,6 102,2 1 1 ,5 1 5 ,2 R u dzin iec .• • 2604 1297 4071 396 696 74 ,0 36,9 11 5 ,9 11 ,3 1 9 ,8 Sośnicowice 1423 616 1559 151 989 7 1 ,0 3 0 ,7 7 7 ,8 7 ,5 4 9 ,4

Świerklaniec 279 30 655 134 204 3 9 ,4 4 ,2 9 2 ,4 1 8 ,9 2 8 ,8

Świerklany.* 653 332 1655 55 1336 4 1 ,6 21 ,1 105,3 3 ,5 8 5 .0

1 2 ,0 2 8 ,0

Tąpkowice.. . 3641 1248 1054 22 339 129,3 4 4 ,3 3 7 ,4 0,8

Tworóg... 1441 641 2280 191 652 6 2 ,0 2 7 ,6 98,1 8 ,2

W ie lo w ie ś... 3867 1774 ' 8960 1007 575 7 0 ,6 3 2 ,4 1 6 3 ,4 1 8 ,4 1 0 ,5 Zbrosławice 3198 1251 5900 581 1036 7 1 ,5 2 8 ,0 131,9 1 3 ,0 2 3 ,2 Zebrzydowice

Żarnowiec... 1305 728 1874 124 1467 5 8 ,5 3 2 ,7 84,1 5 ,6 6 5 ,8

6592 3750 2116 257 961 8 0 ,0 4 5 ,5 2 5 ,7 3,1 1 1 ,7

(10)

Tabl. 6 ¿ KU P 4 Z B Ó Ż ^ O D GOSPODARKI NIK U SPO Ł ECZNIONEJ ZE ZBIORÓW W 1900 KOKU MI A S T A

GMINY

1960

x - m VII-XII X-XII VII-XII

wykonanie w tonach na 100 ha użytków roln

2038 18960 0 ,8 7 ,6

460 4624 0 ,6 6 ,0

14 98 0 ,6 3 ,9

1 0,1

4 35 0 ,3 2 ,3

14 150 0 ,2 2 ,0

36 729 0 ,8 1 6 ,0

29 214 0 ,6 4 ,4

4 53 0,1 1 , * .

2 65 0 ,4 1 2 ,8

3 55 0 ,4 6 ,8

25 195 0,1 7 ,4

18 96 0 ,4 2 ,3

18 204 0 ,7 8 ,0

14 117 0,1 8 ,2

28 422 2,1 32,2

57 541 1 ,6 1 4 ,7

8 9 0 ,4 0 ,5

15 117 0 ,3 2 ,7

3 36 0 ,6 7 ,7

3 • 260 0,1 9,1

83 863 0 ,8 8 ,3

64 253 1 ,0 4 , 0

7 0 ,4

18 104 0 ,5 2 ,7

355 4383 0 ,5 6 ,0

30 418 0 ,6 8,1

60 2 ,4

3 118 0,1 4 ,1

23 340 0 ,4 6 ,2

14 77 0 ,8 4 ,4

8 15 0 ,2 0 ,4

8 37 0 ,4 1 ,8

2 196 0,1

23 247 0 ,7 7 ,4

11 106 0 ,2 1 ,7

30 668 0 ,4 7 ,8

8 85 0,1 1 ,4

111 1226 2 ,7 2 9 ,8

4 201 . 0,1 6jl

15 53 0,1 0 ,5

65 536 1 ,0 8 ,4

105 881 1 ,7 15,5

81 777 3,1 2 9 ,8

24 104 0 ,3

s *

1118 9072 1 ,4 y i o ti

1 103 0 ,0 4 ,2

6 124 0 ,3 5 ,9

7 46 0 ,4 2 ,5

20 702 0 ,5 1 8 ,5

21 123 0 ,9 5 ,5

17 281 0 ,5

25 93 0 ,6 2 ,2

121 607 4 ,6 23 ,2

218 935 6 ,3 27,1

26 113 2,1 6 ,8

35 226 0 ,9 5 ,7

66 196 2 ,0 5 ,9

13 51 0 ,6 2 ,2

9 145 0 ,6 10,2

28 302 0 ,7 7 ,8

WOJEWÓDZTWO...

MIASTA RAZEM...

Katowice.*... . Będzin...

Bytom... ...

Dąbrowa Górnic za . . . G liw ic e ..

Jastrzębie Zarój...

Jaworzno...

Knurów...

Łaziska Górne... .<

Mikołów ...

Mysłowice... . •.

O r z e s z e *...

Piekary ś l ą s k i e . . . . Pyskovace* * ...

Racibórz*...

Ruda kląska...

Rybnik...

Siemianowice Ślą skie.

Tarnowskie Góry...

Tychy... ...

Wodzisław Śląski « . . . Zabrze... ... . Zawiercie... ..

MIASTA-GMINY O PRZYSPIESZONYM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM.

B rzeszcze...

Bukowno. . . . Chrza nów...

Czechowice-Dziedzice..

Kuźnia Raciborska...

Leszczyny.. . . . L ib ią ż ...

Łazy... ...

Ogrodzienie c * ... ..

O lk u s z ...

Pszczyna* * ...

Siewierz... ...

l o s z e k ... . . . Trzebinia * ... . Wolbrom...

Żory...

GMINY O PRZYSPIESZONYM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM.

Pietrowice W ie l k ie * ...

P il ic a ...

ROZWOJU

POZOSTAŁE GMINY RAZEM.

Bab ic e...

Bobrowniki... ..

G*. s z o w ic e * * * ...

Gierałtowice...

Godów ...

Gorzyce...

Klucze...

Krzanowice...

Krzyżanowice...

Lubomia ... . L y s k i ... ...

Mierzęcice...

Mszana... ..

N ę dza...

Pawłowice...

(11)

Tab-J. 6 EKUP 4 ZB6Üí/ ,0D GOSPüDARKI Hit UtíPOLECZNIQMEJ ZE ZBIORÓW W 1980 ROKU /U o k ./

III ASTA UL'IHY

19^0

X-XII VII-X1I

vjykonanie vi tom ch na 1Ü0 ha uzytków rolnych

X-XII VII-XII

PO^Oc'.:. ’ :. Ci’IMY RAZhM / d o k ./

ir' V i. : 3 ''* « •• •• « > • • « • • • • • • • • i . ...

' ...

: ... ...

... * ... . 'i' •<;....

~ ¡l "

I • » • ■ • d i

í V i’.H? o ^ <

10 4 140 72 21 1 23 20

12S 51 3 22

252 '¡6 667 866 31984 41 160 264 1210 911130 70

0 ,4 0,2

^ ,9 2,1 1.1 0 911 ,0 1, 2 2 ,3 1,1 0 ,1 0 ,3

9.7 1 .7 23.3 2‘ . ,S 1 5 .9 11 .9

2,6 1 1 .4 5 .7 22,1 2 0, ii

5 .8 0 ,9

..i 3 T.‘T uienxwso, iqer.-de a mieü>;ujakanii zboiowyod.

7 : r\¿? Aa / 00 GOtírOÍ)ARfiT?.‘ Iíliü ÜS1«¿JS0ZKI0KYCH

/ . líl. i ¿\

G : i ií i

1979 í 19üO

I -2U | I - X I I

v;0J'::, LilAí, ■

C • . O-... ■ GJ 5.

Gttva>

KüUi'C

' U 4* O * X» * «» ♦* M o

i*;.

l, ,

*í:*c IUk! E.V»- 'iOü

¡',1

N'¿'.I i

unoviicú t-.JLJ . 1 i. ‘ J c • ■ ■ ochiowice 'JVji • -¡ i-Iu«

Tj"w

i.i: ’ i/« V< J Z j íjI* Z.1/ * « • » • • Z u ^ i o r o i ^• « •

v. kon-j n io

pisn

X - X I I "! I-1CII Í viykoüijniti toiacii

X - X I I c-JOO1979

7031 1937 '2 X •*»5 3 /

6 2-'7•1 y'r 'ICO 133 7

21 31 121 68 '¡ 9 31 35 95 5 1?

92 .297 96 42 116

2¿'.

65 '¡27

¿o 53 722 515356 32128 210 379 279OÍ 98 96 21 54 19 r..,v311 300 112 347

21466 f 57 M

80 1 ¿ü 120 15 6 720 450 2 70 310 25 80 ' 195 300 2>0 100 70 360 90 220 15 50 10 260 io:*b 250 80 300

6205 1724 23 23 31

4 5 166 122

93 102 9 46 30 124

2657 8054 47 91 185 747 29'i-

9124 93

21134 5725 84 1-1379 '¡911 63?430 275

•297 29 13385 252383 10373 330 1 15 222

■ 45 25 240 12 1023

276 86 298

85T,3 8 9 * 0 104,5 51.1 8 3 ,8 83 »3 1C0 90 70 , o 9 1 , 0 89 »9 7 6 ,7 1 2 8 ,b 1 4 2,9

7 5 ,4 1 0 2 .3 8 3 .3 1 3 6 , ó 1 0 9 , 7

9 6 . 4 1 3 4 .3 9 5 . 3 1 0 0 , 0 1 0:, ,9 17 5 ,0 8 0 .4 99.Ü 94 ,8 80.257.1

% wyko- íiania plana

9 3 .7 9 9 .7 1 0 5 .0

?-: ,8 94 „2 12 6 .7 18 3 .3

8 3 ,5 100.0 101 »9 1 1 6 ,085*8 106.3 9 3 .3 12,7?

1 0 0 .8 'lO':,3 1 0 3 .0 9 1 .7

8 1 0 0 ,9 10 6 ,7 9 0 ,0 120.0 92 .3 9 9 .8 1 1 0 .4 107.5 9 9 .3

I-XII 1979=100

9 0 .4 8 7 . 4 66,1 6 5 .8 9 0 .4 6 7 .9 1 3 .9 83 .2 3 3 , :>

7 7.2 9 2 .5 1 0 3 ,6 16 3 ,9 87.1 101,1

9 0 .3 8 7 .9 10 i* ,1

9 0 .9 1 1 9 ,8

9 ‘, O 1 1 9 ,0

«3 ,3 bo ,2 77.2 9 2 ,8 9S,0 7^,8 8 3 .9

(12)

Tabla S K U P B YD Ł A ® ' O D GO S PODARSTW N I E U S P OŁE CZNIO NYC H /dok./

® d f f A

MIASTA-GMINY O PRZYSPIESZO­

NYM ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZYM Brzeszcze*

Bukowno.. . Chrzanów..

•Czechowice- Daiedzice*.

Kuijiia Ra- ciburuka. . . Leszczyny*.

Libiąż . . . . . Ła zy. . . . Ogrodzieniec 0 1kusz*. . . . Pbzczyna. . . Siew ierz*. . Toczek.. . . . Trzebinia. . Wo.1 brom*. . . źory...

GU1NY O PftZY- SPIfcSZONïli ROZWOJU SiJ0- ŁłCZRO“ G0łJ ’O~

DARCZYŁI.. . . . Pietrowice Wie 1 kisi...

P i l ic a * . . . . * POZOSTAŁE QMINY RAZEM Babice . . . . . Bobrowniki*

G a s z o w i c e . . Gierła towice God O w ...

G o r z y c e ....

k l u c z e .. . . . Krzanowice.

Krzyżanowice Lubomia . . . . L ^ ¿i ki *•«.»«

I ń u r z g c i c e * Ma s a na * . . . . łJ ^ u za -«»....

P a w ł o w i c e . * Pilchowice•

P,.ary ... • Rudni k* . . . . R u dzin iec ..

^oćuicowice Lrtierklanieo bńierklar.y.

Tłlpkowlce..

Taor ó g...

*ielowieé. . Zbroaławice Zebrzydowice żarnowiec.. •

1979 1980

X-XII I-XII

plan X-XII I-XII

X X II 1§79»100

% wyko­

nania planu

I-XII 1979■100

wykonanie wykonanie

w tonach

2124 6825 6220 1759 5994 82 ,8 9 6 ,4 8 7 ,8

165 546 500 132 470 80 .0 9 4 ,0 86,1

139 364 400 105 318 75 *5 7 9 ,5 8 7 ,4

57 .205 160 55 153 96 »5 95»6 7 4 ,6

185 544 530 173 508 93 »5 9 5 ,8 93,4

62 188 165 56 201 90 .3 1 2 1 ,8 10 6 ,9

79 260 , 230 71 220 89 ,9 9 5,7 8 4 , 6

49 158 140 46 140 93 ,9 100,0 SU ,6

118 367 335 108 400 91 • 5 1 1 9 ,4 1 0 9 ,0

70 209 180 61 210 87 .1 1 1 6 ,7 1 0 0 ,5

129 445 330 84 295 65 ,1 89.,4 6 6 ,3

237 801 800 187 613 78 ,9 76,6 7 6 ,5

278 936 860 224 890 80 .6 103,5 95,1

9853 335 165

320 140

108

53 325

144 110

91 ,2 .4

1 0 1 ,6 102,9

9 7 ,0 8 7 ,3

207 *' 735 650 158 652 76 .3 1 0 0 ,3 8 8 ,7

193 568

r. 480 138 455 71 ,5

' . \

9 4 ,8 80,1

324 1155 1010 268 1052 82 ,7 1 0 4 ,2 91,1

80 371 360 70 322 87 ,5 8 9 ,4 8 6 ,8

244 784 650 198 730 81 .1 112,3 93,1

2646 8910 8495 2454 8413 92 .7 9 9 ,0 94 ,4

51 166 150 52 141 101 .9 9 4 ,0 0 4 ,9

147 514 460 163 503 110 .9 10 9,3 9 7 ,9

32 142 140 38 134 11ti .8 95»? 94 ,4

84 339 340 100 350 119 ,0 102,9 10 5 ,2

51 165 170 48 148 94 ,1 87,1 8 9 .7

95 282 290 80 2 70 84 ,2 93,191»,7

121 374 315 100 377 82 .6 11 9 ,7 1 0 0 ,8

72 269 270 58 254 80 ,6 9 4 ,1 91,1

?o 383 410 84 348 120 .0 8 4 ,9 9 0 ,9

50 203 180 48 167 96 .0 9 2 ,8 8 2 ,3

99 332 310 7^ 285 72 .7 9 1 ,9 8 5 ,8

236 626 590 169 592 V »6 • 0 0,3 9 4 ,6

52 175 150 38 141 73 »1 94,1 8 0 ,6

33 132 130 38 140 115 ,2 107,7 10u,1

120 ,4 4 320 105 305 87 .5 9 5 ,3 8 8 ,7

63 252 250 80 241 126 .9 9 6 ,4 9 b ,6

180 576 500 160 493 88 ,9 9 8 ,6 8 5 ,6

81 307 290 65 277 80 ,2 9 5 ,5 9 0 ,2

110 353 350 123 337 111 »8 9 6 ,3 9 5 ,5

65 216 200 72 211 110 ,8 10 5,5 9 7 ,7

18 55 55 17 50 94 .4 9 0 ,9 9 0 ,9

35 16? 100 34 105 97 .1 10 5 ,0 6 2 ,9 .

192 6*7 570 200 642 104 ,2 1 1 2 ,6 9 9,2

66 l 214 240 72 205 109 .1 8 5 ,4 9 5 ,8

146 484 540 127 479 8b .9 8 8 ,7 9 8 ,9

135 436 460 110 426 81 .5 9 2 ,6 9 7 ,7

6? 176 175 52 157 77 »6 8 9 ,7 8 9 ,2

175 581 540 149 635 85 .1 117,6 1 ^9 ,3

S7~W wadze żywej.

(13)

11

T a b l . 8 SKU Pa/7RZ0DY CHLEWNEJ OD GOSI ODARSTW N IE USPOŁECZNIONYCH

19 79 • 1980

M I A S T A

G M I N Y X - X I I I-XII plon

r o c z ­ ny

X-X II I-XII X-

XII 1979

/j wyko*

n nn i a pl.inu

I-XII 1979 w y k o n a n i e w y k o n a n i e =100

w tonach r o c z ­

n eg o

W O J E W Ó D Z T W O ... 5291 2 1353 2 0 3 4 8 4311 2 0 3 3 5 81 6 9 9 ,9 9 5 ,2 M I A S T A k A Z E M ... 1 7 36 7 2 3 5 6 8 6 3 1447 68 4 1 83 4 9 9 , 7 94 ,6

115 49 6 500 117 4 7 7 101 7 95,4 96, 2

20 67 80 20 109 100 0 1 3 6, 3 162 ,7

95 40 8 355 84 374 U8 4 10 5,4 91 ,7

29 131 135 37 182 127 6 .134,8 138,9

C z e l a d ź ... i ... 7 /2 55 26 70 371 4 1 2 7, 3 9'/. 2

D ę b r o w a G ó r n i c z a ... ... 95 2 6 9 2 4 0 41 2 1 9 43 V 9 1 , 3 81 ,4

■ 81 4 2 3 4 5 0 102 341 125 9 75,8 8 0 ,6

185 7 59 610 159 593 85 9 $7,2 7 8 , 1

- J a w o r z n o . . ... 58 2 2 8 210 33 2 3 5 56 9 111 .9 103.1

8 20 26 6 24 75 0 92 ,3 8 5 , 7

14 63 67 9 51 64 3 76 ,1 8 0 , 9

49 250- .. 2> G 37 191 .75 ■5 8 6 ,8 76 ,4

63 2 8 8 205 76 2 7 4 120 6 8 9 , 8 95 , 1

O r z e s z e ... 56 2 5 0 2 5 0 41 2 6 9 73 t— 10 7,6 łQ7 , 6

2 4 134 : 125 48 179 200 0 143 , 2 133, 6

18 82 90 19 82 105 6 91,1 100^0

R a c i b ó r z ... 48 193 150 24 126 50 0 8 4 , 0 65 . 3

2 3 96 110 24 95 104 7,*J 8 6 , 4 98 ,9

R y b n i k ... 105 391 380 68 259 6 4 8 9 4 , 5 91 .8

S i e m i a n o w i c e ś l ę s k i e ... 15 49 90 15 81 100 0 9 0 , 0 165 ,2

S o s n o w i e c ... 31 187 100 .32 195 103 2 1 0 8 ,3 104 ,3

25 6 4 60 28 88 112 0 14 6,7 137 , 5

T a r n o w s k i e G ó r y ... . 136 584 540 96 6 7 7 70 6 1 2 5, 4 1 1 5 , 9

T y c h y ... ... 2 3 7 9 4 0 9 0 0 158 8 3 4 66 6 92 ,7 88 , 7

W o d z i s ł a w Ś l ą s k i ... 125 483 45 0 90 4 32 72 0 9 6 , 0 8 9 , 4

48 189 2 0 5 42 187 87 5 91 ,2 9 8 , 9

Z a w i e r c i e ...

M I A S T A - G M I N Y 0 P R Z Y S P I E S Z O N Y M 26 ILI 80 15 97 57 7 1 2 1 , 3 87 ,4 R O Z W O D U S P O Ł E C Z N O - G O S P O D A R C Z Y M 1581 6 1 7 7 f.870 1249 6 0 5 3 79 0 1 0 3 ,3 9 8, 2

B r z e s z c z e ... 93 427 47 0 72 366 77 4 77 ,9 85 .7

B u k o w n o ... 26 62 60 13 49 50 0 8 1 , 7 79.0

C h r z a n ó w ... ... 115 4 0 6 330 89 357 77 4 108 ,2 8 7 , 9

G z o c h o w i c e - O z i e d z i c e . ... 8 9 369 330 88 312 9 8 9 9 4 , 5 8 4 , 6

K u ź n i a R a c i b o r s k a . . ... 120 110 26 107 81 3 9 7 , 3 89 £

62 2 3 5 2 35 42 2 3 4 67 7 99 ,6 9 9 , 6

6 7 169 170 29 120 4 3 Z 70,6. 7 1 , 0

4 4 138 85 15 61 34 1 71 ,8 44, 2

O g r o d z i e n i e c ... 21 105 100 35 141 166 7 141 ,0 134 , 3

177 5 6 7 58 0 141 6 9 4 79 7 11 9,7 1 2 2 , 4

212 948 9 1 0 188 1032 88 7 1 1 3,4 108 , 9

62 350 330 78 4 1 0 125 8 124, 2 117, 1

117 4 8 0 49 0 97 4 44 82 9 9 0 , 6 92 ,5

74 23 8 210 36 2 0 7 48 6 9 8 ,6 8 7 , 0

W o l b r o m ... 166 6 9 9 69 0 120 72 4 >2 3 10 4 , 9 1 03 , 6 G M I N Y 0 P R Z Y S P I E S Z O N Y M R O Z W O ­

2 2 4 864 77 0 180 8 0 5 8 0 4 10 4 , 5 9 3 , 2

JU S P J L E C Z N O - G O S P O O A R C Z Y M ____ 107 5 S5 520 72 548 67 3 105 ,4 9 i ,7

2 9 156 160 23 132 79 3 82 ,5 8 4 , 6

78 42 9 360 49 4 16 62 8 11 5 , 6 •• 9 6 , 9

P O Z O S T A Ł E G M I N Y R A Z E M ... 18 5 7 7 3 5 6 7 0 9 5 15 43 6 8 8 3 8 3 1 97 ,0 93,6.

79 189 1/tO 41 138 51 9 9 8 , 6 7 3 , 0

92 351 320 86 432 9 3 5 1 3 5, 0 143,1

49 195 170 36 186 73 5 109 , 4 9 5 , 4

46 0 6 200 2 6 171 56 5 8 5 , 5 8 3 , 0

82 292 2 8 0 51 2 3 2 62 2 82 ,9 7 9 , 5

G o r z y c e ... 63 2 2 4 210 41 202 65 1 9 6 , 2 9 0 * 2

K l u c z e ... 36 150 135 11 139 30 6 103 , 0 92 ,7

37 145 130 27 137 73 0 1 0 5 , 4 9 4 , 5

61 320 310 67 303 109 8 9 7 .7 9 4 ,7

57 2 2 5 190 31 172 54 4 9 0 , 5 '76,4

72 318 310 38 2i>2 52, ii 81 ,6 79,6

(14)

\

i.-ji ■. 8 . 1-a -i C III.E l.M t O Cli O C o i L U ; >i. '.i M il; U .Ji u Ł L G l Ń l O H V C H /i ! c .:r . /

1 i M Y

3.979 19 8 0

/ - X I I

m p 1 rj 11 X-. i i. i-:, jj: XII

19/9

«100

,, w y k o n.M n i . . p] ¿.nu roC nÓi)0

1-211 1 --10')

wykon;; n ie ny wykuri..nic

w _tun. cii '■■X i C l .lii / /ci -1;./

J 06 262 ¿7 0 07 :-.6-; v: . 1 97 ,0 .1.0 0 ,0

74 333 300 60 2 9 l 9 3. 2 76 ,6 . 0 7 ,4

19 7': 70 ' 9 55 4 7 , 4 70 ,0 , 6, !

101 4 0 0 370 109 391 lo/ ,y J -5 ,7 9 7 , 0

! tcli. . . *... ... G4 ii 30 40 27 / 75 .0 UJ.- ,0 l

r y ... ... ... 54 1-6 j .1 40 „91 V . . I 79 ,1 U J , V

-¡9 ki ..6 : 15 v ej 19/ 79 , to 9 i ,ij 0 3 , 5

j n ; ¡o . . . ... 93 361 375 100 351 1 0 7 , 5 9 :,6 9 7 ,2

i. '. * i 0 * 9:. 10?. 170 45 164 06 .5 9 6 , 5 09 ,6

O 53 60 10 61 1 2 5 , 0 1 0 1 , 7 j ¡-O .

^ * .'My t « 65 2 6 3 2 5 5 46 "41 7 0 , 0 94 , r> 91 ,6

i 11... 52 IBS ¿00 ■i! 185 70,0 C ,5 1 0 0 ,0

55 .'¿39 2 3 0 51 9 2 , 7 9 6 , 5

• ' ‘to* .' i ...*■ 160 74 6 730 174 709 1 0 0 ,8 9 7 , 1 9 5 , 0

!»r o j 1.iico«v . 136 553 5 90 132 567 9 7 , 1 ' 56 ,1 10 .5

. ..br , dowica... 51 2 0 4 100 39 171 76 ,5 9 5 , 0 0 3 , 0

44 2 9 0 2 6 0 49 321 1.11 ,4 ,1 3,5 1.10,7

W ,7 ¿ywej.

.>t:ui MLEK/-. Ul) GOS i ODAHSTW NA i-. UOIOŁŁCZNIONYCH

19-79 1 1980 i 1

X - X I I I-XII pion

r o c z ­ X - X I I I - XII X- XII.

1979

/o w y ­ l - X1 T.

f J Y w y k o n a n i e ny

w y k o n a n i e ko ruj“

nia 1979

= 100 v/ t y s i ą c a c h l i t r ó w

P1 o n u

. i n:<i-.o... 2 8 7 9 5 1 2 5 4 5 8 1 2 6 9 3 0 2 6 8 2 9 126116 9 3 , 2 99 ,4 1 0 0,’. 4 4 6 5 2 0 4 1 5 2 0 5 7 5 4 1 50 2 0 0 9 5 9 2 , 9 9 7 , 7 98. 4

31 129 12 7 2 9 150 9 ’; ,5 124 ,4 1::.. ,5

r.hroi • , f j 0rn i • / ... 607 3012 3005 486 2 6 2 0 8 0, 1 0/,: 8 7 ,0

lii; I d ; ... . 472 2 2 4 6 2 0 5 0 444 2 06 4 9 4 , 1 10 0 ,7 0.' ,0

: f r . i. j ■ - Z d r ó j ... 397 1609 1800 416 1804 104 ,U loo,:-: ] 1 : . 1

61 411 350 50 2 7 7 0:: ,0 79,1 i i7 , '1

1 5 6 4 13 4 0 0 , 0 :. LG ,7 .60 ,0

62 '.56 2 6 0 53 2 6 5 85 ,5 101 ,9 10;., ,

134 534 53 0 112 530 8 3 , 6 1 0 0 ,0 99 ,3

•1 • '' . i c« o . . . .««•««•« 123 5 0 9 610 121 507 9 U . 4 96 ,_ 115,

355 1416 1460 320 14 08 S0 ,1 .101 ,9 10l>,l

kow i o... 117 511 520 112 4 9 5 9 5 , 7 9 5 ,2 9 6 , 9

379 1748 1760 359 1705 9 4 , 7 9 6 ,9 9 7 , 5

•/! > n i 1. . ., 96 392 380 99 44 8 103,1 117,0 il-»,3

r r.o ; .1 i. C ó r y ... 74 32 7 327 72 3 -il 9 7 , 3 101 ,: 101 , •

108/ 4 9 7 9 4 9 5 0 1U35 5 0 2 5 9 5 , 2 101 ,5 100 ,9

i" . t ( : > 1 i i k i ... 2 7 108 105 34 134 1 2 5 , 9 127 ,(. 1 , i

■ lu ... 38 101 175 44 2 9 4 115 ,8 1 6 0,0 ll.

.-iwiurciu...

3YA*i 1U M Y U 1 KZ'i'bi 1Ł- MYjM R 0 2 W 0 3 U S P p t E C Z N O -

4 0 3 2 0 4 2 ¿160. 360 1857 8 9 , 3 85 ,9 " 0 , 9

r G O Ń C Z Y M 1 0 3 5 8 4 4 3 0 2 4 4 7 2 0 9531 4 4 5 5 0 92 ,0 99 ,6 100 , -t

r z e o z c z e ... 6 7 3 2 8 9 3 2 8 8 0 65 8 2 9 4 8 97 ,0 10:. ,4 101,1

ul< o w n o... ... 308 1403 1 350 2 5 2 12 6 4 81 ,8 9 3 ,6 90. i

67 2 9 8 2 9 0 59 2 7 9 08 ,1 9 6 , 2 9 7. ,6

:u c h o w i c e - U z i e d z i c e ... 06 7 3 6 0 4 3 50 0 06 9 3762 100 105,1 10-1 ,4 n. iij i U a c i b o r s k n ..., 2 1 4 9 0 0 90 0 211 97 8 9 0 ,6 1 0 0 , 7 li )8 , .

«r.zczyny... 194 8 9 4 905 106 912 9 5 , 9 100 , u Ib: ,o

:i biijz . . . ... 73 343 360 72 350 9 0 , 6 ✓ 99, 4 104,4

258 1400 1305 233 1319 9 0 .3 101 ,1 94 ,2

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :