• Nie Znaleziono Wyników

CZYNNIKI RYZYKA I WYSTĘPOWANIE NADWAGI I OTYŁOŚCI U DZIECI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CZYNNIKI RYZYKA I WYSTĘPOWANIE NADWAGI I OTYŁOŚCI U DZIECI"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

CZYNNIKI RYZYKA I WYSTĘPOWANIE NADWAGI I OTYŁOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W WIEKU

SZKOLNYM W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Wstęp

Nadwaga i otyłość stały się jednym z rosnących globalnych zagrożeń. Problem ten dotyka zarówno krajów rozwiniętych jak i rozwijających się. Niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca liczba przypadków występowania nadwagi i otyłości w populacji rozwojowej.

Nadmierna masa ciała nie tylko wpływa na obniżenie jakości życia ale stanowi istotny czynnik generujący występowanie wielu innych jednostek chorobowych. Udowodniono, że nadmierna masa ciała w okresie dziecięcym przekłada się na zwiększone ryzyko otyłości, wielu chorób niezakaźnych, niepełnosprawności oraz przedwczesnej śmierci w okresie dorosłości. Potwierdzono również, że ryzyko to uzależnione jest częściowo od wieku jej wystąpienia oraz czasu utrzymywania się. Dlatego tak niezwykle ważna jest wczesna diagnoza oraz prawidłowe postępowanie lecznicze, szczególnie u osób z niepełnosprawnością intelektualną, w przypadku których stwierdza się znacznie większe ryzyko zdrowotne w stosunku do występującego w populacji ogólnej. Zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej zauważalny jest niedostatek danych dotyczących rozpowszechnienia oraz czynników ryzyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Dlatego istotna jest identyfikacja skali problemu, jak też jego determinant, może ona bowiem stanowić podstawę programów profilaktycznych ukierunkowanych na czynniki modyfikowalne, co w konsekwencji powinno przełożyć się na zmniejszenie częstości oraz pozwoli uniknąć wielu niekorzystnych następstw tego problemu zdrowotnego w analizowanej populacji.

Cel pracy

Celem niniejszej pracy było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Czy występowanie nadwagi i otyłości w grupie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wykazuje znamiennie statystyczne różnice

(2)

w stosunku do częstości występowania nadwagi i otyłości w grupie dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej?

2. Które z wybranych czynników biologicznych, socjoekonomicznych oraz związanych ze stylem życia zwiększają ryzyko występowania nadwagi i/lub otyłości w grupie badanej?

Materiał i metody

Grupę badaną stanowiło 588 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w przedziale wiekowym od 7 do 18 lat, uczęszczających do różnego stopnia placówek kształcenia specjalnego, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. Grupę porównawczą dobraną pod względem wieku i płci stanowiło 588 uczniów wybranych losowo szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podkarpackiego, nieposiadających stwierdzonych deficytów w sferze intelektualnej.

Dokonano trzykrotnego pomiaru podstawowych parametrów antropometrycznych:

masy ciała, wysokości ciała oraz obwodu talii. W celu oceny aktywności fizycznej dzieci posłużono się kwestionariuszem Physical Acitivity Questinnaire for Older Children (PAQ-C), zaś w przypadku młodzieży zastosowano Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A). Oceny typowego sposobu żywienia dokonano na podstawie metody 24-godzinnego wywiadu o spożyciu. Wykorzystano również skonstruowany w oparciu o literaturę przedmiotu autorski kwestionariusz ankiety.

Analiza statystyczna wyników badań została dokonana za pomocą pakietu statystycznego Statistica 10.1 PL, przy przyjęciu najczęściej stosowanych reguł dla wartości prawdopodobieństwa testowego (p).

Wyniki

Nadmierna masa ciała charakteryzowała 31,6% osób z grupy badanej oraz 20,7% badanych z grupy porównawczej. Ponadto stwierdzono, że szansa wystąpienia nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną jest niemal dwukrotnie wyższa (OR=1,77) w porównaniu do ich zdrowych rówieśników.

Na częstość występowania nadwagi i otyłości w grupie z niepełnosprawnością intelektualną istotnie wpływały czynniki takie jak: wiek, sposób karmienia noworodka/niemowlęcia, długość karmienia naturalnego, wiek matki w chwili porodu oraz nieprawidłowa masa ciała rodziców.

(3)

Istotny statystycznie związek zaobserwowano również pomiędzy występowaniem nadmiernej masy ciała u osób z grupy badanej a niskim statusem ekonomicznym rodziny, jej liczebnością oraz wykształcenia rodziców.

Stwierdzono również, że poziom aktywności fizycznej, częstość spożywania owoców i warzyw jak również podaż soli w diecie wpływały w znamienny statystycznie sposób na wartość wskaźnika BMI w grupie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Wnioski:

1. Nadwaga i otyłość znamiennie częściej występuje u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, niż u ich zdrowych rówieśników, przy czym dzieci z umiarkowanym, a zwłaszcza znacznym stopniem niepełnosprawności obciążone są wyższym ryzykiem wystąpienia nadmiernej masy ciała.

2. Starszy wiek, sztuczne karmienie noworodka/niemowlęcia, krótki okres karmienia naturalnego, starszy wiek matki w chwili porodu a także nadmierna masa ciała rodziców stanowią biologiczne czynnikami ryzyka występowania nadwagi i otyłości w badanej grupie z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Niski status ekonomiczny rodziny, jej duża liczebność oraz niższy poziom wykształcenia rodziców (wykształcenie na poziomie średnim oraz zawodowym) istotnie zwiększają ryzyko nadwagi i otyłości u dzieci szkolnych z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Czynnikami związanymi ze stylem życia, które w sposób znamienny predysponują do występowania nadwagi i otyłości w populacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną są niska aktywność fizyczna, rzadkie spożywanie owoców i warzyw oraz nadmierna podaż soli w diecie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W twórczości poetyckiej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej brak omó- wień nazwy słońce dosłownie przejętych z twórczości Jana Kochanowskiego czy romantyków, ale można wskazać

Zatorski, Warszawa 2010, pisząc o początkach filozofii dziejów, przyznawał: „Drogę wiodącą do niej wskazał w XVIII wieku po raz pierwszy Giambattista Vico, a jego Principi di

Zaobserwowano występowanie takich wirulencji mączniaka, w stosunku do których odmiany uprawiane w 2001 roku na terenie Polski nie posiadały korespondujących genów odporności..

Jeśli chodzi o maszyny do zbioru buraków to w ostatnich latach obserwuje się wzrost udziału 6-rzędowych samobieżnych kombajnów z dużym zasobnikiem i hydraulicznym

Szacuje się, że 80% przypadków nadciśnienia tęt- niczego w Polsce ma związek ze wzrostem masy ciała [3]. Wśród mechanizmów predysponujących osoby otyłe do rozwoju

Pod pojęciem kosztu historycznego oba systemy regulacji rozumieją stosowanie do wyceny ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem: utraty wartości rzeczowych aktywów

DLACZEGO NADMIAR TKANKI TŁUSZCZOWEJ DETERMINUJE POWSTAWANIE NOWOTWORÓW Otyłość zwiększa ryzyko powstawania nowo- tworów poprzez mechanizmy molekularne (wynikające z

The authors' participation in the preparation of the article Urszula Gołaszewska-Kaczan, PhD, Professor of the University of Bialystok – development of the research concept,

W tabeli I przedstawiono szczegó³owo czê- stoœæ wystêpowania prawid³owej masy cia³a, nadwagi, oty³oœci i oty³oœci znacznej wg województw i w ca³ej.. Adres

Niestety, szybka amerykaniza- cja stylu życia sprawia, że występowanie nadmiaru masy ciała jest coraz powszechniejsze w krajach rozwijających się i tych o niskim

Większy wpływ nadmiernej masy ciała obojga rodziców na wy- stąpienie późniejszej otyłości u potomstwa obserwo- wano u chłopców niż u dziewcząt.. Otyłość matki miała

Dla sterowania i kreowania współpracy powinno się wykorzystać istniejące już międzynarodowe zobowiązania, takie jak Globalna Strategia dotycząca Żywienia, Aktywności Fizycznej

W grupie badanych 5- i 6-letnich chłopców stwierdzono znamiennie częstsze występowanie otyłości niż w badanej grupie dziewcząt w tym samym

przy- taczają dane z raportu National Center for Health Stati- stic, Centers for Disease Control and Prevention, we- dług których w Stanach Zjednoczonych częstość nad- wagi i

W opinii ekspertów optymalny lek stosowa- ny w leczeniu nadmiernej masy ciała powi- nien mieć następujące cechy: co najmniej 5-procentowa redukcja wyjściowej masy ciała,

przeprowadzo- nym na grupie 126 pacjentów z obustronną chorobą zwyrodnieniową stawów kolano- wych i otyłością wykazano, że redukcja masy ciała jest ważnym czynnikiem

Treningi fitness obejmują głów- nie wytrzymałościowe formy ćwiczeń, takie jak ćwiczenia aerobowe na urządzeniach typu cardio, których głównym zadaniem jest redukcja

Znalazły się w niej prace, które podejmują dialog z prze- szłością; część z nich nawiązuje do 20-wiecznego europejskiego realizmu i romantyzmu, inne odwołują się

 0 $57$ % 2*8ĝ ‡ &DOHQGDU±VWRVXQNRZR]DDZDQVRZDQDDSOLNDFMDGR]DU]ąG]DQLDZáDVQ\PWHUPLQDU]HP ‡

Dzieci preferujące smak słodki bądź smak tłusty a także słodki i tłusty charakteryzowały się większą masą ciała. Nie wykazano różnic we wrażliwości smakowej

Laparoskopowe przewiązanie żołądka opaską Zabieg przewiązania żołądka opaską, podobnie jak inne operacje ograniczające, ma na celu pomniejszenie pojemności żołądka

Stwierdzono, że uczniowie przejawiający większą aktywność fizyczną w porównaniu z mniej aktyw- nymi dwukrotnie częściej spożywali napoje energetyzujące (p<0,001), przy czym

Otyłość brzuszną rozpoznawano jako obwód talii powyżej 90 centyla, wartości ciśnienia tętniczego oceniono we- dług siatek centylowych dla wieku, płci i wzrostu dla