• Nie Znaleziono Wyników

Język polski zagadnienia do opracowania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Język polski zagadnienia do opracowania"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Język polski zagadnienia do opracowania

klasa 1a LO , 16.04-17.04 .2020 r.

3h

Temat : Odrodzenie-nowa interpretacja antyku (2h)

1. Nazwa epoki

Funkcjonują dwie nazwy epoki: renesans i odrodzenie. Termin renesans pochodzi od

francuskiego słowa, które oznacza powtórne narodziny. Po raz pierwszy tego sformułowania użył w XVI wieku Giorgio Vasari , włoski historiograf sztuki.

Słowo renesans wskazuje na odrodzenie kultury i literatury antycznej, które łączyło się z zainteresowaniem człowiekiem i uznaniem go za ośrodek i cel działań poznawczych ( Człowiek miara wszechrzeczy). W filozofii koncepcja ta została nazwana

antropocentryzmem ( człowiek w centrum zainteresowań ) 2 .Cechy antropocentryzmu :

- jest istotą najbardziej rozwiniętą we wszechświecie przyrody, nadaje sens rzeczywistości -jest niepowtarzalny i wyjątkowy wśród innych bytów

3. Chronologia epoki

Najwcześniej pojawi się we Włoszech -od 2 połowy XIV wieku do końca wieku XVI.

Prekursorem włoskiego renesansu jest poeta Francesco Petrarka.

Za wydarzenia rozpoczynające renesans w Europie Zachodniej uznaje się: wynalezienie ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga 1440 lub 1450), odkrycia geograficzne-zwłaszcza odkrycie Ameryki (Nowego Świata) przez Krzysztofa Kolumba( 1492), upadek cesarstwa wschodniorzymskiego w 1453r. ( zdobycie Konstantynopola przez Turków).

W Polsce odrodzenie rozpoczęło sie na początku XVI wieku. Epokę tę nazywamy złotym wiekiem, ponieważ Polska była wówczas potęgą polityczną i gospodarczą.

W przeciwieństwie do Europy, to szlachta a nie mieszczaństwo stała się przeciwwagą dla władzy królewskiej. Polska słynęła z tolerancji religijnej, wykształcił się odłam kalwinizmu -arianizm. Arianie-Bracia Polscy nawoływali do przestrzegania podstawowych zasad etyki ewangelicznej(ubóstwo, braterstwo, sprawiedliwość i pokoju), a na znak pokojowej postawy nosili drewniane miecze. Koniec epoki przypada na początek XVII w.

4. Epoka wielkich odkryć

(2)

Odrodzenie często jest określane w ten sposób, ponieważ w tym czasie dokonały się przełomowe wydarzenia w takich dziedzinach jak: astronomia, fizyka, matematyka, inżynieria.

Mikołaj Kopernik w dziele O obrotach sfer niebieskich udowodnił sformułowaną przez siebie teorię heliocentryczną( Ziemia obraca sie wokół Słońca ).

Od XV wieku człowiek systematycznie odkrywa i poznaje świat. Vasco da Gama opłynął Afrykę i dotarł do Indii, Ferdynand Magellan opłynął kulę ziemską, Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę (1492).

Przełomowym wynalazkiem jest odkrycie prasy drukarskiej, dzięki czemu książka stał się tańsza i bardziej dostępna niż w średniowieczu( księgi były przepisywane)

5. Humanizm renesansowy

Humanizm ( od słowa humanus -ludzki) to najważniejszy dla epoki prąd umysłowy.

Koncentrował sie na sprawach człowieka, jego godności i wolności. Hasłem przewodnim stały sie słowa rzymskiego poety Terencjusza: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce. Propagowano rozwój intelektualny i kulturowy. Humaniści interesowali się literaturą, sztuką, filozofią, prawem, etyką, a także medycyną.

Pełne zrozumie dzieł starożytnych było możliwe dzięki czytaniu dzieł klasycznych w językach oryginalnych, dlatego humanista powinien znać łacinę , grekę i hebrajski.

Nawiązywano do idei starożytnych artystów, filozofów, myślicieli zgodnie z hasłem ad fontes ( do źródeł ).Dążenie do tego, aby dorównać antycznym wzorom, przyczyniło się do rozwoju gatunków literackich o antycznym rodowodzie. Artysta miał ukazać nowy

uporządkowany świat w oparciu o zasadę mimesis ( naśladowanie, imitowanie rzeczywistości) decorum (zasada stosowności treści i formy).

Humanista renesansowy :

 zna języki obce

 zna dorobek starożytnych Greków i Rzymian

 wszechstronnie wykształcony

 patriota

 otwarty na świat

 podróżuje 6. Reformacja

W XVI wieku w Europie rozwinął sie ruch religijno-społeczny zwany reformacją (od łac.

zmiana ), mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Uznano wyższość Pisma Świętego nad autorytetem Kościoła jako instytucji. Proponowano odrzucenie niektórych dogmatów, zalecano indywidualne czytanie i interpretowanie Biblii. Reformację zapoczątkował Marcin Luter, który w 1517 w Wittenberdze ogłosił 95 tez, w który potępił zepsucie moralne

(3)

i bogacenie Kościoła czy odpuszczanie grzechów za pieniądze( handel odpustami i relikwiami świętych).

Ruchy reformatorskie rozwijały sie także w innych krajach Europy. We Francji i Szwajcarii reformatorem był Jan Kalwin. W Anglii za panowania Henryka VIII wykształci się

anglikanizm. Efektem reformacji było rozbicie chrześcijaństwa na kościół katolicki i protestancki. Reformacja przyczyniła się do tego, że coraz częściej tłumaczono Biblie na języki narodowe. Protestanci nie podlegają papieżowi . Wyznania protestanckie to:

luteranizm, kalwinizm, anglikanizm.

7. Wielcy ludzie renesansu : Leonardo da Vinci

Erazm z Rotterdamu Mikołaj Kopernik Michał Anioł Rafael 8. Literatura

W literaturze odrodziła się łacina klasyczna, twórcy sięgali do motywów, gatunków

antycznych oraz utworów Wergiliusza, Horacego i Cycerona. Popularnymi gatunkami o rodowodzie antycznym były: tragedia, komedia, pieśń, hymn. Nowe gatunki: fraszka, sonet. Renesans był epoka dwujęzyczną - początkowo twórcy posługiwali się łacina , później pisano w językach narodowych

9. Sztuka renesansu:

Cechowała się harmonią formy i statycznością i jasnością konstrukcyjną ( dotyczyło to głównie architektury).

W malarstwie odkrytą perspektywę dzięki której można było odwzorowywać rzeczywistość, stosowano światłocienie( modelowano w ten sposób postać i przestrzeń ), tematyka

mitologiczna współistniała z motywami chrześcijańskimi.

Rzeźba-dążono do jak najwierniejszego naśladowania rzeczywistości( znajomość anatomii, proporcje)

Praca domowa

Przeczytaj tekst Człowiek renesansu, s.13, odpowiedz na pytania1-5, s.13.

Zobacz - Miniprzewodnik - wielcy ludzie renesansu i napisz notatkę na ich temat.

( s.14-15)

zobacz - Główne idee renesansu s.16-17

(4)

zobacz również :

https://www.youtube.com/watch?v=MCXwHUwjlZw https://www.youtube.com/watch?v=8ZSs5gGGSrk https://www.youtube.com/watch?v=24FczfHWJH4 https://www.youtube.com/watch?v=bPq2KpEp0qs https://www.youtube.com/watch?v=MfPYF_s5Opc https://www.youtube.com/watch?v=tZZkwnh5pcE

Temat : Człowiek w centrum - filozofia renesansu. Renesansowa koncepcja człowieka.(1h)

1.Wprowadzenie

W renesansie stworzoną koncepcję człowieka. Człowiek jako istota najdoskonalsza po Bogu może wpływać na swój los, ma wolną wolę i godność. ta humanistyczna koncepcja zakładała, że dążenie do szczęścia, które zależało wyłącznie od człowieka, jego moralności, cnotliwego życia i umiejętności zachowania wewnętrznej harmonii. Według humanistów celem życia jest służenie wspólnemu dobru społecznemu, a także dążenie do rozwijania się, zaspokajania ciekawości świata oraz sięgania źródeł kultury.

Człowiek renesansu oznacza osobę wszechstronną o rozległych zainteresowaniach i umiejętnościach.

2. Przeczytaj uważnie fragment tekstu O godności człowieka Givaniego Pico della Miirandola, s.19

Mowa o godności człowieka (1486) to wykład filozoficzno-literacki na temat pozycji

człowieka we wszechświecie. Stanowi manifest nowożytnego humanizmu uznający wolność za podstawowy fundament natury człowieka.

3. Odpowiedz na pytania :

 w jaki sposób Mirandola określa człowieka (akapit1)?

 kim jest Bóg i czym jest świat wg autora mowy?

 w jakim celu, zdaniem Mirandoli, Bóg stworzył człowieka? dlaczego umieścił go we wszechświecie?

 jak autor ocenia Boga?

 wyjaśnij, jak rozumiesz użyte przez autora stwierdzenie, że natura człowieka nie ma określonego kształtu

(5)

 wyjaśnij sens metafory ,że człowiek jest rzeźbiarzem samego siebie

 na czym polega antropocentryzm myśli zawartej w omawianym fragmencie tekstu?

 czy uważasz, że człowiek zasługuje na określenie homo faber ( człowiek rzemieślnik)?

4 . Interpretacja Pieśni o dobrej sławie Jana Kochanowskiego ( tekst poniżej) Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania :

wskaż słowo klucz- wskazujące na główną myśl utworu oraz epitety, które to słowo określają

powiedz, na czym wg podmiotu lirycznego, polega wyjątkowość człowieka, kto zasługuje na to miano?

jakiemu celowi ma służyć zabieganie o dobrą sławę ?

w jaki sposób można przyczynić sie do pożytku dobra spólnego?

jaką funkcję spełniają w tekście pytania retoryczne ?

Praca domowa ( 1 wybrany temat), termin odesłania pracy-20 kwietnia 2020r.

1. Porównaj wizję Boga i człowieka w mowie Mirandoli i w Wyznaniach świętego Augustyna. Weź pod uwagę :

 rolę Boga

 miejsce człowieka we wszechświecie

 możliwości człowieka

 stosunek człowieka do Boga Wnioski zapisz w dowolnej formie !

2. Jaki naprawdę jesteś człowieku? Porównanie wizerunku istoty ludzkiej w wybranym tekście poetyckim z wersją Mirandoli i Kochanowskiego (Pieśń XIX , z Ksiąg wtórych ) Pieśń XIX ( Pieśń o dobrej sławie )

Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy Chciał ze mną dobrą tylko sławę mieć na pieczy, A starać sie, ponieważ musi zniszczeć ciało, Aby imię przynamniej po nas tu zostało?

I szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęce żyje, Tkając lejąc w się wszytko, póki zstawa szyje;

Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjami:

Dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami.

Przeto chciejmy wziąć przed sięmyśli godne siebie, Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie;

Służmy poczciwejsławie, a jako kto może, Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.

(6)

Komu dowcipu równo z wymową dostaje, Niech szczepi miedzy ludźmi dobre obyczaje;

Niechaj czyni porządek, rozterkom zabiega, Praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega.

A ty, coć Bóg dał siłę i sercepo temu, Uderz siez poganinem, jako słusze cnemu;

Prostakto, który wojsko z wielkości szacuje:

Zwycięstwo liczby nie chce, męstwa potrzebuje.

Śmiałemu wszędy równo, a o wolność miłą Godzi sie oprzećby więc i ostatnią siłą;

Nie przegra, kto frymarczy na sławę żywotem, Azaby go lepiej dał w cieniu darmo potem?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rodzaje jednosiecznej broni białej (zbliżone generalnie for­ mą do tzw. miecza jednosiecznego), z wyłączeniem swoistego wa­ riantu Jakim jest szabla, w

Psychologowie zajmujący się problem atyką zdrow ia m ają wiele do zaoferow ania dla systemu edukacyjnego, szczególnie w zakresie prom ocji zdrow ia w szkole i w

Będzie ona zmierzała nie tylko do wy- kazania potrzeby rozwoju nauki prawa rolnego (co w warunkach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej wydaje się oczywiste), ale wskazywała

[r]

Przeciętna liczba pokoi w hotelach sieciowych i nienależących do sieci, ogółem i wg kategorii w Polsce w 2009 roku (opracowanie własne na podstawie autorskich badań).. Hotele

Celem autorki jest przekonanie czytelników do tezy, że gra wideo może być obrazem, a jej części składowe (modusy), które powstały w wyni- ku ewolucji medium, zwielokrotniają

In 2006 – 2012 nutritional screening for risk of malnutrition on patient’s admission was performed in 60.37% units in Poland and in 53.81% units in the nD Fight against

The role of death in cultural tourism discussed here, as well as examples of sites connected with death and interesting to tourists, merely touch upon

Ze względu na walory przy­ rodnicze rejon ten jest klasyfikowany jako ob­ szar o szczególnie dużej i dużej przydatności do.. wypoczynku (Atlas środowiska

The possibility to apply particular resources of LSP to the realization of logistics tasks and the quality of resources are conditioned by the features of LSP components

stolіttya. Ukraїnska dramaturgіya: krіz vimіri chasu. Yekspresіonіzm u tvorchostі Vasilya Stefanika. ДІАЛЕКТИКА НАРОДНИЦТВА І МОДЕРНІЗМУ

Słowo staje się żywe tylko przez świadka i w pew- nym sensie od niego otrzymuje swoją interpretację; po trzecie Kościół ustalił, że kluczem interpretacyjnym do tej

• rozwiązywanie równań trzeciego stopnia - turnieje matematyczne we Włoszech XVI wieku- - Scipio del Ferro, Antonio Mario Fior, Girolamo Cardano, Nicolo Fontana Tartaglia,

Temat : Test online ze znajomości Dżumy , Tanga i literatury współczesnej (2h) Temat : Powtórzenie wiadomości przed maturą (1H)1. Norwid -

Dewizą autora oraz bohaterów jego dzieła jest powiedzenie :Czyń, coć się podoba. Przeczytaj fragmenty utworu i odpowiedz na

Dziewiąta sfera zwie się Primum Mobile(pierwsza poruszająca się rzecz).Kresem wędrówki jest Empireum, miejsce gdzie przebywa Bóg, aniołowie i zbawieni.... Przeczytaj

Najwcześniej pojawi się we Włoszech -od 2 połowy XIV wieku do końca wieku XVI. Prekursorem włoskiego renesansu jest poeta Francesco Petrarka... Za wydarzenia rozpoczynające renesans

Realizm, naturalizm na konkretnych przykładach- Młoda Polska 6.. Język ezopowy (

Najwcześniej pojawi się we Włoszech -od 2 połowy XIV wieku do końca wieku XVI. Prekursorem włoskiego renesansu jest poeta Francesco Petrarka... Za wydarzenia rozpoczynające renesans

In order to determine the aerodynamic lift ˆ L and moment ˆ M at each combination of amplitudes, frequency and phase difference, a so-called response surface is built using

podczas najazdu 25 000 Tatarów chana Gazi Gireja Kamieniec stał się bazą dla całości szczupłych sił piechoty (300 żołnierzy, być może doda- nych do piechoty kamienieckiej)

wystawili właściciele prawa patronatu do kościoła Najświętszej Panny Marii w Oświęcimiu, stwierdzono, że macierzystym był dla niego kościół we Włosienicy, wsi

Hiszpańska moda dworska i jej wpływ na ubiór w Europie i Polsce na przełomie XVI/XVII wieku.. Ubiory w twórczości