Handel zagraniczny województwa katowickiego w okresie I-IX 1987 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Do wtyKiw idmilo m. .

M

HANDEL ZAGRANICZNY

WOJEWÓDZTWA KATOW ICKIEGO W OKRESIE-1 - IX 1987 ROKU

Katowice listopad 1987

(2)

I v « l l ê /-/- l a m í mim

I • » • yo/ - aj— n » UtaUj«, V ItoflMfc «d UMb, M é n ■■§!**/ M ■/»*■» — tiVwialwiyt « lOUaj ■■hil

t f f i M g w i , ■ » .! J « * « l& » w f l r t i j * i j n t o M j « a t V i j a l i M i h

% m /• l U r t M f c «*ik«vit7o V t M k /0/ o t t M M , fe* »roéefceja V àmmçm p n jp mAkm mim —Iąga 0,5 t/a. kB.

1 1 1 9 I • /•/ - — f«t«g I n k i a l M B M ^ l , alto I n k irfa w jl * l u7« ^ a / a . t i l l * / - V H U U t U w H | U t M —fl|— M «km IH11«7. J««* mXm-

MllłM b *

.

•> n * a • M M b a a , ft» A la p H a j t a l * — y t f c ja f c t o l a á a l h f m « o « I1m 4 >

(3)

SPIS TREŚCI

Str.

Uwagi metodyczne ... ... 3 Uwagi analityczne ... ... 7

SPIS TABUC

i

Eksport województwa katowickiego według rodzajów obrotu 10 Eksport województwa katowickiego według grup gałęzi . wyrobów ... '... 10 Eksport województwa katowickiego na tle kraju ... 11 Eksport województwa katowickiego według waluty płatności 12 Efektywność eksportu województwa katowickiego ... 1?

Eksport województwa katowickiego według krajów sprzedaży 12 Najwięksi eksporterzy województwa katowickiego ... . 14 Import województwa katowickiego według rodzajów obrotu 15 Import województwa katowickiego według grup gałęzi

wyrobów ... 15 Struktura importu województwa katowickiego oraz jego

efektywność według grup gałęzi wyrobów ... 17 Import województwa katowickiego według krajów zakupu — IB Import województwa katowickiego według waluty płatności 19 Najwięksi importerzy województwa katowickiego ... 20

Opracował mgr Jan Fryc I

(4)

E K S P O R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O /w cenach bieżących transakcyjnych/

ml d zł1

ogółem

obszar płatniczy obszar płatniczy I I

160 H 140

1 0 0 -

80,_

II III 198^

II III IV 1985

II III 1986

II III 1987

kwar t ały lata

(5)

UWAG/ METODYCZNE

Dane statystyczne, dotyczące eksportu -obejmuję wartość tonarów i usług wywiezionych za granic« w ranach transakcji han-, dlowych. Dane ta zostały opracowana centralnie przez Główny llrzęd Statystyczny na podstawie aysteau ewidencji faktur eksportowych FE.

Rodzaj obrotu w statystyce handlu zagranicznego

Właściwy eksport obejaujet - ,

- eksport towarów i usług produkcji krajowej, t - eksport towarów w rowach kooperacji przeaysłowsj z zagranic«, - eksport towarów w raaach specjalizacji produkcji poalędzy kra­

jani RWPG,

- reeksport pośredni, - (-«eksport bezpośredni, - eksport budownictwa.

Dostawy wewnątrz kraju w rozliczeniu dewlzowya obejmuję:

- dostawy towarów pochodzenia krajowego na cele ekeportu wewnę­

trznego oraz doatawy do PHZ ’Baltona" na zaopatrzenie statków polskich i placówek dyploaatycznych,

- sprzedaż na cele eksportu budownictwa,

- sprzedaż towarów pochodzenia krajowego dla przedsiębiorstw

zagranicznych drobnej wytwórczości /flray polonijne/, przedsię- bioretw aleszanych z udzlałea kapitału zagranicznego w Polace

■- oraz dla indywidualnych krajowych odbiorców nie zarejestrowa­

nych w.systeaie REGON,

- dostawy w raaach poaocy bezpłatnej.

Dostawy wewnętrz kraju w rozliczeniu dewlzowya w rozualeniu ste- tyetykl aiędzynarodowej nie sę zaliczane do ekeportu w statystyce handlu zagranicznego. Ewidencja tych doetaw prowadzona jeat obok ewidencji właściwego eksportu 1 służy do uzgodnisnla z dostewcaal wielkości ekeportu wewnętrznego.

Ekeport na rachnek własny / d o s t a w c y - a r M w c e n t a /

Oznacza eprzedaż towarów 1 usług kontrahentoa zagranlcznya na rachunek dostawcy - producenta za pośrednlctea jednostki han­

dlu zagranicznego na podstawie uaowy koaiaowej będż przez produ­

centa esaodzlslnle na podstswis otrzyaanej koncesji. Za pośred­

nictwo jednostka handlu zagranicznego otrzyauje prowizję, która stanowi eleaent koaztów producenta.

(6)

4 Unagl astodyozne •<"

Eksport r>a rachunek ehz / jednostki handlu zagranicznego/

Oznacza eksport towarów i usług nabytych przez ta Jednostki od dostawców krajowych rta podstawia uaowy kupna - eprzadaży po określonych cenach krajowych. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją eksportu na swój rachunek 1 wygospodarowanie zysku.

Jednostka handlu ^zagranicznego otrzyauje nartę.

Obszar płatniczy

Podział obrotów według obazarów płatniczych dokonywany Jest na podetawle waluty płatności w realizacji transakojl handlowych.

00 obrotów z I obszarea płatnlczya zalicza sly obroty rozliczana w walutach krajów socjalistycznych, t J . w rublach transferowych 1 clearingowych 1 walutach narodowych, do obrotu z II obezarea obroty rozliczane w walutach krajów kapitalistycznych.

Wartość w cenach transakcyjnych w eksporcls

Zawiera wartość sprzedamy towarów 1 usług w złotych na bazia FOB lub franco granica Polski, tj. bsz opłat za przewóz towaru 1 Jego ubezpieczenia od granicy polaklej do alajsca przeznaczania.

Obliczenia wartości w cenach tranaakcyjnych dokonuje aię anol(c wartość w walucie obcej przez obowlyzujycy w dniu wyetewlenia

faktury FE kura waluty według tabeli Kursów Walut NBP.

w cenach krajowych obalmuje:

- przy ekeporcle rsalizowanya za pośrednlctwea Jednostki handlu zagranicznego - wartość eksportu w krajowych csnach zakupu etoaowanych w rozliczaniach eksporters z dostawcę krajowym, tj, w cenach urzędowych, regulowanych 1 unownych pomniejszo­

nych o ewentualny zwrot cła i podatku obrotowego od pośrednich faz produkcji,

- przy ekeporcle realizowanym przez producenta samodzielni*

w oparciu o otrzynany koncesję - wartość w cenach transakcyj­

nych powiększony o naleiny dopłatę wyrównawczy i pomniejszo­

ny o ewentualny »arię 1 prowizję agenta zagranicznego.

Wartość w cenach krajowych J«st kategorly służycy do wyllczsnla wskaźników efektywności finansowej eksportu z punktu widzenia Jed- noetki handlu zagranicznego.

(7)

Uwagi setodyczne 5

Marża /prowizją/ .-3?* ..

Obejsuje kwot* marży lub prowizji należnej jednostce handlu zagranicznego z tytułu działalności handlowej. Marża /prowizje/, nie noże występować w przypadku eksportu własnej produkcji, rea­

lizowanego przez jednostki uprawnione do działalności w dziedzi­

nie handlu zagranicznego i prowadzące działalność produkcyjne,«

należność dostawcy

Obejmuje wartość należn« dostawcy z tytułu sprzedaży na eksport, wynikaJęoę z umowy z eksporteren. W przypadku eksportu realizowansgo na rachnek jednostki handlu zagranicznego /phz/

jeet to w a r t o ś ć wykazana w fakturze aprzedaży wystawionej przez dostawcę, a w przypaoku sprzedaży na rachunek właany /na rachu~

nak dostawcy/, jost to wartość w cenach transakcyjnych ponniej-’

Bzon& o sarżę lub prowizję ekeportera, prowizję agenta zegranicz-

4

nego, wydatki k r a j o m i dewizowe poniesiona przez eksportera w zwlęzku z realizację kontraktu n iaieniu wykonawcy, a także poaniejazona^o «waatu&lre oboiąłe&la wyrównawota lub poaifkssoca o ewentualną dopłatę wyrównawczą.

Wynik finansowy

Stenowi różnicę między wartością ekeportu w cencch transak­

cyjnych, a wartości« w csnach krajowych powiększony o aarżę lub prowizję sksportsrs i prowizję agenta zagranlcznsgo ( wartoś­

ci« krajową sksportu)

- wynik flnansoi/y dodatni występujs, jsżsll wartość m csnach trsnsakcyjnych jest wyższa od wartości krajowej sksportu, - wynik finansowy ujemny występujs, jeżeli wartość w cenach tran—

sakcyjnych jast niższa od wartości krajowej eksportu,

- saldo wyniku finansowego etanowi euaę wyników dodatnich 1 ujsa- nych.

w«k«ł:nik efektywności finansowe.1 /WF/ w eksporcie

wskaźnik etanowięcy relację alędzy wartości« krajową ekepor­

tu, tj. wartości« eksportu w cenach krajowych powlękezoną o sarżę łub prowizję sksportsra 1 prowizję agenta zagranicznego a warto- - ści« eksportu * ceoach transakcyjnych.—.

(8)

5 U w ag i m e to d yczn e

V/F obrazuje koszt uzyskania 1 złotego przez jednostkę handlu zagranicznego.

yyp wartość kra 1 owa eksportu +■ narta

" wartość eksportu w cenach transakcyjnych

Im mniejszę od jedności wartość przyjmuje ten wskaźnik, tym wię- kszę opłacalności« charakteryzuje się eksport.

Wartość importu w cenach transakcyjnych c i f Jest to wartość wyrażona w złotych na warunkach CIF tzn. łęcznle z kosztami tran»

sportu 1 ubezpieczania-do granicy polskiej. Wartość importu w ceni* tranaakcyjnaj wyliczono Jako sumę wartości w cenią zakupu w złotych 1 kosztów transakcyjnych zagranicznych pomniejszone 0 wartość kredytu kupieckiego.

Import w cenie zakupu Jaat to wartość kontraktowa dostawy, wyni- kajęca z pomnożenia wartości w walucie obcsj przez obowlęzujęcy w danym dniu kurs waluty w złotych wg. Tabeli Kursów Walut N B P . Wartość Importu w cenie sprzsdaty Jest to wartość obliczona w csnach obowięzujęcych w rozliczeniach jednostek handlu zagrani­

cznego z odbiorcami towarów importowanych, tJ.:

- w cenach urzędowych, a Jeżeli canę urzędowe Jest cena detali­

czna - wartość towaru w tych cenach, pomnlejezona o marżę handlu wewnętrznego,

- w cenach regulowanych, - w cenach umownych.

wskaźnik efektywności /WF/ w imporcie określa relację wartości importu w cenach aprzedaży do wartości w cenach transakcyjnych 1 oznacza i

- w przypadku HF mniejazego od 1 Import dotowany będl nierentowny, - w przypadku HF większego od 1 import realizowany po cenach

tranaakcyjnych powlękazonych Jedynie -o marię Jednoetkl handlu zagranicznego będź reallzujęcy dodatnię akumulację flnaneowę w postaci obclęźeń wyrównawczych, cła 1 podatku obrotowego.

Wynik flnaneowy w Imporcie stanowi różnicę pomiędzy wartościę importu w cenach sprzedaży pomniejszone o marżę Jednostki handlu zagranicznsgo, a wartościę importu w cenach transakcyJnych.

Dana dotyczęce importu zostały opracowane na podstawie systemu ewidencji faktur importowych FI.

(9)

UWAGI ANALITYCZNE

Okres styczeń-wrzeslerf br. charakteryzowały nartępujęce tendencje w eksporcie i Imporciei

- Ponad 23% eksportu kraju - to eksport województwa katowickiego.

- Eksport przedsiębiorstw wyniósł *88,7 ml'd zł I wzrósł w po ró wn a­

niu z ok resem 9 miesięcy ub.r. o 41,7% (* bieżących cenach transakcyjnych).

- Wzrost dostaw do I obszaru płatniczego o 24,6%, a do II obszaru 0 51,5%.

• Większy udział eksportu do ii obszaru płatniczego (-67,9%) nil do I obszaru (32,1%).

- Spadek eksportu węgla kamiennego w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. (z 26095 tys.ton w ub.r. do 23527 tys.ton w br.). . - Llczęc obroty z I obszarem płatniczym w rublach, a z II obszarem

w dolarach następlł wzrost eksportu odpowiednio o 0,7% I o 1,0%.

- Zróżnicowana dla kraju I województwa struktura eksportu do poszczególnych obszar ów płatniczych (w omawianym okresie udział II obszaru płatniczego w eksporcie województwa wyniósł 67,9%, podczas gdy w eksporcie kraju 58,9%).

- Połowa eksportu województwa - to eksport paliw i energii.

Udział w tym eksporcie węgla kamiennego wyniósł 92,6%.

Orugę znaczęcę grupę gałęzi sę wyroby przemysłu elektromaszynowe­

go (29,4% w eksporcie ogółem). 16,5% stanowił eksport wyrobów przemysłu metalurgicznego.

- Wysoki - w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. - wzrost eksportu wyrobów przemysłu! chemicznego, dr ze wno-papierniczego, spożywczego, metalurgicznego oraz produktów rolnictwa (wymienione gałęzie oslęgnęły wzrost powyżej 70%).

- Przedsiębiorstwa województwa katowickiego eksportowały do ponad 90 parSstw.

- Odbiorcami przeważajęcej częłcl sprzedawanych za granicę wyrobów 1 usług były> ZSRR, RFN, Austria, Chiny, Czechosłowacja, Wielka Brytania, Włochy.

- 43,8% eksportu to eksport do krajów socja I istycznych, 56,2% stanowił eksport do krajów kapitalistycznych.

(10)

- Eksport przedsiębiorstw województwa katowickiego, to przede wszystkim eksport towarów i usług - 94,5% eksportu województwa.

- Niski udział eksportu w ramach kooperacji przemysłowej z zagranicą i eksportu w ramach specjalizacji produkcji między krajami RWPG (3,1% eksportu ogółem).

- Eksportowały 454 przedsiębiorstwa województwa katowickiego (bez kopaló węgla kamiennego reprezentowanych przez Centralę Zbytu Węgla).

- Spośród 15 największych eksporterów jedynie 4 przedsiębiorstwa osiągnęły zysk na eksporcie (liczony jako różnica między w a r t o ś ­ cią eksportu w cenach transakcyjnych, a wartością krajową eksportu), są toi Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag"

i Zarząd Gwarectwa w Katowicach, Przędzalnia Bawełny "Przyjaźń"

w Zawierciu, Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych "Fa"zos*

w Tarnowskich Górach.

- Rozpatrując wskaźnik efektywności finansowej WF (Inaczej opłacalność eksportu) z punktu widzenia gospodarki narodowej

jako całości - eksport jest efektywny gdy wskaźnik ten jest niższy bądź równy jedności.

W okresie 3 kwartałów wskaźnik przekroczył nieznacznie (o 0,05 punktu) granic; jedności i pogorszył się w porównaniu z rokiem ub ie gł ym .

- Zanotowano stratę finansową na eksporcie w wysokości 24,1 mld zł (w ub.r. - zysk wyniósł 23,7 mld zł).

Dotyczyło to w większym stopniu II obszaru płatniczego.

Centrala Zbytu Węgla zanotowała stratę 821 min zł przy zysku w analogicznym okresie ub.r. 42 mld zł.

- Znikomy udział spółdzielczości, organizacji społecznych i przedsiębiorstw prywatnych w eksporcie województwa (pon i że j i X ) .

- Import przedsiębiorstw województwa katowickiego wyniósł 211,6 ml d zł (w cenach transakcyjnych CIF) i był wyższy niż przed rokiem o 45,9%.

- 56,8% to import z II obszaru płatniczego, 43,2* stanowił Import z I obszaru.

- Wyraźny spadek udziału Importu wyrobów przemysłu metalurgicznego (z 41,0% w ub.r. do 37,8X w br.).

;

(11)

Wzrost udziału Importu wy robów przemysłu elektromaszynowego (z 30,9* w ub.r. do 33,3 X w br.).

Import do krajów kapitalistycznych stanowił 51,8% importu ogółegn a Import do krajów socjalistycznych 48,2*.

Spoiród krajów socjalistycznych najwięcej Importowaliśmy ze ZSRR, Czechosłowacji, NRD, Jugosławii.

Spoiród krajów kapitalistycznych największy Import przypadał nai RFN, Brazyll«, Austrie, Włochy, Wi el ką Brytanię, Francję, Szwajcarię.

Irrvort województwa przeznaczony był przede wszyst ki m na potrzeby bieżącej produkcji (78,9% Importu).

Llczęc dynamikę Importu w rublach (dla I obszaru) 1 w dolarach (dla I I ^obszaru) import wzrósł odpowiednio o 3,0% i 9,1%.

Największymi importerami były: Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa, Fabryka Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 2 w Tychach, Centrala Zaopatrzenia Górnictwa I Energetyki w Katowicach, Huta "Katowice" w Dębrowle Górniczej, Zakłady Chemiczne

"OrganI ka-Azot" w Jaworznie (stanowiły prawie 45% Importu wo j ew ód zt wa).

(12)

10

T a b l .1 EKSPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG ROOZAJÓW OBROTU W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 1987 R . /ceny bież«ce-transakcyjńe/

ROOZAJ OBROTU

Ogółem Obszar I Obszar II Ogółem Obszar I Obszar II w mi 1 łonach złotych w odsetkach

O G Ó Ł E M 488664 156770 331894 100,0 100,0 100,0 Eksport towarów

I usług produkcjI

krajowej ... 461661 136771 324890 94,5 87,2 97,9 Eksport w ramach

kooperacji pr ze­

mysłowej z za­

granic« . ... 3942 3087 855 0,8 2.0 0,3

Eksport w ramach specjałIzacjl produkcji po m i ę ­

dzy krajami RWPG 11255 11255 2,3 7,2 X

Eksport budownlctwi 1 Iczony metod«

sprzedaży brutto 11770 5657 6113 2,4 3,6 1,8

Reeksport bezpolre

33 - 33 0,0 X 0,0

Reeksport poiredni 3 - 3 0,0 X 0,0

Tabl.2 EKSPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WE DŁ UG GRUP GAŁĘZI WyRO - BÓW /ceny bIeżgce-transakcyjne /

WYSZCZEGÓLNI ENIE

1987 1986 1987

I - IX w min zł I - IX

1986-100 w odsetkach

O G Ó Ł E M ... 488664 141,7 100,0 100,0 obszar płatniczy I .... 156770 124,6 36,5 32,1 obszar płatniczy II... 331894 151,5 63,5 67,9 Wyroby przemysłu

elektromaszynowego ... 143590 155,4 26,8 29,4

Obiekty budowlane .... 12208 147,2 2,* 2,5

Pa I Iwa i energI• 224711 124,2 52,4 C7) O

Wyroby przemysłu

metalurgicznego ... 80440 171,6 13,6 16,5

(13)

Tabl.2. EKSPORT W O J E WÓ OZ TW V KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘ7I V.'v nn- BÓW /dok./

19B7 19B6 19B7

WYSZCZEGÓLNIENIE 1 - IX

w min zł 1 - 1-

1986=100 w odsetkach Wyroby przemysłu

chemicznego ... 12192 178,2 2,0 2,5

Wyroby przemysłu

mineralnego ... 3506 152,5 0,7 0,7

Wyroby przemysłu drzewno-

papierniczego ... 1059 172,6 «.2 0,2

Wyroby przemysłu lekkiego 7526 154,2 1.* 1,5

Wyroby przemysłu spożyw­

czego i produkty rol­

nictwa ... 1501 178,l‘ 0,2 0,3

Towary pozostałe ... 1931 207,0 0,3 0,4

Tabl.3. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO NA TLE KRAJU W OKRESIE STYCZEŃ - WRZESIEŃ 1987 R.

'r

WYSZCZEGÓLNIENIE

Województwo Kraj

Woje­

wódz­

two

Kra-j

wartość eksportu w cenach transak­

cyjnych w min zł

udział w eks­

porcie kraju w X

wartość eksportu w cenach transak­

cyjnych w min zł

w odsetkach

0 G Ó Ł E M ... 488664 23,3 2100840 100,0 100,0

Obszar płatniczy I ... 156770 18,2 862490 32,1 41,1

Obszar płatniczy II ... 331894 26,8 1238350 67,9 58,9

(14)

Tabl.4. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI1^

/ceny bieżące/

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w min zł b - w min rubli c - w raln doi. USA

1985 1986 1987

I - IX

w liczbach bezwzględnych I - IX 1986=100 0 G Ó L E M ... a 301972 344913 4886*4 141,7 Obszar płatniczy I ... a 101749 . 125807 : 156770 124,6

b 1242 1381 1391 100,7

Obszar płatniczy II .. a 200223 • 219106 - 331894 151,5

c 1368 1311 1324 101,0

1/ Wartość w rublach i dolarach obliczono według średnich kursów rubla i dolara za okres I-IX odpowiedniego roku.

Tabl.5. EFEKTYWNOŚĆ EKSPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE

1985. 19B6 1987

_

1 *

Ix

wskaźnik efektywności finansowej /WF/

0 G Ó L E M ... 0,92 0,93 1 ,05 Obszar płatniczy I ... 1,06 1,11 1,15 Obszar płatniczy II ... 0,84 0,83 1,00

Tabl.6. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEDAŻY WYSZCZEGÓLNIENIE

a - I - IX 1986 b - I - IX 1987

Wartość w cenach transak­

cyjnych

Wynik finan­

sowy

/saldo/ WF

Wartość w w cenach transak­

cyjnych I - IX 1986 *

* 100 w min zł /ceny b i e­

żące/

O G Ó Ł E M ... a 4

344913 23684 0,93 X

b 488664 -24149 1,05 141,7

OBSZAR I ... a 125807 -13839 1,11 X

b 156770 -23876 1,15 124,6

w tym:

ZSRR ... a 66884 -8863 1,05 X

' b 81347 -14097 1.17 121,6

CSRS ... a 17769 -1166 1,07 X

b 26468 -2648 1,10 149,0

NRO ... a 14944 -273 1,02 X

b 16442 -119 1,01 123,3

(15)

13

T?bl. 6. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEDAŻY /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

a - I - IX 1986

w T T Y 1 Q R 7

Wartość w cenach transak­

cyjnych

Wynik finan­

sowy

/saldo/ WF

Wartość w w cenach transak­

cyjnych I - IX 1986 * 100 w min zł

t ą ce/

/ceny bie-

b

8938 12522

-2093 -4263

1,23 1.34

X

140,1

11151 -613 1,06

b 10779 -1703 1,16 96,7

a 3854 -352 . 1,09

1,03

b 4300 -140 111,6

OBSZAR *11

b

219106

331894 37523 -272

0,83 1,00

X r 151,5

RFN ... 29129 3901 0,87 X

b 37355 280 0,99 128,2

Austria ..

b

16845 27686

6633 -183

0,61 1,01

X

164,4 Chiny ....

b

17289 26960

-154 1976

1,01 0,93

X

155,9 Wielka Brytania ....

b

11369 23998

1283 -44

0,89 1,00

X

211,1

b

13788 23436

-19 -675

1,00 1,03

X

170,0 Szwajcaria

b

8146 20561

-1238

-614 1,15 1,03

X

252,4

14552 2754 0,81

1,00

X

b 17925 0 123,2

7494 2297 0,69 X

b 13109 -4 1,0C 174,9

F inlandia 13681 4086 0,70 X

b 11785 -6 1,00 86,1

4804 58 0,99 X

b 11215 33 1,00 233,5

7666 236 0,97 X

b 9124 694 0,92 119,0

6231 2125 0,66 X

b 9024 0 1,00 144,8

3622 -26 1,01 X

b 8650 -453 1 ,05 238,8

4129 765 0,81 X

b 6788 -149 1 ,02 164,4

6174 1577 0,74 . «

b 6499 -29 1,00 105,3

(16)

labl.é. EKSPORT WOJEWÓDZTW KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEDAŻY /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I - IX 198«

b - I - IX 1987

Wartoéé w cenach transak­

cyjnych

Wynik finan­

sowy

/saldo/ WF

Wartość w w cenach transak­

cyjnych I - IX 1986 * 100 w min zł /ceny bie-

ią ce/

ZSRR ... a 13576 5660 • 0,58 X

---- b 16871 - 1,00 124,3

3494 483 0,86 X

b 2024 115 0,94 57,9

*?0ry ... . » 1246 -78 1,06 X

b 1548 124 0,92 124,2

Czechosłowacja ... a 167 -12 : 1,07 X

b 359 3 0,99 215,0

Bułgaria ... a 176 2 • 0 , 9 9 X

b 255 - 1,00 144,9

NRO ... a 174 0 • 1,00 X

b 254 -42 1,17 14«,0

TabI.7. NAJWIĘKSI EKSPORTERZY WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I - IX 1986 b - I - IX 1987

War toi6 w ce­

nach transak- cy jnych

Na lei- noić d o st aw­

cy

Zysk (♦

stra­

ta (-)

WF1/

Wartość eksportu w cenach transak­

cyjnych 1 -IX 1986=100 w min zł /ceny bielące/

Centrala Zbytu Węgla a 171703 121154 42299 0,75 X

Katowice b 207557 197993 -821 1,00 120,9

Kombinat Urządzeń M e ­

chanicznych "Bcroar- a 266 5 i 18928 5334 0,80 X

Labędy", Gliwice b 36341 -499 1,01 1?6,4

Huta "Katowice"2^ a 22323 27711 -7405 1,33 X

Dąbrowa Górnicza b 31206 38967 -9762 1,31 139,8

Zakłady Metalurgiczne a 9779 12025 -2549 1,26 X

"Trzebinia", Trzebinia b 31053 30200 -96 1,00 317,6 Fabryka Samochodów M a ­

łolitrażowych - Zakład a 10009 12167 -2591 1,26 X

Nr. 2 w Tychach b 16776 20568 -1675 1.10 167,6 Zakłady Urządzeń Kom­

puterowych "Mera- a 4747 4448 - 1,00 X

Elzab", Zabrze b 7146 6597 - 1,00 150,5

Kombinat Koksochemiczny a 4316 4660 -459 1,11 1.21

X

"Zabtze", Zabrze b 7121 8394 -J499 165,0

(17)

Tabl.7. NAJWIĘKSI EKSPORTERZY WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO /dok./

W

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I - IX 1986 b - I - IX 1987

Wartość w c e ­ nach transak­

cyjnych

Na leż­

no Si dostaw­

cy

Zysk (♦, s tra­

ta (-) WF17

-- V

UartośC\

eksportu w cenach transak- ęy^nych 1986-100 w min zł /ceny bieżące/

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag",

Zarząd Gwarectss, a 2973 2822 0 1,00 X

Katowice b 5216 3505 1505 0,71 175,5

Huta im. E. Cedlera, a 2121 2009 -75 1,04 X

Sosnowiec b 4770 4640 -203 1,04 224,9

Huta Metali Nieżelaznych a 3065 3821 -868 1,28 X

"Szopienice", Katowice b *466 5399 -1098 1,25 145,7 Fabryka Zmechanizowanych

Obudów ścianowych "Fa- a 3233 3180 -82 1,03 X

z o s” , Tarnowskie Góry b 4072 3866 1 1,00 126,0 Fabryka Obrabiarek "Ra-

famet", Kuźnia Raci­ a 2546 2538 - 1,00 X

borska b 3592 3580 < -2 1,00 141,1

Zakłady Azotowe im. a 1976 2044 -60 1,03 X

P. Findera, Chorzów b 3185 3350 -304 1,10 161,2

Przędzalnia Bawełny a 2462 2121 266 0,89 X

„"Przyjaźń", Zawiercie b 3120 2146 876 0,72 126,7 Gwarectwo Mechanizacji

Górnictwa - Polmag, a 1500 1414

J ł

1,00 X

Katowice b 3051 2778 23 0,99 203,4

11 Koszt uzyskania 1 zł w eksporcie przez jednostki handlu zsgra- nicznego. 2/ Kombinat Metalurgiczny "Huta Katowice* łącznie z Za­

kładem Wiodącym i Hutą im. F. Dzierżyńskiego.

T a b l . 8. IMPORT WOOEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RODZAJÓW OBROTU W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 1987 R. /ceny bieżące-

transakcyjne CIF/

R0DZAJ Ogółem Obszar I Obszar 11 Ogółem Obszar I Obszar II OBROTU w milionach złotych w odsetkach

O G Ó Ł E M

---

211617 91429 120188 100,0 100.& 100,0 Import na potrzeby

78,9 85,3 74,1 bieżącej produkcji 166967 77950 89017

Import na potrzeby

10,2 15,0 inwestycyjne .... 27489 9391

*

18098 13,0

(18)

16

T a b l . 8. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RODZAJÓW OBROTU W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 1987 R. /dok./

L

RODZAJ ~ Ogółem Obszar I Obszar 11 Dgółen Obszar I Obszar IT OBROTU w Bilionach złotych v odsetkach

Import towarów

rynkowych ... 17001 4008 13073

I

M 4,4 10,9 Inport na reeksport

pośredni ... 2 2 - . 0,0 0,0 Sc

Import na reeksport

.

bezpośredni ... 78 78 - 0,0 0,1 X

Tabl.9. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW /ceny bieiące/

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-IX 1906 b - I-IX 1987 C - I-IX 19B6 = 100

Wartość w ce­

nach transak­

cyjnych CIF

Wartość w c e ­ nach sprze­

daży w min zł

0 G Ó t E M ... a 144?96 , 174210

b 211617 556109

c 145,9 147,0

obszar płatniczy I ... a 71653 B7225

b 91429 II0O66

< c 127,6 133,1

obszar płatniczy II ... a 73343 86985

b 120188 140043

c 163,9 161,0

Wyroby przemysłu elektroma­ a 44856 54467

szynowego b 74689 91742

c 166,5 168,4

Paliwa i enefgia ... a 9321 12718

b 10418 15288

c 111,8 120,2

Wyroby przemysłu metalurgicznego a 59395 64720

b 80041 89175

c 134,8 137,8

Wyroby przemysłu chemicznego ... a 17131 21099

b 26419 31503

c 154,2 149,3

Wyroby przenysłu mineralnego ... a 4870 5727

b 6256 7546

c 128,5 131,8

Wyroby przemysłu drzewno- a 1078 1706

papierniczego b 1874 2899

c 173,8 169,9

(19)

Tabl. 9,” IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEOLUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE 8 - I-IX 1986 b - I-IX 1987

WartoSć w ce- - nach transak­

cyjnych CIF

Wartość w c e ­

nach sprze­

daży

C - I-IX 1986 - 100 w min zł

Wyroby przenysłu l e k k i e g o __ 1 a b - - c

5022 6455 128,5

9101 11413 125,4 Wyroby przemysłu spożywczego a

i produkty rolnictwa b c

2334

3633 155,7

3361 4299 127,9 Towary pozostałe ... a

b c

989 1832 185,2

1311 2244 171,2 Tabl. 10. STRUKTURA IMPORTU WOJE

EFEKTYWNOŚĆ WEOLUG GRU

iÓDZTWA KATOWICKIEGO ORAZ

P GAŁĘZI WYROBÓW JEGO

1986 1987

WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX

W OÓ SB y

tkach WF w odse,

tkach WF 0 G Ó L E M ... ... 100,0 1,20 100,0 1,21

obszar płatniczy I ... 49,4 1,22 43,2 1,27 obszar płatniczy II ... 50,6 1,19 56,8 1,17 Wyroby przemysłu elektromaszyno­

wego ... ... .. 30,9 1,21 : 3 5 .

J

1,23

Paliwa i energia ... ., 6,4 1,36 ♦,9 1,47 Wyroby przemysłu metalurgicznego 41,0 1,09 37,8 1.1’

Wyroby przemysłu chemicznego ... 11 ,B 1,23 12,5 1,19 Wyroby przemysłu mineralnego ... 3,4 1,18 2,9 1(21 Wyroby przemysłu drzewno-

0,7 1,58 0,9 1,55

3,5 1,81 3,1 1,77

Wyroby przemysłu spożywczego

i produkty rolnictwa ... 1.« 1,**

< ;

1,7 1,18

0,7 1,33 0,9 1,22

a/ Obliczono według cen transakcyjnych CIF.

(20)

T ahl.ll» IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW ZAKUPU W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 1987 R.

w y s z c z e g ó l n i a HIE__________ Wartość Wartość

a - I - IX 1987 b - I - IX 1986 = 100

w cenach transak­

cyjnych CIF

w cenach sprze­

daży WF

w min zł /ceny bieżące/

O G Ó Ł E M

...

a 211617 256109 1,21

b 145,9 147 ,0 X

KRAJE SOCJALISTYCZNE ... a 102006 129092 rH CM r*

---

-— ---- b 126,4 - - - 152,6 X w ty»:

ZSRR ... 55020 69499 1,26

b 122,5 128,9 X

CSRS ... a 12134 15312 1,26

b 126,9 133,8 X

NRD ... a 11960 15120 1,26

b 134,4 139,9 X

Jugosławia ... 6511 8384 1,29

b 147,9 141,0 X

Węgry ... a 4981 6625 1,33

b 165,8 164,B X

Rumunia ... a 4194 5561 1,33

b 127,4 142,4 X

Chiny ... 3721 4276 1,15

b 97,8 124,8 X

Bułgaria ... 2222 2732 1,23

b 140,8 132,2 X

KRAJE KAPITALISTYCZNE a 109611 127017 1,16

b 170,4 165,3 X

w tyra: %

RFN ... a 30298 36641 1,21

b 146,5 148,0 X

Brazylia ... a 15224 10699 0,75

b 164,4 127,8 X

Austria ... a 12856 16122 1,25

b ' 237,2 225,5 X

Włochy ... 11000 13381 1,22

b 311,8 292,5 X

Wielka Brytania ... a 8530 9579 1,12

b 196,0 172,7 X

Francja ... a 70 38 8385 1,19

b 129,0 139,3 X

Szwajcaria ... a 6897 8750 1,27

b 167,6

----

171,9 x

(21)

( 19

Tabl.ll. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW ZAKUPU W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 1987 R. /dek./

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I - IX 1987 b - I - IX 1986 * 100

Wartość w cenach transak­

cyjnych CIF

Wartość w cenach

sprze­

daży WE

w min zł /ceny bieżące/

KRAJE KAPITALISTYCZNE /dok./ -

Belgia ... a 2762 * 3596 1,30

b 183,0 177,2 X

Szwecja ... ... a 23B1 2784 1,17

b 136,6 158,0 X

2222 2842 1,28

b 87,8 93,9 X

Holandia ... a 2146 2811 1.31

b 167,0 145,8 X

T a b l . 12. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI1''

•/ceny bieżące/

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w min zł 2/

b w r.ln rubli c - w min d o i . USA

1786 1987

■ I - IX

w liczbach nych

bezwzględ- I - IX 1986

= 100 •

0 G Ó Ł E M ... a 144996 211617 145,9

obszar płatniczy I ... a 71653 91429 127,6

b 787 811 103,0

obszar płatniczy II ... 3 73343 120188 163,9

c 439 - 479 109,1

1/ Wartość w rublach i dolarach obliczono według średnich kursów rubla i dolara za okres I-IX odpowiedniego roku. 2/ Według cen transakcyjnych CIF.

/

(22)

20

Ta bl.13. NAJWIĘKSI IMPORTERZY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEH 1987 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość w cenach transak- cyjnych CIF

Wartość w cenach sprze­

daży

Wynik finansowy /saldo/

< min zł

Centrala Zaopatrzenia Hutnic­

twa, Katowice ... 65373 69924 14 74' Fabryka Sanochodów Małolitra­

żowych Zakład Nr 2 w Tychach 82*7 9890 1251 Centrala Zaopatrzenia Gó rnic­

twa i Energetyki, Katowice 7229 9037 1322 Huta "Katowice a / Dąbrowa

Górnicza ... 4857 5893 721

Zakłady Chemiczne "Organika-

Azot", Jaworzno ... 4182 4522 49 Śląskie Zakłady Rafineryjne

in.L.Waryńskiego, Czechowice-

Dziedzice ...'... 3940 5249 1*09 Biuro Zbytu Materiałów Izola­

cji Budowlanej "Izolacja",

Katowice ...:... 3896 4525 400 Biuro Sprzedaży Pomp i Arraatu

ry Przemysłowej, Gliwice .. 3735 3986 92

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia

Górniczego, Katowice ... 3602 7979 4117

"Centrostal" Przedsiębiorstwo Państwowe Obrotu Wyrobami

Hutniczymi, Katowice ... 3392 4785 1225

Zakłady Gumowe Górnictwa,

Bytom ... 3218 3884 522

Centrala Handlowa Metali

Nieżelaznych, Katowice .... 2466 3319 731

a/ Kombinat Metalurgiczny "Huta Katowice".

Wiodącyn i Hutą in. F. Dzierżyńskiego.

— -J81 Ig} C O A ?

łącznie z Zakładem /»tii i łNv v V

i

(23)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :