• Nie Znaleziono Wyników

Geometria płaska – pole czworokąta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Geometria płaska – pole czworokąta"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Imię i nazwisko ... klasa ...

Grupa A

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma

Liczba punktów

Geometria płaska – pole czworokąta

Praca klasowa nr 2

W zadaniach 1–5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6–9.

1. Boki równoległoboku mają długość 8 i 6, a jego kąt ostry jest równy 30°. Pole tego rów- noległoboku wynosi:

A. 12 B. 24 C. 24 3 D. 12 3.

2. Wysokość w trapezie równoramiennym poprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego po- dzieliła dłuższą podstawę na odcinki mające długość 12 cm i 4 cm. Jeśli wysokość trapezu jest równa 8 cm, to pole trapezu jest równe:

A. 16 cm2 B. 32 cm2 C. 48 cm2 D. 96 cm2.

3. Pole kwadratu, którego przekątna ma długość 2 3 + 4, jest równe:

A. 19 + 16 3 B. 14 + 8 3 C. 14 D. 28.

4. Kwadrat o boku długości 2 i romb o boku długości 2 mają równe pola. Wynika stąd, że kąt ostry rombu jest równy:

A. 60° B. 45° C. 30° D. 15°.

5. Działka ma kształt prostokąta o powierzchni 1,2 ha i szerokości 100 m. Wymiary działki na planie wykonanym w skali 1 : 5000 są równe:

A. 20 cm i 24 cm B. 2 cm i 2,4 cm C. 0,2 m i 0,24 m D. 2 m i 2,4 m.

(2)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

6. (3 pkt) Pole czworokąta podobnego do danego czworokąta w skali 2 jest o 120 cm2 więk- sze od pola danego czworokąta. Oblicz pole każdego z tych czworokątów.

7. (4 pkt) W trapezie równoramiennym jedna z podstaw jest dwa razy krótsza od drugiej.

Odcinek łączący środki ramion trapezu ma długość 12 cm.

a) Oblicz długości podstaw trapezu.

b) Wiedząc dodatkowo, że sinus kąta ostrego trapezu jest równy 3

5, oblicz pole tego trapezu.

8. (4 pkt) Działka ma kształt trapezu prostokątnego, którego kąt ostry jest równy 45°, a pod- stawy mają długość 60 m i 36 m. Na działce zbudowano budynek mieszkalny, a jego fun- damenty tworzą prostokąt o wymiarach 11 m na 15 m. Oblicz, ile m2 powierzchni trzeba zagospodarować zielenią, jeśli ma ona stanowić 80% niezabudowanej części działki.

9. (4 pkt) Oblicz długości boków równoległoboku o obwodzie 72 cm, wiedząc, że stosunek jego wysokości jest równy 5 : 7.

Cytaty

Powiązane dokumenty

b) Jedna z podstaw trapezu równoramiennego jest trzy razy krótsza od ramienia, a druga podstawa jest o 3 cm dłuższa od ramienia.. Obwód tego trapezu jest równy

P1) Oblicz pole prostokąta o długości 12 cm i szerokości o 4 cm krótszej. na kolejnej stronie.. P3) Oblicz pole kwadratu o obwodzie 44 dm. Przemyślcie więc to. W filmie są

Wykazać, że w trapezie równoramiennym opisanym na okręgu odcinek łączący środki ramion jest równy ramieniu

(5 pkt) W trapezie, którego obwód jest równy 26 cm, trzy boki mają taką samą długość, a wysokość wynosi

Oblicz pole prostokąta KLMN będą- cego obrazem prostokąta ABCD w podobieństwie o skali

Obliczenie pól nieprzystających trójkątów prostokątnych:.. 24 cm 2 oraz 28

Udowodnij, że odcinek łączący środki ramion trapezu jest równoległy do obu podstaw, a jego długość równa jest średniej arytmetycznej długości podstaw.. Wykaż, że

W trapezie równoramiennym, którego ramię jest równe 4 cm, kąt przy dłuższej podstawie ma miarę 60°.. Oblicz pole trapezu, jeżeli jego krótsza podstawa jest równa