Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1937.05.27, R. 19[!], nr 59

Pełen tekst

(1)

Cena numeru 10 groszy Opłacono gołówką z góry

PISMO SPOŁECZNE. GOSPODARCZE. OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW

Nr 59 II VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c z w a r t e k d n i a 2 7 m a j a 1 9 3 7 r . || Rok 19

Twoja cześć chwała... Rozbudów polskiej lloty handlowej

W dniu święta Polski Chrystusowej.

U r o c z y s to ś ć B o ż e g o C ia ła n a le ż y d o

w i e r z e z a w s z e n a j p i ę k n ie j s z y c h ś w ią t w c a ły m r o k u k o ś­

c i e l n y m . J a k ż e w s p a n i a ł ą i m a j e s t a t y c z n ą j e s t p r o c e s ja z N a jś w . S a k r a m e n t e m , w c z a s i e k t ó r e j u k r y t y p o d p o s t a c ią c h l e b a C h r y s t u s —- j a k m ó w i p o l s k a p i e ś ń k o ś­ c i e l n a — - „ z a g r o d y n a s z e w i d z i e ć p r z y ­ c h o d z i i j a k s ię J e g o d z i e c i o m p o w o d z i .“

O d u b o g i e j , n i k o m u n i e z n a n e j z a k o n ­ n ic y s i o s t r y J u l i a n n y w r L ie g e , w y s z ła i n i­

c j a t y w a u s t a n o w i e n i a te g o ś w i ę t a , k t ó r e w r . 1 2 6 4 p a p i e ż U r b a n I V o g ło s ił ś w ię t e m o b o w i ą z u j ą c y m c a ły k o ś c ió ł k a t o l ic k i .

W P o l s c e ś w ię to B o ż e g o C ia ła z a c z ę t o o b -

ś w ię t e j , ż e b r o n ił z ie m i o j c z y s t e j i s t a ł w i e r n i e n a s t r a ż y s w y c h n a j - d r o ż s z y c h i d e a ł ó w .

A j u ż n a j p i ę k n i e j , w w a r u n k a c h s z c z e ­ g ó l n ie p o d n io s ł y c h i u r o c z y s t y c h o d b y w a s ię p r o c e s j a B o ż e g o C ia ła w s to i, n a s z e g o p a ń s t w a w W a r s z a w ie . W p r o c e s ji b i e r z e u d z i a ł P r e z y d e n t R z e c z y p o s p o l it e j, r z ą d

„ i n c o r p o r e '* . S e jm , S e n a t i w s z y s tk i e s ta ­ n y . T e n p o d n i o s ł y a k t u c z e s tn i c z e n i a G ło ­ w y P a ń s t w a w p r o c e s ji B o ż e g o C ia ła s t a ł s ię n a p r a w d ę p i ę k n y m z w y c z a j e m w w o l­

n e j n a s z e j O j c z y ź n i e , m a j ą c y m s w ó j p o ­ c z ą t e k js z c z e z c z a s ó w n a s z e j h i s t o r y c z n e j p o t ę g i i ś w ie t n o ś c i , k ie d y to k r ó l o w i e p o l -

c h o d z i ć d o ś ć p ó ź n o , b o d o p i e r o o d r o k u 1 5 5 9 , a le z b i e g i e m w ie k ó w r u r o s ł o o n o d o r o z m ia r ó w ' w i e l k i e g o ś w ię t a n a r o d o w e g o P o l s k i C h r y s t u s o w e j i s ta ł o s ię p i ę k n y m .s y m b o le m p o w s z e c h n e j ł ą c z n o ś c i N a r o d u z K o ś c io łe m .

J a k n a c a ły m ś w ie c ie , ta k i w r P o ls c e w d z ie ń B o ż e g o C ia ła w e w s z y stk ic h m ia ­ s ta c h i w io s k a c h n a s z y c h w y c h o d z i z k o ś ­ c io łó w w ie lk a i u r o c z y s ta p r o c e s ja . P o d

s c y z c a ły m d w o re m b r a li u d z ia ł w ty m w ie lk im ś w ię c ie P o ls k i C h r y s tu s o w e j.

U ro c z y s ta w ię c ta p r o c e s ja , p r o w a ­ d z o n a p rz e z B o g a ż y w e g o d o s y m b o lu

w ie lk ie j p ie lg r z y m k i n a r o d u p o ls k ie g o , k tó r y p rz e z u g o ry i b u r z e d z ie jo w e id z ie w p r o m ie n ia c h ła s k B o ż y c h k u n ie ś m ie r ­ te ln e j c h w a le i k u ś w ie tla n y m s z la k o m s w e g o w ie lk ie g o p r z e z n a c z e n ia .

w oświetleniu niemieckim

N ie m c y ś le d z ą z ro s n ą c y m z a in te r e s o - 1 w a n ie m ro z w ó j n a s z e j m a r y n a r k i h a n d lo­ w e j, w k tó r e j z d a ją s ię ju ż p rz e w id y w a ć p o w a ż n ą k o n k u r e n c ję d la w ła sn e j f lo ty h a n d ló w e j n a B a łty k u i in n y c h m o rz a c h . D o w o d e m te g o je s t o b s z e rn y a r ty k u ł p . t.:

„ D e r A u s b a u d e r p o ln is c h e n H a n d e ls flo tte . D e r s e e w a r tig e W a r e n v e r k e h r s o li m il e i- g e n e n S c h iffe n b e w a ltig t w e r d e n 4* w ' je d ­ n y m z o s ta tn ic h n u m e ró w „ S te ttin e r G e ­ n e ra l A n z e ig e r4’.

A r ty k u ł, b o g a to ilu s tro w a n y c y fra m i., je s t o ty le in te r e s u ją c y , ż e z a w ie ra k ilk a c e n n y c h s tw ie rd z e ń .

A w ię c p r z e d e w s z y stk im , ż e p o ls k a f lo ta h a n d lo w a p o s ia d a s to su n k o w o m a ło p r z e s ta r z a ły c h s ta tk ó w ', ż e n a 4 0 lin ii r e ­ g u la r n y c h k tó r y c h p u n k te m w y jś c io w y m

je s t G d y n ia w z g lę d n ie G d a ń s k , 1 5 p r z y p a­ d ła n a p o ls k ie lin ie ż e g lu g o w e itp .

G o d n e u w a g i s ą te ż k o n k lu z je a r ty k u ­ łu : „ D ą ż e n ie P o lsk i id z ie w ty m K ie ru n k u , b y ja k n a jw ię k s z ą c z ę ś ć s w e g o o b r o tu to ­ w a ro w e g o d ro g ą m o rs k ą o b s łu ż y ć w ła s n y ­ m i s ta tk a m i. W r . b . z a m ó w io n o ju ż k ilk a n o w y c h s ta tk ó w f r a c h to w y th i p a s a ż e r ­ s k ic h n a s to c z n ia c h z a g r a n ic z n y c h , a d a l­ s z e z a m ó w ie n ia s ą p rz e w id y w a n e . W z w ią ­ z k u z ty m z a m ie r z o n a ro z b u d o w a w ła sn e j s to c z n i w G d y n i n a b ie r a s p e c ja ln e g o z n a­

c z e n ie . P o ls k ie s ta tk i m a ją n ie ty lk o w y ­ w o z ić p o ls k ie to w a r y w ś w ia t i p rz y w o z ić z a g ra n ic z n e to w a ry d o P o ls k i, le c z m a ją b y ć ta k ż e b u d o w a n e w P o lsc e . U p ły n ie z a­ p e w n e s p o ro c z a s u z a n im s ię u r z e c z y w is t­

n i te p la n y i z a m ia r y , le c z s ię z a b ie ra d o n ic h z c a łą ś w ia d o m o ś c ią .

Postulaty kredytowe rolnictwa pomorskiego

D la P o m o rz a p r z y d z ie lo n o k r e d y ty I r u in iu s to s u ją c s ię d o lic z n ie n a p ły w a ją - s ie w n e o g ó ln e w w y s o k o ś c i 7 7 0 ,0 0 0 n a c y c h re z o lu c y j o d K ó łe k R o ln ic z y c h P o -

i p r o c , i 4 5 0 ,0 0 0 z ł n a 3 p ro c . K r e d y ty m o rz a , w y s tą p iło d o M in is te r s tw a S k a r b u trz y p r o c e n to w e z o s ta ły u r u c h o m io n e w | o ra z R o ln ic tw a z w n io sk ie m o o b n iż e n ie te r m in ie p ó ź n ie jsz y m , g d y k r e d y ty 7 p r o c , o p r o c e n to w a n ia w s z y s tk ic h k r e d y tó w ju ż w ' d u ż y m s to p n iu ro z d z ie lo n o p r z e d e s ie w n y c h u d z ie lo n y c h d la P o m o r z a d o 3 w s z y s tk im r o ln ik o m , z n a jd u ją c y m s ię w p ro c , o ra z o lib e r a ln e r o z k ła d a n ie te r- p o ło ż e n iu n a jc ię ż s z y m . W s k u te k te g o ro - m in ó w z w r o tu ic h i u n ik a n ie g r o m a d z e n ia c z n y c li k lę s k , k tó r e n a w ie d z iły ro ln ik ó w s p ła t w o k r e s ie p o ż n iw n y m .

P o m o rs k ie T o w a rz y stw o R o ln ic z e w T o - ‘ > —

Pożar strawił całą osadę

L U B L IN . Z W ę g ro w a d o n o s z ą : W o s a d z ie M ie d z n a p o w r. w ę g ro w s k im w c z o ra j o p ó ł­ n o c y g d y c a ła o s a d a b y ła p o g rą ż o n a w e ś n ie w z a b u d o w a n iu je d n e g o z g o s p o d a rz y w ry b u c h ł o g ie ń , k tó r y w s k u te k s iln e g o w ia tr u p r z e n ió s ł s ię n a s ą s ie d n ie z a b u d o w a n ia . W k r ó tc e n ie m a l c a ła o s a d a s ta n ę ła w o g n iu . A k c ja r a tu n k o w a b y ła n ie z m ie r n ie

u tr u d n io n a , p o n ie w a ż o g ie ń r o z p r z e s trz e -

> n ia ł s ię je d n o c z e ś n ie w k ilk u k ie ru n k a c h .

P o ż a r s tra w ił s to k ilk a d z ie s ią t g o s p o­ d a rs tw o ra z d o m y z a jm o w a n e p r z e z f u n k c ­ jo n a r iu s z y p o lic ji p a ń s tw o w e j ta m te js z e g o p o s te r u n k u , k tó r z y p r a w ie n ic n ie z d o ła li ' u r a to w a ć . S to k ilk a d z ie s ią t o s ó b s tr a c iło c a łk o w ity s w ó j d o b y te k . W p ło m ie n ia c h

; z g in ą ł 6 4 - le tn i K o n s ta n ty O b u lu s , w ła ś c i- ' c ie l d o m u , k tó r y u s iło w a ł r a to w a ć s w ó j 'd o b y te k . 1 0 o s ó b u le g ło c ię ż k im p o p a rz e - ' n io m .

Sad najwyższy

Iz b a K a r n a S ą d u N a jw y ż sz e g o w y d a la o s ta tn io n a s tę p u ją c y s e n s a c y jn y w y r o k : U lo tk i o tr e ś c i „Kupuj tylko u Polaka44,

„Popieranie żydów zdradą Narodu44, itp.

a bojkot żydów

J z a w ie r a ją p o g lą d p o lity c z n y n a s to s u n k i w h a n d lu p e w n y c h w a r s tw lu d n o śc i, d ą ż ą ­ c y c h w e d łu g s w e j id e o lo g ii d o u n a r o d o w ie ­ n ia h a n d lu , n ie n a r u s z a ją c je d n a k o g ó ln e j

! o b y c z a jn o ś c i p o w s z e c h n e j, z a p e w n ia ją c e j z ło c is ty m b a ld a c h im e m id z ie k a p ła n , n io ­

s ą c w k o s z to w n e j m o n s tr a n c ji H o s tię Ś w ię tą . Z a d o s to jn ik a m i K o ś c io ła , z a k le ­ r e m , z a d y g n ita r z a m i ś w ie c k ie m i, id ą b r a c ­ tw a z o b r a z a m i i c h o rą g w ia m i i n ie z lic z o ­ n e tłu m y .

N a c a ły m o b s z a rz e k a to lic k ie j P o lsk i b iją r a d o ś n ie ro z k o ły s a n e d z w o n y k o ś c ie l­

n e , w z ło ty c h b la s k a c h s ło n e c z n y c h c h y lą s ię g ło w y lu d z k ie ja k o te ła n y z ie lo n e p o d ż y w y m w ia tru p o d m u c h e m , a p o d n ie b io­ s a u la ta p ię k n a i rz e w n a p ie ś ń p o ls k a :

„ T w o ja c z e ś ć c h w a ła , n a s z w ie c z n y P a ­ n ie !44

I b ło g o sła w ń C h ry s tu s z ie m i p o ls k ie j, a b y n a s z a g le b a o jc z y s ta b o g a te p lo n y r o ­ d z iła , b ło g o s ła w i c a łe m u n a r o d o w i, a b y n ig d y ju ż w ię c e j n ie z a z n a ł n ie w o li i p o n i­

ż e n ia , z a to , ż e p rz e z w ie k i tr w a ł p rz y

Radlopajeczarz wykryty w wiezieniu

■ 2 8 p r. o w y k r o c z e n ia c h n ie s ta n o w i.

Na tle walki z i

wydarzył się niedawno w Niemczech za­

bawny wypadek. Dozorca w więzieniu nie daleko Berlina, wykryłjeden z wię­

źniów, leżąc na swym sienniku słucha ra­ dia, za pomocą instalacji niesłychanie prymitywnej sporządzonej przez siebie

radiopajęczarstwem Biorąc pod uwagę, więzienie znajduje się w pobliżu stacji radiowej, możemy u- wierzyć, odbiór był dość dobry.

Zdemaskowany przez dozorcę radio- iński Instytut Naullowy przy uniwersy- pajęczarz skazany został na miesiąc do- tecie berlińgkLm

datkowego więzienia za korzystanie z in­ stalacji niezarejestrowanej.

m a te r ia łu n a u k o w e g o d o s ta r c z a „ U k r a -

Niemiecka Ukraina

B E R L I N ( C e n tr o p r e s s ) . P r e te n s je n ie k tó r y c h k ó ł n ie m ie c k ic h d o U k r a in y s ą z n a n e . Z g ło sz o n e te ż z o s ta ły n a w e t o - f ic ja ln ie p r z e d k ilk o m a la ty p r z e z ó w ­ c z e s n e g o d o w ó d c ę n ie m ie c k ie j p a r tii n a ­ c jo n a lis ty c z n e j H u g e n b e r g a . N a w e t o b e c -

0 b a d a n ia c h p r z e d h is to r y c z n e g o s ta ­ n u U k r a in y i p ie rw sz y c h je j p o c z ą tk a c h w y k ła d a ł o s ta tn io p r o f e s o r u n iw e r s y te ­ tu k ró le w s k ie g o v o n R ic h th o f e n . P r o f e­ s o r te n n i m n ie n i w ię c e j p o w ie d z ia ł, ż e lu d u k r a iń s k i w s k u te k w a r u n k ó w n a tu r a l­

n y c h d o d n ia d z is ie jsz e g o p o d z ie la lo s lu ­ d u n ie m ie c k ie g o , k tó r y d o ń je s t ta k b a r ­ k i w k ie r u n k u z y s k a n ia te g o k r a ju . P r z e d e d z o p o d o b n y , p o n ie w a ż n ie p o s ia d a g ra - w s z y s tk im c h o d z i o to , a b y d o w ie ś ć , ż e n ic n a tu r a ln y c h . W s p ó ln o ś ć lo s u łą c z y lu d b y li to w ła ś n ie G e r m a n ie , k tó r z y p ie r w s i n ie m ie c k i z lu d e m u k r a iń s k im ja k m o ż e o s ie d lili U k r a in ę P o tr z e b n e g o d o te g o z ż a d n y m in n y m n a ś w ie c ie .

nie, chociaż o planach tego rodzaju nie mown się bezpośrednio, czynione wysił-

(2)

Str. 2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA „ G Ł O S H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N r 5 9

W Prusach Wschodnich Motoryzacja kraju

N a o g ó ln ą lic z b ę a a re je s lr o w . w d n . 1 n y c h , n a s tę p n y m w o je w ó d z tw e m je s t ś lą - k w ie tn ia b .

in n y c h p o ja z d ó w m e c h a n ic z n y c h ( n ie b io -

r ą c p o d u w a g ę m ia s to W a r s z a w ę ) n a jw ię k - 2 .2 7 6 , w a rs z a w s k ie 2 .0 7 8 , k ie le c k ie 1 .5 9 4 , s z ą ilo ś ć w o z ó w p o s ia d a w o je w ó d z tw o p o z - lu b e ls k ie 9 4 4 , b ia ło s to c k ie 7 1 4 , w ile ń s k ie n a ń s k ie , a m ia n o w ic ie 6 .0 0 0 4 , w ty m 2 .9 1 1

p r y w a tn y c h i u r z ę d o w y c h . 5 2 9 d o r o ż e k , n o w o g r ó d z k ie 2 8 9 , p o le s k ie 2 5 9 , ta rn o p o l- I 2 1 2 a u to b u s ó w , 8 6 8 c ię ż a r o w y c h , 1 3 3 6 m o - s k ie 2 3 6 .

C h a ra k te r y s ty c z n e b y ły s ło w a , w y p o - 1 to c y k li, 1 4 8 in n y c h p o ja z d ó w m e c h a n ic z - w s c h o d n ie p ru s k a te j, ,la ta - w ie d z ia n e p r z e z je d n e g o z lo k a ln y c h d z ia - j

ją c e j s z k o ły " ( f lie g e n d e S c h u le ) m a z a z a - łą c z y N S D A P , w P iła w ie — S c h u lz a —

d a n ie z a p o z n a ć b liż e j c z ło n k ó w p a r tii o - p r z y p o w ita n iu „ la ta ją c e j s z k o ły " w p o r - a___

zaczyna się ftzesza Niemiecka

z b ie g u g r a n ic P o ls k i, P r u s W s c h o d n ic h i W . 1V 1. G d a ń s k a , g d z ie to z r e g u ły s p r o w a - d z a s ię w s z y s tk ie w y c ie c z k i k r a jo w e i z a ­ g r a n ic z n e d la p r z e d s ta w ie n ia n a m ie js c u

„ k r z y w d y n ie m ie c k ie j" , p o w s ta łe j p r z e z N a te re n ie P r u s W s c h o d n ic h b a w i o -

b e c n ie t. z w . ..L a ta ją c a S z k o ła " o k r ę g u b e r liń s k ie g o N S D A P . W s k ła d te j s z k o ły w c h o d z ą c z ło n k o w ie w s z y s tk ic h c z ło n k ó w p a r tii n a r o d o w o -s o c ja lis ty c z n e j, o d S A

i S S . p o c z y n a ją c a n a H itle r ju g e n d k o ń - p o w s ta n ie P a ń s tw a P o ls k ie g o , c z ą c .

W y p r a w a

3 7 .3 8 7 s a m o c h o d ó w o r a z s k ie z 4 .2 6 6 w o z a m i, p o m o rs k ie 3 .4 3 6 , łó ­ d z k ie 2 .1 2 2 , k r a k o w s k ie 2 .6 2 4 , lw o w s k ie

6 1 9 , w o ły ń s k ie 4 6 8 . s ta n is ła w o w s k ie 4 0 1 ,

Przyjmowanie walut obcych

w ic ie w s w o im p r z e m ó w ie n iu , z e m im o " " v

s w e j b ie d y k r a j w s c h o d n io p r u 8 k i tr w a nacjg nOaraniCZnVm

w ie r n ie p r z y s w o im W o d z u i w ie r n o ś c i i J

te j m u z a w s z e d o c łio w a . P o z w ie d z e n iu c a łe g o o b s z a ru w s c h o d n io p ru s k ie g o u c z ę - , s in ic y w y c ie c z k i b ę d ą m o g li b e z

n ie js z e i g ło ś n ie js z e m ie js c o w o ś c i w s c h ó d - p r z e s a d y p o w ie d z ie ć , i

n io p r u s k ie , a w ś r ó d n ic h ta k ż e m ie js c o - to w c a le n ie k o n ie c R z e s z y N ie m ie c k ie j, w o ś ć W e is s e n b e r g ( B ia łą G ó rę ) , le ż ą c ą u I a le je j p o c z ą te k ...

V1UI11V Z> U £> 11 ł1 Ł UllżCJ LZ. iU lltvU Ul |jUniuiiuu 1 €*L clj v mi :

k r e tr u b e rliń s k ie g o z z a g a d n ie n ie m w s c lio - c ie p ila w s k im . P . S c h u lz s tw ie r d z ił m ia n o - d u n ie m ie c k ie g o , s ta n o w ią c e g o — ja k w ia ­

d o m o — je d e n z z a s a d n ic z y c h d z ia łó w w y s z k o le n ia ś w ia to p o g lą d o w e g o w p a r tii n a ro d o w o - s o c ja lis ty c z n e j. W ty m c e lu u - c z e s tn ic y te j w y p r a w y z w ie d z ą w c z a s ie d o k o ń c a m a ja b r . k o le jn o w s z y s tk ie w a ż -:

• • • i - _ • • _ _ • • _ _ _ _ - • _ _ _ _ i_ _ i ।

CAŁA WIEŚ SIĘ SPALIŁA. le b u d o w n ic z y M ic h a ł Z a w a d z k i la l 6 6 .' P I N S K . W c z o ra j w g o d z in a c h w ie c z ó r- , n a s tą p ił w s k u te k u d a r u s e r c a . Z m a r ły n y c h d o s z c z ę tn ie s p a liła s ię w ie ś N ie u k u - . z a n iie s z k iw a ł s w e g o c z a s u w W ą b rz e ź n ie , w ie ż e w r p o w ie c ie p iń s k im . P a s tw ą p o ż a ru

p a d ło 2 0 0 b u d y n k ó w o r a z in w e n ta rz ż y w y i m a rtw y . S tr a ty w e d łu g p r o w iz o r y c z n y c h o b lic z e ń w y n o s z ą p o n a d 6 0 ty s ię c y z ło ty c h .

z a m ie s z k iw a ł s w e g o c z a s u w

] g d z ie p r o w a d z ił p o w a ż n e p r z e d s ię b io r s tw o b u d o w la n e . P o g r z e b w k tó r y m b r a ło u - d z ia ł lic z n e o b y w a te ls tw o m ia s ta i o k o lic y o d b y ł s ię w c z o r a j w W ą b rz e ź n ie .

W p o r o z u m ie n iu z m in is tr e m s k a r b u d u n a to , ż e o d b ie ra ją z a p ła tę w w a lu - { w y d a ła K o m is ja D e w iz o w a z a rz ą d z e n ie , ta c h o b c y c h w m ie js c o w o ś c i lu b w p o r z e , b a r d z o w a ż n e z n a c z e n ie d la g d y s p r z e d a n ie ty c h w a lu t b a n k o w i d e w i- r u c h u p o g r a n ic z n e g o , z a ła tw ia ją c w s p o - z o w e m u n ie je s t m o ż liw e — n io g ą u b ie -

’ » o z e z w o le n ie K o m is ji D e w iz o w e j p r z y jm o w a n ie z p o w y ż s z y c h ty tu łó w j d o ś c iś le o g r a n ic z o n e j w y s o k o ś c i p ie n ię ­ d z y z a g r a n ic z n y c h — z ty m , ż e z a in k a s o - w a n e o b c e ś r o d k i p ła tn ic z e z o s ta n ą o d ­ s p r z e d a n e b a n k o w i lu b a g e n to w i d e w iz o ­ w e m u .

P o d a n ie z a in te r e s o w a n y c h o s ó b d o K o m is ji D e w iz o w e j w in n y b y ć p o ś w ia d -

* c z o n e p r z e z w ła ś c iw ą w ła d z ę a d m in is tr a -

TRUP NA SZYNACH.

T O R U Ń . W d n iu w c z o r a js z y m n a lo rz e k o le jo w y m T o ru ń A le k s a n d r ó w n a k ilo ­ m e tr z e 1 0 7 z n a le z io n o z w ło k i n ie z n a n e g o m ę ż c z y z n y la t o k o ło 3 0 ., k tó r e g o g ło w a i le w a r ę k a b y ły z m ia ż d ż o n e p r z e z k o la p o ­ c ią g u . T o ż s a m o ś c i z w ło k d o ty c h c z a s n ie u s ta lo n o , n a jp r a w d o p o d o b n ie j z a c h o d z i tu s a m o b ó js tw o p r z e z r z u c e n ie s ię p o d p o c ią g . W ła d z e p o lic y jn e p r o w a d z ą d o c h o d z e n ia .

POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO

T O R U Ń . N a d w o r c u T o ru ń - P rz e d m ie - ś c ie w s z e d ł d o p o c ią g u o s o b o w e g o , o d je ż ­ d ż a ją c e g o w k ie r u n k u A le k s a n d r o w a k a ­ p r a l M ic h a ł J a r o t a . W c z a s ie b ie g u p o c ią ­ g u J a r o ta o tw o rz y w s z y d r z w i w a g o n u , w y ­ s k o c z y ł p o m ię d z y w a g o n y p o n o s z ą c ś m ie rć n a m ie js c u p o d k o ła m i p o c ią g u .

UMARŁ NA UDAR SERCA.

T O R U Ń . W u b ie g łą s o b o tę w b iu ra c h Z a rz ą d u M ie js k ie g o w T o r u n iu z m a r ł n a g -

STANI ZJEDNOCZONE AM. PÓŁN.

ZNIOSŁY CŁO NA POLSKIE ZBOŻE

W S ta n u c h Z je d n o c z o n y c h A m . P ó h t.

z o s ta ło w 'y d a n r z a rz ą d z e n ie , z n o s z ą c e c ło w y r ó w n a w c z e n a p o ls k ie ż y to . Z a r z ą d z e ­ n ie to z o s ta ło w y d a n e z m o c ą d z ia ła n ia

w s te c z o d d n ia 1 6 m a rc a b r .

iiiu u ii ż a d n e j ■ ■ . . . ż e P ru s y W s c h o d n ie P o s*a a J 3 C f

s ó b ż y c io w y s p r a w ę in k a s o w a n ia z a g r a n i- g a c s ię c z n y c h ś r o d k ó w p ła tn ic z y c h p r z e z p o g r a - n a । n ic z n y c h s p r z e d a w ,c ó w .

W p a s ie p o g r a n ic z n y m z d a rz a ją c z ę s te p r z y p a d k i z a o f ia r o w a n ia p r z e z d z o z ie m c ó w p ie n ię d z y z a g ra n ic z n y c h s p r z e d a n e im n a w ła s n y u ż y te k to w a r y w z g lę d n ie z a ś w ia d c z e n ia ś r o d k ó w lu b u - s łu g i. W z w ią z k u z ty m K o m is ja D e w iz o ­ w a w y ja ś n iła , ż e p r z y jm o w a n ie ; : c z n y c h ś r o d k ó w p ła tn ic z y c h je s t b e z z e - : Z w o le n ia K o m is ji D e w iz o w e j z a b ro n io n e . |

O s o b y , k tr e s ą z a in te re s o w a n e w

z y s k a n iu ta k ie g o z e z w o le n ia — z e w z g lę -! p e te n ta i s to s u n k i d a n e j m ie js c o w o ś c i.

s ię

z a s ia n i .. o 'jn e : ju |} s a m o r z ą d o w e j, k tó r a w in -

1P 7. 7 P - ! J . . .

rn i s tw ie rd z ić w k a ż d y m p r z y p a d k u p o ­ trz e b ę u d z ie le n ia w s p o m n ia n e g o z e z w o le - u - n ia z e w z g lę d u n a w a r u n k i z a ro b k o w a n ia

SPODZIEWANY PRZYJAZD PANA PREZYDENTA NA OTWARCIE

WYSTAWY W LISKOWIE.

A R S Z A W A . W d n iu o tw a r c ia w y s ta w y w L is k o w ie s p o ­

„ P r a c a i K u ltu r a W s i

d z ie w a n y je s t p r z y ja z d P a n a P r e z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j, k tó r y d o k o n a ć m a r o c z y s te g o o tw a r c ia w y s ta w y .

u -

WIOSENNE WYCIECZKI LUSTRACYJ- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO NE KÓŁEK ROLNICZYCH J E S T WŁAŚCICIELEM 1 4 MAJĄTKÓW

W s z y s tk ie p r a w ie K ó łk a R o ln ic z e P o - Z IE M S K I C H , m o r z a u r z ą d z a ją w m ie s ią c a c h m a ju il

c z e rw c u w y c ie c z k i f a c h o w e d la l u s t r a c ji1 g o s p o d a r s tw , p o le te k d o ś w ia d c z a ln y c h । p la n ta c ji n o w y c h r o ś lin — m n ie j z n a n y c h itd . P r a w ie w s z y s tk ie K ó łk a p o m o rs k ie p r o w a d z ą o b e c n ie p r a c e lu s tr a c y jn e .

LICZBA SPÓŁDZIELNI ŻYDOWSKICH i W POLSCE SPADA.

W d n iu 1 s ty c z n ia 1 9 3 4 r o k u b y ło z a ­ r e je s tr o w a n y c h w z w ią z k a c h r e w iz y jn y c h i .0 0 5 s p ó łd z ie ln i ż y d o w s k ic h , w d n iu 1 s ty c z n ia 1 9 3 6 r o k u 7 7 4 , w d n iu z a ś 1 s ty - 1 n ia 1 9 3 7 r o k u 7 6 8 .

\u niewoli

I f N A W O m y N a g ó rs k i

3 3 )

C ią g d a ls z y .

U c z u c ie w a s z e trw a , c h o c ia ż p rz e ­ s ło n iła je c h m u ra — c z a rn a c h m u ra , c o le g ła to b ie a a o c z a c h i d u s z y ...

C o z a c h m u r a ? — w y s z e p ta ła Z o s ia .

— W ie sz d o b rz e , o c z y m m y ś lę ...

O w ła d n ę ła to b ą ta c h m u ra , z m ą c iła m y ś li, u c z u c ia i d z iś s a m a n ie w ie s z c o k o c h a s z i c z e g o c h c e sz ... W id z ę , w y ­ ra ź n ie w id z ę tw ó j lo s!... M a s z w y p isa ­ n e w o c z a c h ... D w ie s ą d ro g i...

T w a rz c y g a n k i z b la d ła i w o c z a c h je j u k a z a ł s ię b ły s k d z iw n e j z a c ię to ś c i.

P o d n o s z ą c rę c e n a d g ło w ą Z o s i, ja k b y w p ro ro c z y m ja k im ś n a tc h n ie n iu z a ­ c z ę ła m ó w ić :

— D w ie s ą d ro g i!... G d y p ó jd z ie s z p o je d n e j — w id z ę k o ś c ió ł p e łe n lu ­ d z i.... ś w ia tła ... k w ia ty .... c ie b ie w id z ę w b ie li, s z c z ę ś liw ą i p rz y tu lo n ą d o n ie g o ... W id z ę d łu g ie ż y c ie ... L a ta m i­

ja ją w n ie s k o ń c z o n y m s z c z ę śc iu ... N ie k o ń c z y s ię w io s n a w a sz e g o ż y c ia ...

W id ? ę w ie n ie c k w ie c isty w o k ó ł c ie b ie ...

T o tw o je d z ie c i.... S z c z ę ś liw a z a k o ń ­ c z y sz to ż y c ie w B o g u , p rz e c h o d z ą c n a z a s łu ż o n y , w ie c z n y o d p o c z y n e k ... O to je s t p ie rw s z a d ro g a tw o je g o ż y c ia !

A d r u g a ? — w y s z e p ta ła Z o s ia . C y g a n k a n a c h w ilę z a k ry ła o c z y rę k o m a i w z d ry g n ę ła s ię , ja k b y u j­

rz a w s z y c o ś s tra s z n e g o .

W id z ę i tę d ru g ą d ro g ę — z a c z ę ­ ła m ó w ić p o c h w ili. — L o c h ja k iś c im n i} w id z ę , ja k g ro b o w ie c ... i c ie b ie

Powieść z lat 192124 na Polesiu.

w id z ę w n im ... K to ś ta m je s it k o to c ie b ie ... C z a rn y , z ło w ro g i, ja k k ru k ...

W y c h o d z ic ie o b o je d rż ą c i ro z g lą d a ją c s ię lę k liw ie ... W id z ę c ie rn istą , c ię ż k ą , p r z e k lę tą d ro g ę . Id z ie c ie p o tru p a c h ...

Z a w a m i id z ie w ś la d ję k lu d z i k rz y w ­ d z o n y c h .... N a w a s z y c h ś la d a c h k re w ...

T o ju ż n ie m iło ś ć łą c z y w a s , a le lę k p rz e d o s a m o tn ie n ie m , o b a w a p rz e d c o fn ię c ie m s ię w s te c z , g d y w s z y s tk ie m o s ty s p a liliś c ie z a s o b ą ... W ro z p a c z y w z y w a sz B o ż e j p o m o c y , a le m o d litw a tw o ja n ie d o c ie ra d o s tó p B o g a . G łu s z ą ję k i i s k a rg i ty c h , k tó ry c h s k rz y w ­ d z iliś c ie ...

— D o ść ! — k r z y k n ę ła z m ie n io ­ n y m g ło s e m Z o s ia , c h w y d a ją c c y g a n k ę z a rę c e .

P o z w ó l m i s k o ń c z y ć ! W id z ę je s z c z e c z e rw o n y p o m o s t... i w y o b o je n a n im Id z ie c ie p o w ro li w z w y ż p o s c h o d a c h , a ż d o ... s z u b ie n ic y .

— D o ść! — p rz e ra ź liw ie k rz y k n ę ła Z o s ia , w p ija ją c s ię o b u r ę k a m i w c h u ­ s tę , n a g ło w ie c y g a n k i.

N a g le s ta ło s ię c o ś n ie o c z e k iw a r.ie - g o... C h u s tk a o s u n ę ła s ię w ra z z p e r u ­ k ą i ja s n o -ru d e w ło s y ro z s y p a ły s ię n a s z y i rz e k o m e j c y g a n k i. Z o s ia p o c z ą t­

k o w o n ie w ie d z ia ła , c o m a p o w ie d z ie ć , w re s z c ie w y s z e p ta ła w n a jw y ż sz y m z d u m ie n iu :

N ie je s te ś c y g a n k ą ?

R u d o w ło s a k o b ie ta w s ta ła i u ś m ie ­ c h a ją c s ię , o d p a r ła :

Z e s p r a w o z d a n ia B a n k u G o s p o d a r s tw a K ra jo w e g o z a r o k 1 9 3 6 w y n ik a , ż e B a n k i w o b r o n ie s w o ic h w ie r z y te ln o ś c i n a b y ł n a lic y ta c ja c h w 1 9 3 6 r o k u 5 m a ją tk ó w z ie m -

। s k ic h z a s u m ę o k o ło 1 m ilio n a z ło ty c h D ą ­ ż ą c d o s p r z e d a ż y n a b y ty c h w d r o d z e p r z y -

! m u s o w e j o b ie k tó w , B a n k s f in a liz o w a ł w i r o k u 1 9 3 6 r o k u p e r tr a k t a c j e w s p r a w ie B E R L IN . 2 4 . V . W p o łu d n ie w o k o lic y i s p r z e d a ż y 1 3 m a ją tk ó w z ie m s k ic h z a s u - W iis tr o w w c z a s ie lo tu ć w ic z e b n e g o r o z b ił m ę o k o ło 2 ,7 m il. z ło ty c h W la ta c h 1 9 3 4 s ię s a m o lo t w o js k o w y . Z a ło g a — k a p ita n i 1 9 3 5 s p r z e d a n o 1 m a ją te k z ie m s k i z a s u - M a n tiu s , a d ju ta n t lo tn ic z y k a n c le rz a H itle - m ę 0 .1 m il. z ł. W k o ń c u r o k u s p r a w o z d a - r a i s t. s ie r ź . H e n n in g z a d ju ta n tu r y k a n c - w c z e g o w p o s a d a n iu B a n k u z n a jd o w a ło

le rz a , p o n ie ś li ś m ie rć n a m ie js c u . i s ę je s z c z e 1 4 m a ją tk ó w z ie m s k ic h . R O Z B I C I E S A M O L O T U .

s ię s a m o lo t w o js k o w y . Z a ło g a

p o s a d a n iu B a n k u z n a jd o w a ło

N ie tru d n o s ię te ra z d o m y ś lić , ż e n ie je s te m c y g a n k ą !

W ię c k im je s te ś ?

— P rz y ja c ie le m tw o im !

— - Z n a s z m n ie ?

— Z n a m !

K o b ie ta z a c z ę ła s ię ś m ia ć :

M y ś la ła m , ż e u d a m i s ię z a g ra ć d o k o ń c a ro lę c y g a ik i. J e d n a k z d e -

n - ' o w a ła ś m n ie z a w c z a s u !

C z e m u g ra ła ś tę c a łą k o m e d ię ? B y ła tw ie j s p o tk a ć s ię z to b ą . K o lii e ta m ó w iła s z c z e rz e , n ie s p u s z ­ c z a ją c o c z u z Z o s i.

— A g d y b y m n ie p rz y s z ła ?

Z n a la iz la b y m in n ą o k a z ję ... C z e ­ k a ła m c z te ry d n i, p o c z e k a ła b y m je s z ­ c z e d łu ż e j.

M ó w o tw a rc ie , c z e g o c h c e s z o d e m n ie ? — s p y ta ła g n ie w n ie Z o s ia .

C h c ę ty lk o tw o je g o d o b ra i d la ­ te g o tu p rz y s z ła m . U s ią d ź m y n a ty m p n ia k u i w s p o k o ju p o w ie m c i w s z y ­ s tk o . P o w ie m , c o m n ie tu z a g n a ło i c o m i n ie d a je s p o k o ju . T o w s z y s tk o , c o c i p rz e d c h w ilą w ró ż y ła m , u w a ż a j n a ­ d a l z a p ra w d z iw ą w ró ż b ę . C h o c ia ż n ie je s te m c y g a n k ą , a le w ie m , c o s ię d z ie je w tw e j d z ie w c z ę c e j d u s z y c z c e ii z a p e w ­ n ić c ię m o g ę , ż e s p o tk a ła ś g o n a w ła ­ s n e n ie sz c z ę ś c ie . T a k ju ż u rz ą d z iła n a ­ tu r a ż e w je d n e j n o rz e z w ilk a m i n ie

w y c h o w a s ię m a ła w y p ie sz c z o n a p ta ­ s z y n a W ilk o w i p o trz e b n a je s t w ilc z y ­ c a z o s try n ij k ła m i. T a k ie są. w id z is z p r a w a n a tu r y .

— P o c o to m ó w is z ? — c ic h o s p y ­ ta ła Z o s ia , z a c z y n a ją c s ię p o w o li d o ­ m y ś la ć , c o s p ro w a d z iło ru d o w ło s ą d z ie w c z y n ę a ż d o R a d lin a .

- B o ś m u m y ś li s p lą ta ła , d u s z ą z a w ła d n ę ła — n ie p y ta ją c o to , c z y tą d u s z ą rz ą d z ił ju ż p rz e d te m k to in n y . Z d e p ta ła ś c u d z ą m iło ś ć i s z c z ę śc ie , z d e p ta ła ś u c z u c ie , b y le g o z d o b y ć d la s ie b ie !

— A le ż ja o ty m n a w e t n ie m y ś la ­ ła m ! — b le d n ą c s z e p ję ła Z o s ia .

- - C o ta m w ie le m ó w ić ! — z g o ry ­ c z ą rz e k ła ru d o w ło s a k o b ie ta . — M o ż e i n a p ra w d ę n ie c h c ila ła ś te g o , le c z ta k s ię s ta ło n ie s te ty . A le w ie d z , ż e n im ty z a w ła d n ę ła ś n im , b y ł k to ś, k to w ła s n ą k r w ią je g o ż y c ite o k u p ił, k to b e z s e n n y ­ m i n o c a m i c z u w a ł n a d n im , k to g o tó w b y ł n a k a ż d ą , n a w e t n a jc ię ż s z ą o fia rę . 1 w ie d z , ż e to je s t c a łe s z c z ę śc ie te j k o b ie ty , o k tó re j m ó w ię — c a ły c e l je j ż y c ia i is tn ie n ia . T w ó j ś w ia t je s t w ie l­

k i M a s z s e tk i, ty s ią c e d ró g , n a k tó ry c h s z u k a ć m o ż e s z s z c z ę ś c ia ... I z n a jd z ie s z e n a p e w n o A ta m ta m a ty lk o tę je d ­ n ą ś c ie ż y n ę , z k tó re j c h c e s z ją z e - p c h n ą ć .

Z o s ia s p o jrz a ła n a ru d o w ło są k o ­ b ie tę . W je j d z ik ic h p o p rz e d n io o c z a c h

z a u w a ż y ła te ra z d z iw n y w y ra z tk li­

w o ś c i i lw ie d u ż e łz y .

T o ty ? — s p y ta ła Z o s ia .

T a k — le d w ie d o s ły sz a ln ie o d ­ p a r ła ru d o w ło sa .

N a s tą p iła d łu g a c h w ila m ilc z e n ia , k tó rą p r z e r w a ła Z o s ia .

J a k s ię n a z y w a s z ?

— M a ria J u d k o !

I z n ó w p o d łu g im m ilc z e n iu o d e ­ z w a ła s ię ru d o w ło sa :

P o w ie m c i c a łą p ra w d ę ! Z n ie ­ d o b rą m y ś lą p rz y s z ła m d o c ie b i1© . N ie c h c ia ła m p o c z ą tk o w o p r o s ić .. G d y je ­

d n a k z o b a c z y ła m c ie b ie — w s z y s tk ie te m y ś li g rz e s z n e u c ie k ły . B o j c ó ż m i p rz y jd z ie z tw e j ś m ie rc i? J e s z c z e c ię ż ­ s z e b ę d z ie w te d y m o je ż y c ie ...

N ie d o k o ń c z y w sz y te g o z d a n ia , M a ­ r ia r u n ę ła d o n ó g Z o s i i o b e jm u ją c je , z a lk a ła .

Z a k lin a n i c ię n a m ą d u s z ę , z o ­ s ta w m i g o , n ie z a b ie ra j.

Z d a le k a , o d s tro n y d w o rk u , ro z le ­ g ło s ię n a g le d o n o ś n e w o ła n ie :

Z o s ia !

W o ła n ie p o w tó rz y ło s ię . M a ria z e r­

w a ła s 'ę , o c ie ra ją c łz y ( C ią g d a ls z y n a s tą p i) .

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :