• Nie Znaleziono Wyników

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wrocławskiego, grudzień 1994

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wrocławskiego, grudzień 1994"

Copied!
100
0
0

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZN WE WROCŁAWIU

INFORMACJA O SYTUACJI

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO

GRUDZIEŃ 1994 R

Ponadto:

Aktywność ekonomiczna ludności

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

stAT

BIBLIOTtKA

It. NR INW

40

ROK XX WROCŁAW STYCZEŃ

(2)

1

SPIS TREŚCI

Tabl. Str.

UWAGI OGÓLNE ... x

SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO... x

Tablice: Podstawowe dane o województwie ... ... I Podstawowe dane o województwie wg miesięcy... II Jednostki zarejestrowane w systemie REGON w najważniejszych dla gospodarki grupach... 1

Jednostki zarejestrowane w systemie REGON według form własności ... 2

Jednostki zarejestrowane w systemie REGON według szczególnej formy prawnej ... 3

Sytuacja na rynku pracy według rejonów... 4

Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy... 5

Sytuacja na rynku pracy według gmin ... 6

Zasoby pieniężne, oszczędności ludności w bankach województwa wrocławskiego... 7

Zadłużenia z tytułu kredytów zlotowych w bankach województwa wrocławskiego... ... ... 8

Wysokość oprocentowania oszczędności i lokat terminowych ... ... ... 9

Wysokość oprocentowania kredytów i lokat terminowych ... ... 10

Ceny skupu ważniejszych produktów rolnych ..:... ......... 11

Ceny uzyskiwane przez rolników w transakcjach wolnorynkowych... ... 12

Średnie ceny wybranych artykułów żywnościowych w handlu detalicznym ...13

Średnie ceny wybranych artykułów żywnościowych w handlu detalicznym na tle innych województw ... 14

Średnie ceny wybranych artykułów nieżywnościowych i usług...15

Relacja przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego netto w sektorze przedsiębiorstw do cen detalicznych wybranych artykułów---- 16

Przychody i koszty ich uzyskania w przedsiębiorstwach ...17

Wyniki finansowe i obciążenia wyniku finansowego w przedsiębiorstwach ... ...18

Majątek obrotowy i wybrane źródła finansowania majątku w przedsiębiorstwach ... 19

Relacje ekonomiczne w przedsiębiorstwach ... 20

Skup ważniejszych produktów rolnych ...21

Wskaźniki krycia loch w punktach kopulacyjnych... 22

Sprzedaż, zatrudnienie i wynagrodzenia według sekcji i działów ... 23

Dynamika sprzedaży, zatrudnienia i wynagrodzeń według sekcji i działów...24

Przychody netto ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle według sekcji i działów ... 25

Przychody netto ze sprzedaży ogółem w sekcji budownictwo ...26

Przychody netto ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w sekcji budownictwo ... 27

Produkcja podstawowych wyrobów w województwie... Efekty mieszkaniowe według inwestorów budownictwa... • 29

Budynki mieszkalne rozpoczęte według inwestorów budownictwa... Przewozy ładunków i pasażerów oraz ładowność taboru samochodowego ... ... 31

Stężenia średniodobowe zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego ...32

Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego ... 33

Wskaźniki bakteriologicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych... 34

Wskaźniki biochemicznego zapotrzebowania na tlen wód powierzchniowych...35

Zakresy stężeń wskaźników zanieczyszczenia oraz wyniki klasyfikacji wody rzeki Odry... 36

PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWIE NA TLE KRAJU ... x

WSKAŹNIKI CEN PODSTAWOWYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH W KRAJU ... x

PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH ... x

Ponadto: AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI ... x

PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW ... x

KOMUNIKATY GUS I WUS ... x

- t J

39 41 44 45 46 47 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56

62 64 66 66 67 74 7\.

81 81

82.

83 83 83 X 84

85 86 87 88

89 91 93

96 99 104

8 ä 3

(3)

UWAGI OGÓLNE

Od 1994 roku dane statystyczne są opracowywane i grupowane w układzie Europejskiej Klasyfikacji Działalności (NACE - zmodyfikowana wersja Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności - JSIC - przyjętej przez ONZ).

Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) ma charakter klasyfikacji przedmiotowej - podstawą klasyfikowania jest rodzaj prowadzonej działalności. Badane jednostki klasyfikowane są zgodnie z ich rodzajem działalności, tj.

rodzajem produkowanych wyrobów lub świadczonych usług.

W miejsce stosowanych poziomów klasyfikacyjnych, jak działy, gałęzie i branże KGN występują sekcje, działy i grupy EKD. Sekcje to elementy podziału ogólnej zbiorowości na rodzaje działalności, grupujące czynności z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy. Sekcje składają się z działów, w których grupowane są czynności według cech mających znaczenie przy określaniu stopnia podobieństwa oraz przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej.

Sprawozdawczością objęto jednostki, w których liczba pracujących jest większa niż 5 osób, prowadzące działal­

ność gospodarczą w zakresie: leśnictwa, pozyskiwania drewna i pokrewnych działalności usługowych, rybołówstwa w wodach morskich, górnictwa i kopalnictwa, działalności produkcyjnej, zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, hoteli i restauracji, transportu, gospodarki magazynowej i łączności, obsługi nieruchomości, wynajmu maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przezna­

czenia osobistego i użytku domowego, informatyki i działalności związanej z prowadzeniem interesów (z wyłącze­

niem działalności prawniczej), odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usług sanitarnych i pokrewnych, działalności związanej z filmem, przemysłem wideo, działalności radiowej i telewizyjnej oraz pozostałej działalności usługowej.

Dane dotyczące ogółem wszystkich wymienionych podmiotów gospodarczych są prezentowane pod hasłem

“sektor przedsiębiorstw”.

Przez grupowanie sekcji EKD: “Górnictwo i kopalnictwo”, “Działalność produkcyjna” oraz “Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zachowuje się kategorię “przemysł”.

Dane opracowano zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym jednostek gospodarki narodowej:

metodą przedsiębiorstw (nie obejmują więc danych o zakładach woj. wrocławskiego wchodzących w skład przedsiębiorstw o zasięgu ogólnopolskim np. PKP, TELEKOMUNIKACJA S. A., POCZTA POLSKA, HOTELE ORBIS, DOLNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZARZĄD GAZOWNICTWA -od lipca 1993 r. zakład wchodzący w skład przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo); bez jednostek i zakładów budżeto­

wych (n i e obejmują np.MPK,ZGK)

. % ; ■ ■ ■ ■ . ■ ■ - : . i.:, t

Dane opracowywane i agregowane są według sektorowej organizacji gospodarki, w której jednostki grupowane są według kryterium formy własności w sektorach publicznym i prywatnym. Taki podział przyporządkowuje:

do sektora publicznego: — własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych),

— własność komunalną,

— własność mieszaną z przewagą kapitału (mienia) sektora publicznego,

do sektora prywatnego: —własność prywatną krajową (w tym własność spółek, spółdzielni, organizacji społecznych i osób fizycznych),

z^==s^własność zagraniczną,

— własność mieszaną z przewagą kapitału (mienia) sektora prywatnego.

■■O:-

(4)

4 Uwagi ogólne

Przez podmiot gospodarki narodowej typu przedsiębiorstwo rozumie się osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fnyczne prowadzące działalność gospodarczą.

O ile nie zaznaczono inaczej dane podano w cenach bieżących.

Wielkości wyrażone w cenach stałych podano w cenach średnich z 1992 r.

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług podawane są bez podatku VAT.

Wszystkie wartości opublikowano w starych złotych.

Dane dotyczące skupu produktów rolnych w ujęciu miesięcznym dotyczą danych meldunkowych o ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (w tym spółki cywilne i jawne).

Zestawienie dotychczas stosowanych przekrojów działowych z wprowadzonym od stycznia br. przekrojem według sekcji:

ZESTAWIENIE

KGN EKD

Klasyfikacja podmiotowa Klasyfikacja przedmiotowa

Układ trzypoziomowy: działy (19) Układ pięciopoziomowy: sekcje (17)

gałęzie (86) działy (60)

branże (371) grupy (222)

klasy (512)

podklasy (109)

Nazwa działu Nazwa sekcji

Przemysł A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

Budownictwo B Rybołówstwo i rybactwo

Rolnictwo C Górnictwo i kopalnictwo

Leśnictwo D Działalność produkcyjna

Transport E Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Łączność F Budownictwo

Handel G Handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów

Pozostałe gałęzie produkcji materialnej mechanicznych,

Gospodarka komunalna motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi i użytku

komunalne domowego

Nauka i rozwój techniki H Hotele i restauracje

Oświata i wychowanie I Transport, gospodarka magazynowa i łączność

Kultura i sztuka J Pośrednictwo finansowe

Ochrona zdrowia i opieka społeczna K Obsługa nieruchomości, wynajem i działalność Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek związana z prowadzeniem interesów

Pozostałe branże usług niematerialnych L Administracja publiczna i obrona narodowa, Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości gwarantowana prawnie opieka socjalna

Finanse i ubezpieczenia M Edukacja

Organizacje: polityczne, związków zawodowych i inne N Ochrona zdrowia i opieka społeczna

O Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna

P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

Q Organizacje i zespoły międzynarodowe

(5)

JEDNOSTKI GOSPODARCZE

W końcu 1994 roku w województwie wrocławskim w systemie

regon

zarejestrowanych było 78411 podmiotów (łącznie z jednostkami wewnętrznymi), z tego 97,5% działało w sektorze piywatnym a 2,5% w sektorze publicznym. W porównaniu do stanu z grudnia 1993 r. liczba jednostek zwiększyła się o 12,5%, z tego w sektorze prywatnym o 12,9% natomiast w sektorze publicznym zmniejszyła się o 1,2%.

Wzrost liczby jednostek sektora prywatnego dotyczył przede wszystkim firm prowadzonych przez osoby fizyczne (o 13,4%), mających największy udział (81,1%) w zbiorowości jednostek sektora prywatnego, a także spółek akcyjnych (wzrost o 27,5%) i spółek z o. o. (o 22,4%).

Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zwiększyła się o 45,9% i wyniosła na koniec grudnia 1109 (tj. 29,1% spółek prawa handlowego działających w sektorze prywatnym). W spółkach tych przeważał kapitał niemiecki i austriacki.

Działalność gospodarczą według stanu na koniec 1994 r. w woj. wrocławskim prowadziło 75286 jednostek, w tym 74897 (99,5%) w sektorze prywatnym i działały one głównie w sekcjach handel i naprawy (44,1% jednostek sektora prywatnego), działalność produkcyjna (13,3%) oraz obsługa nieruchomości i firm (12,8%)

W 1994 r. najliczniej reprezentowanymi formami prawnymi firm były (poza osobami fizycznymi) spółki handlowe, a wśród nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na koniec roku było ich odpowiednio: 3969 i 3700.

PRZEDSIĘBIORSTWA I SPÓŁKI WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

ogółem działalność produkcyjna

budownictwo handel i naprawy

transport, składowanie i

łączność

EU 31 XI11993 ffl 31 XI11994

W sektorze publicznym w związku z procesami przekształceniowo-likwidacyjnymi zmniejszyła się o 31 liczba przedsiębiorstw państwowych, w tym:

- 12 przedsiębiorstw zlikwidowano w wyniku prywatyzacji,

- 5 przedsiębiorstw przekształcono w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (również w wyniku działania ustawy o prywatyzacji),

- 4 przedsiębiorstwa zostały całkowicie zlikwidowane,

- 6 przedsiębiorstw zostało zlikwidowanych w wyniku przejęcia przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa,

- 3 przedsiębiorstwa zlikwidowano w oparciu o ustawy o samorządzie terytorialnym i przedsiębiorstwach

państwowych (są to przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej).

(6)

8

Ponadto postawiono w stan likwidacji 13 przedsiębiorstw państwowych (głównie w związku z prywatyzacją) a 4 przedsiębiorstwa zostały postawione w stan upadłości.

Głównymi tendencjami zmian zachodzących w strukturze firm w minionym roku była rozbudowa sektora prywatnego poprzez ciągłe zwiększanie się liczby małych firm prowadzonych przez osoby fizyczne, w tym głównie w formach organizacyjnych nie wymagających dużych nakładów inwestycyjnych, tzn. jako różnorodna sprzedaż poza siecią sklepową (jako tzw. Network-Marketing). Ponadto zauważalny stał się - poprzez zwiększoną liczbę rejestracji (wzrost o 82,8 % w stosunku do 1993 r.) - fakt dużego zainteresowania osób fizycznych działalnością w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, co należy wiązać z wejściem na rynek kilku zagranicznych firm ubezpieczeniowych.

Liczba podmiotów w najważniejszych dla gospodarki grupach według wybranych sekcji przedstawiała się następująco:

Sekcje (EKD) a-25 XII1994

b- 25 XII1993 =100

Przedsię­

biorstwa M- stwowe

Spółdzielnie

Spółki

Przedsiębior­

stwa zagra­

niczne^

Stowarzysze­

nia i orga­

nizacje ogółem

wtym prawa

handlowego cywilne

Ogółem ... a 260 661 12654 3969 8666 9 530

b 85,8 99,0 110,9 121,6 106,6 90,0 119,1

w tym:

Górnictwo i kopalnictwo ...a 3 - 30 22 8 - -

b 75,0 - 136,4 1374 133,3 - -

Działalność produkcyjna ...a 90 90 2174 830 1344 6 3

b 91,8 101,1 109,1 117,2 104,7 75,0 75,0

Zaopatrywanie w energię elektry-

czną, gaz i wodę ...a 3 - 12 9 2 - -

b 100,0 - 120,0 112,5 200,0 - -

Budownictwo ... a 53 48 1267 517 749 - 3

b 86,9 100,0 109,2 111,4 108,4 - 75,0

Handel i naprawy ... a 28 102 5924 1350 4574 1 8

b 87,5 97,1 108,9 129,2 104,1 100,0 88,9

Transport, składowanie i łącz-

ność... a 39 7 362 147 215 . -

b 111,4 58,3 111,7 121,5 105,9 - -

1/ Łącznie z jednostkami wewnętrznymi. 2/Łącznie z przedsiębiorstwami komunalnymi. 3/ Wcześniej tzw, firmy polonijne.

RYNEK PRACY

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1994 r. (w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, w których pracuje więcej niż 5 osób) było o 1,3% niższe niż w miesiącu poprzednim i wyniosło 148,2 tys. osób. W sektorze publicznym spadek wyniósł 2,3%; także w sektorze prywatnym odnotowano spadek - o 0,3% (po raz trzeci w ub. roku - pierwszy raz w maju, drugi w listopadzie).

Udział zatrudnionych w sektorze prywatnym wyniósł w grudniu 1994 roku 51,5% (miesiąc wcześniej 51,0%, przed rokiem 48,6%).

Zmniejszyło się w stosunku do miesiąca poprzedniego zatrudnienie w budownictwie o 2,0% (na koniec grudnia wynosiło ono 24,7 tys. osób), w przemyśle o 1,3% (84,8 tys. osób), handlu o 0,7 % (18,2 tys. osób) a wzrosło w transporcie, składowaniu i łączności o 1,6% (wyniosło 4,8 tys. osób).

W stosunku do stanu sprzed roku przeciętne zatrudnienie ogółem w grudniu było niższe o 3,0%, z tym że spadek dotyczył tylko sektora publicznego i wyniósł 8,6%, natomiast w sektorze prywatnym w grudniu ub. r.

zatrudnionych było o 2,9% więcej osób niż w grudniu 1993 r.

(7)

STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG SEKCJI W 1994 R.

sektror publiczny sektror prywatny

2] przemysł | budownictwo [ | handel i naprawy transport, składowanie i łączność

pozostałe

Według danych Rejonowego Urzędu Pracy na koniec grudnia 1994 r. zarejestrowanych było 63672 bezrobotnych, tj. o 35 osób więcej niż w listopadzie i o 628 osób więcej niż w czerwcu, kiedy odnotowano najmniejszą w minionym roku liczbę bezrobotnych. W porównaniu do grudnia 1993 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 939 osób, tj. o 1,5%; po raz pierwszy od kilku lat w ciągu roku bezrobocie uległo zmniejszeniu.

Wśród bezrobotnych 30,7% zamieszkuje na wsi, 7,9% ogółu to absolwenci, 3,9% to inwalidzi.

W 1994 roku 34002 osoby zarejestrowały się w rejonowych urzędach pracy po raz pierwszy, 12322 osoby po raz drugi (19,4% liczby bezrobotnych z grudnia 1994 r.) i 5024 po raz trzeci i więcej (7,9%).

W 1994 roku rejonowe urzędy pracy zarejestrowały 51348 nowych bezrobotnych, tj. o 4,4% więcej niż w roku 1993, z tej liczby 24,8% to osoby nigdzie dotychczas nie pracujące, w tym 12,5% stanowili absolwenci. W 1993 r.

wskaźniki te kształtowały się następująco 21,8% i 11,5%.

Z ewidencji bezrobotnych w ciągu 1994 r. wyrejestrowano 52287 osób, tj. o 45,7% więcej niż w 1993 roku.

Głównymi przyczynami wyłączeń z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy oraz nie potwierdzenie gotowości do pracy. Pracę podjęło 23339 bezrobotnych osób, tj. o 7806 osób więcej niż w 1993 r.

Wśród bezrobotnych, którzy na koniec 1994 r. pozostali w ewidencji rejonowych urzędów pracy - 31087 osób (48,8%) nie posiadało prawa do zasiłku. Wskaźnik ten w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył się o 1,3 punkta.

W ostatnich 3 latach systematycznie malała liczba bezrobotnych z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz liczba zakładów, które zmuszone były do przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Zjawisko to przedstawia tabela:

Lata Udział bezrobotnych z przyczyn

dot. zakładów pracy

Liczba zakładów

razem w tym sektor publiczny

1992 ... 22,0% 196 151

1993 ... 20,7% 97 78

1994 ... 14,6% 24 21

Na koniec roku w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych było między innymi 5008 absolwentów szkół

różnego typu, wśród których 42,0% (w 1993 roku 49,7%) to absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, 35,0%

(8)

(w 1993 roku 30,4%) - szkół policealnych i średnich zawodowych, 16,3% (w 1993 roku 13,4%) liceów ogólnokształcących oraz 6,2% (w 1993 roku 6,5%) to absolwenci szkól wyższych.

W ogólnej liczbie bezrobotnych duży udział miały osoby długotrwale bezrobotne; na koniec grudnia 1994 r.

39,7% stanowiły osoby, które na podjęcie pracy czekały powyżej jednego roku (w 1993 r. 40,0%), 22,1% - od 7 do 12 miesięcy i 17,5% to osoby oczekujące od 4 do 6 miesięcy.

Strukturę bezrobotnych według wykształcenia przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie a - 31XII1993 r.

b - 31XII1994 r.

Ogółem Mężczyźni Kobiety

w liczbach

bezwzględnych w odsetkach

Ogółem ... a 64611 100,0 100,0 100,0

b 63672 100,0 100,0 100,0

wyższe ... a 2425 3,8 3,4 4,0

b 2229 3,5 3,0 3,8

policealne i średnie zawodowe... a 13675 21,2 14,5 26,4

b 13630 21,4 14,6 26,7

średnie ogólnokształcące... ..a 4474 6,9 2,7 10,2

b 4608 7,2 2,8 10,7

zasadnicze zawodowe ... a 24046 37,2 43,7 32,1

b 23812 37,4 44,3 32,1

podstawowe i niepełne podstawowe...a 199991 30,9 35,6 27,2

b 19393 30,5 35,3 26,7

W 1994 r. w porównaniu do lat poprzednich struktura wieku i wykształcenia bezrobotnych nie uległa istotnym zmianom. Największa grupa bezrobotnych to ludzie między 18 a 24 rokiem życia - 32,7% (w 1993 r. 31,6%) oraz o niskim wykształceniu; bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowili 37,4% ogółu (w 1993 r. - 37,2%) a z podstawowym ogółem - 30,5% (w 1993 r. - 30,9%).

Strukturę bezrobotnych według wieku przedstawia tabela:

Wyszczególnienie a - 31XII1993 r.

b-31 XII1994 r.

Ogółem Mężczyźni Kobiety

w liczbach

bezwzględnych w odsetkach

Ogółem ... a 64611 100,0 100,0 100,0

b 63672 100,0 100,0 100,0

15 -17 lat ...a 66 0,1 0,2 0,1

b 38 0,1 0,1 0,0

18-24 ... a 20411 31,6 32,2 31,1

b 20827 32,7 33,5 32,2

25 - 34 ...a 16512 25,6 22,8 27,7

b 15226 23,9 21ß 25,9

35-44 ... a 18131 28,1 27,1 28,9

b 17323 27,2 25,6 28,4

45-54 ... a 7657 11,9 12,7 11,2

b 8399 13,2 14,1 12,5

55 lat i więcej ...a 1834 24 5,1 1,1

b 1859 2,9 5,4 1,0

W grudniu 1994 r. przyuczanie do zawodu lub zmianę kwalifikacji rozpoczęło 225 bezrobotnych a ukończyło 817 osób, 378 zostało zatrudnionych przy pracach interwencyjnych a 38 osób przy robotach publicznych. W grudniu zakłady pracy zgłosiły 1231 wolnych miejsc pracy, w tym 996 pracy stałej. Na koniec m-ca pozostały 1094 nierozdysponowane miejsca pracy, z tego 964 pracy stałej, nie wykorzystanych dłużej niż 1 m-c w końcu grudnia było 185 miejsc pracy, w tym pracy stałej - 154 miejsca.

Na jedną ofertę pracy przypadało w grudniu ub. r. 58 bezrobotnych (w listopadzie 46; w grudniu 1993 r. 81

bezrobotnych).

(9)

W listopadzie 1994 r. współczynnik bezrobocia (udział bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy w cywilnej ludności czynnej zawodowo) wyniósł 13,1% i podobnie jak w całym ii półroczu 1994 r.

województwo wrocławskie pod względem stopy bezrobocia znajdowało się wśród województw o najniższym bezrobociu, po województwach: warszawskim, krakowskim, poznańskim, katowickim i bielskim. Także szóste miejsce (po tych samych województwach) mamy pod względem udziału bezrobotnych wśród pracujących poza rolnictwem indywidualnym i wskaźnik ten wyniósł 16,9%.

Na początku roku 1994 r. rejonowe urzędy pracy dysponowały 28918 min zł. Wpływy Funduszu Pracy w ciągu roku wyniosły 802351 min zł. Na koniec grudnia pozostało nierozdysponowanych 46331 min zł.

Wydatki ogółem z funduszu pracy w 1994 r. wyniosły 756020 min zł, z tego:

- zasiłki dla bezrobotnych 643604

- przyuczanie do zawodu 14101

- prace interwencyjne 23096

- roboty publiczne 28117

- pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 9440 - pożyczki na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy 560 - refundacja wynagrodzeń absolwentów 2466 - przygotowanie zawodowe młodocianych 29246

- informacja i poradnictwo zawodowe 129

- rozwój systemu informatycznego 2903

- opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe 2235

- pozostałe 123

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W URZĘDACH PRACY (stan na koniec m - ca)

fys.

70 T

60 -

50 --

40 --

20 -

L—_.r 1.1—) bezrobotni ogółem --- ■--- bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach prowadzących

działalność gospodarczą o liczbie pracujących powyżej 5 osób) w grudniu 1994 r. wyniosło 6473 tys. zł i

(10)

12

było o 15,2 % wyższe niż w miesiącu poprzednim, a przeciętne wynagrodzenie netto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5178 tys. zł i było o 14,7% wyższe niż przed miesiącem.

Wzrosły w stosunku do miesiąca poprzedniego płace w większości sekcji m. in. w przemyśle o 16,8%

(wynagrodzenie 6767 tys. zł), budownictwie o 12,2% (wynagrodzenie 5734 tys. zł), handlu i naprawach o 10,0%

(wynagrodzenie 6183 tys. zł), transporcie, składowaniu i łączności - o 4,6% (wynagrodzenie 6894 tys. zł).

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO

W PODSTAWOWYCH SEKTORACH GOSPODARKI W 1994 ROKU tys. zł

7000 T-

6500 ■-

---przemysł 6000 --

— - — budownictwo handel i naprawy 5500 --

■ • transport składowanie i łączność

...z... .*.2

5000 --

ogółem

W grudniu 1994 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do wynagrodzenia w grudniu 1993 r. było nominalnie wyższe o 33,7%, natomiast realnie (po uwzględnieniu krajowego wskaźnika wzrostu cen) było wyższe o 3,2%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w roku 1994 wyniosło w województwie 5220 tys. zł i wahało się od 4768 tys. zł w sekcji budownictwo do 5794 tys. zł w sekcji transport, składowanie i łączność. W ub. roku relatywnie w największym stopniu wzrosły wynagrodzenia w transporcie, składowaniu i łączności, tj. o 41,9% i w przemyśle o 39,6% a w najmniejszym stopniu (mniejszym niż poziom inflacji) w budownictwie - o 26,2%.

Z analizy badania zatrudnionych według wysokości wynagrodzenia za wrzesień 1994 r. wynika, że 56,6%

pracowników pełnozatrudnionych zarabiało poniżej 5400 tys. zł (tj. poniżej dolnej granicy przedziału, w którym zawierała się wartość przeciętna wynosząca 5628 tys. zł).

Strukturę zatrudnionych według wysokości wynagrodzenia za wrzesień przedstawia tabela:

Wynagrodzenie miesięczne wmlnzł

Zatrudnienie w %

ogółem na stanowiskach

robotniczych i pokrewnych nierobotniczych

Ogółem ... 100,0 100,0 100,0

2,2 min zł i mniej ... 1,1 14 0,5

3,0-3,0... 7,1 9,7 3,5

3,0-3,8... 133 15,7 9,9

3,8-4,6... 18,2 19,3 16,3

4,6-5,4... 16,9 163 17,7

5,4-5,8... 6,5 7,9

5,8 - 6,6... 10,9 94 12,9

6,6-7,4... ' < 8,4 l! 7,9 9,1

7,4-8,2... 6,0 5,7 63

8,2-9,0... 3,9 3,6 4,2

9,0 i więcej ... 7,1 43 11,7

(11)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników na stanowiskach robotniczych i pokrewnych wyniosło według badania wrześniowego 5171 lys. zł (91,9% przeciętnego wynagrodzenia ogółem), natomiast na stanowiskach nierobotniczych 6284 tys. zł (111,7% wynagrodzenia ogółem). Ponad 2% pracowników pełnozatrudnionych zarabiało powyżej 12000 tys. zł, z tego na stanowiskach robotniczych 0,6% a na stanowiskach nierobotniczych 4,3%. Tylko 0,4% pracowników zarabiało powyżej 20000 tys. zł i nie było wśród nich pracowników na stanowiskach robotniczych.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w grudniu 1994 r. w województwie wrocławskim pobierało emerytury i renty 241417 osób; 44,9%

świadczeniobiorców to osoby otrzymujące emerytury pracownicze, 28,9% - renty inwalidzkie, 14,3% - emerytury i renty rolne, 11,5% - renty rodzinne oraz 0,4% to pozostałe rodzaje świadczeń. W stosunku do roku ubiegłego liczba świadczeniobiorców ogółem zwiększyła się o 1,5%, w tym liczba osób pobierających emerytury pracownicze o 2,4% ; zmniejszyła się liczba osób pobierających emerytury i renty rolne o 1,2%.

Liczbę emerytów i rencistów oraz wielkość przeciętnego miesięcznego świadczenia podaje poniższa tabela:

Liczba emerytów i rencistów Przeciętne miesięczne świadczenie brutto

Wyszczególnienie XI ,)■ XII XI XII

w liczbach bezwzględnych XI 1994=100

XII

1993=100 w tys. zł XI

1994=100

XII 1993=100

Ogółem ... 241102 241417 100,1 101,5 3287,5 3611,4 109,9 143,6

Emerytury pracownicze .... 108372 108454 100,1 102,4 3861,7 4235,0 109,7 141,7

Renty inwalidzkie ... 69721 69816 100,1 100,8 2821,4 3105,9 110,1 142,4

Renty rodzinne ... 27482 27669 100,7 104,2 3208,1 3520,7 109,7 145,3

Emerytury i renty pozostałe 1020 1013 99,3 89,9 2784,5 3074,9 110,4 146,6

Emerytury i renty rolników

indywidualnych ... 34507 34465 99,9 98,8 2503,9 2761,8 110,3 151,2

Przeciętna emerytura i renta brutto w województwie wrocławskim wyniosła w grudniu 1994 roku 3611 tys. zł i była, w związku z przeprowadzoną w tym miesiącu waloryzacją, wyższa o 9,9% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Przeciętna emerytura pracownicza brutto wyniosła 4235 tys. zł (wzrost o 9,7%), przeciętna renta inwalidzka 3106 tys. zł (wzrost o 10,1%), przeciętna renta rodzinna 3521 tys. zł (wzrost o 9,7%), a emerytura i renta rolników 2762 tys. zł (wzrost o 10,3%).

Przeciętna emerytura w grudniu 1994 r. w województwie była nominalnie o 43,6% wyższa niż w grudniu 1993 roku, natomiast realnie (po uwzględnieniu krajowego wskaźnika wzrostu cen) była wyższa o 10,9%.

ZASOBY PIENIĘŻNE ORAZ ZADŁUŻENIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I LUDNOŚCI

W roku 1994 nastąpiły dalsze zmiany w sieci placówek bankowych działających na terenie województwa , chociaż zmiany nie były już tak dynamiczne jak w dwóch poprzednich latach.

Rozpoczęły działalność:

- we Wrocławiu: I i III Oddział Kredyt Banku, IV Oddział Banku Zachodniego S.A, Oddział Banku Współpracy Regionalnej w Krakowie (w grudniu),

- w Brzegu Dolnym filia Banku Zachodniego S.A,

- w Oławie Oddział Banku PKO BP.

(12)

14

Ponadto:

- Poznański Bank Handlowy “Merkury” S.A. zmienił nazwę na Pierwszy Komercyjny Bank SA w Lublinie, - Oddział Bydgoskiego Banku Budownictwa zaczął od sierpnia funkcjonować jako filia Powszechnego Banku

Kredytowego S.A,

- państwowo - spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej od września funkcjonuje jako spółka akcyjna, - Dolnośląski Bank Gospodarczy, którego działalność została zawieszona w lutym, został przejęty (po wycofaniu

przez NBP wniosku o ogłoszeniu upadłości) przez warszawski Prosper Bank a rozpoczęcie działalności nastąpiło w grudniu ub. roku,

- w Agrobanks z dniem 8 listopada wprowadzono Zarząd Komisaryczny i zawieszono jego działalność.

W trakcie organizacji we Wrocławiu są: Oddział Austriackiego Banku Creditanstalt, Oddział Amerykańskiego Banku Citibank.

Według stanu na koniec ub. roku na terenie województwa wrocławskiego prowadziły działalność depozytowo-kredytową 24 banki kredytowe, które obsługiwały klientów poprzez sieć 51 oddziałów, 33 banki spółdzielcze (Bank Spółdzielczy Rzemiosła, 12 banków zrzeszonych w Banku Gospodarki Żywnościowej SA i 20 banków spółdzielczych zrzeszonych w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim SA), 3 filie, 17 ekspozytur i 1 agencję.

We Wrocławiu mają siedzibę centrale trzech banków, tj. Banku Zachodniego SA, Banku Cukrownictwa “Cukrobank”

SA, Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA 2 banki spółdzielcze, 39 oddziałów i 11 ekspozytur.

Według stanu na koniec listopada 1994 r. stan wkładów pieniężnych zlotowych ogółem (m.in. podmiotów gospodarczych, jednostek budżetowych i ludności) wyniósł 14(3 bin zł Zasoby pieniężne na rachunkach bankowych podmiotów gospodarczych stanowiły w listopadzie ub.r. 36,5% zasobów zlotowych ogółem (przed miesiącem 35,4%), jednostek budżetcryych 6,0% (przed miesiącem 6,1%), oszczędności ludności 57,1% (przed miesiącem 58,2%) a pozostałe 0,4% to inne zasoby.

ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU KREDYTÓW (stan na koniec m - ca) ZASOBY PIENIĘŻNE

(stan na koniec m - ca)

podmioty gospodarcze gospodarstwa domowe

Środki zgromadzone na rachunkach walutowych wynoszące w listopadzie 1994 roku 348,2 min USD to w zdecydowanej większości (w ok. 98%) środki ludności.

W listopadzie ub.r. w stosunku do miesiąca poprzedniego zasoby pieniężne ogółem wzrosły o 3,8%, z tym że

zasoby podmiotów gospodarczych wzrosły o 7,1%, zasoby jednostek budżetowych o 3,6% a oszczędności

ludności o 1,8%. W stosunku do grudnia 1993 roku zasoby pieniężne zlotowe ogółem były nominalnie o 25,8%

(13)

15

wyzsze a oszczędności ludności były wyższe o 24,3%, natomiast realnie, tj. po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen zasoby ogółem były niższe o 1,0% a oszczędności ludności o 2,3%.

Wzrost zasobów pieniężnych zlotowych ogółem oraz oszczędności ludności w zestawieniu ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie Zasoby pieniężne ogółem Oszczędności ludności Ceny towarów i usług

konsumpcyjnych m-c poprzedni = 100

lipiec ... 102,6 102,1 101,5

sierpień... 103,2 102,2 101,7

wrzesień ... 102,1 102,7 104,5

październik... 102,4 102,5 102,9

listopad... 103,8 101,8 101,8

W listopadzie ub.r. wzrost oszczędności ludności był zbliżony do wzrostu cen, podczas gdy we wrześniu i październiku wyższy był wzrost cen niż wzrost oszczędności.

Stan zasobów na rachunkach zlotowych i dewizowych w bankach działających na terenie województwa wrocławskiego w 1994 r. podaje poniższa tabela:

Ill VI IX X XI

Wyszczególnienie

w liczbach bezwzględnych X 94=

=100

XI93=

=100

XII93=

=100

Zasoby pieniężne ogółem w min zl^... 11541069 12387301 13427973 13751624 14271732 103,8 136,1 125,8 w tym:

podmiotów gospodarczych... 3894926 4299207 4620925 4861631 5210448 107,1 146,3 122,4 jednostek budżetowych... 728127 752416 889598 834364 865149 103,6 151,0 163,2 oszczędności ludności ogółem w min zł... 6623932 7285402 7802442 8004666 8154033 101,8 128,4 124,3

w tym:

lokaty terminowe(bez przedpłat i lokat

na książeczkach mieszkaniowych)... 5481847 5976726 6458176 6495278 6678591 102,8 124,5 123,0 oszczędności na książeczkach mieszkaniowych z 160360 171262 140763 182611 185184 101,4 119,4 122,2 Środki zgromadzone na rachunkach

walutowych ogółem w tys. USD3 ... 601376 685970 343893 358237 348234 97,2

w tym: ludności... 599466 681019 336888 352161 341687 97,0 .

podmiotów gospodarczych ... 1179 4522 6234 5106 5650 110,6

a/ Do czerwca dane obejmowały w Banku PKO SA także agencje z terenów województwa legnickiego, jeleniogórskiego i wałbrzyskiego, od lipca wyłącznie z województwa wrocławskiego, b/ Nie obejmuje oszczędności w bankach spółdzielczych, które uwzględnione są w lokatach terminowych.

... ■ ■

Zadłużenie ogółem w bankach działających w województwie wrocławskim w listopadzie 1994 r. wyniosło 14,4 bin zł i było o 2,3% wyższe niż przed miesiącem, przy czym wyższa niż przed miesiącem była suma kredytów dla podmiotów gospodarczych - o 2,4%, natomiast kredyty zaciągane przez ludność były o 1,8% niższe (w listopadzie ub.r. zadłużenie z tytułu kredytów dla ludności wyniosło 1,1 bin zł, tj. 7,7% zadłużenia ogółem).

Zadłużenie z tytułu kredytów zlotowych w bankach województwa wrocławskiego w 1994 roku podaje poniższa tabela:

III VI IX X XI

Wyszczególnienie X94= XI93= XII93=

. i ' . : !, w liczbach bezwzględnych

=100 =100 =100

. 1

Ogóle ma/ w min zł ... ... 13444576 13610702 13665320 14098676 14433432 102,3 129,3 121,1 w tym:

kredyty dla podmiotów gospodarczych razem 11900274 11835967 11480461 11977324 12267306 102,4 116,6 109,4 w tym na budownictwo mieszkaniowe ...

w tym na spółdzielcze budownictwo .

4774039 2335680 4658005 4648262 4544468 98,0 116,2 102,1

4763869 2325753 4649207 4639255 4534586 97,7 116,3 102,1

kredyty dla ludności razem ... 848974 928447 1089124 1128068 1108592 98,2 171,6 158,4 a/ Do czerwca dane obejmowały w Banku PKO SA także agencje z terenów województwa legnickiego, jeleniógorskiego i wałbrzyskiego, od lipca wyłącznie z województwa wrocławskiego. b/Nie obejmuje kredytów w bankach spółdzielczych, w sprawozdawczości BS nie ma rozróżnienia kredytów na budownictwo spółdzielcze i indywidualne.

(14)

16

CENY

Wzrost cen towarów konsumpcyjnych w województwie wrocławskim w grudniu 1994 r. w porównaniu z listopadem był, podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach nieco niższy niż w III kwartale a w poszczególnych grupach bardzo zróżnicowany.

W grupie artykułów żywnościowych w grudniu 1994 r. w porównaniu do listopada 1994 r. najbardziej wzrosły ceny: ziemniaków o 15,4%, warzyw o 14,5%, owoców krajowych o 12,5%, tłuszczów jadalnych o 10,0% (w tym masła o 13,2%), nabiału o 6,7% (w tym mleka o zaw. 2% tł. o 15,5%), przetworów młynarskich o 4,1%, cukru i wyrobów cukierniczych o 3,4%.

Ceny pieczywa wzrosły o 2,1%, mięsa o 1,5%, ryb i przetworów rybnych o 1,0%, używek o 0,7%. W grudniu 1994 r. odnotowano w stosunku do poprzedniego miesiąca spadek cen drobiu o 5,7%, jaj o 2,2%.

Wśród towarów nieżywnościowych w grudniu 1994 r. w porównaniu do listopada 1994 r.

- w grupie odzież i obuwie najbardziej wzrosły ceny nakryć głowy o 3,9%, obuwia o 3,0%, okryć gotowych o 2,6%, bielizny osobistej o 1,9%. Ceny wyrobów pończoszniczych o 1,7%, ubiorów o 1,6%, tkanin o 0,5%, nici i pasmanterii o 0,2%.

- w grupie artyułów wyposażenia mieszkań najbardziej wzrosły ceny szkła stołowego o 8,2%, mebli drewnianych o 4,3%, odkurzaczy o 3,8%, żelazek o 3,6%, dywanów o 2,9%, chłodziarek i zamrażarek o 23%, firanek o 2,1%. Ceny naczyń kuchennych emaliowanych wzrosły o 1,9%, farb i lakierów o 0,9%, bielizny domowej o 0,8%, wyrobów chemii gospodarczej o 0,4%.

- w grupie artykułów związanych z higieną osobistą i ochroną zdrowia ceny wyrobów opatrunkowych wzrosły o 3,4%, artykułów farmaceutycznych o 2,1%, wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych o 1,5%, środków myjących i piorących o 0,7%.

- w grupie artykułów użytku kulturowego oraz sprzętu sportowego i turystycznego ceny gazet i czasopism wzrosły o 16,7%, galanterii papierniczej o 6,0%, odbiorników radiowych i turystycznych o 5,5%, artykułów papierniczych i biurowych o 5,3%, zabawek i gier towarzyskich o 5,0%.

W województwie wrocławskim w 1994 r. w porównaniu z 1993 r. w największym stopniu wzrosły ceny żywności i wyrobów tytoniowych (w 1993 r. w porównaniu z 1992 r. najbardziej wzrosły ceny artykułów nieżywnościowych i napoi alkoholowych).

Ceny wybranych towarów w porównaniu do grudnia przedstawia poniższa tabela:

1993 1994

XII III VI IX XII

Wyszczególnienie

f ry XII XII

w zł 1992 = w złotych 1993 =

= 100 = 100

Mięso wieprzowe - schab ... kg 77979 147,0 76492 77833 85363 87458 112,2

Mięso wołowe bez kości ... kg 82475 146,7 81558 82225 93238 94083 114,1

Kiełbasa zwyczajna ... kg 56663 146,0 51354 51521 54163 56254 99,3

Kurczę patroszone... kg 38250 144,1 39654 49692 48938 41438 108,3

Jaja świeże... szt 3127 248,6 2375 1963 2492 2654 84,9

Mleko 2% - 2,5% tłuszczu ___ 1 4083 110,7 4163 4192 4646 5604 137,3

Masło o zawartości 73% tł.___ 250g 10263 109,1 10600 11341 14638 16841 164,1

Chleb“Baltonowski”... 800g 6009 1263 5870 6340 6559 7050 117,3

Ziemniaki ... kg 1721 51,4 1906 2022 4954 5315 308,8

Kawa “Ekstra Selekt”... kg 6909 142,8 8011 9089 18289 21706 314,2

Benzyna silnikowa etylina 94 .. 1 10050 125,6 10100 11000 11800 11800 117,4

Pralka elektr. automatyczna ... szt 7980386 147,0 7523338 7666088 7906381 8200900 102,8

Odkurzacz domowy typ 451 ... szt 850938 124,7 880350 962227 1096938 1374638 161,5

(15)

W grupie artykułów żywnościowych w grudniu 1994 r. w porównaniu z grudniem 1993 r. najwięcej wzrosły ceny: owoców krajowych o 354,9%, ziemniaków o 123,6%, warzyw o 115,5%, tłuszczów jadalnych o 49,5%, cukru i wyrobów cukierniczych o 43.5%, nabiału o 38,1%, ryb i przetworów rybnych o 26,7%, przetworów zbożowych o 26,2%, mięsa o 15,5%, wędlin o 12,9%.

Znacznie mniej niż w grudniu 1993 r. trzeba było zapłacić za jaja (o 15,2%).

Wzrost cen towarów nieżywnościowych w 1994 r. był niższy niż w 1993 r. Ceny odzieży w grudniu 1994 r. w porównaniu do grudnia 1993 r. wzrosły o 40,7% (w tym ubiorów o 46,1%, bielizny osobistej o 37,6%), obuwia o 40,2%, artykułów wyposażenia mieszkań o 34,0% (w tym dywanów o 28,5%, chłodziarek i zamrażarek o 35,9%, mebli drewnianych o 42,6%), artykułów związanych z higieną osobistą i ochroną zdrowia o 33,0% (w tym artykułów farmaceutycznych o 36,7%), artykułów użytku kulturowego oraz sprzętu sportowego i turystycznego o 27,4%, środków transportu i paliw o 26,8%, opalu o 19,8%.

SIŁA NABYWCZA PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO NETTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W 1994 R.

tarcze patroszone

Nety mrożone z mrtagi

mięso wteprzowe-schab

mięso wołowe bez kości

szynka wieprzowa gotowana

V ■ ■

.. .

chśeb ‘Batonowstti* wagi 0,8 kg

masło o zawartości 73% tłuszczu w kostce 250g

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Wyniki finansowe badanych podmiotów gospodarczych^ w okresie styczeń-listopad 1994 r. były nieco korzystniejsze niż w tym samym okresie ub. roku.

Nieco wyższe tempo wzrostu przychodów niż kosztów ich uzyskania wpłynęło na obniżenie poziomu kosztów z 95,3% do 95,1%.

Zmniejszył się udział przedsiębiorstw wykazujących stratę brutto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw z 38,2%

do 37,2%, a udział ich przychodów w przychodach ogółem obniżył się z 18,7% do 15,5%. Wyraźnie poprawiła się relacja obligatoryjnych obciążeń do wyniku finansowego brutto (z 77,2% do 52,8%), jak również relacja straty brutto do zysku brutto (z 38,3% do 33,9%) i straty netto do zysku netto (z 74,9% do 53,6%).

W 1994 r. została zahamowana tendencja pogarszania się rentowności i zyskowności badanych przedsiębiorstw, którą obserwowano od połowy 1993 roku. Poprawę wyników dało się zauważyć od początku n kw, ale poziom zbliżony do roku poprzedniego uzyskano dopiero pod koniec HI kw. WIV kw rentowność utrzymała się na poziomie 1993 roku, natomiast zyskowność była znacznie wyższa.

1/ Badaniem objęło podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w których liczba pracujących przekracza 50 osób w sekcji górnictwo i kopalnictwo oraz w sekcji działalność produkcyjna, a w pozostałych sekcjach-20 osób.

(16)

Wskaźnik rentowności, tj. relacja salda wyniku finansowego brutto do kosztu uzyskania przychodu wyniósł w okresie styczeń - listopad 1994 r. identycznie jak przed rokiem, tj. 4,6%,

Wskaźnik zyskowności, tj. relacja salda wyniku finansowego netto do przychodu ogółem wyniósł za 11 miesięcy 1994 r. 21 zł wobec 10 zł przed rokiem. Zyskowność wykazująca (od marca 1994 r.) tendencję rosnącą była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem, w okresie I kw. ub. r. o 10 zł, w I półroczu ub. r. o 2 zł, a w okresie I-III kw. o 13 zł.

Badane podmioty w okresie styczeń - listopad 1994 r. wypracowały wynik finansowy brutto w wysokości 2810,0 mld zł, na który złożyły się: zysk brutto 4251,4 mld zł (wzrost do analogicznego okresu poprzedniego roku o 19,5%) i strata brutto 1441,4 mld zł (wzrost o 5,9%). Relacja straty brutto do zysku brutto wyniosła 33,9% wobec 38,3% przed rokiem, a straty netto do zysku netto 53,6% (przed rokiem 74,9%).

Kształtowanie się poszczególnych elementów składających się na wynik finansowy brutto przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie

I-III I-VI I - IX I-XI

w mld zł

Wynik na działalności gospodarczej razem... 612,5 1409,1 2510,3 3144,8 na działalności produkcyjno - usługowo - handlowej... 1260,1 2871,8 4896,8 5994,1 na operacjach finansowych ... -302,8 -682,9 -1028,0 -1217,8 na pozostałej sprzedaży ... 57,4 123,7 197,8 300,0 zwiększenie z tytułu dopłat ( dotacje )... 134,6 210,2 289,1 330,6 zmniejszenie z tytułu obciążeń ... 536,8 1113,7 1845,5 2262,0 Saldo zysków i strat nadzwyczajnych ... -28,0 -74,2 -132,3 -334,8 Wynik finansowy brutto... 584,5 1334,9 2378,0 2810,0

Obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego brutto w okresie 11 miesięcy 1994 r. wyniosły 1484,1 mld zł i były niższe niż przed rokiem o 12,5% przy wzroście o 28,0% wyniku finansowego brutto. Poprawiła się relacja obciążeń do wyniku finansowego brutto i wyniosła 52,8% wobec 77,2% przed rokiem.

W strukturze obligatoryjnych obciążeń 84,7% stanowiły odpisy z tytułu podatku dochodowego, 8,0% z tytułu dywidendy, a 7,3% pozostałe obciążenia (przed rokiem wskaźniki te kształtowały się odpowiednio: 75,6%, 9,1%, 15,4%).

Wynik finansowy netto w okresie styczeń - listopad 1994 r. wyniósł 1325,9 mld zł, zysk netto wzrósł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 43,2% a strata netto o 2,3%.

Z ogólnej liczby 752 objętych badaniem podmiotów 62,8% stanowiły jednostki rentowne (łącznie z jednostkami o wyniku finansowym brutto równym 0), a przychody tej grupy przedsiębiorstw stanowiły 84,5%

uzyskanych przychodów ogółem (przed rokiem przedsiębiorstwa rentowne stanowiły 61,8% ogółu badanych przedsiębiorstw, a ich przychody 81,3%).

W okresie styczeń - listopad 1994 r. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrost rentowności w sekcjach:

- górnictwo i kopalnictwo z 2,1% do 8,5%, - działalność produkcyjna z 2,5% do 3,2%,

natomiast spadek odnotowano w sekcjach:

- zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z 24,9% do 17,8%, - budownictwo z 2,5% do minus 0,2%,

- handel i naprawy z 2,4% do 2,1%,

- hotele i restauracje z minus 0,7% do minus 8,4%, - transport, składowanie i łączność z 5,0% do 4,3%,

- pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna z 3,0% do 1,7%.

Rozkłady przedsiębiorstw ze względu na uzyskaną rentowność w okresie styczeń - listopad 1994 r. w wybranych

sekcjach gospodarki narodowej kształtowały się następująco:

(17)

. v /. j : i i . •-< '1 . i 4 * - ' -

Wyszczególnienie ,

Liczba podmiotów rentownych Liczba podmiotów deficytowych

ogółem

o rentowności

ogółem

o rentowności odO

do 5,0

ód 5,1 do 10,0

powyżej 10

od -0,1 do -5,0

-5,1 i mniej

w% w %

. W :

Ogółem ... ....... 472 57,6 18,6 23,7 280 42,1 57,9

w tym:

Przemysł.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . i... 145 37,9 25^ 36,6 79 31,6 68,4 górnictwo i kopalnictwo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 50,0 0,0 50,0 1 0,0 100,0 działalność produkcyjna.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 135 37,8 26,7 35,5 76 31,6 68,4

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 33,3 16,7 50,0 2 50,0 50,0

Budownictwo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 64,0 16,0 20,0 79 41,8 58,2 Handel i naprawy.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 104 77,9 17ß 4,8 71 49,3 50,7 Hotele i restauracje.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 83,3 16,7 0,0 7 14,3 85,7 Transport, składowanie i łączność . . . . 21 76,2 14,3 9,5 7 71,4 28,6

Obsługa nieruchomości i firm... 69 55,1 13,0 31,9 18 66,7 33,3

Pozostała działalność usługowa komunalna,

socjalna i indywidualna... 22 54,6 13,6 31,8 19 63,2 36,8

W porównaniu z I-III kw. 1994 r. zmniejszył się o 0,7 pkt. udział, w ogólnej liczbie badanych jednostek, podmiotów o rentowności powyżej 10%, wzrósł natomiast o 2,8 pkt. udział podmiotów najbardziej deficytowych (poniżej minus 5%).

Porównując wyniki finansowe uzyskane przez badane podmioty w okresie styczeń - listopad 1994 r. w poszczególnych sektorach własności z wynikami sprzed roku odnotowano:

- wzrost udziału sektora prywatnego w przychodach ogółem z 37,1% do 43,2% oraz wzrost udziału wyniku finansowego brutto sektora prywatnego w wyniku finansowym ogółem z 10,2% do 32,0%,

- pogorszenie wskaźnika rentowności w sektorze publicznym z 6,7% do 5,6% oraz poprawę w sektorze prywatnym z 1,2% do 3,4%,

- poprawę wskaźnika zyskowności w obu sektorach, przy czym w sektorze publicznym o 6 zł (z 16 zł do 22 zł), a w sektorze prywatnym o 20 zł (z 0 zł do 20 zł).

Wartość majątku obrotowego objętych badaniem przedsiębiorstw wg stanu na koniec listopada 1994 r.

wyniosła 21054 mld zł i była większa w cenach bieżących o 22,2% niż przed rokiem, tym zapasy wrosły o 17,6%, należności i roszczenia o 19,6%, a środki pieniężne o 39,8%. W strukturze majątku obrotowego w porównaniu ze stanem sprzed roku zmniejszył się udział zapasów (z 38,9% do 37,5%), należności i roszczeń (z 49,6% do 48,5%), a wzrósł środków pieniężnych (z 9,6% do 11,0%). W strukturze zapasów wzrósł udział materiałów z 36,2% do 39,5%, produkcji nie zakończonej z 19,8% do 20,5%, a zmalał produktów gotowych (z 21,2% do 17,6%).

Zadłużenie badanych podmiotów w końcu listopada 1994 r. z tytułu zobowiązań ogółem wyniosło 15752 mld zł i wzrosło (w cenach bieżących) o 27,5% w stosunku do stanu z listopada poprzedniego roku, w tym z tytułu dostaw, robót i usług 6830 mld zł (wzrost o 31,8%), wobec budżetu 1541 mld zł (spadek o blisko 60%), wobec ZUS 613 mld zł (wzrost o 29,4%). Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 7962 mld zł i wzrosło o 22,4%, w tym kredyty i pożyczki krótkoterminowe wynosiły 3169 mld zł i wzrosły o 10,6%.

Przeterminowane kredyty i pożyczki wyniosły 637 mld zł (wzrost, o 37,1%) i stanowiły 8,0% ogólnej kwoty kredytów i pożyczek, a przed rokiem 7,1%. Z ogólnej kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek 42,3%

przypadało na sektor publiczny (w okresie styczeń-Iistopad 1993 r. 49*9%), w tym z tytułu kredytów i pożyczek

krótkoterminowych 62,6% (w roku poprzednim 73,5%). Udział sektora publicznego w przeterminowanych

kredytach i pożyczkach bankowych wyniósł 63,4% (rok wcześniej 84,4%).

(18)

20

Wskaźnik płynności I stopnia (relacja środków pieniężnych łącznie z krótkoterminowymi papierami wartościowymi do sumy kredytów i zobowiązań krótkoterminowych) wyniósł w końcu listopada 1994 r. 19,1%

(w końcu III kw. 20,0%, w końcu I półrocza 21,0%, w końcu I kw. 16,9%).

Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności podmiotów gospodarczych w okresie styczeń - listopad 1994 r. w podstawowych sekcjach z uwzględnieniem sektorowych form własności przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie a - ogółem b - sektor publiczny c - sektor prywatny

Liczba badanych jednostek

Udział liczby jednostek

deficyto­

wych

Udział przycho­

dów jed­

nostek deficyto­

wych w przy­

chodach ogółem

Wskaźnik rentow­

ności

Wskaźnik zyskow-

ności wzł

Relacja zobowią­

zań do należno­

ści1^

Wskaźnik płynności I stopnia2/

w % w%

Ogółem ... 752 37,2 15,5 4,6 21 78,9 19,1

b 216 40,7 12,9 5,6 22 65,0 18,0

w tym:

c 536 35,8 18,9 3,4 20 100,0

• "• '

20,6 Przemysł... 224 35,3 13,6 5,4 20 79,7 17,3

b 97 36,1 10,7 6,8 29 69,5 15,1

c 127 34,6 23,8 1,1 -9 112,9 22,8

górnictwo i kopalnictwo... ... 5 20,0 7,2 8,5 31 20,1 81,5

b 5 20,0 7,2 8,5 31 20,1 81,5

działalność produkcyjna... 211 36,0 16,4 3,2 4 84,3 16,1

b 85 37,6 13,6 4,0 9 72,2 12,9

c 126 34,9 23,8 1,1 -9 113,1 22,7

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę... 8 25,0 0,4 17,8 101 63,1 25,5

b 7 28,6 0,4 17,9 101 63,2 25,4

Budownictwo... 179 44,1 31,0 -0,2 -16 54,1 14,3

b 44 59,1 48,8 -0,4 -57 37,8 14,9

c 135 39,3 21,5 1,9 5 67,2 13,9

Handel i naprawy... 175 40,6 16,0 2,1 9 133,1 12,9

b 20 40,0 8,6 2,4 6 67,6 17,9

c 155 40,6 18,3 2,0 10 165,6 11,6

Transport, składowanie i łączność ... . a 28 25,0 9,5 4,3 21 31,6 39,6

b 12 16,7 5,7 4,4 20 28,0 55,3

c 16 31,3 20,9 4,1 23 34,5 19,1

Pozostała działalność usługowa komunalna,

socjalna i indywidualna... 41 46,3 34,1 1,7 5 49,1 99,4

b 15 53,3 39,2 -2,2 -38 55,1 158,5

c 26 42,3 30,6 4,7 34 46,2 59,8

1/ Z tytułu dostaw robót i usług. 2/ Relacja środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych do sumy kredytów i zobowiązań krótkoterminowych.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Przychody netto ze sprzedaży produkcji i usług ogółem w sektorze przedsiębiorstw (w jednostach

prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących powyżej 5 osób) wyniosły w grudniu 1994

roku 6529,5 mld zł i były wyższe (w cenach bieżących) w stosunku do miesiąca poprzedniego o 15,4%,

natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o 42,1%; przychody ze sprzedaży w

sektorze prywatnym wzrosły odpowiednio o 48,1% w stosunku do przychodów w grudniu 1993 roku i o 21,4% w

stosunku do miesiąca poprzedniego.

(19)

21

Przychody ze sprzedaży oraz ich strukturę według sekcji przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny

a - w mld zł

b - struktura w % XII I-XII XII I- XII XII I-XII

Sektor przedsiębiorstw ... 6529,5 57297,3 3697,4 33085,7 2832,1 24211,6

b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

w tym:

Górnictwo i kopalnictwo ... 35,4 467,0 30,1 393,1 5,3 73,9

b 0,5 0,8 0,8 1,2 0,2 0,3

Działalność produkcyjna ... 4052,1 37474,2 2633,8 24095,1 1418,3 13379,2

b 62,1 65,4 71,2 72,8 50,1 55,3

Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ... ...a 676,4 5143,5 670,9 5118,5 5,5 25,0

b 10,4 9,0 18,1 15,5 0,2 0,1

Budownictwo... 951,4 7197,1 214,7 1940,1 736,7 5256,9 Handel i naprawy...

b

...a *14$

12,6 1411,3

, 5,8 18,3

5,9 201,3

26,0 126,4

21,7 1210,0

>q ns kü b 2,2 i 2,5 : 0,5 0,6 4,5 5,0

Hotele i restauracje... 37,8 ... o-1 1,1 37,7 431,7

b 0,6 0,0 0,0 1,3 1,8

Transport, składowanie i łączność ..t... ... 135,5 1502,3 84,6 911,8 50,9 590,5

--- ---

. b 2,1 2,6 2,3 2,8 1,8 2,4

Udział przychodów ze sprzedaży w sektorze prywatnym w przychodach ogółem w grudniu 1994 r. wyniósł 43,4%

1)1

(przed miesiącem 41,2%, a przed rokiem 41,6%).

W roku 1994 wzrastał mimo występujących wahań udział sektora prywatnego w przychodach ogółem, chociaż tempo wzrostu było wolniejsze niż rok wcześniej. W grudniu 1994 roku był on wyższy o 1,8 pkt w stosunku do grudnia 1993 , podczas gdy rok wcześniej wzrost wyniósł 5,6 punkta procentowego.

Udział sektora prywatnego w przychodach ogółem w br. w poszczególnych sekcjach ilustruje tabela:

Wyszczególnienie III VI IX X XI XII I-XII

Sektor przedsiębiorstw ... 37,7 39,7 43,6 43,5 41,2 43,3 423 w tym:

Górnictwo i kopalnictwo ... ... 16,4 15,7 15,3 15,1 13,4 15,0 15,8 Działalność produkcyjna ... 31,2 313 36,6 37,2 36,4 35,0 35,7 Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ... 03 0,1 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 Budownictwo... 72,0 72,1 73,9 76,8 73,0 77,4 73,0 Handel i naprawy... 84,3 84,7 87,3 86,7 87,6 87,4 85,7 Hotele i restauracje... 99,7 89,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 Transport, składowanie i łączność ... 43,4 363 393 34,7 35,7 37,6 39,3

(20)

22

Łącznie w minionym roku przychody ze sprzedaży produkcji i usług osiągnęły wartość 57297,3 mld zł i były (w cenach bieżących) o 32,4% wyższe od przychodów sprzed roku; 42,3% przychodów pochodziło z sektora prywatnego.

ROLNICTWO

W 1994 r. w produkcji roślinnej okres wegetacyjny charakteryzował się dużym zróżnicowaniem warunków agrometeorologicznych. Częste i dość obfite deszcze wiosną oraz lokalne nadmierne uwilgocenie gleby spowodowały opóźnienie siewów, a długo utrzymujące się chłody hamowały wegetację roślin. Wyraźne ocieplenie od II dekady czerwca przyspieszyło tempo wzrostu i rozwoju roślin, ale jednocześnie na skutek braku opadów następowało szybkie przesychanie gleby. Wyjątkowo silna susza, która trwała od maja do połowy sierpnia wpłynęła negatywnie na plonowanie roślin uprawnych, a jej skutki szczególnie mocno odczuły zboża jare, uprawy okopowe, użytki zielone, a także wcześniej kończące wegetację uprawy sadownicze i warzywnicze.

Poprawa warunków wilgotnościowych gleby w drugiej dekadzie sierpnia w niewielkim stopniu wpłynęła na zwyżkę plonów roślin uprawnych zbieranych późną jesienią.

W konsekwencji zbiory większości ziemiopłodów rolnych były niższe niż w roku ubiegłym oraz niższe od średnich zbiorów z lat 1986 - 90. Plony zbóż uzyskane w naszym województwie w porównaniu ze średnimi plonami krajowymi były wyższe o 6,2 dt/ha. Pod względem produkcji zbóż woj. wrocławskie zajęło w ubiegłym roku 4 miejsce po województwach: poznańskim, opolskim i bydgoskim. Udział produkcji zbóż intensywnych w ogólnej produkcji zbóż podstawowych wyniósł w naszym województwie 85,3 % (w kraju 64,7 %).

Pod względem produkcji rzepaku woj. wrocławskie zajęło 3 miejsce, natomiast w produkcji ziemniaków 29 miejsce w kraju.

Ogólna powierzchnia gruntów pod zasiewami wynosiła według stanu z czerwca w 1994 roku 309,3 tys. ha i była o 2,5 tys. ha (o 0,8 %) większa niż w roku poprzednim, w tym powierzchnia zasiewów zbóż wzrosła o 1,0 %, ziemniaków o 0,9 %, przemysłowych o 11,3 %, pastewnych o 2,5 %. Zmniejszyła się natomiast powierzchnia uprawy: kukurydzy o 9,7 %, strączkowych jadalnych o 48,6% i pozostałych upraw o 15,1 %.

Uzyskane w województwie zbiory i plony głównych ziemiopłodów w 1994 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie

Zbiory Plony

w tys. ton 1993=100 1986-1990*=

=100 z 1 ha w dt 1993=100 1986-1990*=

=100

Zboża ... 660,7 86,9 90,0 31,9 86,2 82,6

w tym zboża podst. z mieszankami . 631,2 89,2 90,5 31,9 88,4 82,9

pszenica ... 412,5 92,6 103,9 36,1 89,4 82,6

żyto ... 74,1 104,2 103,9 24,1 88,9 82,3

jęczmień... 81,9 74,1 63,9 29,8 86,9 81,4

owies ... 14,7 75,8 64,7 21,6 74,7 74,5

pszenżyto ... 22,6 68,5 32,8 29,6 93,1 82,2

mieszanki zbożowe... 25,4 91,0 69,2 23,2 82,9 76,3

Ziemniaki ... 395,1 63,7 68,8 144 62,9 69,2

Buraki cukrowe^ ... 620,1 82,7 98,0 298 74,9 85,6

Rzepak ... 45,9 134,3 66,8 24,1 120,5 96,0

Warzywa gruntowe ... 94,2 60,5 65,2 X X X

Owoce ogółem ... 33,2 68,3 96,9 X x X

a/ Przeciętne roczne, b/ Wyniki produkcji mogą ulec zmianie po wyliczeniu skupu (18.1.95 r.) ty

(21)

23

Zbiory płodów rolnych uzyskane w 1994 r., w którym jedynie dla rzepaku i dla żyta uzyskano wzrost odpowiednio do poprzedniego roku o 34ß % i o 4,2 % wskazują że, generalnie nie był to rok dobry dla rolnictwa.

W grudniu 1994 roku skup zbóż był o 12,1 % niższy od listopadowego oraz o 70 % wyższy od wykonanego w grudniu 1993 roku i wyniósł 8,6 tys. ton. W okresie sześciu miesięcy br. gospodarczego skup zbóż wyniósł 94,0 tys. ton i był wyższy od wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 26,1 %. Ponad 60 % skupionego zboża pochodziło od rolników indywidualnych.

Skup ziemniaków w roku ubiegłym był o 61,6 % niższy od wykonanego w roku 1993. Prawie 96 % skupionych ziemniaków pochodziło od rolników indywidualnych.

Podczas kampanii cukrowniczej cukrownie dolnośląskie skupiły 884,2 tys. ton buraków cukrowych _tj. o 28,1 % mniej niż w 1993 roku

Skup żywca rzeźnego ogółem w grudniu utrzymał się na poziomie listopada i wyniósł 2,8 tys. ton. W ciągu całego 1994 roku skupiono 31,0 tys. ton żywca rzeźnego w wadze żywej, co w przeliczeniu na mięso wynosiło 21,7 tys.

ton. Roczny skup żywca ogółem był wyższy od wykonanego w 1993 r. o 2,1 %.

Jedynie wielkość skupu żywca końskiego i drobiowego wyższa odpowiednio o 43,3 % i o 12,4 % wpłynęła na ogólny wzrost skupu.

Skup mleka w grudniu był niższy w porównaniu do listopada 1994 r. (o 10,8%) jak i do grudnia 1993 r. (o 26,6%). W ciągu całego roku skupiono 57,7 min 1 mleka ,tj. o 17,3 % mniej niż w 1993 roku.

Grudniowe ceny zbóż w skupie wzrosły w stosunku do listopada o ponad 19 % i wyniosły 229,8 tys. zł za 1 dt:

cena pszenicy wzrosła o 17,5 %, a żyta o 14,5 %.

Wzrosły również wolnorynkowe ceny zbóż - średnio o 12 % i wyniosły w grudniu 310,4 tys. zł za 1 dt pszenicy i 222,8 tys. zł za 1 dt żyta. Niższe niż w listopadzie były ceny skupu żywca rzeźnego - wołowego o 0,6 %, wieprzowego o 4,5 %, za który w grudniu płacono odpowiednio 18,9 tys. zł i 25,7 tys. zł za 1 kg.

Za 1 litr mleka w grudniu płacono 3,4 tys. zł, tj. o 6,3 % więcej niż w listopadzie.

Wolnorynkowe ceny produktów roślinnych w grudniu były wyższe od uzyskanych w listopadzie, natomiast mniej płacono jedynie za jałówkę 1 - roczną, prosię na chów, źrebaka jednorocznego oraz żywiec wieprzowy.

W minionym 1994 roku wrocławski wolny rynek w stosunku do średnich cen krajowych uzyskiwał zdecydowanie niższe ceny w przypadku zbóż, siana i słomy jak również koni roboczych, co może świadczyć o większej podaży tych produktów w naszym województwie. Dużo wyższe ceny uzyskiwali rolnicy wrocławscy w transakcjach wolnorynkowych w przypadku ziemniaków oraz krów dojnych, jałówek 1 - rocznych i prosiąt na chów. Stosunkowo wysoki popyt na zwierzęta hodowlane może spowodować korzystne pobudzenie tego działu produkcji zwierzęcej już w 1995 roku.

woher ynfcowo żyło

I I I IV V VI VI VI K X 8 U i I «NVV1VIV1KXMX1

rywca wUprTflwago

skupu żywca wc*>w»go

I I I W V VI VI VI K X 8 XI I I lIVVVIVIVetXXMH

Ceny zbóż i żywca

i

(22)

24

PRZEMYSŁ

W grudniu 1994 roku przychody ze sprzedaży produkcji i usług wyniosły 4763,9 mld zł i były (w cenach bieżących) wyższe niż w grudniu 1993 roku o 45,5%.

Także w cenach stałych odnotowano znaczny wzrost produkcji sprzedanej, przy czym wzrost ten w porównaniu z analogicznymi miesiącami 1993 roku utrzymuje się systematycznie od początku II półrocza (w I półroczu 1994 roku niewielkie wzrosty produkcji wystąpiły tylko w lutym i marcu). Przychody ze sprzedaży produkcji i usług w cenach stałych osiągnęły w grudniu 1994 roku (w czasie rzeczywistym) poziom o 16,2% wyższy niż w grudniu 1993 r., natomiast w czasie porównywalnym wzrost produkcji wynosił 11,3% (grudzień 1993 roku był o 1 dzień roboczy krótszy niż grudzień 1994 roku).

%

DYNAMIKA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WG SEKCJI w cenach stałych (m-c poprzedni = 100)

□ ogółem D górnictwo i kopalnictwo ffl działalność produkcyjna #3 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Przychody ze sprzedaży produkcji i usług w 1994 roku- 43084,7 mld zł - były (w cenach stałych) wyższe niż w roku 1993 o 8,1% a dynamika roczna była o 0,2 pkta wyższa od osiągniętej w ciągu jedenastu miesięcy.

Wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną w cenach stałych na 1 zatrudnionego wzrosła w porównaniu z grudniem 1993 roku o 18,1% przy mniejszej o 3,0% przeciętnej liczbie zatrudnionych.

Decydujący wpływ na wyniki z działalności przemysłowej miały wyniki osiągnięte przez sekcję działalność produkcyjna, której sprzedaż stanowiła w 1994 r. 87,0% przychodów ogółem. W porównaniu z 1993 r. udział tej sekcji zwiększył się o 1,5 pkta procentowego.

Dynamika (w cenach stałych) i struktura przychodów z działalności przemysłowej wg sekcji w rzeczywistym czasie pracy kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

1994 1993 1994

XII I-XII

XI1994 =100 analogiczny okres ub. roku=100 struktura w cenach bieżących w % Ogółem ... 106,9 116,2 108,1 100,0 100,0

Górnictwo i kopalnictwo ... 72,6 114,1 122,4 0,9

U

Działalność produkcyjna ... 106,9 116,7 110,5 85,5 87,0

Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 115,0 113,0 90,7 13,6 11,9

Największy udział w produkcji sprzedanej w 1994 roku miały przemysły: produkcji artykułów spożywczych i napojów (27,8%), produkcji maszyn i urządzeń (15,9%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (17,6%),

(

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w ciągu całego 1993 roku (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 5 osób) przekraczały znacznie w cenach bieżących poziom z

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących powyżej 5 osób) w grudniu 1995

przez jednostki państwowe wyniósł 5,7 tys.ton i było to ponad 2-krotnle więcej niż w listopadzie % i blisko 6-krotnie więcej niż w grudniu 1990 roku.. Skup zbóż ze zbiorów

nadal zmniejszał się udział sprzedaży detalicznej realizowanej w jednostkach handlowych zatrudniających powyżej 5 osób w sprzedaży ogółem, na co dominujący wpływ mają zmiany

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto ukształtowało się na poziomie 372,78 zł i w stosunku do 1993 roku było wyższe o 24,2%. W strukturze własnościowej

in i otem działalności gospodarczej jest skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów (Zarz.. Rozliczenie skupu wg województw możliwe jest tylko na

miotem działalności gospodarczej jest skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów (Żarz... Rozliczenie skupu wg województw możliwe jest tylko na

Nakłady na nowe obiekty majątkowe i modernizację według działów gospodarki narodowej. W okresie styczeń-wrzesień 1994