• Nie Znaleziono Wyników

Natomiast rysunek 34.5b jest bardziej abstrakcyjny

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Natomiast rysunek 34.5b jest bardziej abstrakcyjny"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Rys. 34.5.a) Fala elektromagnetyczna reprezentowana przez kie- runek rozchodzenia się fali i dwa czoła fali; pokazane na rysunku czoła fali dzieli odległość równa jednej długości fali λ. b) Ta sama fala przedstawiona jako „migawkowe zdjęcie” wektorów jej pola elektrycznego EE i magnetycznego EB w punktach na osi x, wzdłuż której fala rozchodzi się z prędkością c. Gdy przechodzi ona przez punkt P , pola zmieniają się tak, jak pokazano to na rysunku 34.4.

Składowa elektryczna fali to jej pole elektryczne, a składowa ma- gnetyczna to jej pole magnetyczne. Z żółtego prostokąta o środku w punkcie P skorzystamy w dyskusji rysunku 34.6

razowały odchylenia części liny w górę i w dół przy rozchodzeniu się w niej fali (tam coś rzeczywiście się poruszało). Natomiast rysunek 34.5b jest bardziej abstrakcyjny. W chwili ilustrowanej przez rysunek wektory obu pól (elektrycz- nego i magnetycznego) mają w każdym punkcie wzdłuż osi x określoną wartość i kierunek (zawsze prostopadły do osi x). Postanowiliśmy te wielkości wekto- rowe obrazować w każdym punkcie przez parę strzałek i wobec tego dla różnych punktów musimy rysować strzałki o różnej długości, wszystkie skierowane na zewnątrz od osi x, tak jak kolce na łodyżce róży. Ale strzałki pokazują tylko wartości wektorów w punktach, które leżą na osi x. Ani strzałki, ani też krzywe sinusoidalne nie pokazują bocznego ruchu czegokolwiek, również same strzałki nie łączą żadnych punktów osi x z punktami poza tą osią.

Rysunki takie jak 34.5 pomagają nam jedynie w obrazowaniu bardzo skom- plikowanych w rzeczywistości sytuacji. Zajmijmy się najpierw polem magnetycz- nym. Indukcja pola magnetycznego zmienia się sinusoidalnie, wobec tego (zgod- nie z prawem indukcji Faradaya) indukuje ono prostopadłe pole elektryczne, któ- rego natężenie również zmienia się sinusoidalnie. Natężenie pola elektrycznego również zmienia się sinusoidalnie, wobec tego (zgodnie z prawem indukcji Max- wella) indukuje ono prostopadłe pole magnetyczne, którego indukcja też zmienia się sinusoidalnie. I tak dalej. Oba pola stale wytwarzają się nawzajem dzięki zja- wisku indukcji i powstające w ten sposób sinusoidalne zmiany E i B rozchodzą się jako fala — fala elektromagnetyczna. Gdyby nie ten zadziwiający wynik, nie

6 34. Fale elektromagnetyczne

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pokazać, że pod wpływem siły proporcjonalnej do wychylenia ale skierowanej przeciwnie położenie ciała zmienia się sinusoidalnie w czasie.. Na gładkim stole leży sznur,

[r]

Spójrz

W związku z powyższym zmiana opłat w tym zakresie od 1 grudnia 2020 roku została anulowana, a otrzymane powiadomienia o wysokości opłat od 1 grudnia 2020 roku

czyli natężenie jest równe stosunkowi siły działającej na ładunek próbny do wartości tego ładunku. Oznacza to niezależność wartości natężenia pola od obecności

Obwody elektryczne prądu sinusoidalnie zmiennego jednofazowego...

Zwracając się do wszystkich, Ojciec Święty raz jeszcze powtarza słowa Chrystusa: „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by

Śmiało można więc powiedzieć, że północ województwa doczekała się do- brych czasów i garściami korzysta z moż- liwości, jakie dają środki unijne.. Drogi są bardzo