Pełen tekst

(1)

XLI IC RA IC (3 W 1974

(2)

O kład kę projektowała

CZESŁA W A LE W A N D O W S K A -G O R G O Ń

] '• i

Z\ 7 1 1 i !- 1

N A S Z A PRZESZŁOŚĆ

(3)

N O T R E P A S S E

Ełud es sur THisłoire de TEglise et de la C u lłu re C atholique

en Pologne

D i r e c t e u r : A l p h o n s e S c h l e t z

XL!

C r a c o v i e 1 9 7 4

NASZA PRZESZŁOSC

Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce

R edaktor: Ks. A l f o n s S ę h l e f z C .M .

<

i * * ‘ '

XLI

K ra k ó w 1 9 7 4

(4)

I n s t y t u t W y d a w n i c z y N A S Z A P R Z E S Z Ł O Ś Ć

Kraków, ul. Strzelnica 6

^ isi°n*rzy\

^ r 0 V

K ra k o w sk ie Z a k ła d y G r a fic z n e , Z a k ład Nr 3 K r a k ó w , ul. B erka J oselew icz a 24 Z a m . 44/74 — N akład 1500+50 egz. — S-55

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :