• Nie Znaleziono Wyników

KLUCZ ODPOWIEDZI Łączna liczba punktów do uzyskania:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KLUCZ ODPOWIEDZI Łączna liczba punktów do uzyskania:"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 5

KONKURS Z HISTORII

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

KLUCZ ODPOWIEDZI

Łączna liczba punktów do uzyskania: 60

UWAGI DO OCENIANIA CAŁEGO TESTU

Uznajemy tylko poprawny zapis imion i nazwisk postaci historycznych, miejscowości oraz pojęć, ponieważ każda „literówka” powoduje, że jest popełniony błąd merytoryczny.

Udzielenie odpowiedzi błędnej, niejednoznacznej, nieczytelnej lub brak odpowiedzi skutkuje przyznaniem 0 punktów.

[W nawiasach kwadratowych podano inne dopuszczalne i poprawne odpowiedzi].

Zawarty w kluczu opis do zadań otwartych jest propozycją poprawnej odpowiedzi ucznia.

Zadanie 1. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) I. Żyzny Półksiężyc

II. UWAGA: 1 pkt za prawidłowe rozpoznanie obu rzek A. Eufrat

B. Tygrys III.

A. Proces w epoce neolitu (około 10 tys. lat p.n.e.) kiedy ludność rozpoczęła osiadły tryb życia, udomowiła niektóre zwierzęta, rozwinęła uprawę ziemi i hodowlę.

B. System kanałów, dzięki którym można było doprowadzić wodę na obszary odległe od wielkich rzek, nawadniać i chronić pola uprawne przed powodziami.

Zadanie 2. (0-1 pkt) Uznam

Zadanie 3. (0-3 pkt; 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu) A. Apis, Ozyrys

B. Zeus, Afrodyta C. Wenus, Neptun

Zadanie 4. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. elekcja viritim

B. unia realna C. zasada restauracji D. karbonariusze

(2)

Strona 2 z 5

Zadanie 5. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi)

A. Wiara w wielu bogów; wielobóstwo np. w starożytnym Egipcie, Grecji lub Rzymie.

B. Rozłam w Kościele chrześcijańskim w 1054 r., spowodowany sporem ideologicznym.

W jego wyniku powstał Kościół prawosławny.

C. To system uprawy ziemi, który zastąpił trójpolówkę na przełomie XVIII/XIX w.

Dzięki rotacyjnej zmianie zasiewów (uprawy roślin) można uniknąć wyjałowieniu ziemi, poprawić wydajność i żyzność gleby.

Zadanie 6. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. bitwa na Psim Polu

B. Według legendy po bitwie na pobojowisko zbiegły się psy (widoczne na obrazie) i stąd zaczęto zwać to miejsce Psim Polem i bitwą na Psim Polu.

C. Wrocławia D. 1109 r.

E. Bolesław Krzywousty [Bolesław III Krzywousty]

Zadanie 7. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi)

UWAGA: Jeżeli uczeń zakreślił wyłącznie trzy razy P lub trzy razy F – otrzymuje 0 punktów

A. był to Poznań i biskup Jordan FAŁSZ

B. wyprawa Chrobrego na Kijów pozbawiła władzy Jarosława Mądrego na rzecz Świętopełka

FAŁSZ

C. PRAWDA

D. PRAWDA

E. należał do obozu gregoriańskiego FAŁSZ

Zadanie 8. (0-3 pkt; 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu) Styl romański

ROMANIZM

Styl gotycki GOTYK

A. kamień cegła

B. Wąskie; małe, zakończone okrągłymi łukami, podwójne (biforia) lub potrójne (triforia)

Duże, zakończone ostrym łukiem i maswerkami, wypełnione witrażami;

rozety wypełnione witrażami C. Budowle małe, niewysokie, o charakterze

obronnym, grube mury, rotundy, masywne wieże; wnętrza ciemne; sklepienia kolebkowe lub krzyżowe

Bryła budynku imponująca, wysoka, strzelista; łuki przyporowe; wysokie strzeliste wieże; wnętrza jasne trójnawowe lub halowe; sklepienia krzyżowo-żebrowe

Zadanie 9. (0-1 pkt) A. Anglia

(3)

Strona 3 z 5

Zadanie 10. (0–5 pkt; 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu) Dowódca

[dowódcy]

Miejsce bitwy Rok bitwy

Nazwa państwa, które wygrało i które przegrało bitwę

A Warna 1444

B Stanisław Koniecpolski

1629

C Maciejowice • Państwo wygrane: Rosja

• Państwo przegrane: Polska D Józef Poniatowski Raszyn

E 1831 • Państwo wygrane: Rosja

• Państwo przegrane: Królestwo Polskie [Polska]

Zadanie 11. (0–5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi)

A. Najwybitniejszy wódz starożytnego Rzymu w I w. p.n.e. W pamiętnikach De bello Gallco (O wojnie galijskiej) opisał zdobycie tej prowincji. Jako dożywotni dyktator przeprowadził wiele reform (np. kalendarz juliański). Zwolennicy senatu zawiązali przeciwko niemu spisek w idy marcowe 44 r. p.n.e.

B. Żył na przełomie XV/XVI w. Był portugalskim żeglarzem i odkrywcą. Jako pierwszy dotarł drogą morską z Europy do Indii (port Kalikat), opływając Afrykę.

C. Żył w latach 1750-1812. Był oświeceniowym erudytą, pisarzem politycznym, mężem stanu, poetą, reformatorem Akademii Krakowskiej, współtwórcą Konstytucji 3 maja. W rozprawie politycznej „Do Stanisława Małachowskiego […] Anonima listów kilka” przedstawił plan reform realizowany na Sejmie Wielkim. Założył Kuźnicę Kołłątajowską.

D. Historyk, działacz polityczny XIX w., członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, W czasie powstania listopadowego był prezesem Towarzystwa Patriotycznego, członkiem Rządu Narodowego. Na emigracji był przywódcą Młodej Polski, kierował Zjednoczeniem Emigracji Polskiej.

E. Żył na przełomie XVIII/XIX wieku. Był przywódcą [libertadorem] w walce o wolność kolonii hiszpańskich na terytorium Ameryki Południowej. Marzył o stworzeniu Federacji Wielkiej Kolumbii. Od jego nazwisko utworzono nazwę państwa Boliwia i walutę w Wenezueli (boliwar).

Zadanie 12. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 313

B. 1815 C. 1822

(4)

Strona 4 z 5

Zadanie 13. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Erazm z Rotterdamu

B. James Watt

C. Stanisław Konarski D. Piotr Ściegienny E. James Monroe

Zadanie 14. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) I. C. Paryżu

II. 1830; [rewolucja lipcowa 1830 r.]

III. B. Wolność wiodąca lud na barykady

Zadanie 15. (0-4 pkt; 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu)

Ideolog [wpisz imię i nazwisko] Pogląd [nr]

A. Liberalizm Benjamin Constant 3.

B. Konserwatyzm Edmund Burke 5.

C. Leseferyzm Adam Smith 1.

D. Socjalizm polityczny Karol Marks 2.

Zadanie 16. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi pod warunkiem prawidłowej odpowiedzi w podpunkcie A.)

A. TAK

UWAGA: jeśli uczeń podał inną odpowiedź, to 0 pkt i nie oceniamy podpunktów B-C

B. Na obrazie [źródło 1.] widzimy generała Józefa Sowińskiego, wspartego na ołtarzu (rozpoznawany po drewnianej protezie nogi). W wierszu [źródło 2.] jest także opis ostatnich chwil życia generała Sowińskiego (wzmianka o jego drewnianej nodze i kościele), tylko według poety generał broni się szpadą, a na obrazie widzimy karabin z bagnetem. Oba źródła dotyczą więc tego samego wydarzenia – śmierci generała Józefa Sowińskiego w czasie powstania listopadowego.

C. Józef Sowiński 1831 [UWAGA: 1 pkt za pełną prawidłową odpowiedź]

Zadanie 17. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) I. D. Obozem „Hotelu Lambert”

II. A. Adama Jerzego Czartoryskiego Zadanie 18. (0-1 pkt)

B – D – A – C – F – E

(5)

Strona 5 z 5

A. synod w Clermont i początek krucjat – 1095 r.; 1096 r.[I krucjata]

B. reformy Peryklesa w Atenach – połowa V w. p.n.e.

C. początek rozbicia dzielnicowego w Polsce – 1138 r.

D. życie i działalność Sokratesa – śmierć w 399 r. p.n.e.

E. ogłoszenie niepodległości przez Belgię – 1830 r.

F. utworzenie Legionów Polskich przez gen. J. H. Dąbrowskiego – 1797 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi, zgodnie z wyszczególnieniem

Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale zgodne merytorycznie oraz inne poprawne odpowiedzi nieprzewidziane w kluczu.. Poprawna odpowiedź

Ciężar wody wypartej przez lód jest równy ciężarowi wody wypartej przez wodę powstałą z lodu./Ciężar lodu jest równy ciężarowi wody z niego powstałej.. Na

Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale zgodne merytorycznie oraz inne poprawne odpowiedzi nieprzewidziane w kluczu.. Prawidłowa odpowiedź

Obliczanie różnicy temperatury między szczytem Roman - Kosz a Jałtą.. Obliczanie wysokości temperatury na szczycie Roman

Okazało się, że Kasia ma dwa razy więcej pieniędzy niż Maciek, Piotr ma o połowę więcej niż Kasia i o 6 zł mniej niż Krzysiek... Zadanie

Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale zgodne merytorycznie oraz inne poprawne odpowiedzi nieprzewidziane w kluczu.. Prawidłowa odpowiedź

The singing TV cook who likes making jokes, playing with his children, and having an early night.. D The cook and comedian who takes great care about the way he cooks his

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów

Minimalna liczba punktów ECTS , którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów

Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.. the

Beobachtest du gern das Leben in der Stadt und schreibst gern Texte für andere.. Komm

Это далеко, на вокзал надо ехать на трамвае.. Nie podoba Ci się, że Twój rosyjski kolega je

Na podstawie danych z tabeli zaznacz liczbę parków narodowych w Polsce.. Na podstawie tabeli uzupełnij

2 pkt Na podstawie tekstu ródowego i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.. My, Stanisaw August, z aski Boga król Polski, Wielki Ksi Litewski, ksi Rusi,

Czowiek jest poza tym nie tylko taki, jakim siebie pojmuje, lecz równie takim, jakim chce by, jakim si poj po zaistnieniu i jakim zapragn by po tym skoku w istnienie.. Czowiek

Gdy patrz na swój stó i widz brzowy kolor, to tym, co jest z miejsca pewne, nie jest „ja widz brzowy kolor”, ale raczej „brzowy kolor jest widziany”.. To oczywicie wymaga czego

Minimalna liczba punktów ECTS , którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów.

Obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania.. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki

Pole trójkąta, w którym wysokość jest o dłuższa od podstawy jest równe Wysokość trójkąta jest równa:..

Chodziłem po kawiarniach i po barach, spotykałem się z ludźmi, zamieniając słowa, czasem nawet myśli, ale sytuacja była nie wyjaśniona i sam nie wiedziałem, czym człowiek,

[…] Więcej nawet, można by rzec, że jeśli coś wzbudzi nasz zachwyt, zanim się dowiemy, że jest to dzieło ogólnie cenionego artysty, wówczas satysfakcja