Dziennik Bydgoski, 1927, R.21, nr 30

Pełen tekst

(1)

Pojedynczy numer 20 groszy. Nakład 34OOO egzemplarzy. Numer obejmuje 10 stron.

Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt

--- --- --- --- --- -- PRENUMERATA! __________ __________

w ekspedycji i agenturach w Bydgoszczy z dodatkiem tygodniowym ,,SPORT POMORSKI" wynosi kwartalnie 8.25 zł., na pocztach przez !istswego

w dom 9.33 zL - Miesięcznie 2.75 ii,, przez listowego w dom 3.11 zł.

pod opaską w Polsce 5.80 zł., do Francji i Ameryki 7.50 zł., do Gdańska 4.00 guldeny. do Niemiec 4.00 marki. W razie przeszkód w zakładzie, spowodowanych wyższą siłą, strajków lub t. p., wydawnictwo nie odpowiada

za dostarczania pisma, a prenumeratorzy nie maja prawa do odszkodowania.

Redaktorprzyjmuje odgodz. 11—12 wpołudnieoraz odgodz.5—6 popołudniu.

Rękopisów Red. nie zwraca. - Redaktor odpowiedzialny Henryk Ryszewski, Ekspedycja (centrala: Poznańska 30 filja: Dworcowa 2) otwarta od go­

dziny 8 rano do godziny 6 wieczorem bez przerwy.

wnwwanMiwn-m-----1---mznnnswninmTniTisiMiiwi i.u. .. _ ._

-

A(!res redakcji i adralutoir.

ul. Poznańska 38

Drukiem i nakładem ,,Drukarni Bydgoskiej Spółki nkc.

;, - OGŁOSZENIA( s-... , -

20 groszy od wiersza milim., szerokości 38 milim. Zareklamy od milim. na

stronie przed ogłoszeniami 67 milim. 50 groszy, w tekście na drugiej lub dalszych stronach 75 groszy. Drobne ogłoszenia s!owo tytułowe 20 groszy,

każde dalsze 10 groszy; dla poszukujących pracy 2670 zniżki. Przy częstem powtarzaniu udziela się rabatu. Przy konkursach i dochodzeniach sądowych

wszelkie rabaty upadają. Ogłoszenia zagraniczne lOO% nadwyżki. - Ogło­

szenia skomplikowane 20% nadwyżki. - Za terminowy druk i przepisane miejsce ogłoszenia - Administracja nie odpowiada.

Miejsce płatności i prawem dla wszelkich sporów sądowych jest Bydgoszcz.

Konta bankowe: Bank Ludowy - Bank M. Stadthagen T. A.

Konto czekowe: P. K. O. nr. 203713 Poznań.

Telefon administracji 315.Tel. filji 1299. Telefon naczelnego redaktora nr. 316. Telefon redakcii 326

Numer 30. j BYDGOSZCZ, wtorek dnia 8 lutego 1927 roku. 1 Rok XXI.

Ch. D. na Pomorzu.

Był czas, kiedy na Pomorzu naj- silniejszem stronnictwem połitycz-

nem była Narodowa Partia Robot­

nicza. Był to bowiem okres wybuja­

łości powojennych, gdy wielu lu­

dziom zdawało sie. że krzykactwem

i demagogia opanuia wszystko i wszystkich. Później nastąpiło roz­

czarowanie i otrzeźwienie.

Związek Ludowo-Narodowy nig­

dy na Pomorzu wybitnej roli nie od­

grywał. Był on wprawdzie przez pe­

wien czas stronnictwem dość silnem, lecz siłę te uzyskał jedynie dzięki poparciu zwolenników Chrześcijań­

skiej Demokracji, którzy do wybo­

rów sejmowych szli pod sztandarem

t. zw. Jedności Narodowej.

Od tego czasu na Pomorzu wiele sie zmieniło.

Społeczeństwo nomorskie. iako wv

bitnie demokratyczne, nrzekonało

sie. źe ieoo mieisce nie iest ani wNa­

rodowe! Partii Robotnicze! ani w

Związku Ludowo-Narodowym. Sil­

nie przywiązane do wiary katolic­

kiej i patriotycznie usposobione, a"cz wrogie wszelkim zapędom szowini­

stycznym, cała siła garnie sie pod

sztandar Chrześcijańskiej Demokra­

cji.

Ost,atni zjazd delegatów Ch. D. na Pomorzu, odbyty w Grudziądzu, jest najlepszym tego dowodem.

Wszyscy deleaaci onowledzieli sie

za silna i nrostoliniina nol-tvka

Chrześcijańskiej Demokraci!, co iest

wyrazem zanatrywań najszerszych

warstw snoSeczeństwa nomorskseno.

Cierpkie słowa padały pod adre­

sem posłów, wybranych z listy tzw.

Jedności Narodowej. Prócz posła Nowickiego, który okazywał i oka­

zuje wielka ruchliwość, inni posło­

wie chadeccy byli i sa posłami pa­

pierowymi. Ludzie ci zresztą zosta­

li ogółowi narzuceni. Społeczeństwo pomorskie na taki snosób postawie­

nia kandydatów poselskich w przy­

szłości sie nie zoodzi.

Mówiono o wzmagającej sie na

Pomorzu agitacji socjalistycznej i komunistycznej. Słusznie podniesio­

no. że ci z pośród Pomorzan, których

zdołano wciągnąć w szeregi socjali­

styczne. nie sa z przekonapia socja­

listami, znaleźli sie oni pod sztanda­

rem czerwonym jedynie w nadziei u- zyskania lepszych zarobków, co im sie w uszy ciągle trąbi.

Kto jednak zna Pomorze i społe­

czeństwo pomorskie, ten wie bardzo

dobrze o tem, że tam nie zdarza sie takie rzeczy, jakie miały miejsce w

Warszawie i Pruszkowie. Lud po­

morski umie odróżn,ić ulewy od ziar­

na i w sidła socjalistyczne, a tem

mniei komunistyczna, zapędzić sic

nie pozwoli.

Zjazd grudziądzki stanał na sta­

nowisku. że najlepszym środkiem odciągnięcia ludu pracuiacego od zastawionej sieci socjalistyczne! jest

iasnv f sprawiedliwy nronram spo­

łeczny 5 nosnodarczv- iaki ma wła­

śnie ChrzęściłaAska Demokracja. Je­

dynie walka o sprawiedliwość spo-

łeczna. podejmowana z cała stanow­

czością przez nasze stronnictwo, mo­

że wytracić socjalistom broń z reki.

Nasz nrooram snołeczny i nosno- darczy różni sie też zasadniczo od

nronramu Zwiazkn Ludowo-Narodo­

wego; w tym wiec względzie miedzy

temi dwoma stronnictw’ami nigdy zgody być nie może.

Ch. D., choć iest stronnictwem wszechstanowem. opiera sie głównie

na szerokich warstwach ludu pracu­

jącego. i to zarówno fizycznie iak i umysłowo.

Najlepszym środkiem do wprowa­

dzenia w czyn naszych haseł gospo­

darczych to zakładanie i nouieranie

chrześciiańskicfe związków zawodo­

wych,

Wielkie pole działania ma tu na­

sze duchowieństwo, pod którego a-

dresem odzywały sie w Grudziądzu życzliwe słowa zachęty i przypom­

nienia Ojców Kościoła.

Wogóle duchowieństwo nasze win­

no być silnym i twórczym czynni­

kiem w Chrześciiańskiei Demokra­

cji, Dlaczego naprzykład w centrum

niemieckiem duchowieństwo główna odgrywa role?

Co do przyszłego bloku wyborcze­

go to delegaci pomorscy stanęli na stanowisku, że należy dażyć’do stwo­

rzenia si!nena bloku centroweao do któretso winny weiść; Chrześcijań­

ska Demokracia ..Piast51. Narodowa

Partja Robotnicza (odłam Pop’ela)

i Stronnictwo Stanu Średnleso (daw­

Szanghaj

zdobyty przez chińczyków ?

Berlin, 5. 2. (PAT) Chińska agen­

cja prasowa w Berlinie ogłasza de­

pesze, według którei we czwartek

ub. zwolennicy Kuo Min Tangu u rządzili w Szanghaiu zamach stanu

i wypędzili wojska gen. Sung Czuan

Fanga. Zamach udał sie.

(Potwierdzenia tej wiadomości z

kół oficjalnych dotychczas nie otrzy­

mano. Agencja prasowa iest prowa­

dzona przez zwolenników Kuo Min

Tanga).

Stany Zjednoczone proponują neutralizacją Szanghaju.

Waszyngton. 6 2. (PAT) ,,United Press11 dowi’aduje sile. że departa­

ment stanu upoważnił amerykań­

skiego posła w Pekinie, aby zapro­

ponował stronom walczącym uzna­

nie międzynarodowej koncesji w Szanghaju za strefe neutralna, w o-

brebie której nie mogą sie odbywać

żadne operacie wojenne.

Niemcom nie odebrano możliwości ataku na Polskę!

Warszawa. (AW). Współpracownik A- gencji Wschodniej uzyskał z miarodajnych

kółocenę zapadłego ostatnioty Paryżń t. żw.

kompromisu w sprawie twierdz niemieckich

na wschodzie. Kompromis ten uważać na­

leży niewątpliwie za teoretyczny sukces Polski, gdyż przekroczenie przez Niemcy, obowiązujących je klauzul rozbrojenio­

wych, zostało stwierdzone tv Paryżu ponad wszelką wątpliwość. Go do praktycznych

skutków kompromisu, to polepsza5on nie­

wątpliwie nasze bezpieczeństwo militarne

Generał Fawels o

Paryż. (AW). ,,Excelsior" zamieszcza wywiad z delegatem Niemiec gen. Pawel-

sem na temat układu rozbrojeniowego. Na zapytanie przedstawiciela pisma, dlaczego międzynarodowa komisja wojskowa nie za­

żądałazburzenia 54 fortyfikacyj, powstałych

w roku 1920, Pawełs odpowiedział, że forty­

fikacje te nie miały charakteru ofensyw­

nego i byłybez znaczenia. to tylko ma­

na zachodzie t. j. w sferze działania prze­

znaczonych obecnie na zburzenie twierdz Kistrzyniai Głogowej. Co do Prus Wschod­

nich, w szczególności zaś co do twierdzy królewieckiej, kompromis nie odebrał wprawdzie Niemcom całkowitej możliwości napaści na Polskę, należy się jednak spo­

dziewać, sfery demokratycztto-pacyfisty-

czne w Niemczech będą na tyle silne, aby przeszkodzić wszelkim próbom wojennym

ze strony skrajnie odwetowych kół nacjo­

nalistycznych.

wyniku rokowań.

łe schronienia, bo zaledwie na 8 osób, nie

przystosowane do ustawiania armat czy karabinów maszynowych. Na przestrzeni

400 km. między Głogowem, a Królewcem znajduje się 88 budynków, w których naj­

wyżej możnaby ulokować jeden bataljon wojska, co nie zagraża bezpieczeństwu granic.

Rewolucia w Portugalii.

Bombardowanie Oporto.

W Portugalii znowu rewolucja, Lizbona, 5. 2. (PAT) Na czele zbun­

towanych oddziałów w Porto stoi generał Susa Diaz.

Lizbona. 6. 2. (PAT) Minister woj­

ny zażadał, aby cywilna ludność

miasta Porto, w której bronią sie powstańcy najpóźniej w niedziele

rano opuściła miasto, albowiem po tym terminie rozpocznie sie general­

ne bombardowanie miasta. Wobec

takiej sytuacji, powstańcy wyrazili gotowość poddania sie pod pewnymi

warunkami. Minister odmówił jed­

nak temu, żadaiac poddania sie bez

zastrzeżenia.

niejsze stronnictwo mieszczańskie).

Redzie to niewątpliwie najsilniejszy blok, nietylko na Pomorzu, lecz w

całei Polsce.

Na szczególna uwagę zasługuje

przemowa naczelnego redaktora

Dz:ennika Bydgoskiego" p. Jana Teski, wygłoszona na zjeździe gru­

dziądzkim.

Mówił on, że szerokie warstwy społeczeństwa naszego winny być należycie uposażone, a wtedy hasła demagogów wywrotowych nie beda m;ały do nich dostępu. Rozumna inteligencja winna o tem wiedzieć i już oddawna stanać pod sztanda­

rem Ch. D,, gdzie gromadzą sie lu­

dzie uczciwi, a nie pływacy politycz­

ni. Winniśmy też pamiętać o tem.

że produkcja zależy od należytej or­

ganizacji pracy a nie od obcinania praw zdobytych przez rzesze robot­

nicze.

Najlepszym dowodem uczciwości polityków chadeckich iest choćby o-

świadcże.nie . delegata świeckiego, przemysłowca Maczkowskiego. że drożyzna stale wzrasta, ale robotni­

kom zarobków sie nie podwyższa.

Należy też podnieść, że gdy dele­

gaci pomorscy domagali sie uchwa­

lenia rezolucji, wyrażaiacei słowa u-

znania dla ,,Dziennika Bydgoskiego"

za iego pełna poświecenia prace dla dobra społeczeństwa, redaktor Te­

ska wniósł poprawkę do rezolucji tei treści, by wyrazić wdzięczność i ais-

mom lokalnym na Pomorzu, które

jakkolwiek bezpartyjne ida po

naszei linii politycznej i popierają

ruch chrześcijaóskcrdemokratyczny

na Pomorzu.

Tak postępują ludzie uczciwi, pra­

wdziwi demokraci, wolni od zarozu­

miałości i pychy.

Delegaci pomorscy złożyli w Gru­

dziądzu egzamin dojrzałości poli­

tycznej.

Chrześcijańska Demokracja może być dumna ze swego programu i

swych ludzi.

Jeżeli gdzie to właśnie na Pomo­

rzu Chrześcijańska Demokracja ma byt i przyszłość zupełnie zapewnio­

na. F.

Zjazd uołityczny w Warszawie.

Warszawa. 7. 2. (Tel. wł.) Ub. nie­

dzieli odbył sie tu zjazd Narodowej

Partii Robotniczej na terenie b. za­

boru rosyjskiego. Na zjazd przyby­

ło 99 delegatów. Przewodniczył b.

minister Jankowski. Referat poli­

tyczny wygłosił pos. Chądzyński, or­

ganizacyjny pos. Michalak.

Wybrano nowy zarzad na okręg b.

Kongresówki, składający sie z 9 o-

sób. k

Wyłom w świętowaniu n’etóeli,

Ru uciesze żydów.

Warszawa. 7. 2. (Tel. wł.) Minlstr-

ium Pracy i Opieki Społ. przychyla

sie obecn:e na korzyść opinji. aby ze względu na dobro przedsf,i’ icieli drobnego kupiectwa, szczególnie w małych miastach zezwolić na han­

del w niedziele przed nabożeństwem.

W tej mierze niezadługo ma sie

ukazać osobne zarządzenie,

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :