• Nie Znaleziono Wyników

Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy ul. Tamka 1

Warszawa 00-349 Polska

Tel.: +48 225784747 E-mail: przetargi@ohp.pl Kod NUTS: PL91

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ohp.pl

Adres profilu nabywcy: www.warminsko-mazurska@ohp.pl I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Warmińsko - Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie ul. Artyleryjska 3B

Olsztyn 10-165 Polska

Osoba do kontaktów: Karolina Jabłońska Tel.: +48 895276203

E-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl Faks: +48 895276203

Kod NUTS: PL62 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ohp.pl/

Adres profilu nabywcy: www.warminsko-mazurska.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Warmińsko - Mazurska wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie ul. Artyleryjska 3B

Olsztyn 10-165 Polska

Osoba do kontaktów: Karolina Jabłońska Tel.: +48 895276203

E-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl

(2)

Faks: +48 895276203 Kod NUTS: PL62 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ohp.pl

Adres profilu nabywcy: www.warminsko-mazurska.ohp.pl I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS I.5) Główny przedmiot działalności

Edukacja Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Usługa usługę przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , realizowanego przez WMWK OHP

Numer referencyjny: 26/OSDZ/2018 II.1.2) Główny kod CPV

80530000

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4) Krótki opis: usługę przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość Wartość bez VAT: 24 779.17 PLN II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 i MAG-135” dla 4 osób

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL62

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bartoszyce

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 i MAG-135” dla 4 osób w wieku od 18 do 24 roku życia - uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI”,

(3)

Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w:

Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach ul. Hubalczyków 2/14

tel. 89 762 03 48

e-mail: mckbartoszyce@ohp.pl

Zamówienie jest częścią większego zamówienia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.2.

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 16 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej Koniec: 29/06/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Dariusz Stanisław Rudnik – Wojewódzki Komendant OHP – upoważniony do przeprowadzania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zamówień publicznych służących realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

(pełnomocnictwo Komendanta Głównego OHP z dn. 21.02.2018 r.). Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Elektryk z uprawnieniami SEP E do 1kV” dla 1 osoby

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL62

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczytno

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Elektryk z uprawnieniami SEP E do 1kV” dla 1 osoby w wieku od 18 do 24 roku życia - uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI”, realizowanego przez

Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w:

Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczytnie ul. Polska 26, 12-100 Szczytno

tel. 89 624 85 21, e-mail: mckszczytno@ohp.pl Zamówienie jest częścią większego zamówienia.

(4)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.2.

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 5 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej Koniec: 29/06/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Dariusz Stanisław Rudnik – Wojewódzki Komendant OHP – upoważniony do przeprowadzania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zamówień publicznych służących realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

(pełnomocnictwo Komendanta Głównego OHP z dn. 21.02.2018 r.). Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Kelner-barman-barista z obsługą kas fiskalnych” dla 1 osoby

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL62

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elbląg

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia

zawodowego „Kelner-barman-barista z obsługą kas fiskalnych” dla 1 osoby w wieku od 18 do 24 roku życia - uczestnika projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg

tel. 55 232 68 19

e-mail: ceipmelblag@ohp.pl

Zamówienie jest częścią większego zamówienia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.2.

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 3 279.17 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej Koniec: 29/06/2018

(5)

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Dariusz Stanisław Rudnik – Wojewódzki Komendant OHP – upoważniony do przeprowadzania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zamówień publicznych służących realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

(pełnomocnictwo Komendanta Głównego OHP z dn. 21.02.2018 r.). Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Kompetencje lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej -Posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie w zakresie art. 22 ust 1 oraz oświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej -Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie w zakresie art. 22 ust 1 3.zdolności technicznej lub zawodowej - informacja w rubryce "dodatkowe informacje" , kryteria oceny: - cena 60% doświadczenie 40%

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu III.2.2) Warunki realizacji umowy:

zgodnie ze wzorami umów

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 30/05/2018 Czas lokalny: 10:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

(6)

VI.3) Informacje dodatkowe:

Część 1: Wykonawca musi zapewnić kadrę wykwalifikowanych wykładowców/ instruktorów posiadających:

w zakresie teorii – wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe/ certyfikat międzynarodowego inżyniera spawalnika, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie spawalnictwa, w zakresie praktyki - aktualne uprawnienia spawalnicze z zakresu metody TIG/ MAG zależnie od rodzaju prowadzonych zajęć, instruktor praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne, minimum 2 lata doświadczenia w spawalnictwie.

Część 2: Wykonawca musi zapewnić kadrę wykwalifikowanych wykładowców/ instruktorów posiadających:

wykształcenie wyższe techniczne branżowe, aktualne uprawnienia elektroenergetyczne z obszaru tematyki zajęć, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w zakresie elektryki

Część 3: Wykonawca musi zapewnić kadrę wykwalifikowanych wykładowców/ instruktorów posiadających:

wykształcenie wyższe z zakresu technologii żywności lub dyplom/ zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zawodzie kelner/ barman/ barista w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć - minimum wykształcenie średnie, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w zakresie kelnera/ barmana/ baristy – zależnie od tematyki realizowanych zajęć, kasy fiskalne - wykształcenie minimum średnie, kurs programowy i techniczny dla kas rejestrujących z modułem fiskalnym minimum 2 lata doświadczenia w obsłudze kas fiskalnych

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

Cytaty

Powiązane dokumenty

brak włączenia osób z niepełnosprawnościami w wykonanie zamówienia: 0 pkt min. 1 osoby posiadającej niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem o

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć przeprowadzonych przez psychologa w ramach projektu "Obudź swój potencjał – YEI" w ramach programu Gwarancje dla

Szczegółowe informacje na temat wadium określone są w rozdziale IX istotnych warunków zamówienia... Sienkiewicza 3 II.2.4) Opis zamówienia:. Przedmiotem zamówienia jest

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 SIWZ (zwany dalej „Wzór Umowy”). Wykonawca

11) art. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

11) art. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

Wykonawca, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jednostkowego zlecenia (np. dokonania rezerwacji i zakupu noclegów w sposób nienależyty, niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 3 uPzp wykonawcę,