• Nie Znaleziono Wyników

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURYZ OPERONEMMATEMATYKA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ARKUSZ PRÓBNEJ MATURYZ OPERONEMMATEMATYKA"

Copied!
16
0
0

Pełen tekst

(1)

KOD

ZDAJĄCEGO

Miejsce na identyfikację szkoły

LISTOPAD 2011 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 50 punktów.

PESEL ZDAJĄCEGO

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY

Z OPERONEM

MATEMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY

Czas pracy: 170 minut

In struk cja dla zda ją ce go

1.

Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 15 stron

(za da nia 1–34). Ewen tu al ny brak zgłoś prze wod ni czą

-ce mu ze spo łu nad zo ru ją -ce go eg za min.

2.

Roz wią za nia zadań i od po wie dzi za pisz w miej scu

na to prze zna czo nym.

3.

W roz wią za niach za dań ra chun ko wych przed staw tok

ro zu mo wa nia pro wa dzą cy do osta tecz ne go wy ni ku.

4.

Pisz czy tel nie. Uży waj dłu go pi su/pió ra tyl ko z czar nym

tu szem/atra men tem.

5.

Nie uży waj ko rek to ra, a błęd ne za pi sy wy raź nie prze

-kreśl.

6.

Za pi sy w brud no pi sie nie będą oce niane.

7.

Obok nu me ru każ de go za da nia po da na jest mak sy

-mal na licz ba punk tów moż li wych do uzy ska nia.

8. Możesz ko rzy stać z zestawu wzorów matematycznych,

cyrkla i li nij ki oraz kal ku la to ra.

Życzymy powodzenia

!

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań przez dyrektorów szkół biorących udział w programie Próbna Matura z OPERONEM.

(2)

W zadaniach od 1. do 25. wybierz i zaznacz jedną poprawną odpowiedź.

Zadanie 1. (1 pkt)

Największa liczba naturalna spełniająca nierówność to

A. 3 B. C. D.

Zadanie 2. (1 pkt)

Liczba jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 3. (1 pkt)

Liczba jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 4. (1 pkt)

pewnej liczby jest o mniejsze od tej liczby. Tą liczbą jest

A. B. C. D.

Zadanie 5. (1 pkt)

Rozwiązaniem równania jest liczba

A. B. C. D.

Zadanie 6. (1 pkt)

Większa z liczb spełniających równanie to

A. B. C. D.

Zadanie 7. (1 pkt)

Przedział zaznaczony na osi liczbowej

jest zbiorem rozwiązań nierówności

n n< r -2 1 5 6 0 7 2 16 3 8 3 1 4 +3 -b l 1 -49 4 2 4 1 - 1 6 log 2 3 log $log log log 2 12 2 3

log +log log2-log3

16 % 20 32 20 -2 -20 2 x x 2 1 - = + -1 - 1 3 5 0 6 8 0 x2+ x+ = 2 4 -2 -4 X 2 1 0

(3)

BRUD NO PIS

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

3

(4)

Dziedziną funkcji jest zbiór

A. B. C. D.

Zadanie 9. (1 pkt)

Funkcja liniowa jest rosnąca, gdy

A. B. C. D.

Zadanie 10. (1 pkt)

Rysunek przedstawia wykres funkcji .

Funkcja jest malejąca w przedziale

A. B. C. D.

Zadanie 11. (1 pkt)

Punkt należy do wykresu funkcji . Liczba jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 12. (1 pkt)

Do zbioru rozwiązań nierówności należy liczba

A. B. C. D. -2 0 -3 2 ( ) , , 1 1 4 f x x x x x 2 1 gdy gdy < G G = - +

-*

, 1 3 -] g , 0 4 , 1 4 (-3, 4 ( ) ( 2) 2 f x = m+ x+ m 4 m > -2 m > -2 m < 2 m < -y=f x^ h X Y 1 – 3 – 2 – 1 0 2 3 4 – 4 – 3 – 2 – 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, 4 -0, 6 1, 6 0, 4 a ( ) f x = 4x , P=]a+1 2g 1 2 1 -0 x 9G 2

(5)

BRUD NO PIS

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

5

(6)

Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu .

A. B. C. D.

Zadanie 14. (1 pkt)

Liczby , , są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 15. (1 pkt)

W ciągu geometrycznym są dane: , . Suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 16. (1 pkt)

Kąt jest ostry i . Wówczas

A. B. C. D.

Zadanie 17. (1 pkt)

Dane są wielomiany oraz . Stopień wielomianu jest równy A. B. C. D.

Zadanie 18. (1 pkt)

Mediana danych: , , , , jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 19. (1 pkt)

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu z prostą o równaniu jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 20. (1 pkt)

Punkty i są wierzchołkami trójkąta równobocznego . Wysokość tego trójkąta jest równa

A. B. C. D. 1 y x 2 1 = + 2 1 y= x -1 y x 2 1 = - + 0,5 1 y= x -2 1 y= - x+ 2 x + 4 x x 1 6 3 2 2 q = -1 a2= -an ^ h 7,5 2,5 -7,5 -2,5 sin 5 2 a = a cosa=1-sina cosa<sina cosa>sina cosa=sina ( ) ( ) W x +V x ( ) 1 V x =x4+ ( ) 1 W x =x4 -0 16 8 4 1 0 6 2 4 -1 2,5 0 6 1 y = -4 y 2 2 x-1 + = ] g 3 2 1 0 ABC , B=]2 2g , A= -] 2 -1g 2,5 3 5 3 2 3 2,5

(7)

BRUD NO PIS

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

7

(8)

Dany jest okrąg o środku w punkcie . Miara kąta jest równa .

Suma miar kątów i jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 22. (1 pkt)

Trapez jest prostokątny. Trójkąty podobne i są równoramienne.

Obwód trapezu jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 23. (1 pkt)

Graniastosłup ma wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa A. B. C. D.

Zadanie 24. (1 pkt)

Tworząca stożka jest o dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe . Tworząca stożka ma zatem długość

A. B. C. D.

Zadanie 25. (1 pkt)

Cztery dziewczynki i sześciu chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w ten sposób jest

A. B. C. D. ° 70 a S S a b c c b 140° 70° 210° ° 180 CBD ABD A B C D 2 4 4+ 2 2 2 4+2 2 2n +6 3n +9 6n +18 4n +8 3 n + 2 15r 15 3 5 1 2 4 1 2 3 4 5 6$ $ $ $ $ $ $ 4 6$ 1 2 3 4 6 5 4 3 2 1 2$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1 2 3 4 6 5 4 3 2 1$ $ $ $ $ $ $ $ $

(9)

BRUD NO PIS

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

9

(10)

Rozwiązania zadań o numerach od 26. do 34. należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania.

Zadanie 26. (2 pkt)

Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu i przechodzącej przez punkt .

Odpowiedź: ...

Zadanie 27. (2 pkt)

W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość . Kąt ostry przy tym boku ma miarę .

Wykaż, że . 3x y 4 0 - + - = , P= -] 1 -4g a sina+cosa>1 a

(11)

Zadanie 28. (2 pkt)

Wykaż, że przekątna prostopadłościanu o krawędziach długości , , ma długość .

Zadanie 29. (2 pkt)

Rozwiąż nierówność . Odpowiedź: ... a2+b2+c2 c b a x2+5xG6

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

11

(12)

Wiadomo, że i są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w , że ,

i . Oblicz .

Odpowiedź: ...

Zadanie 31. (2 pkt)

Przekątna równoległoboku ma długość cm i tworzy z krótszym bokiem kąt prosty, a z dłuższym bokiem kąt . Oblicz długość krótszego boku tego równoległoboku.

10 ° 30 ( ) 0,6 P B = ( ) , P A =0 7 X B A ( ) P A+B ( ) , P A,B =0 8

(13)

Zadanie 32. (4 pkt)

Okrąg wpisany w trójkąt prostokątny jest styczny do przeciwprostokątnej w punkcie . Wiadomo, że i . Oblicz promień tego okręgu.

Odpowiedź: ...

Zadanie 33. (4 pkt)

Rzucamy dwukrotnie kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba oczek otrzymana w pierwszym rzucie jest większa od liczby oczek otrzymanej w drugim rzucie?

Odpowiedź: ... K AB ABC |KB|=6 |AK|=4 A B K C

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

13

(14)

Piramida ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wysokość jest równa , a długość krawędzi bocznej jest równa . Oblicz miarę kąta nachylenia ściany bocznej piramidy do podstawy.

Odpowiedź: ... 6

(15)

BRUD NO PIS (nie pod le ga oce nie)

Matematyka. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

15

(16)

Obraz

Rysunek przedstawia wykres funkcji  .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Każdego dnia kierowca otrzymuje zlecenie i albo zostaje w mieście w którym przebywa, albo jedzie do są- siedniego miasta (lub jednego z sąsiednich miast, jeśli znajduje się w

Sie haben größere Leistungsreserven, müssen nicht mit den Belastungen durch Übergewicht kämpfen und schaffen sich eine gute Grundlage für Gesundheit und Wohlergehen in späteren

Napisz równania reakcji opisanych w informacji do zadań

Uczestnik musi odgadnąć tytuł co najmniej jednej piosenki, aby przejść do dalszego etapu konkursu. Oblicz prawdopodobieństwo, że uczestnik przejdzie do dalszego

Wydawca zezwala na kopiowanie zadań przez dyrektorów szkół biorących udział w programie Próbna Matura z OPERONEM4. Więcej arkuszy znajdziesz na

Psychologische Studien erklären auch, warum Tattoos so beliebt sind: Die Haut ist eine wunderbare Projektionsfläche, auf der man – ohne jedes Wort – all das ausdrücken

Wiadomo, że biurka I rodzaju cieszą się dwukrotnie większym powodzeniem (tzn. prawdopodobieństwo tego, że klient kupujący biurko zdecyduje się na biurko I rodzaju wynosi 2/3)..

4. Rzucamy trzy razy kostką. Przez A oznaczamy zdarzenie, że w pierwszym rzucie wypadła parzysta liczba oczek, przez B, że w drugim rzucie wypadła nieparzysta liczba oczek, a przez