• Nie Znaleziono Wyników

Powtórzę: życie na poczytaniu nie jest z definicji życiem spowolnionym! Nie jest tak, że cały czas tkwimy w miejscu, unieruchomieni przez książkę, od której nie możemy się oderwać

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Powtórzę: życie na poczytaniu nie jest z definicji życiem spowolnionym! Nie jest tak, że cały czas tkwimy w miejscu, unieruchomieni przez książkę, od której nie możemy się oderwać"

Copied!
8
509
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

(2)

2

LITERATURY NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ OBOJĘTNIE!

Zadanie 1. (6 punktów)

Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj związane z nim polecenia.

TEKST I

(…) Życie na poczytaniu tym różni się od życia na poczekaniu, że to pierwsze upływa w rytmie lektury, czyli nigdy ponad miarę nie przyspiesza ani też za bardzo nie zwalnia, to drugie zaś jest gonitwą, w której często uczestniczymy bez przyjemności i bez przekonania, dając się nieść zdarzeniom w nieprzewidywalną stronę. Ta „nieprzewidywalna strona” ma posmak czegoś przygodowego i właśnie obietnicą przygody usprawiedliwiamy gotowość do udziału w szaleńczym wyścigu. Ale daremnie. Bez powodzenia. Prędzej czy później – jak nie po chwili, to po miesiącu czy po roku – dociera do nas, że gnaliśmy za szybko, by cokolwiek zauważyć, by coś zrozumieć, by się rozgościć w świecie.

Powtórzę: życie na poczytaniu nie jest z definicji życiem spowolnionym! Nie jest tak, że cały czas tkwimy w miejscu, unieruchomieni przez książkę, od której nie możemy się oderwać. Chodzi tu bowiem nie tylko o lekturę, ale także o to, co dzieje się „po” czytaniu.

A co się dzieje? Myślimy o tym, co przeczytaliśmy. Wyobrażamy sobie świat, do którego zostaliśmy zaproszeni. Nadajemy mu kształt. Meblujemy go po swojemu. Przy tym cały czas poruszamy się w naszej rzeczywistości, która wygląda już jednak nieco inaczej, a przynajmniej inaczej nam się jawi. Zaszła bowiem zmiana: najmniej w nas – dzięki literaturze, a potem w świecie – za naszą sprawą (…).

Na pierwszy rzut oka widać, że literatury nie traktuję obojętnie. Ba! Z nieobojętności wobec literatury czynię wyjątkowy oręż, za pomocą którego – jak sądzę – można żyć lepiej (mądrzej, uważniej i rozkoszniej). I to nie w pojedynkę, ale wspólnie z innymi czytelniczkami i czytelnikami. (…)

Grzegorz Jankowicz. Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata. Książkowe klimaty. Wrocław 2016, s.7-8.

a) (2 p.) Na podstawie przeczytanego tekstu wyjaśnij sens podanych wyrażeń. Nie cytuj.

 życie na poczekaniu

……….…………

………

 życie na poczytaniu

………

……….

(3)

3

b) (2 p.) Podaj trzy konkretne cechy językowe charakterystyczne dla stylu zacytowanego fragmentu tekstu.

………

………

………..……..

………

c) (2 p.) Podziel na głoski rzeczownik obietnica, a następnie podaj po trzy cechy spółgłosek występujących w tym rzeczowniku.

………

………

………

………

1. a) 1. b) 1. c)

Zadanie 2. (7 punktów).

Zanalizuj cechy językowe zdań podkreślonych w drugim akapicie, a następnie wykonaj związane z nimi polecenia.

a) (2 p.) Przeczytaj poniższe stwierdzenia odnoszące się do cech fleksyjnych wyrazów występujących w zdaniach podkreślonych w drugim akapicie, a następnie zaznacz znakiem X, które z nich jest prawdziwe, a które z nich jest fałszywe.

Stwierdzenie Prawda Fałsz

W deklinacji rzeczowników świat, kształt formy biernika liczby pojedynczej są takie same jak formy mianownika liczby pojedynczej.

W podkreślonych zdaniach występują trzy przyimki.

W dwóch z podkreślonych zdań występuje imiesłów przymiotnikowy bierny.

Czasownik przeczytać jest czasownikiem niedokonanym.

Czasownik meblować jest czasownikiem przechodnim.

W formie miejscownika liczby pojedynczej rzeczownika świat występują trzy oboczności.

(4)

4

b) (2 p.) Przeczytaj poniższe stwierdzenia odnoszące się do cech składni zdań podkreślonych w drugim akapicie, a następnie zaznacz znakiem X, które z nich jest prawdziwe, a które jest fałszywe.

Stwierdzenie Prawda Fałsz

We wszystkich podkreślonych zdaniach występuje podmiot domyślny.

Wśród podkreślonych zdań znajduje się jedno zdanie złożone podrzędnie i jedno zdanie złożone współrzędnie.

W jednym z podkreślonych zdań występuje okolicznik sposobu.

Rzeczowniki świat, kształt pełnią w podkreślanych zdaniach funkcje podmiotów logicznych.

Wśród podkreślonych zdań nie ma zdań pojedynczych.

Jedno z podkreślonych zdań jest zdaniem złożonym z podrzędnym dopełnieniowym.

c) (3 p.) Podaj nazwy funkcji składniowych czasownika czytać w podanych zdaniach.

Lubię czytać książki o tematyce podróżniczej. ………

Miło jest czytać w zimowe wieczory. ………..

Młodszy brat będzie czytać utwory Jana Brzechwy. ……….

2. a) 2. b) 2. c)

Zadanie 3. (3 p.)

Podaj nazwę kategorii znaczeniowej rzeczowników pochodnych, do której należy rzeczownik czytelniczka i podkreśl jego formant, a następnie za pomocą tego samego formantu utwórz rzeczownik pochodny, który należy do innej kategorii znaczeniowej. Podaj nazwę tej kategorii.

Rzeczownik Nazwa kategorii znaczeniowej rzeczowników pochodnych

Rzeczownik utworzony za pomocą tego samego formantu należący do innej kategorii

znaczeniowej

Nazwa kategorii

znaczeniowej, do której należy utworzony rzeczownik czytelniczka

3.

(5)

5

Zadanie 4. (3 p.)

Na podstawie ostatniego akapitu Tekstu I wyjaśnij, jakie funkcje może pełnić literatura w życiu człowieka.

………

………

………

………

………

………...

4.

Zadanie 5. (8 punktów)

Przeczytaj poniższy tekst wiersza i wykonaj związane z nim polecenia.

TEKST II Czesław Miłosz

Ale książki

Ale książki będą na półkach, prawdziwe istoty, Które zjawiły się raz, świeże, jeszcze wilgotne, Niby lśniące kasztany pod drzewem w jesieni, I dotykane, pieszczone trwać zaczęły

Mimo łun na horyzoncie, zamków wylatujących w powietrze, Plemion w pochodzie, planet w ruch,

Jesteśmy - mówiły, nawet kiedy wydzierano z nich karty Albo litery zlizywał buzujący płomień.

O ileż trwalsze od nas, których ułomne ciepło Stygnie razem z pamięcią, rozprasza się, ginie.

Wyobrażam sobie ziemię, kiedy mnie nie będzie, I nic, żadnego ubytku, dalej dziwowisko,

Suknie kobiet, mokry jaśmin, pieśń w dolinie.

Ale książki będą na półkach, dobrze urodzone, Z ludzi, choć też z jasności, wysokości.

Czesław Miłosz, Kroniki, Kraków 1988.

(6)

6

a) (2 p.) Czy osoba mówiąca w wierszu utożsamia się z jego odbiorcami? Zacytuj fragment utworu, który uzasadnia twoje zdanie i podkreśl wyraz, który na to wskazuje.

………

………

………

………

b) (3 p.) Wskaż trzy przykłady różnych środków stylistycznych występujących w Tekście II, a następnie określ ich funkcje w budowaniu obrazu poetyckiego.

Przykład środka stylistycznego Nazwa środka stylistycznego

Funkcja w budowaniu obrazu poetyckiego

c) (3 p.) Podaj dwie różne cechy językowe tytułu wiersza i określ ich funkcję w kompozycji utworu.

………

………

………

………

………

5. a) 5. b) 5. c)

(7)

7

Zadanie 6. (3 p.)

Podaj przykłady trzech różnych utworów epickich lub dramatycznych, których tytuły zawierają informacje wskazane w pierwszej kolumnie tabeli.

Informacja w tytule Tytuł utworu Imię i nazwisko autora Tytuł informujący o

zastosowanym przez autora gatunku literackim

Tytuł informujący o bohaterze (bohaterach utworu)

Tytuł informujący o czasie lub miejscu akcji

6.

Zadanie7. (2 p.)

Młodszy kolega poprosił cię o sprawdzenie poprawności języka i zapisu poniższych zdań.

Dokonaj ich korekty.

Zdanie zapisane przez twego kolegę Zdanie poprawione przez ciebie Cytat powinien być zapisany w cudzysłowiu.

Analizując wiersz, nasunęła mi się refleksja.

Podczas czytania powinniśmy być bardziej uważniejsi.

7.

(8)

8

Zadanie 8. (8 p.)

Jako znany pasjonat literatury, erudyta i popularyzator czytelnictwa zostałeś/zostałaś zaproszony/zaproszona do udziału w międzyszkolnym panelu dyskusyjnym poświęconym znaczeniu literatury i postawom jej odbiorców wobec wartości czytania. Przedstaw treść swego wystąpienia, rozpoczynając je zdaniem: W swojej wypowiedzi zamierzam dowieść, że literatury nie należy, a nawet nie wolno traktować obojętnie!

………...……

………...

………...

………...

………...

………...…

………...…

………...…

………...…

………...…

………...

………...

………...…

………...

………...……

………...…

………...…

………...…

………...

………...

………..….………

………...…

………...…

………..….………...…

………...

Treść Kompozycja Styl Język Ortografia Interpunkcja

Cytaty

Powiązane dokumenty

Poza tym siłom politycznym na Lit- wie w końcu 1943 roku udało się osiągnąć pewien poziom konsolidacji: został utwo- rzony Najwyższy Komitet Wyzwolenia Litwy (Vyriausias

Tak długo, jak liczba nie jest jednocyfrowa (jest większa niż 9), wyliczamy iloczyn cyfr liczby, który to iloczyn za każdym razem ponownie staje się liczbą, której iloczyn dalej

Rozstrzygnięcie powyższej spornej kwestii jest tym bardziej istotne, że opowie- dzenie się za jednym bądź drugim rozwiązaniem wskaże jednocześnie, który z czynników uznamy

kiedy władca zasiadł na tebańskim tronie w okolicznych górach pojawił się dziwny stwór który porywał ludzi i rzucał ich w przepaść miał twarz kobiety a z

Oczywiście jest, jak głosi (a); dodam — co Profesor Grzegorczyk pomija (czy można niczego nie pominąć?) — iż jest tak przy założeniu, że wolno uznać

Tolerancja jest logicznym następstwem przyjętego stanowiska normatywnego, jeśli to stanowisko obejmuje jedno z poniższych przekonań: (1) co najmniej dwa systemy wartości

Podczas gdy Immanuel Kant stawiając pytanie „czym jest człowiek?” starał się człowieka — światowego obywatela, który jest obywatelem dwóch światów, uczynić

W matematyce natomiast, akceptując osłabiony logicyzm, uznawał możliwość sprowadzenia jej pojęć (pierwotnych) do pojęć logicznych - przy niesprowadzalności

Jego opis świadczył także o tym, że rośliny te w drugiej połowie XVI wieku stały się w Europie okazami luksusowymi, wyznacznikami statusu społecznego i zamożności,

Ten sen, który Andrić opatrzył imieniem Helena, początkowo nienazwany, pojawia się jako przeczucie, błysk, światło po raz pierwszy w lirykach Andricia, pochodzących z okresu,

nie czasopism wpływających z egzemplarza obowiązkowego i prenumeraty, a je- go obowiązki z czasem poszerzyły zakupy dostępu do czasopism elektronicznych w ramach

Mechanizm leżący u  podstaw podwyższonego ciśnienia tętniczego u  osób z  pierwotnym chrapaniem nie jest w pełni wyjaśniony, ale może mieć związek ze zwiększoną

dany prostokąt miał pole

Za cztery batoniki i jedną czekoladę Radek zapłacił Czekolada jest trzy razy droższa od batonika.. / 3 pkt) Zadanie 3.. Rozwiąż zadanie za

Programy pisało się w językach programowania, drukowało się specjalne karty, które się zanosiło do czytnika, a po tygodniu dostawało się wydruk, na którym

Być może jednak naj­ bardziej istotną przyczyną utrzymywania się polimorfizmu zachowań migracyjnych w popu­ lacjach planktonowych jest, wspomniana już we

Aleksandra Kusińska, Mieszkanka DPS Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz kierownik i mieszkańcy strzelec- kiego Domu składają serdeczne podziękowania

By dziękować Panu Bogu przez błogosławionego Władysława za to, że dane jest nam żyć w tym pięknym mieście Warszawie i, z czego może mniej zdajemy sobie sprawę, że

Autor, odwołując się do "Narodzin tragedii" Nietzschego i zawartej tam koncepcji współistnienia w sztuce dwóch elementów: dionizyjskiego i apollińskiego -

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Główna Policji, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna,. Prezes Urzędu Transportu

Można się spodziewać, że po przeczytaniu tego opracowania wielu badaczy, którzy do tej pory traktowali zjawisko nowej duchowości jako mało znaczące, przekona się o potrzebie

Rozwiąż pierwsze 3 zadania ze strony https://projecteuler.net/archives w