Ilustrowany Kurier Polski, 1945.12.23, R.1, nr 62

Pełen tekst

(1)

Pobieranie */żj.

est nadużyciem ILUSTROWANY Wydanie Pom. Gd. Poz. Ł. W.

KURIER Rok I

' eieiony Ceniraii w Bydgoszczy 33-4i 33-4 czynne całe, aobę

POLSKI

Centrala zamiejscowa <K. Rozmównica publiczna 19-0

Redaktor naczelny 31-6 Sekretariat przyjmuje od 10 do

Niedziela, dnia 23 grudnia 1945 r.

Wydow.o POłDZIELN.z- WYU-WN.iCZA Z K YW '

<on:o PKO ZRYW” Nr V1-135. PKO „i. K. P ” Nr VI-UC

Kontr >ie? ct Ban'-- Związku ,Spó‘ek Za omowych w Bydgoszcz

Nr 62

Intensywne tempo konferencji w Moskwie

Gruzja domaga się historycznych i odwiecznych swoich terenów

MOSKWA (dr). W Moskwie odbyło Inistrom rzeczoznawcy, korpus dyplo- eię w czwartek 6-te z kolei posiedzę- j

nie trzech ministrów. Dotychczas nic nie wiadomo o tematach obrad. Ko­

respondenci dyplomatyczni twierdzą jednak, że obrady toczą się w inten­

sywnym tempie i że ze spraw per­

skich przeszły na tureckie. W związ­

ku zapewnez obradami toczącymi się w Moskwie perski min. spraw wewnętrz­

nych podał się do dymisji. Jego na­

stępca zapowiedział ogólne wybory w całym kraju z, wyjątkiem Azerbej­

dżanu.

Poza tym wielkie wrażenie wywar­

ły roszczenia gruzińskie do terenów tureckich. Na konferencji odczytano bowiem prace dwóch historyków gru­

zińskich, uzasadniających prawa hi­

storyczne Gruzji do 170 km nadbrzeża Morza Czarnego, należącego etnicz­

nie i historycznie do ziem gruziń­

skich, a znajdujących się obecnie pod panowaniem tureckim. Gruzja jednak nigdy nie rezygnowała z tych ziem i domaga się obecnie

Macierzy.

PARYŻ (dr). Prasa

matyczny w Moskwie oraz liczni przedstawiciele prasy i wybitni dzia­

łacze radzieccy.

Ministrom Bymesowi i Bevinowi przedłożono w tłumaczeniu angiel­

skim treść żądań republiki gruziń­

skiej, odnośnie zwrotu pasa nadbrzeż­

nego nad Morzem Czarnym, znajdu­

jącego się obecnie pod panowaniem

Turcji. Memorandum zawiera 4.000 słów.

Konferencja moskiewska trwać bę­

dzie poprzez święta Bożego Narodze­

nia. Grecka organizacja polityczna EAM przesłała na ręce trzech ministrów w Moskwie depeszę protestacyjną prze­

ciw istniejącym w Grecji stosunkom.

Katolicyzm polityczny w Niemczech

Wraz z upadkiem narodowego socjalizmu w Niemczech doszły znowu do głosu dawne partie de-

Negrin udaje się do Londynu

WASZYNGTON (PA) Prasa ame­

rykańska donosi, że b. premier hi­

szpański i przewodniczący ruchu an­

tyfaszystowskiego, Negrin, udał się do Londynu. Przed wyjazdem Negrin

odbył konferencję z zastępcą sekre-s mokratyczne, a zwłaszcza chrzęści- tarza stanu Achesonem. W Londy-

nie Negrin zamierza przeprowadzić rozmowy z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Bevinem, jego powrocie z Moskwy.

OUZ przejmuje majątki wojskowe

SZCZECIN (PAP-dr). Władze po

powrotu ich radziecka w

do ar­

Orędzie Trumana do Kongresu

PARYŻ, (dr). Truman wystoso­

wał do kongresu Stanów Zjedn. o- rędzie w sprawie unifikacji ame­

rykańskich sił zbrojnych w jeden wielki departament obrony naro- dowejf Prawo i pokój utrzymane być mogą tylko wtedy, jeśli mają za sobą oparcie w jak największej

sile. Po wojnie światowej Amery­

ka* nie chciała uznać tego i to by­

ło również powodem do wojhy na­

stępnej, gdyż Hitler i Mussolini nie odważyliby się na rozpoczęcie woj­

ny, gdyby wiedzieli, że mają prze­

ciw sobie silne Stany Zjedn.

ZSRR mimle uilzlal w okupacli Japonii

LONDYN, (dr). Truman oświad-l kupowanej Japonii, czył, że otrzymał od gen. Mac

Arthura zawiadomienie o jego zgo. Mac Arthur ujawnił, te nie wi­

dzi żadnych przeszkód w tym kie- tykułach swych dot. konferencji w L]zie na dopuszczenie Związku Ra- runku, by wojska radzieckie wkro­

Moskwie poświęca dużo uwagi spra­

wie Organizacji Zjednoczonych Naro­

dów, wypowiadając się stanowczo za utrzymaniem prawa veta.

Ambasador francuski w Moskwie złożył wizytę min. spr. zagr. Stanów Zjedn. i Anglii, a w czwartek wydał obiad na ich cześć. Przedstawił on raz jeszcze pogląd Francji na sprawę Za­

głębia Ruhry i Nadrenii.

MOSKWA (FA). Konferujący w Moskwie trzej ministrowie spraw za­

granicznych spędzili dotychczas na naradach ogółem 13 godzin, nie li­

cząc czasu konferencji oddzielnych, jakie kolejno Bevin i Bymes odby­

wają z min. Mołotowem. W czwar­

tek wiecz. min. Mołotow wydał przy­

jęcie na cześć swoich gości. W przy­

jęciu udział wzięli towarzyszący mi-

dzieckiego w administrowaniu o- czyły do Japonii.

Cesarz Mandżurii |boiY odb<tfą s>s 26 ’ 27 stycznia, w i Wirtembergii i Badenii w dniu 27

stycznia. Głosować będzie mogl każ­

dy ponad lat 21, który mieszka od ro­

ku w danej miejscowości. Głosować mogą również członkowie partii hit­

lerowskiej, mianowicie ci, którzy wstąpili do partii po 1937 r. i nie pia­

stowali w niej żadnego urzędu.

przekazany

LONDYN, (PAP). Agencja Reu­

tera donosi z Czungkingu, że ce­

sarz Mandżurii, Tek Kang Tek, zo­

stał przekazany władzom chińskim przez dowództwo radzieckie. Ce­

sarz sprawował rządy przy popar­

ciu wojsk japońskich i od sierpnia znajduje się w niewoli.

Wybory komunalne w Niemczech

LONDYN (dr). W Niemczech czy­

nione są przygotowania do wyborów komunalnych. W Wielkiej Hesji wy-

rb.

Pierwszeństwo dla ZSRR i Polski

Znowu system kartkowy we Francji

PARYŻ (FA) Z dniem 1 stycznia w miastach francuskich Bordeaux i Marsylii wprowadzone będzie na no­

wo racjonowanie chleba. Od 1 listo­

pada racjonowanie chleba we Fran­

cji całkowicie zniesiono, jednak na skutek nowych trudności aprowiza- cyjnych wymienione miasta wracają

znów do systemu kartkowego.

LONDYN (dr). Międzynarodowa ko­

misja odszkodowań wojennych za­

kończyła w Paryżu swe obrady. Po rozdzieleniu majątków niemieckich na poktycie odszkodowań wojennych

ZSRR i Polski, nastąpi podział między inne państwa, które zgłosiły odszko­

dowania. Spis będzie państwom tym przedłożony do aprobaty, a dopiero potem opublikowany.

Wysłannik Trumana przybył do Chin

LONDYN (FA). Gen. Marshall, ja­

ko specjalny wysłannik prez. Truma­

na do Chin, przybył wczoraj do Szanghaju.

Z Czungkingu donoszą, że przy

wódca komunistów chińskich zwrócił się do chińskiego rządu centralnego z prośbą o natychmiastowe zawiesze­

nie broni, do czasu zakończenia traktacji ugodowych. per-

Przerwa w procesie norymberskim

NORYMBERGA, (FA). W osta­

tnim dniu rozprawy przed ustano­

wioną przerwą świąteczną, Trybu­

nał rozpatrywał dokumenty obcią­

żające organizacje SS, gestapo i SD Gestapo liczyło 50.000 urzędników, o SD 3000. Udowodniono, że SS odegrało znaczną rolę w akcie za­

mordowania kanclerza Austrii Dollfussa oraz w wywoływaniu in-

nie- cydentów granicznych przed Je- mieckim napadem na Polskę, den z dokumentów, a mianowicie zaręczenie w ijaiejsce przysięgi je­

dnego z członków SS, rzuciło świa­

tło na zainscenizowany napad „Po­

laków" na radiostację each. Inne dokumenty fałszowaniu wyroków przez hitlerowców. .

w Gliwi- mówiły o wyborów

Czschy nis chsą układu z Polską

w sprawie Cieszyna

PRAGA (AF). Min. spraw zagr.

Czechosłowacji Jan Massaryk złożył przed parlamentarną Komisją dla spraw zagranicznych oświadczenie, że Czechosłowacja nie pójdzie na żadne układy z Polską co do teryto­

rium Cieszyna. Czechosłowacja bro-

1938 r., tj. przed zawarciem układu monachijskiego.

Co do stosunków Czechosłowacji z Węgrami, Massaryk stwierdził, że Węgrzy nie wypełnili dotychczas ani jednego ze zobowiązań moskiewskie­

go traktatu pokojowego.

50 000 przypatruje się egzekucji

WARSZAWA (PAP-dr). Egzekucja nad 7 SS-manami, dokonana w Smo­

leńsku, odbyła się publicznie. Przy­

glądało się jej około 50.000 mie­

szkańców Smoleńska i okolicznych kołchozów.

„Warszawa oskarża"

zagranicą

WARSZAWA (PAP-dr). W Nowym Jorku otwarta będzie wystawa ,,War.

szawa oskarża". Takie same wysta­

wy, jednakże w mniejszych rozmia­

rach. otwarte będą w Londynie Paryżu.

Bandy hitlerowskie pod Trydentem

LONDYN (PAP) Agencja Reutera donosi z Rzymu, że w okolicy Try­

dentu włoski patrol policyjny został napadnięty przez uzbrojony i umun-i durowany oddział SS-owców. Po krót­

kiej walce oddział hitlerowski skrył się w górach.

Żądania młodzieży amerykańskiej

WASZYNGTON (PAP-dr). Na zjeź- dzie demokratycznej młodzieży ame­

rykańskiej wystosowano pismo do rządu Stan. Zjedn., w którym doma­

gano się pełni praw obywatelskich od 18 lat, zaprzestania interwencji Ame.

ryki w Chinach i zerwania z Hiszpa­

nią gen. Franco. . w

jańsko-ludowa (centrowcy), socjal­

demokraci, komuniści i demokraci liberalni. Ostatnie stronnictwo jest w Niemczech chwilowo bardzo słabe. Komuniści, aczkolwiek bar­

dzo ruchliwi, są dystansowani przez socjaldemokrację, obok któ­

rej równą siłę wykazać może chrześcijańsko-ludowa partia ka­

tolików niemieckich. Działalności tej właśnie partii zmuszeni je­

steśmy dziś poświęcić więcej uwa­

gi. W łonie jej bowiem dzieją się rzeczy, które nam Polakom nie mogą być obojętne.

Katolicy niemieccy już w okresie monarchii politycznie byli zorgani­

zowani niezwykle silnie. W da­

wnej Rzeszy na 397 posłów do Reichstagu katolicy sami jedni li­

czyli 110 mandatów. Gdy inne par­

tie, zależnie od koniunktury poli­

tycznej, muslały liczyć się

i

duży­

mi wahaniami, centrowcy niemiec­

cy we wszystkich 13 wyborach do Reichstagu osiągali prawie równą ilość mandatów poselskich. Jako stronnictwo środka kokietowane byłe ono zarówno przez prawicę jak i przez lewicę. Żaden rząd nie mógł być utworzony bez za­

pewnienia sobie poparcia potężne­

go stronnictwa katolickiego. Gdy do władzy w Niemczech doszła le­

wica, musiała szukać oparcia w \ a centrum. Wtedy katolicy nie- woj-

1 skowe na Pomorzu Zachodnim oddają do dyspozycji Okręgowego Urzędu Ziemskiego administrowane przez nich majątki wraz z inwentarzem. W zwią­

zku z tym oddano do chwili obecnej 300 majątków, 8Ó00 krów oraz 16.000 owiec.

Repatrianci z Danii przybyli do Gdyni

GDYNIA (PAP-Ms.) Do Gdyni przybył pierwszy transport repa­

triantów z Danii w liczbie 529 by­

łych jeńców wojennych. Repatrian­

tom towarzyszyła w drodze specjalna misja duńskiego CK.

Społeczeństwo dla rodzin milicjantów

CZĘSTOCHOWA (PAP-Ms) Apel prasy miejscowej do społeczeństwa w sprawie udzielania pomocy rodzinom milicjantów, którzy oddali swe życie w obronie przed bandytyzmem, nie!

pozostał bez skutku, czego dowodem są licznie napływające ofiary świad­

czące że społeczeństwo nasze ocenia, ofiarną walkę milicji. Ostatnio toczc-,.

ne walki uliczne między członkamig mleccy dzłellli w,ad.^ « soc’al- milicji a bandytyzmem na tereriieg demokracją 1 pomogli jej nie do- Częstochowy wykazały, że bandycie puścić do władzy silnego wówczas są zaopatrzeni w automatyczną broń f w Niemczech ruchu komunistycz- palną i walka z nimi wymaga od na-S nego. Gdy potężniała prawica, cen- szych milicjantów wielkiego poświę.

cenią.

Kara za zdradę

KATOWICE, (PAP). Specjalny Sąd Karny na sesji wyjazdowej w Mysłowicach rozpatrywał sprawę 21-letniej Heleny Mosler, robotni­

cy rolnej, III grupy niem. listy na­

rodowościowej oskarżonej o wyda­

nie Małgorzaty Truch władzom niemieckim za kolportaż tajnej u- lotki polskiej. Nadto Helena Mo­

sler oskarżyła przed gestapo mał­

żonków Kwaśniewskich i Konstan­

tego Szypułę o słuchanie zagrani-j cznych audycji radiowych i kol-i portaż tajnej gazetki polskiej, za co byli oni bici i torturowani przez Niemców, po czym osadzono ich w obozie w Oświęcimiu, gdzie Jadwi­

ga Kwaśniewska zmarła, a mąż jej dotychczas nie powrócił. Po udo­

wodnieniu winy sąd wydał wyrok skazujący Helenę Mosler na karę śmierci.

W Beyrucle zwołano konferencję francusko-angielską w sprawie uzgodnienia szczegółów technicz­

nych wycofania wojsk francuskich i angielskich z Syrii.

Na terenie Pomorza Zachodnie­

go odnaleziona została Hucułka Axentowicza oraz inne dzieła sztu­

ki wywiezione przez Niemców.

B. gauleiter okręgu Mozeli Gustaw Simon, aresztowany w angielskiej strefie okupacyjnej pod' przybranym nazwiskiem, popełnił samobójstwo przez powieszenie. Simon ostatnio pracował jako ogrodnik jednak go

rozpoznano.

trowcy stali się sojusznikami jun- krów pruskich i militarystów nie­

mieckich.

Aż nadeszły czasy hitleryzmu.

Narodowy socjalizm prowadził nieubłaganą walkę z katolicyzmem, uznając Kościół Katolicki za agen­

turę międzynarodową w Niem­

czech na równi z masonerią, ży­

dami i marksizmem. Kościół Ka­

tolicki skutecznie oparł się hitle­

ryzmowi, chociaż miliony katoli­

ków niemieckich przeszły na stro­

nę Hitlera i gorliwie wysługiwały się swastyce — chociaż znaleźli się .j nawet biskupi, jak np. ordynariu- sze diecezyj Osnabriick i Limburg, którzy dużą sympatią darzyli ruch narodowo-soojalistyczny i udzielali mu swego poparcia — chociaż wśród niższego duchowieństwa znalazło się wielu kapłanów, któ­

rym zachłanność hitlerowska im­

ponowała i którzy w Hitlerze wi­

dzieli dobroczyńcę narodu nie­

mieckiego, mniejszość Większość berem na ustraszony

Była to na szczęście katolików niemieckich, z kardynałem Faulha- czele prowadziła nie- _______ bój z neopoganizmem

| hitlerowskim. Był okres, że wysoki I ten dostojnik Kościoła był jedy­

nym człowiekiem w Niemczech, który odważył się publicznie oskar­

żać Hitlera. Był czas, kiedy na­

zwisko tego księcia Kościoła było na ustach wszystkich, kiedy o nim rozpisywała się cała prasa świa­

ta. A kiedy wiadome było, że od- ważnęmu przywódcy opozycji ka­

tolickiej grozi śmierć z rąk opraw­

ców hitlerowskich, wtedy kardy-

'njancćoms/ti

(2)

Essa Str. 2 ILUSTROWANY

KURIER POLSKI Nr 62

nał Faulhaber w ostatniej chwili zdołał umknąć do Watykanu,, gdzie u boku Papieża prowadził nadal akcję antyhitlerowską na największą skalę. Jemu też przy­

pisuje się autorstwo encykliki pa­

pieskiej w języku niemieckim „Mit brennender Sorge", w której Pa­

pież Pius XI jak najostrzej potępił narodowy socjalizm.

Od tego czasu minęło wiele lat.

Narodowy socjalizm leży w gru­

zach . Niemcy przegrały narzuco­

ną świata wojnę. Do głosu w Niemczech dochodzą znowu stare partie demokratyczne, a więc i chrześcijańsko-łudowa partia ka­

tolicka „Centrum *. Kardynał Faul, haber wrócił do Monachium, kp- lebki narodowego socjalizmu i do niedawna siedziby wielu naczel­

nych instytucyj hitlerowskich. I przypuszczać należało by, że kard.

Faulhaber prowadzić będzie wal­

kę z narodowym socjalizmem da­

lej aż do zupełnego wyniszczenia tej zarazy. Tymczasem jest ina­

czej. Kard. Faulhaber przygarnia ich do siebie i forsuje nawet na wysokie stanowiska. Poprostu dla

Osiągnięcia w portach

KOŁOBRZEG. W listopadzie wy­

kończono budowę pomnika — latarni, oraz przeprowadzono remont bulwaru betonowo-kamiennego w Rozewiu i przystąpiono do konserwacji brzegów na odcinku Pomorza Zachodniego (w okolicy Derfowa).

Oprócz tego przeprowadzono re­

monty w innych portach np. w Ustce, na Helu i Władysławowie.

W porcie gdańskim usunięto złom, przeprowadzono roboty terenowe i

na szkodę — podlega karze wtę»

zienia do lat 5-ciu lub aresztu.

Rozdział IV. modyfikuje art. 293 (art. urzędniczy) kodeksu karnego w tym kierunku, że odpowiedzial­

nością „urzędniczą" obejmuje o- prócz urzędników państwowych 1 .samorządowych, wymienionych w art. 292 k. k., również funkcjona­

riuszy przedsiębiorstw państwo­

wych lub samorządowych, albo

; działających z udziałem finanso­

wym Państwa lub samorządu, albo znajdujących się pod zarządem państwowym lub samorządowym, a nadto organizacji mającej zleco­

ne czynności w zakresie zarządu państwowego lub samorządowego.

Na równi z nimi odpowiadają członkowie władz i funkcjonariu­

sze spółdzielni oraz związku rewi­

zyjnego spółdzielni.

Widzimy więc z powyższego, że zastęp osób, podlegających kwali­

fikowanej odpowiedzialności—bar.

dziej surowemu wymiarowi kary—

został znacznie rozszerzony.

I tak np. karze więzienia podle­

ga ten, kto powołuje się na swój wpływ na urzędnika tj. jedną z osób wyżej wymienionych, podej­

muje się pośrednictwa w załatwie­

niu przy ich pomocy sprawy urzę­

dowej i za to przyjmuje dla siebie lub innej osoby korzyść majątko­

wą lub osobistą, albo jej obietnice, bądź takiej korzyści żąda.

Przepisy końcowe zawarte w roz­

dziale V. omawiają kwestię prze­

padku majątku, utraty praw pu­

blicznych i obywatelskich praw ho­

norowych — w wypadku skazania.

Sprawy o przestępstwa z niniej­

szego dekretu rozpoznaje sąd okrę­

gowy w składzie jednego sędziego, jako przewodniczącego, 1 dwóch ławników, wyznaczonych przez prezydium wojewódzkiej rady na­

rodowej.

Od wyroku sądu okręgowego przysługuje stronom (tj. -prokura­

torowi, jak i skazanemu) kasacja do Sądu Najwyższego, która musi być podpisana przez adwokata.

Poświęcimy jeszcze słów kilka I dekretowi o Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnic­

twem gospodarczym, ponieważ de­

kret ten ma również na celu ochro, nę interesów gospodarczych i spo­

łecznych państwa. . * sześć razy dziennie wyświetlane bę-

we wspaniałej strefiejdą filmy przedstawiające wysiłki Ro- ya] Ajr Ferce podczas wojny.

reperacyjne na odcinku nadbrzeża Kanału Portowego, aż do Kapitanatu Portu. Na Dworcu Wiślanym przy­

gotowano stację dla przeładunku by­

dła ze statków UNRRA i doprowadzo­

no dopływ wody do stajni. Odremon­

towano elektrownię na Westerplatte i budynek lekarza portowego. Przy Kanale Kaszubskim naprawiono maga­

zyn i odrestaurowano dźwigi w Kana le Portowym i w Basenie Górniczym.

Z działalności PUR’ u

BYDGOSZCZ. Na teren PUR-u w województwie pom. przybyło w ostat­

nich tygodniach 1.667 rodzin, w czym rolników 1.093, robotników 381, rze­

mieślników 215, pracowników umy­

słowych 190, z innych zawodów — 714. Plan przesiedlenia na ziemie od­

zyskane osadników z województwa pomorskiego przedstawia się nastę­

pująco: ludności wieiskiei 20.482 c- soby, ludności miejskiej 8.863 osoby.

t ŚwiattrkiUM witrażach

Kuch slatków w porcie gdyńskim

GDAŃSK. W dniach 17 i 18 bm.

wpłynęły do portu gdańskiego:

szwedzki statek „Banana" z ładun­

kiem 176 krów i 1560 kg szkła taflo- wego, szwedzki „Drotting Viktoria"

z Trelleborga, który przywiózł 36 wagonów kolejowych, szwedzki „Ost- bris" z 1170 ton nafty, angielski sta-

Kongres amerykański uchwalił spe­

cjalne pełnomocnictwa, określone na czas wojny, o dalsze 6 miesięcy.

Rząd angielski odmówił prośbie ambasadora Hiszpanii o przyjęcie Hi- ki „Iwan" z 347 ton węgla, również

szwedzki „Borga" do Gbtteborga z 596 ton węgla, szwedzki „Viking" de Stokhohnu z 1709 ton węgla i koksuj

szwedzki „Havsbris" do Helsingfors i szpanii do organizacji Zjedn. Naro- z 3061 ton węgla, amerykański „Me- dówń

xican" do Bremy po wyładowaniu 200 klaczy, 14 byków, 449 jałówek i tek „Fort Beurbon" wyszedł do Gdy-j 434 ton paszy.

ni po wyładowaniu 5632 ton orze-l Z portu gdańskiego wyszedł fiński szkew ziemnych. Statek fiński „Ri-i statek „Wanda" do Leningradu z ła- bjorn wypłynął do Helsingforsu z|dunkiem 2600 ton zboża.

1015 ton koksu, sowiecki „Ukan" do

-ŁW-LM tv/nou, ounicth! ,, rinii uu piyilćj.1 tego, że się „nawrócili", że zade-1 Tallina z ładunkiem 652 ton węgla, tek duński klarowali zerwanie ze swoją prze

szłóścią hitlerowską. Kard. Faul­

haber, przyznajemy, jest w zgodzie z nauką Kościoła, która każę przy­

garniać do siebie każdą zbłąkaną owieczkę, każę przebaczać synom marnotrawnym i darować grze­

sznikom ich przewiny. I było by wszystko w porządku, gdybyśmy mogli uwierzyć w szczerość nawró-, cenią się zatwardziałych grzeszni­

ków hitlerowskich. My w tę szcze­

rość nigdy nie uwierzymy. Dla nas tacy „nawróceni" hitlerowsy nie są niczym innym jak wilkami w owczej skórze, zamaskowanymi zbrodniarzami wciskającymi się do katolickich organizacyj kościel­

nych i politycznych tylko po to, aby przetrwać niebezpieczny okres, uniknąć zasłużonej kary i przygo­

tować się do nowego skoku.

Kiedyś, gdy Hitler rozwiązał or­

ganizacje katolickie w Niemczech, uzasadniał to rzekomym zapisywa-j niem się do bractw i stowarzyszeń i kościelnych socjalistów i komuni­

stów niemieckich, by w nich pod osłoną Kościoła prowadzić akcję antyhitlerowską. Nie wiemy, ile w tym twierdzeniu było prawdy — wiemy natomiast, że dzisiaj maso­

wo wracają na łono Kościoła Kato­

lickiego zaprzysiężeni wrogowie

chrześcijaństwa, ludzie, którzy | wersytetu^Mikołaja Kopernika prze*

jeszcze wczoraj blużnili Bogu, as bywał znakomity artysta w Toruniu Chrystusa nazywali pogardliwie | współpracując w organizacji Wydział Żydem. I wiemy, że nie wracają

jako nawróceni, jako pokutnicy, ale wracają, by zgodnie ze swoją wypróbowaną taktyką rozsadzać organizację tę od wewnątrz. W taki sposób rozsadzali ongiś orga­

nizacje demokratyczne — tak my­

ślą uporać się w przyszłości z o- becnymi organizacjami.

Pragnęlibyśmy, aby katolicy nie­

mieccy wobec swoich wczorajszych prześladowców byli ostrożniejsi, aby pamiętali, że właśnie w naj­

bliższym' sąsiedztwie stolicy kard.

Faulhabera, w Dachau, zginęło kil­

ka tysięcy kapłanów katolickich ze wszystkich krajów europej­

skich, w tym przeszło 2800 Pola­

ków, i że wśród zamordowanych w niemieckich obozach koncentra­

cyjnych było niemało ich wła­

snych wyznawców. Najlepsi sy nowie Kościoła Katolickiego w Niemczech nie po to mężnie wal­

czyli z narodowym socjalizmem ty­

le lat, nie poto gnili w lochach Gestapa i ponieśli męczeńską śmierć w licznych katowniach nie­

mieckich, by dziś po szczęśliwym pokonaniu hitleryzmu, organizacje katolickie bratały się ze swoim!

śmiertelnymi wrogami i udzielały zbrodniarzom schronienia przed i ścigającą ich Nemezis dziejową. I

Wpłynął do portu gdyńskiego sta- . .. ____ i „Falken" przywożąc zna- fiński „Elna" z 315 ton żyta, szwedz- czny ładunek bekonów.

Newe algi dla rolników

Prezes Rady Ministrów wydał roz­

porządzenie z dnia 17. 11. 1945 zwal­

niające gospodarstwa o powierzchni de 2 ha częściowo od świadczeń rze­

czowych.

Gospodarstwom rolnym o powierz­

chni gruntów ornych do 2 ha zmniej­

sza się wymiar świadczeń rzeczo­

wych na rok gospodarczy 1945/46 w zakresie żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, gryki, prosa oraz słomy i sia­

na o połowę wymiaru.

W stosunku do gospodarstw, które do dnia 31 grudnia 1945 r. dokonały dostaw ze świadczeń rzeczowych w zakresie ziemiopłodów wyżej wymie­

nionych w wysokości 50’/o i więcej wymiaru — anuluje się obowiązek dokonywania dostaw dalszych.

Gospodarstwa, które do dnia 31 grudnia 1945 r. wykonały nałożone na nich świadczenia rzeczowe w roz-

miarze powyżej 5O’/o — otrzymają za ilości dostaw, przekraczające po­

łowę powyższego wymiaru, dopłatę w w gotówce, stanowiącą różnicę po­

między ceną wolno-rynkową a uzy­

skaną ceną sztywną za dostawy obo­

wiązkowe.

Ostatnia droga wielkiego rzeźbiarza

TORUŃ (t.) W czwartek złożone zostały na wieczny spoczynek zwłoki jednego z najwybitniejszych arty- stęw-rzeźbiarzy polskich — Henryka Kuny. Mianowany ostatnio profeso­

rem na Wydz. Sztuk Pięknych Uńi-

O usprawnienie turystyki

KRAKÓW, (PAP). Międzywoje­

wódzka Konferencja Turystyczna powzięła jednogłośnie uchwałę stworzenia Państwowej Rady Tu­

rystycznej. Celem Rady ‘ byłoby należyte i jednolite zorganizowanie turystyki polskiej na szerokich podstawach. Projekt zostanie przedłożony do aprobaty miaro­

dajnym czynnikom państwowym.

Równocześnie Między wojewó­

dzka Konferencja Turystyczna po­

stanowiła w'ysłać na ręce marsz.

Żymierskiego i min. Administracji Publicznej memoriał, z prośbą o jak najrychlejsze uregulowanie i rozstrzygnięcie problemów schro­

nisk na pograniczu Zachodnich Beskidów, i

turystycznej Śląska.

W ciągu roku padło w Londynie ofiarą bomb i pocisków około 38.000 ludzi.

Do Warszawy przybył poseł nad­

zwyczajny i minister pełnomocny Szwajcarii dr Anton Rojgan.

Do Krakpwa przybył dyr. amery­

kańskiego Czerw. Krzyża wraz z spe.- cjalnym delegatem ceiem zorganizo­

wania współpracy w PCK. W związ­

ku z tym odwiedzili punkty repatria­

cyjne w Dziedzicach i Pyskowicach.

Senat amerykański zatwierdził wszystkie nominacje prezydenta Tru- mana dot. składu delegacji Stanów Zjednoczonych na posiedzenie organi­

zacyjne ONZ.

Dla uregulowania sporów zarobko­

wych w przemyśle amerykańskim, prez. Truman zażądał, aby komisje w tym celu ustanowionym przedsta-, wiciele przemysłu jak i związków za­

wodowych dały dostęp do swoich ksiąg handlowych.

Wojewoda śląsko-dąbrowski, gen.

Zawadzki, wyasygnował pół miliona złotych na. gwiazdkę dla dzieci w sie­

rocińcach.

W Łodzi zakończył się specjalny zjazd kierowników wojewódzkich*

urzędów opieki społecznej. W poże­

gnalnej mowie dyrektor departamen­

tu zawezwał kierowników do skoor- j dynowania pracy i wysiłków.

13120 osadników

BYDGOSZCZ. Pom. Okr. Zw. 1.

w Bydgoszczy zanotował do dnia 15 grudpia br. 13.126 esób, kierujących się na odzyskane ziemie zachodnie w celach osadnictwa. Z tej lierty 5.439 osób stanowili rolnicy, 2.462 reprezentowała przemysł i handel, 2.288 administracja i wolne zawody, 2.937 rzemiosło. Są to dane cyfrewe osadników rejestrowanych tylko na terenie miasta Bydgoszczy.

łu Sztuk Pięknych. W jjniu 17. 12.

br. zmarł nagle na skutek ciężkich przejść spowodowanych okresem oku­

pacji. W dniu 20 bm. po nabożeń­

stwie żałobnym w kościele N. M. P.

wyprowadzono zwłoki Zmarłego na cmentarz przy ul. św. Jerzego. Ostat­

nią przysługę oddali Wielkiemu Ar­

tyście przedstawiciele Senatu Uni-' wersytetu im. Kopernika, reprezen­

tanci władz państw, i samorz., spo- łeczeństwa m. Torunia i młodzieży uniwersyteckiej. Szczególnie licznie zgromadzili się nad grobem śp. Heni ryka Kuny Jego koledzy, stawiły się delegacje artystów - plastyków z Bydgoszczy i Inowrocławia, z Zarzą­

dem Związku Polskich Art. - Plasty­

ków Okręgu Pomorskiego na czele.

Nad otwartą mogiłą przemówił prof. Tymon Niesiołowski — kolega i przyjaciel Zmarłego, dając wyraz ogromnej stracie, jaką poniosła Sztu­

ka Polska przez śmierć jednego z najwybitniejszych jej przedstawicieli

Dekret o przestępstwach

przeciwko odbudowie Państwa

ustawo- Narodo- Ostatnie pociągnięcia

dawcze Rządu Jedności

wej, zawarte w Nr 53 Dzienniku Ustaw R.P. z dnia 7 grudnia 1945 r.

zmierzają do ukrócenia w drodze ustawodawstwa karnego wszelkie­

go rodzaju przestępstw', skierowa­

nych przeciw'ko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz in­

teresom gospodarczym Państwa.

Obok dekretu o postępowaniu do.

raźnym, który już omówiliśmy na lamach „I. K. P.“, znajdujemy dekret o przestępstwach szczegól­

nie niebezpiecznych w' okresie od­

budowy Państwa oraz dekret o u- tworzeniu i zakresie działania Ko­

misji Specjalnej do W'alki z nad­

użyciami i szkodnictwem gospo­

darczym.

Dekret o przestępstwach szcze­

gólnie niebezpiecznych odnosi się do czynów przestępnych, popełnio­

nych począwszy od dnia 18 grud- REMISOWE SPOTKANIE I nl" 19j5. ri ,

JUR _ GRYF 1 I I- omawia przestępstwa WEJHEROWO 16. 12. Zawody!Przeciwko bezpieczeństwu publicz- bokserskie o mistrzostwo Wybrzeża! nemu’ nP- zamachv na wojsko, pomiędzy KS TUR (Tczew) — Ks|członków ra(1 narodowych, przed- Gryf (Wejherowo) przyniosły wynik| stawicieli organizacyj zawodo­

wych, politycznych i społecznych, akty sabotażu przeciwko instytu­

cjom użyteczności publicznej, po­

siadanie i wyrabianie broni i amu­

nicji itd., podrabianie i puszczanie w obieg podrobionych pieniędzy, wyrabianie i posiadanie bez zezwo­

lenia nadawczych radioaparatów, działanie na szkodę Państwa Pol­

skiego przez zdradę tajemnic pań­

stwowych i wojskawych itd., itd.

Rezdział II. abejmuje przestęp­

stwa przeciwka porządkowi publi­

cznemu, jak np. paraliżowanie czynności rad narodowych, ■ powanie przeciwko reform!

nierozstrzygnięty 8:8. Wyniki po-' szczególnych walk:

(N* pierwszym miejscu zawodnicy TUR). Musza: Brzozowski wygrywa

■a punkty z Ruszkowskim; kogucia:

Kruża — Lange walczą na remis;

piórkowa: Saks przegrywa nieznacz- nię z Dawidowskim; lekka: Skierka zwycięża przez techniczne k. o. Bla- aekawaldago; półórednia: Niedziel­

ski pazagrywa przez k. e. w pierw-

«r«3 ruwózio de Blaszkiege; średnia:

StoPik reraiauje z Łyczkiem; półcięż­

ka: Białas (Gryf) i w ciężkiej: Fal­

kowski (TUR) zdobywają punkty walkowerem z braku przeciwników-.

Sędzia ringowy — Hełczyński. (B) ystę-

rol-

nej, przeciwko obowiązkowi uisz­

czania świadczeń rzeczowych, nie­

wypełnienie świadczeń rzeczowych, lżenie, wyszydzanie lub poniżanie Narodu, Państwa, Ustroju Państwa lub ludności, nawoływanie do wa­

śni narodowych.

Przedmiotem rozdziału III. są przestępstwa przeciwko interesom Państwa.

Ochronie podlega wytwórczość wszelkich zakładów państwowych, samorządowych, finansowanj eh przez Państwo łub znajdujących się pod Zarządem Państwa, samo­

rządu, prowadzonych przez przed­

siębiorstwa państwowe, samorzą­

dowe albo przez instytucje prawa publicznego lub spółdzielnie.

Umyślne więc obniżanie poziomu wytwórczości przez pogarszanie ja­

kości- wytworów lub zmniejszanie wydajności pracy tak własnej jak i podwładnego personelu, jak rów­

nież brak staranności o techniczne urządzenia i marnotrawienie su­

rowców —<- stanowi przestępstwo zagrożone karą conajmniej 6 mieś, więzienia.

Samowolne wprowadzenie do wolnego obrotu handlowego towa­

rów przeznaczonych do planowego rozdziału między ludność lub roz­

porządzanie tym towarem niezgod­

nie ze zleceniem lub obowiązują­

cymi przepisami — zagrożone jest karą więzienia do lat 5 lub aresztu.

A, jeżeli sprawca działa w celu o- siągnięcia korzyści majątkowej dla siebie lub innej osoby, podlega ka­

rze eenajnaniej 6-miesięeznego wię­

zienia.

Pracodawca luk przełożony, któ­

ry przez złośliwe lub uporczywe u.

chylanie się od obowiązku dbałości o dobro pracowników, naraża ich

Komisja Specjalna wraz z biu­

rem wykonawczym i delegaturami powołana jest do wykrywania i ści­

gania przestępstw7, godzących w in.

teresy życia gospodarczego i spo­

łecznego Państwa, a zwłaszcza:

przywłaszczenia, grabieży mienia publicznego albo będącego pod za­

rządem publicznym, korupcji, ła­

pownictwa, spekulacji i tzw. sza- bro.wnictwa.

Zasadniczo w sprawach tych orzekają sądy powszechne.

Jednakże Komisja Specjalna mo­

że sama po przeprowadzeniu do­

chodzenia skierować sprawcę do pracy przymusowej, jeżeli jego działanie pożostaje w związku ze wstrętem do pracy, albo stwarza niebezpieczeństwo popełniania nad.

użyć lub dopuszczania się szkod­

nictwa gospodarczego.

Skierowanie do pracy przymuso­

wej nie może przekraczać 2 lat.

Ważny jest przepis art. 11, w/g ktorego wszystkie władze i urzędy państwowe i samorządowe- oraz władze sądowe i prokuratorskie, tudzież wszelkie organa kontroli społecznej obowiązane są wykony­

wać postanowienia Komisji Spe­

cjalnej zoraz jej delegatur, wyda­

nych w zakresie wdaściwości, przy czym postanowienia Komisji Spe­

cjalnej są ostateczne i nie służy od nich żaden środek prawny.

W zakresie postępowania przy­

gotowawczego oraz stosowania środków zapobiegawczych służą członkem Komisji Specjalnej, biu­

ra wwkenawczego i delegatur od­

powiednie upoważnienia organów sądowych i prokuratorskich.

Jest to poważny wyłom na rzecz czynnika społecznego w dotychczas obowiązującej zasadzie, że środek zapobiegawczy (tymczasowe aresz­

towanie) mógł wydawać sędzia śledozy lub prokurator.

Niewątpliwie ma to na celu u- sprawnienie działalności Komisji Specjalnej i jej organów.

HENRYK TRZEBIŃSKI

adwokat

(3)

■ESH Nr 62

Sobota, 22 grudnia Katolicki: Zenana.

Słowiański: Drogomierza

ILUSTROWANY

KURIER POLSKI

Nieudolność

hamufe odbudowę Pomorza

W porównaniu z woj. poznańskim odbudowa na Pomorzu wykazuje śli­

macze tempo mimo przekazania na ten cel dość pokaźnych funduszy przez Rząd. Brak podziału pracy,, gu- łując się na art. 10 rozp. Prez. R. P.[hienie się w drugorzędnych szczegó- z 22. 3. 1928 r. o godz. handlu i go-lach, ustawiczne wstrzymywanie dc- dzinaęh otw. zakł. handl. i niektó- cyzji — oto powody, które doprowa- rych przemysł, zezwalam na otwarcie dziły do niewykorzystania jesiennego Sklepów w niedzielę, dnia 23. 12. aMBaarazHKsnMBsaoaMSKBHB

1945 r. od godz. 13 do 17. _ _

cz

Sklepy otwarte w niedzielę. Powo-

Posiedzenie Wydziału Pow.

w Bydgoszczy

Na odbytym w dniu 18. 12. 45 po­

siedzeniu Bydg. Wydz. Pow., któremu przewodniczył starosta Michalski,, po-

TEATRY ŚWIETLNE * Bałtyk: Dwaj rywale. Wolność: Nr sezonu odbudowy przez Wojewódzki 217.

Urząd Odbudowy.

Z tego powodu niektóre pilne pra- stanowiono m. in. zakupić w Oliwie ce budowlane, mimo istnienia fundu- 5 wagonów towarowych dla Bydg.

Kolejki Pow. Pracownicy BKP będą [odtąd premiowani za wydajność pra­

cy. Ufundowano dla Uniwersytetu Mi­

kołaja Kopernika w Toruniu stypen­

dium, z którego będzie mógł korzy­

stać student z pow. bydg. Na urzą­

dzenie gwiazdki dla rannych żołnie­

rzy w szpitalach przeznaczono kredyt do wysokości 10.000 zł.

szów, są nadal nietknięte ze szkodą dla całości gospodarki i społecze; - stwa. Apelujemy do naczelnika tegoż urzędu, by wziął sobie przykład z swego kolegi w woj. poznańskim.

Tramwaje i autobusy miejskie bę- Zahżen e B^gobkiego Iow. Lelrrs^iegu

dą czynne w dzień wigilijny tylko do g. 17, w I i II Święto Bożego Naro­

dzenia do g. 14.

Zł 300 dla sierót po zamordowa-i nych zamiast życzeń świątecznych!

dla kol. księgarzy wpłaciła księgar­

nia „Znicz" Dworcowa 7.

Komitet Opieki nad kościołem św;

Krzyża składa wszystkim ofiarodaw-l com serdeczne życzenia świąteczne,;

dziękując równocześnie za okazaną!

pomoc. Msza św. na intencję ofiaro­

dawców odprawi się w ] ' Święto Bożego Narpdzenia o g. 10 wj

Kościele św-. Piotra i Pawła przy PI ską", na której byli obecni wicestar.

Wolności.

KLUB KAWALERÓW

W sobotę 22. 12/bm. w Teatrze stawieniach sala była po brzegi wy- Polskim premiera komedii muzycznej pełniona i urozmaicony program cie- M. Balickiego pt. „Klub Kawalerów'

ZWIĄZEK B. WIĘŹNIÓW POLITYCZ­

NYCH W BYDGOSZCZY urządza gwiazdkę dla dzieci człon­

ków i podopiecznych w niedzielę, 23

Specjalna komisja organizacyj­

na, wybrana na ogólnym zebraniu Sekcji Lekarskiej -Zw. Zaw. Prac [Służby Zdrowia, a składająca się [z dr Świąteckiego, dr Baniewicza, dr Staszewskiego, dr Chróścielew- skiego i dr Sielużyckiego, zwołała zebranie lekarzy bydgoskich w ce-

lu założertia Bydgoskiego Tow. Le­

karskiego. Zebranie odbyło się pod przewodnictwem dr Świątec- kiego, który wygłosił również refe- ferat pt. „Lekarze na rozdrożu".

W skład zarządu nowoutworzone­

go Bydgoskiego Tow. Lekarskiego, po uchwaleniu statutu, weszli:

prezes dr Świątecki'oraz wicepre­

zes dr Staszewski z tym, że dalsi członkowie zarządu będądokoopto- wani przez wybranych. \ ,

Osadnictwo wojskowe

BYDGOSZCZ. Na tereny przewi­

dziane dla osadnictwa wojsk, do cen­

tralnych punktów Starogród, Go­

rzów, Żegan i Lignica przeniesiono dotychczas za pośrednictwem bydg.

oddz. PUR-u 1.466 .rodzin, na inne tereny 516 rodzin. (a)

Harcerze w Szubinie

SZUBIN. Drużyny harcerskie Szu- pierwsze bina dwukrotnie urządziły w sali Ho-

telu Miejskiego „wieczornicą harcer- yjllllinilillllłBIIIIIIIIIIIIIIHłlllllllllllllllllltllllllllUUIIHIIIIlIHlIlllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllUIHIIIIu Walczak, przew. P.. R. N. Masłowski,

burm. Majewski i inni. Na obu przed- 3 dnta

9n>ta%dtia $. JU. T.

szył się wielkim powodzeniem. Im- £= PMT swym najwierniejszym przyjaciołom, klientom i... żywicielom preza ta, której autorami byli rów- § nigdy jeszcze nie sprawił specjalnej gwiazdki. Były kiedyś piękne kasety, nież harcerze, stała na wysokim po- = które można było kupić za stosunkowo niską ,cenę. To było wszystko. Nikt ziomie i przewyższała wszystkie do-= tej nie żądał, aby PMT obdarzył 20 milionów'swr ■ klientów podarkami tychczasowe występy przyjezdnych = w postaci setki Egipskich Specjalnych. I nikt nie klął. Ani PMT, ani rewii i grup artystycznych. = hurtownik, ani detalista, ani konsument.

Roznosicielka gazet potrzebna.

Zgł. w godz. 8—10 IKP — Toruń, Szeroka 23 I p.

CUKIER, MARMOLADA, HERBATA, JAJKA I MYDŁO Wydz. Apr. i Handlu Żarz. Miejsk.

w Toruniu podaje do wiadomości, że dzieci do lat 2, będące w posiadaniu kart ml. kat. „D“ oznaczone literą

„E“ otrzymają na kupon kontr. II po 2 jajka po cenie zł 2,75 za jedno jajko. Sprzedaż jaj w czasie od 22 — 24. 12. 45 w sklepach Tor. Spółdz.

Spoż. ul. Mickiewicza 59, Kościuszki 7, Poznańskiej 96 i Rynek Staromiej­

ski 27.

Ponadto otrzymają w czasie od 22

— 24. 12. 45 r. posiadacze kart żywn.

kat. I na ode. nr 35 po kawałku my­

dła toalet, w cenie zł 6,40 za kaw.

W czasie od 22. 12. 45 otrzyma lu­

dność m. Torunia nast. przydz. kart­

kowe:

dla dzieci do lat 3 — 500 g mar­

molady na odcinek nr 16 i 150 g cu­

kierków na odcinek nr 25 kart żywn.

kat. I rodź, i kat. II rodź. Cena mar.

molady zł 25 za 1 kg. Cena cukier­

ków zł 9,10 za 150 g.

Marmoladę i cukierki otrzymają dzieci, które do dnia 31. 12. 45 u- kończą 3 lata.

Podanie fałszywych dat urodzenia dzieei na ode. kontr, i potw. tychże przez administr. lub właśc. domów, bm., w sekr. Związku przy ul. Jagiel­

lońskiej 23. Członkowie i podopieczni zweryfikowani do końca listopada, zechcą pobrać bony dla dzieci w so­

botę od g. 10—1.7. Dzieci z bonami od nr 1—300 przybędą w niedzielę o g.

11, hr 301—650 o godz. 14.

WYSTĘP BALETU ZWM W sobotę 22 bm. o g. 15 w Teatrze Polskim wystąpi zespół baletowy Z.

W. M.-u pod kier. Urszuli Gryglew- skiej. W programie tańce ludowe, akrobatyczne, balet, step.

Ceny biletów zniżone. Przedsprze­

daż w kasie Teatru Polskiego w Byd­

goszczy.

FILM ANGIELSKI NA EKRANIE x POMORZANINA

Po długich wysiłkach udało się Okr. Zarządowi Kin uzyskać pierw­

szy z filmów wojennej produkcji an­

gielskiej pt. „Było ich dziewięciu".

Uroczysta premiera tego filmu od­

będzie się dnia 22. 12. 45 r. o godz.

14 w kino-teatrze „Pomorzanin".

Film ten będzie pierwszym z serii obrazów zagranicznych, które ukażą się na naszych ekranach.

W związku z przejęciem kin przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Film Polski", ‘ceny miejsc będą podwyż­

szone o lOO"/o.

Podwyższka ta spowodowana jest kosztami eksploatacyjnymi filmów zagranicznych, które zacznie „Film Polski" masowo sprowadzać, jak również podatkami i innemi opłata­

mi. Nie chcąc jednak ludzi pracy po- bawiać możliwości oglądania najnow­

szych obrazów SO’/o miejsc każdego kina będzie rezerwowane dla pra­

cowników po dotychczasowych ce­

nach, za okazaniem legitymacji Zw.

Zaw. Z efen zniżkowych korzystać może również wojsk* wszystkich stopni.

„MEMEL-K ASERNE" ? Nad wejściem do koszar przy ul.

Mazowickiej, znajduje się olbrzymi napis „Memel-Kaserne".

Czy żołnierz polski przechodząc przez bramę nie doznaje uczucia od­

razy na widok jednej z nielicznych—

na szczęście — w naszym mieście pa­

miątek okupacji niemieckiej?

UNRRA DLA PRACOWNIKÓW PKP BYDGOSZCZ. Na święta Bożego Narodzenia otrzymają pracownicy Pom. Okr. PKP paczki — dar UNRRA dla Polski. Paczki, zawie­

rające papierosy, artykuły żywn. jak kakao, czekoladę, cukier, mąkę oraz artykuły pochodzenia tekstylnego ważą po 5 kg. Wydawanie ich odby­

wać się będzie w jednostkach służbo­

wych z udziałem ZZK za pokwitowa­

niem, potrącenie zaś w sumie 307 zł nastąpi przy następnych poborach.

Prawo do otrzymania paczek mają pracownicy stali, posiadacze kart ży­

wnościowych MK. Pracownicy sezo­

nowi oraz niestali paczki otrzymają w terminie późniejszym. Bydgoski Ośrodek Aprowizacyjny przy PKP otrzymał 13.964 takich paczek.(PAP).

ŚWIĄTECZNE DARY UNRRA DLA NAJUBOŻSZYCH BYDGOSZCZ. Wydz. Op. Społ. w Bydgoszczy otrzyma! z magazynów Min. Pracy i Op, Spal, większą ilość darów UNRRA w formie używanej odzieży przeważnie damskiej i dzie­

cięcej, które w pierwszym rzędzie są przeznaczone dla zakładów wycho­

wawczych dzieci i starców oraz dla podopiecznych Wydz. Op. Społ. m.

Bydgoszczy. Poza tym uwzględnia się indywidualne wnioski osób, które ucierpiały na skutek działań wojen­

nych. Dotychczas obdarzono około 3 tysiące rodzin.

Dziś znów mamy PMT. Jednak zamiast zdemokratyzować się jeszcze = S bardziej, PMT stal się kapitalistą, utrzymującym stosunki handlowe tylko = g ze swoją... warstwą. Dla innych nie, ma nic innego jak zapowiedzi o zniżce =j

= cen papierosów aż do 60 gr przeciętnie za sztukę (jak gdyby to było tak = g ,.bardzo tanio'*), podwyżkę trzy-złotowych papierosów o 20*!i, zakaz uży- S S wania tytoniów i papierosów niemonopolowych (przy czym zapewne nie = żż obywa się bez rewizji lokaloicych i osobistych, bez grzywien, kar, zam- =

= knięć sklepów itp.). Tyle PMT ma dla „maluczkich". Dla innych jest w = g Bydgoszczy jeden sklep PMT, sprzedający swój towar zamożniejszym =

= konsumentom i kupcom tytoniowym po równej cenie (!). Zaiste, salomono-jś

= we rozwiązanie „zawiłej1* sprawy! =

= PMT porywa się w penym momencie, na likwidowanie handlu tytoniem = S niemonopolowym pewny, że od razu zaopatrzy wszystkich palaczy w papie- =

= 'osy, cygara i tytoń, co jest jego obowiązkiem i celem istnienia. Potem =

^„zauważa", że nie jest rogiem obfitości, tytoniu własnego nie ma w wy-fż

= starczającej ilości i cen obniżyć nie może (a odwołać obniżki nie ma =

= odwagi). =

Monopolu Tytoniowy! Co by to było, gdyby wszyscy byli tak „solid- =

= nym‘‘ kupcem jak Ty! Gdyby wszyscy walczyli tak ze zwyżką, cen ja,ksż

= Ty...? Co uczyniłbyś, Monopolu, gdyby ktoś słowa nie dotrzymał w sto- =

= sunku do Ciebie? ==

Boże Narodzenie jest Świętem Pojednania. Nie pojednałeś się, Mono- = śiPolu Tytoniowy ze swymi przyjaciółmi. Czy wymagasz, aby oni podeszli źż

= do Ciebie? =

= Przecież nasza stara tradycja nakazuje winnemu podejść do dotknię-Śż

= tego. Uczynisz to chociaż przy zmianie Roku? ' Jastrząb. =

^illlllllillll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||^

ścigane będzie sądownie. Marmoladę i cukierki nabyć można w sklepach Tor. Spółdz. Spoż. Poznańska 96, Ko­

ściuszki 7, Mickiewicza 89 i Rynek Staromiejski 27.

Ponadto ustalono nast. przydziały:

cukru 1000 g dla kat. I na ode. nr 19, 800 g dla kat. II na ode. nr 17, 500 g dla kat. I rodź, na ode. nr 26 po ce­

nie zł 19 za 1 kg; herbaty dla kat.

I po 20 g na ode. nr 34 po cenie zł 4 za 20 g.

dETw łtitfuka te/ive&ta

UBP zaaresztował Baumgarta Le­

onarda, posiadacza drogerii przy St.

Rynku, pracującego podobno za cza­

sów okupacji na korzyść wroga oraz mającego niem. przynależność do tzw. gr. II. Bliższe szczegóły poda-

Ryby do końca stycznia

(w) Niespodziewana odwilż i de­

szcze nie pozwalają obecnie na po­

łów ryb. Lód jest miękki i załamu­

je się. W ub. czwartek podczas poło­

wu ryb na Gople załamał się nagle lód pod sześcioma rybakami, za­

trudnionymi przy połowie. Dzięki my po wyjaśnieniu sprawy.

Co Igdrzie * kiedy. I

TEATR POLSKI

Sobota: „Klub kawaler*w"; Nie­

dziela: g. 15 „Lekkomyślną si*stra“;

godz. 18.30 „Klub kawaler*w"; Po­

niedziałek : nieczynny.

TEATRY ŚWIETLNE Pomorzanin: Był* ich 9-eiu; Wol­

ność: Batalia nieustraszonych; Polo­

nia: Człowiek. kt*ry żył dwa razy;

Orzeł: Znachor; Bałtyk: Szalony lot­

nik. NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY Komenda Miasta M. O. 23-47 Pogotowie Ratunkowe 15-53

Straż Pożarna 11-11

DYŻURY 4PTEK

Pod Łabcdzieta: Al. 1 Maja 5, Na Okol u: Grunwaldzka 37.

jednak szybkiej akcji ratunkowej o- ealono w ostatniej chwili życie ryba­

kom. Z tego pow*du — mimo szczerych chęci i starań — Pomorska Spółdziel­

nia Rybacka oraz władne aprowiza- cyjne nie są w stanie dostarczyć przewidzianej ilości ryb dla ludności miasta.

Wszyscy posiadający kartki żyw- neściowe I kat., którzy nie dostaną lyb przed świętami — otrzymają je w okresie poświątecznym

Z APROWIZACJI

OGŁOSZENIE

Wydz. Apr. i Handlu m. Bydg.

podaje d* wiadomości, iż na karty żywnościowe I kat. prac, z mieś, gru­

dnia 45 r na ode nr 15 można otrzy­

mać 0,5 kg śledzi we wszystkich fi­

liach Bydg. Spółdz. Spoż. w Bydg.

do dnia 5. 1. 46 r. Równocześnie po-!

daje się, iż wywołany przydział ryb!

będzie wydawany w miarę dostaw transportu przed świętami i po świę-' tach. Wobec tego wzywa się ludność) m. Bydgoszczy do zachowania spoko­

ju i równowagi przy zakupach i nie-!

stwarzania kolejek przed składami spożywczymi.

Ogłoszenie Wydz. Apr. i Handlu m. Bydgoszczy z dnia 22. 12. 45 r.

prostuje się odnośnie ceny za mydło do prania, która wynosi 10 zł a nie jak mylnie podano 6,70 zł.

Zarazem wzywa Wydz. wszystkie Firmy i Instytucje, które otrzymały asygnaty na pobranie ziemniaków z miejsc zsypu w poszczególnych po­

wiatach a asygnat tych w całości lub częściowa nie zrealizowały, do nie­

zwłocznego zawiadomienia Wydziału Apr. i Handlu m. Bydgoszczy — Oddział Ziemiopłodów, pokój nr 13, ul. Grodzka 25, o wysokości niezre­

alizowanej ilości ziemniaków.

ZEBRANIE KOŁA PKP Odbyło się tutaj zebranie Koła

nięte. Dopóki nie będzie zgody i współpracy między poszczególnymi zrzeszeniami czy partiami — zazna­

czył dyr. Studentowicz — nie będzie jej w. całym naszym Państwie. Kto chce zasłużyć na miano obywatela polskiego, powinien dążenie swe skie­

rować w kierunku odbudowy kraju, a nie w kierunku krzewienia niepo­

rozumienia i Wzajemnego zwalczania się. t

Zebranie zakończono wspólnymi życzeniami pomyślnych wyników w przyszłej działalności Stronnictwa.

(pi) APEL DO MIESZKAŃCÓW

MIASTA BYDGOSZCZY Większa część społeczeństwa byd-

TRAKTUJEMY SPRAWĘ POWAŻNIE Zanim włączysz odbiornik elek­

tryczny, zastanów się dobrze, czy jest to konieczne!!!

Kto używa piecyka elektrycznego, naraża siebie i sąsiadów na pozosta­

nie bez światła, jak również pozba­

wia przemysł i zakłady użyt. publ. ko­

niecznej dla nich energii elek.tr.ll!

Obywatele!!! Baczcie na lekkomyśl­

nych sąsiadów, którzy nie stosują się do zarządzeń wyd. w sprawie oszczę­

dzania energii elektr. — narażając przemysł, zakłady użyt. publ. i Was na pozostanie bez dopływu energii elektrycznej w czasie zimy!!!

Nawołujcie ich do oszczędności!!!

goskiego nie zrozumiała i nie chce zrozumieć doniosłości w chwili obec­

nej zarządzeń Wojewody Pomorskie­

go i Prezydenta Miasta z dnia 5 bm.

Elektrownia nie posiada zapasów węgla i może być w każdej chwili za­

trzymana, a tymśamym wodociągi i cały przemysł. Wówczas tysiące ro­

botników pozostanie bez pracy i mia-

-o __ p «o

ROZGŁOŚNIA POMORSKA Niedziela, 23 grudnia 8.00 Trans, z Warsz. 12-00 Trans, z Warsz. 15-00 muz. lud., kapela pod dyr. F. Małego. 15-30 Kwadr, lit. w opr. A. Rozentalowej. 15.45 Przegl. prasy. 15.50 Wiad. miejsc.

16.00 Aud. spec. „Zmierzch znacho­

ra" w opr. J. Boguskiego. 16-25 Roz­

mowa z radiosluch. 16.40 Muz. rozr.

17.00 Transm. z Warsz. 20.00 Konc.

ork. salon, pod dyr. W. Zakrzew­

skiego. 20.45 Kwadrans speakera.

21.00 Konc. życzeń. 22.00 Kron. tyg.

22.10 Wiad. sport. 22.15 Progr. na dzień nast. Zakończ, aud.

sto bez wody.

Obywatelu! Zrozum — nie bądź Str. Pracy przy warsztatach głów­

nych PKP, podczas którego omawia­

no przede wszystkim zadania oraz

egoistą — myśl o innych a możesz to uczynić przez oszczędzanie prądu elektrycznego.

obowiązki Str. Pracy przed zbliżają­

cymi się wyborami. Ponieważ zjedno­

czenie Stronnictwa nastąpiło stosun- k o bardzo późno, trzeba teraz ca­

łego wysiłku woli i rzeczywiście c- fiamej działalności wszystkich oby­

wateli, aby doprowadzić je do tej wy­

żyny, na jakiej znajdowało się ono orzed wojną.

Po krótkim referacie dyr. Studen- towicza, przystąpiono do dyskusji, w;

której ujawniono szereg przykrych' wypadków aa terenie warsztatów, które, maja na celu wytwarzenie dy- sharmonii i wspólnego niezrozumie-' nia' się poszczególnych partii. Czyn-) niki, siejące takie nieporozumienia wśród społeczeństwa, winny być usu-j

Melduj natychmiast sąsiada złej woli (w Elektrowni Miejskiej, przy ul. Jagiellpńska 49-50, telefon 1523) [który używa: 1. piecyka elektryczne­

go, 2. grzejnika, kuchenki, żelazka w godz. od 7—9 rano, oraz od 16—21.

3. w mieszkaniach prywatnych więcej niż jedną żarówkę do 60 Watt na je­

dna izbę.

Prezydent Miasta (—) J. Twardzickl ORJG A N I Z ACJt BYOCOSKICH

Zw. Czel. Rzeźn. zawiadamia go­

ści, że uroczystość gwiazdkowa odbę­

dzie się 26. 12. o godz. 13.30 zamiast o 16.30. (Strzelnica).

• —- Któż to ten pan?

— Tą mój szef. Jeszcze nie wypła­

cił mi gwiazdki.

CIERPIENIA wqtroby

woreczka żółciowego usuwają

zioła magistra Wo skiego

„BILŁOSA"

Do nabycia w aptekach, drogeriach

WYTWÓRNIA <5«3r

WARSZAWA, Nowogrodzka 12

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :